คณะ1 ภาพรวม รอบ2

Report
คณะที่ 1
การพ ัฒนาสุขภาพ
ตามกลุม
่ ว ัย
เขตบริการสุขภาพที่ 7
สตรีและเด็ก 0-5 ปี
- มารดาตาย<15 ตอการเกิ
ดมีชพ
ี แสนคน
่
- พัฒนาการสมวัย ไมน
่ ้ อยกวา่ 85%
ผู้สูงอายุและผู้พิการ
- ตายจากโรคหลอดเลือด
สมอง <190 ตอแสน
ปชก.
่
- ผู้พิการ (ขาขาด) ไดรั
้ บ
บริการ 100% ภายใน 3 ปี
การพัฒนา
สุขภาพ
ตามกลุมวั
่ ย
เด็กวัยเรียน 5-14 ปี
- ภาวะอวน
้ ไมเกิ
่ น15%
- IQ ไมน
่ ้ อยกวา่ 100
วัยทางาน 15-59 ปี
เด็กวัยรุน
่ 15-21 ปี
- ตายจากอุบต
ั เิ หตุ <20ตอ
่ แสน ปชก.
- ตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ <23
ตอแสน
ปชก.
่
- อัตราคลอดมารดาอายุ 15-19ปี ไมเกิ
่ น
50 ตอพั
่ นคน
- ความชุกผู้ดืม
่ แอลกอฮอล ์ ไมเกิ
่ น 13 %
ต ัวชวี้ ัด
่ นมารดาตาย
1.อ ัตราสว
2.ร้อยละของเด็กทีม
่ พ
ี ัฒนาการสมว ัย
3.ร้อยละของเด็กน ักเรียนมีภาวะอ้วน
4. ความฉลาดทางสติปญ
ั ญาเฉลีย
่
เป้าหมาย
กส
ขก
มค
รอ.
รวม
≤15:100000
19.15
14.79
0.00
15.98
12.89
≥ร้อยละ 85
97.95
99.93
98.25
99.05
99.27
≤ร้อยละ 15
7.08
12.27
5.99
6.33
8.40
100
93.78
95.93
95.28
91.65
100
100
100
ี่ ง
- ร้อยละของเด็กน ักเรียนกลุม
่ เสย
ปัญหา IQ/EQ ได้ร ับการดูแล
≥ร้อยละ 70
5.อ ัตราการคลอดในสตรีอายุ 15-19
ี 1,000 คนในสตรี 15ปี ต่อเกิดมีชพ
19 ปี (Com.Based)
≤50:1000
6.ความชุกของผูบ
้ ริโภคเครือ
่ งดืม
่
แอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15-19
ปี
≤ร้อยละ 13
5.47
3.45
7.89
7.อ ัตราตายจากอุบ ัติเหตุทางถนน
≤20:100000
6.41
3.59
6.97
7.41
5.72
8.อ ัตราตายจากโรคหลอดเลือดห ัวใจ
≤23:100000
3.07
11.64
20.94
6.27
11.05
≤190:100000
3.44
3.44
≥ร้อยละ 80
100.0
93.64
9.อ ัตราตายจากโรคสมองในผูส
้ ง
ู อายุ
10.คนพิการทางการเคลือ
่ นไหว(ขา
ขาด)ได้ร ับบริการครบถ้วน
100
100
รอผลการประเมินจากกรมอนาม ัย
9.01
6.46
113.38 192.38 86.63
84.58
81.86
89.16
สรุปปัญหา ลาด ับความสาค ัญของปัญหา
ลาด ับที่
ต ัวชวี้ ัด
ี (18.81)
1. อนาม ัยแม่ 1.มารดาซด
และเด็ก
2. เด็ก 0-5 ปี มีพ ัฒนาการสมว ัยตา
่
(70.8)
2. แม่ว ัยรุน
่
อ ัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี มี
้
แนวโน้มสูงขึน
3.ไอคิวในเด็ก ไอคิวเฉลีย
่ ในเด็กว ัยเรียนตา
่ กว่า 100 จุด
ว ัยเรียน
4. NCD
ั
5. สงคม
ผูส
้ ง
ู อายุ
