คลิกเพื่อ - เขตบริการสุขภาพที่9นครชัยบุรินทร์

Report
นายแพทย์จิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง
3 ตุลาคม2557
26 กันยายน 2557
26 กันยายน 2557
ข้อสังเกต
1. ระบบข้อมูลแตกต่างกันทั้งระดับจังหวัดและระดับเขต
2. ขาดการบูรณาการกับหน่วยงานนอกสังกัด
3. ข้อมูลไม่เพียงพอในการวิเคราะห์ถึงปัญหา จึงทาโครงการ
เดิมทุกปี
4. ทาแผนตาม KPI กระทรวง มากกว่า ปัญหาของพื้นที่
5. บริหารงบแบบตามผลงานและรายหัว ไม่ได้ทางานเชิงรุก
6. ไม่มีการประเมินความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ
26 กันยายน 2557
1.
ปัญหา สตรีและเด็กปฐมวัย
– ANC คุณภาพ
– มารดาตาย
2. ปัญหา วัยเรียน
– เด็กอ้วน โครงการแก้ปัญหา ??
– ปัญหาเรื่อง IQ EQ
3. ปัญหา วัยรุ่น
– การตั้งครรภ์
– อาเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ( เขต 9 ต่าที่สุด )
26 กันยายน 2557
4.
ปัญหา วัยทางาน
– การเกิดอุบัติเหตุ
– NCD
5. ปัญหา ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
– Self awareness Stroke alert
26 กันยายน 2557
1.
2.
3.
4.
Service Plan
การจัดบริการร่วม
บริการเฉพาะ
การรับรองคุณภาพ
26 กันยายน 2557
1.
2.
3.
4.
Service Plan
การจัดบริการร่วม
บริการเฉพาะ
การรับรองคุณภาพ
26 กันยายน 2557
1.
2.
3.
4.
Service Plan
การจัดบริการร่วม
บริการเฉพาะ
การรับรองคุณภาพ
26 กันยายน 2557
1.
2.
3.
4.
Service Plan
การจัดบริการร่วม
บริการเฉพาะ
การรับรองคุณภาพ
26 กันยายน 2557
ข้อสังเกต
1. ผลงาน STEMI SK or PCI ข้อมูลคลาดเคลื่อน ?
2. ER คุณภาพ ดี EMS คุณภาพ ควรพัฒนา
3. การเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าต่า
4. DHS ควรพัฒนา
5. DM HT ยังทาได้ไม่ดี
26 กันยายน 2557
ข้อสังเกต
6. การจัดบริการร่วม ไม่ชัดเจน
7. บริการเฉพาะ แพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือก ทาได้น้อย
8. รพ. ระดับ A S ยังแออัด
9. ระยะเวลาการรอคอย มีปัญหาเรื่องการเก็บข้อมูล
10. ห้อง lab คุณภาพ ต่ากว่าเกณฑ์ esp. ศสม. รพ.สต.
26 กันยายน 2557
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
แผนสุขภาพเขต
บุคลากร
การเงินการคลัง
งบประมาณ
การตรวจสอบภายใน
การสื่อสาร
การร้องทุกข์
26 กันยายน 2557
ข้อสังเกต
1. รายละเอียดของแผน และ งบประมาณ ทาได้ไม่ดี
2. การใช้ข้อมูล เพื่อการวางแผน
3. ความแตกต่างของต้นทุนหน่วยบริการระดับเดียวกัน
4. การเบิกจ่ายงบลงทุนช้า
5. การจัดซื้อร่วม ขาดข้อมูล
6. ระบบควบคุม ตรวจสอบภายใน
26 กันยายน 2557
26 กันยายน 2557

similar documents