********* PowerPoint

Report
สถาบันส่งเสริมสุขภาพ
(Health Promotion Institute)
1) Service Center ศูนยบริ
์ การ
“ดูแลคนดีไมให
ดูแลคนป่วย
่ ้ป่วย
ให้ดี” “แกช
ป่วยช้า”
่ ้า
2) R & D Center ศูนยศึ์ กษาวิจย
ั และ
พัฒนา
3) Learning & Training Center ศูนย ์
เรียนรูและฝึ
กอบรม
้
สรุปการประชุม ๑๒ มิ.ย.๒๕๕๗
 บริการทีจ
่ ะทาให ้ดีกว่าเดิม (Better Service) โดยล ้อตามกรอบเวลา
ของกระทรวงดังนี้
๑.
๒.
๓.
งานเร่งด่วนทีจ
่ ะดาเนินการภายใน 3-4 เดือนทีเ่ หลือของปี งบประมาณ
2557
แผน ๑ ปี จาแนกตามกลุม
่ วัย(๑ ต.ค.๒๕๕๗-๓๐ ก.ย.๒๕๕๘)
แผน ๓ ปี (ถึง ก.ย.๒๕๖๐)
 การให ้บริการคิดครบวงจร ไปถึงว่าจะทาอย่างไรเพือ
่ ให ้ Model
่ ารขยายผลไปสูส
่ ถานบริการสาธารณสุข ได ้แก่
ดังกล่าวนาไปสูก
ั พันธ์และสอ
ื่ สาธารณะอย่างไร
จะทาการประชาสม
ความพร ้อมทีจ
่ ะเป็ นแหล่งดูงาน
กลไกในการสนับสนุน เพือ
่ ให ้ Model ดังกล่าวได ้รับการเผยแพร่และ
่ ถานบริการ สธ.
ขยายผลไปสูส
ื่ ประกอบการอบรม
๔. จัดทาในรูปของหลักสูตรการอบรม พร ้อมสอ
๕. ระบบการติดตาม และประเมินผล
๑.
๒.
๓.
สามเดือนแรก (ภายในกันยายน ๒๕๕๗)
๑. Baby Swimming
๒. การบริหารกล้ ามเนือ้ สายตาเพื่อป้องกันเรื่องสายสัน้ /เอียง
๓. โรงเรียนพ่ อแม่ (Out standing)
๔. WCC คุณภาพ (Out standing)
แผน ๑ ปี (ภายในกันยายน ๒๕๕๘)
Perinatal Child stimulation (ดม oxygen ชว่ ง ANC)
Holistic Teenage Pregnancy Caring Model.
โปรแกรมเพือ
่ เด็กอัจริยะ
วัยเรียน Screening (โภชนาการ ,dental Health),ศูนย์
เรียนรู ้ (DPAC , Sex education)
๕. วัยทางาน HPHNQC (Env , Occupational
health),DPAC ,Osteoporosis,วัยทอง
๖. ผู ้สูงอายุ Daycare ,อบรม Care giver ,Dental Health ,
ื่ ม ,Alzheimer,osteoporosis
เข่าเสอ
๗. คลินก
ิ อนามัย สวล. ปรึกษาเหตุราคาญ กฎหมาย สธ.
แหล่งตรวจ น้ า อาหาร
๑.
๒.
๓.
๔.
ประชุม ๒๗ มิ.ย.
• มอบหมายศูนย์ อนามัยที่จะเป็ น Modulator และสรุ ปผลการประชุมในส่ วนที่
รับผิดชอบ ได้ แก่
– โรงเรียนพ่ อแม่ ศอ.8
– Well Child Clinic คุณภาพ และ พัฒนาการเด็ก ศอ.3
– Baby Swimming ศอ.6
– ออกกาลังกายกล้ ามเนือ้ ตา ผอ.กองออกกาลังกาย
• ให้ สรุ ปใน 3 ประเด็น (3P) คือ
– Purpose วัตถุประสงค์ ของบริการนัน้
– Process บริการนัน้ มีกระบวนการบริการอย่ างไร
– Performance ได้ กาหนดเครื่องชีว้ ัดว่ าอย่ างไร และการบรรลุเครื่องชีว้ ัด
ดังกล่ าว ดีมากน้ อยเพียงไร (Good Performance , good Trend ,Goo
compare or benchmark)
• สรุ ป 3P ให้ ทาในรูปเอกสาร และแปลงเป็ น pdf เพื่อ upload ขึน้ Web และ
สามารถ Upload รูปได้ อีก 1 รูป
http://hpc4.go.th/director/hpc/index.php?module=!&file=director.php

similar documents