อ ัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดห ัวใจมี
้
แนวโน้มสูงขึน
้ มาก
แนวโน้มผูส
้ ง
ู อายุเพิม
่ ขึน
4
สุ ขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย
 มาตรการเร่งด่วน ตัง้ ครรภ์/
 มาตรการเร่งด่วน เด็กปฐมวัย
คลอด/หลังคลอด
• early detection
• early ANC
• Early intervention
• Risk identification
• Parenting skill
• Risk management (ระบบ
คัดกรอง-สง่ ต่อ-fast track)
 คุณภาพ/มาตรฐานบริการ
 ระบบเฝ้ าระวัง
่ นมารดาตาย ≤15:100,000 LB
 อ ัตราสว
้ ไป
 เด็ก 0-5 ปี มีพ ัฒนาการสมว ัย ร้อยละ 85 ขึน
5
ผลการตรวจพบอะไร
อัตราสว่ นมารดาตาย
:แสนLB
35
33.33
30.95
30.92
30
25
23.23
19.15
20
15
13.62
25.25
23.12
22.25
20.73
20.73
14.79
19.5
15.89
13.27
17.3
14.79
10.94
10
5
0
0
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
2554
มหาสารคาม
2555
2556
0
ร้ อยเอ็ด
2557
ภาพรวมเขต7
ผลM&Eพบอะไร
สภาพปัญหา/ปัจจ ัยทีเ่ กีย
่ วข้อง
ี เขตบริการสุขภาพที่ 7
มารดาซด
ธาล ัสซเี มีย (26%)
-ภาวะ
โภชนาการ
-การกินยาธาตุ
เหล็ก
มารดา
ี
มีภาวะซด
(18.81 %)
- ระบบเฝ้าระว ัง
-โรค 10.86%
-พาหะ 69.55%
-ขาดธาตุเหล็ก
18.49 %
-ฝากครรภ์>12 wks
67.7%
-ฝากครรภ์ 5 ครงั้
= 65.9%
ผลการตรวจพบอะไร
สภาพปัญหา/ปัจจ ัยทีเ่ กีย
่ วข้อง
กลุม
่ สตรีและเด็กปฐมว ัย เขตบริการสุขภาพที่ 7
กินนมแม่อย่างเดียว
6 เดือน (59.51%)
ANC < 12 wk (56.1)
ภาวะขาดไอโอดี
น
ANC(7.08%)
5 ครงคุ
ั้ ณภาพ
- TSH
(48.1)
-ในปัสสาวะเด็
ก (15.68%)
-ในปัสสาวะหญิงตงครรภ์
ั้
(50.58%)
ภาวะโภชนาการ
้ (18.3 %)
- เตีย
-ผอม (16.3 %)
- อ้วน (14.6 %)
LBW (8.06%)
พ ัฒนา
การสมว ัยตา
่
(70.8)
BA (30.64 : 1000LB)
เด็กได้ร ับยาธาตุเหล็ก
(24.6%)
้ งดู
ปัญหาการเลีย
- มีการเล่าหรืออ่านนิทาน (52.2%)
้ อ
์ ก
ื่ อิเลคโทรนิกสท
- เล่นโดยใชส
ุ ว ัน(93.1%)
่ งปาก (60.9%)
- เด็กได้ร ับตรวจสุขภาพชอ
้ งดูโดยย่า ยาย
- การเลีย
What Next
มารดาตาย
พ ัฒนาการเด็กสมว ัย
1. กลไก MCH B. ระด ับเขต/
จ ังหว ัด
1.เพิม
่ คุณภาพระบบบริการ
- ลดภาวะขาดออกซเิ จนระยะแรกเกิด
- โรงเรียนพ่อแม่ของสถานบริการทุกระด ับ
- ระบบเฝ้าระว ังในสถานบริการ
2. เพิม
่ ความครอบคลุมใน
หญิงตงครรภ์
ั้
-การกินยาเม็ดเสริม
ไอโอดีน
-การเข้าถึงบริการเร็ว
3.วิจ ัยและพ ัฒนาเพือ
่
ี ใน
แก้ไขภาวะซด
หญิงตงครรภ์
ั้
2.การมีสว่ นร่วมของครอบคร ัว ชุมชน
ื่ สาร สร้างความ
- ท ักษะบุคลากรในการสอ
ตระหน ักของพ่อแม่ ผูป
้ กครอง
- พ ัฒนาระบบเฝ้าระว ังในชุมชน
่ เสริมพ ัฒนาการในสถาน
3.รูปแบบการสง
บริการและในชุมชน
9
กลุมวั
่ ยเรียน
ร้อยละของเด็กน ักเรียนมีภาวะอ้วน ไม่เกินร้อยละ 15
14
12.27
12
10
8
8.28 8.09
8.4
7.08
7.13
5.99
6
4
4.42
6.46 6.57
6.33
3.85
2
0
ิ ธุ์
กาฬสน
ขอนแก่น
2555
มหาสารคาม
2556
ร ้อยเอ็ด
2557
ภาพรวมเขต7
ผลการตรวจพบอะไร
สภาพปัญหา/ปัจจ ัยทีเ่ กีย
่ วข้อง
กลุม
่ ว ัยเรียน เขตบริการสุขภาพที่ 7
0-5 ปี
พ ัฒนาการสมว ัยตา
่
(70.08%)
- TSH เกิน 11.2
(7.08%)
-LBW (8.07%)
ภาวะโภชนาการในว ัยเรียน
-
IQ ตา
่
91.65-95.93
ปัญหาสุขภาพทีม
่ ผ
ี ลต่อ
การเรียนรูเ้ ด็กว ัยเรียน
- สายตาผิดปกติ (4.5%) ปี 54
- การได้ยน
ิ ผิดปกติ (0.2%) ปี 54
- โรคเหา (10.4%) ปี 55
- ฟันผุ (68.2%) ปี 55
- ภาวะโลหิตจาง ป. 1(28.4%)
้ (9.6%) ปี 56
- เตีย
- ผอม (19.9%) ปี 56
- ขาดสารไอโอดีน (11.9%)
- อ้วน (8.4 %)
้ งดู
ปัญหาการเลีย
- มีการเล่าหรืออ่านนิทาน (52.2%)
้ อ
์ ก
ื่ อิเลคโทรนิกสท
- เล่นโดยใชส
ุ ว ัน
(93.1%)
้ งดูโดยย่า ยาย
- การเลีย
- ระบบการดูแลในศูนย์เด็กเล็ก
What Next
น ักเรียนมีภาวะอ้วน
้ มีผอม
มีเตีย
ค่าเฉลีย
่ ไอคิวตา
่ ในว ัยเรียน
1.เฝ้าระว ังภาวะโภชนาการ และ
ประสานความร่วมมือ คืนข้อมูลแก่
ื่ มโยงก ับ
ภาคีเครือข่ายรวมทงเช
ั้ อ
คลินก
ิ DPAC ในกลุม
่ เด็กอ้วน
1. แก้ไขปัญหาภาวะขาดสารไอโอดีน
ในหญิงตงครรภ์
ั้
และเด็กอย่าง
ต่อเนือ
่ ง
่ เสริม
2.พ ัฒนาคุณภาพโรงเรียนสง
สุขภาพจากระด ับทอง สูร่ ะด ับเพชร
้
เพิม
่ ขึน
2. พ ัฒนาระบบเฝ้าระว ังและการ
แก้ไขปัญหากลุม
่ ว ัยเรียนให้
้
ครอบคลุมมากขึน
3.ขยายผลโรงเรียนปลอดนา้ อ ัดลม
้
ขนมกรุบกรอบ เพิม
่ ขึน
3. คุณภาพระบบบริการ และความ
ครอบคลุมของการได้ร ับยาธาตุเหล็ก
ิ ธิประโยชน์
ตามชุดสท
•มี project management ระด ับเขต และจ ังหว ัด
•พ ัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มข
ี อ
้ มูลครอบคลุมถูกต้อง นาไปใชไ้ ด้
13
กลุมวั
่ ยรุน
่
ผลการตรวจพบอะไร
อ ัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี
(50: 1000 ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี )
60
52.3 53.44 53.41
50
40.9 41.2
40
30
20
31.6
37.7
34.6
38.2
20.9 21.3
10
0
ิ ธุ์
กาฬสน
ขอนแก่น
2554
มหาสารคาม
2555
2556
ร ้อยเอ็ด
ผลการตรวจพบอะไร
ความชุกของผูบ
้ ริโภคเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ในประชากร
อายุ 15 - 19 ปี (ไม่เกิน ร้อยละ 13)
40
35
34.8
30
25.08
22.9
25
24.1
20
18.5
15
10
5
5.47
7.89
9.01
6.46
3.45
0
ิ ธุ์
กาฬสน
ขอนแก่น
มหาสารคาม
2554
2557
ร ้อยเอ็ด
ภาพรวมเขต7
ผลM&Eพบอะไร
สภาพปัญหา/ปัจจ ัยทีเ่ กีย
่ วข้อง
กลุม
่ ว ัยรุน
่ เขตบริการสุขภาพที่ 7
- เคยดืม
่ เครือ
่ งดืม
่
แอลกอฮอล์
(27.6%) ปี 55
มีมารดา
ว ัยรุน
่
้
สูงขึน
พฤติกรรมด้านเพศ (ปี 55)
ั ันธ์ (15.15%)
- เคยมีเพศสมพ
ั ันธ์ครงแรกอายุ
- มีเพศสมพ
ั้
เฉลีย
่ 15 ปี
้ ง
- ใชถ
ุ ยางอนาม ัย 76.24 %
การเข้าถึงบริการ
- ไม่เคยร ับ
การปรึกษา 75%
(ผลสารวจ)
มีความรูด
้ า้ นเพศ
ระด ับตา
่ 42 %
ระด ับกลาง 33.49 %
ระด ับสูง 24.46 %
What Next
มารดาว ัยรุน
่
ความชุกของผูบ
้ ริโภค
เครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์
1.มี Teen Management ระด ับเขตและจ ังหว ัด
่ อาเภออนาม ัยเจริญพ ันธุ ์ /DHS
2.พ ัฒนาเชงิ บูรณาการต่อเนือ
่ ง เชน
3.คืนข้อมูลและประสานความร่วมมือก ับท้องถิน
่ ชุมชน โรงเรียน ให้ทางาน
ื่ มโยงก ับสถานบริการ มากขึน
้
เชอ
4.พ ัฒนาฐานข้อมูล ให้สามารถนามาวิเคราะห์สาเหตูหรือปัจจ ัยทีเ่ กีย
่ วข้องได้
• เพิม
่ ความครอบคลุมการสอน
ึ ษารอบด้านในโรงเรียนทงั้
เพศศก
ระด ับประถมและม ัธยมและการ
เข้าถึงบริการ
• เพิม
่ การเข้าถึงวิธค
ี ม
ุ กาเนิดของ
้
ว ัยรุน
่ มากขึน
ี 5 ปลอดสุรา บุหรี่
ขยายต้นแบบตาบลศล
่ ที่ ตาบลทุง
อบายมุข เชน
่ กุลา อ.สุวรรณภูม ิ
จ.ร้อยเอ็ด
19
4.
4. พ ัฒนาคุณภาพระบบบริการ
- คลินก
ิ NCD คุณภาพ
- STEMI fast track
- รพ.ระด ับ M2-F2 สามารถให้ยา
ละลายลิม
่ เลือด
ื่ สารเตือนภ ัยสน ับสนุนการลด
1.สอ
ี่ ง
ปัจจ ัยเสย
- 3อ2ส
้ ต่อสุขภาพ
- สร้างสงิ่ แวดล้อมทีเ่ อือ
- รพ.A, S,M1, M2,F1,F2 สามารถให้
การขยายหลอดเลือด
มาตรการลดอัตราตายจาก
โรคหลอดเลือดหัวใจ(<23:แสนประชากร)
3.ผูป
้ ่ วย DM, HT ได้ร ับการประเมิน
ี่ ง CVD
ความเสย
ี่ ง
2.ประเมินและจ ัดการปัจจ ัยเสย
รายบุคคล
-คลินก
ิ DPAC
-คลินก
ิ อดบุหรี่
-คลินก
ิ คลายเครียด
20
ผลการตรวจพบอะไร
อ ัตราตายจากโรคหลอดเลือดห ัวใจ
(23: 100,000 ประชากร)
:ประชากร
100,000
คน
25
19.19
20
15
10
12.19
15.89
15.87
14.21
12.87
13.69
11.64
9.88 9.25
17.7
14.91 15.09
11.05
6.27
5
3.07
0
ิ ธุ์
กาฬสน
ขอนแก่น
2554
2555
มหาสารคาม
2556
2557
ร ้อยเอ็ด
ผล M&E พบอะไร
สภาพปัญหา/ปัจจ ัยทีเ่ กีย
่ วข้อง
กลุม
่ ว ัยทางาน เขตบริการสุขภาพที่ 7
พฤติกรรมว ัยทางาน
- สูบบุหรี่ 17.2 %
- ดืม
่ สุรา 22.7 %
NCD
(โรคหลอดเลือด
ห ัวใจ 2554-2556
้ )
มีแนวโน้มสูงขึน
รพ.สต.ดาเนินการ
คลินก
ิ DPAC 82.59 %
ว ัยทางาน
- รอบเอวเกิน
ชาย 20.3 %
หญิง 52.9 %
- BMIเกิน 43%
ร้อยละ clinic NCD
44.62% (ประเมิน 33/65
ผ่าน 29แห่ง)
What Next
แนวทาง
1.พ ัฒนาเชงิ บูรณาการผ่านกระบวนการ DHS เพือ
่
้
ขยายการดาเนินงานตามมาตรการที่ 1,2 เพิม
่ ขึน
ื่ มโยงระบบบริการในสถานบริการก ับการ
2. เชอ
่ เสริมสุขภาพในชุมชนเพิม
้
สง
่ ขึน
3. สร้างกระแสเพือ
่ การปร ับเปลีย
่ นพฤติกรรมต่อเนือ
่ ง
และประเมินผลอย่างเป็นระบบ
4. NCD Board ระด ับเขต/จ ังหว ัด
23
แผนงานพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
วิธก
ี ารดาเนินงาน
อายุคาดเฉลีย
่ ของการมีสุขภาพดี ไมน
่ ้ อยกวา่ 72 ปี
 คัดกรอง Geriatric Syndrome
Outcome Indicator
1. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมองในผูสู
้ งอายุ ไมเกิ
่ น
170 ตอ
่ ประชากรแสนคน ภายใน 5 ปี
2. คนพิการทางการเคลือ
่ นไหว(ขาขาด)ไดรั
้ บบริการ
ครบถวน
100 ภายใน 3 ปี
้ รอยละ
้
Impact
Process Indicator
1.รอยละของคลิ
นิกผูสู
้
้ งอายุ ผูพิ
้ การคุณภาพ ไมน
่ ้ อยกวา่
70
2.รอยละของผู
สู
้
้ งอายุไดรั
้ บการคัดกรองสุขภาพทัง้
รางกายและจิ
ตใจ รอยละ
60 รอย
้ ละของผูสู
่
้
้ งอายุไดรั
้ บ
การพัฒนาทักษะทางกายและใจ รอยละ
80
้
3.ผูสู
ี ฤติกรรมสุขภาพทีพ
่ งึ ประสงค ์ ไมน
้ งอายุมพ
่ ้ อยกวา่
รอยละ
30
้
1.ภาวะหกลม
้
2.สมรรถภาพสมอง (MMSE)
3.การกลัน
้ ปัสสาวะ
4.การนอนไมหลั
่ บ
5.ภาวะซึมเศรา้
6.ขอเข
าเสื
้
่ ่ อม
• ประเมิน ADL
• คัดกรองโรคทีพ
่ บบอยในผู
สู
่
้ งอายุ
1.เบาหวาน
3. ฟัน
2. ความดันโลหิต
4. สายตา
Service
Setting
- คัดกรองปัญหาสุขภาพทัง้ ดาน
้
รางกาย/จิ
ตใจ
่
-วิเคราะหจ
่ ดูแลรักษา/
์ าแนก เพือ
ส่งตอ
่
- พัฒนาระบบ/ ฐานขอมู
้ ล
สุขภาพผูสู
ง
อายุ
้
-การดูแลตัวเองและสนับสนุ น
กิจกรรมปรับเปลีย
่ นพฤติกรรม
คลินก
ิ บริการ
ผูสู
้ งอายุ
- ประเมินเพือ
่ การดูแลระยะยาวตามสุขภาพและ
รวมมื
อกับทองถิ
น
่ เพือ
่ ดูแลสั งคม
่
้
- พัฒนาส้วมนั่งราบสาหรับผู้สูงอายุ
อาเภอ/ตาบลสุขภาพดี 80 ปี ยังแจว
๋
อัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมองในผู ้สูงอายุ
(ไม่เกิน 190 ต่อ ประชากรแสนคน)
กรอบแนวคิดการดาเนินงานโรคหลอดเลือดสมอง
Stroke fast track
ผู้ป่วยส่วนใหญ่
ประมาณ 80 % มาช้า
ไมทั
่ นเวลาให้ยา
Stroke unit
Door to needle
time มากกวา่ 60
นาที
อัตราการให้ยายังน้ อย
ระบบส่งตอในจั
งหวัดรวดเร็ว คลองตั
ว เป็ นเครือขายส
่
่
่
่ งตอในเขต
่
มีแนวทางการรักษาผู้ป่วย ischemic stroke
สื่ อสารถายทอดความรู
สู
่
้ ่ ประชาชน
ผลการตรวจพบอะไร
อ ัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมองไม่เกิน 190:100,000
ประชากร
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
เป้ าหมายไม่เกิน 190 ต่อแประชากรแสนคน
192.24
113.38
86.63
3.44
ิ ธุ์
กาฬสน
3.44
ขอนแก่น
มหาสารคาม
ร ้อยเอ็ด
ภาพรวมเขต7
ผล M&E พบอะไร
สภาพปัญหา/ปัจจ ัยทีเ่ กีย
่ วข้อง
กลุม
่ ผูส
้ ง
ู อายุ เขตบริการสุขภาพที่ 7
้
แนวโน้มผูส
้ ง
ู อายุสง
ู ขึน
- ปี 54 = 12.31 %
- ปี 55 = 12.85 %
- ปี 56 = 13.67 %
ั
่ งคม
เข้าสูส
ผูส
้ ง
ู อายุ
-
โรคในผูส
้ ง
ู อายุ (สารวจ)
HT 22.6%
โรคข้อและกระดูก
20.7%
โรคตา 13.8 %
DM 13.7%
การเฝ้าระว ัง (สารวจ)
- ตรวจสุขภาพประจาปี 75.3%
(นา้ หน ัก สว่ นสูง ความด ัน
เบาหวาน ฟัน เต้านม)
ตาบล LTC 15.48%
28
ผลการตรวจพบอะไร
ผูพ
้ ก
ิ ารขาขาดได้ร ับบริการครบถ้วน
120
100
100
93.64
84.58
81.86
89.16
80
60
40
20
0
ิ ธุ์
กาฬสน
ขอนแก่น
มหาสารคาม
ร ้อยเอ็ด
ภาพรวมเขต7
ทุกจ ังหว ัดทางานร่วมก ับเครือข่าย เพือ
่ การค้นหาทีค
่ รอบคลุมในการ
ลงทะเบียนและให้บริการทีค
่ รบถ้วน มีแหล่งบริการอุปกรณ์อย่างเพียงพอ
What Next
ั
สงคมผู
ส
้ ง
ู อายุ
ผูพ
้ ก
ิ ารขาขาด
1.พ ัฒนาระบบเฝ้าระว ังและนาข้อมูลมา 1.มีการ update ข้อมูลการขึน
้
พ ัฒนาต่อเนือ
่ ง
ทะเบียน ต่อเนือ
่ ง
2. ดาเนินการตาบล LTC ให้ครอบคลุม
ื่ มโยงระบบบริการในคลินก
3. เชอ
ิ
ผูส
้ ง
ู อายุก ับตาบล LTC ทงเรื
ั้ อ
่ งข้อมูล
่ เสริมสุขภาพ และการร ักษา
และการสง
4.ระบบบริการ :
ี่ ง
- เพิม
่ ความตระหน ักให้แก่กลุม
่ เสย
(Stroke Awareness)
ั ันธ์
- เพิม
่ การประชาสมพ
(Stroke Alert) ครอบคลุมถึงระด ับปฐม
ภูม ิ
30
สวัสดี
31

similar documents