Podzielmy jeden baton między 3 dzieci tak, aby

Report
Podzielmy jeden baton między 3 dzieci tak,
aby każde dziecko otrzymało tyle samo.
1:3
Każde dziecko dostanie jeden kawałek –
jedną trzecią, czyli:
1
3
1
3
1
3
Iloraz dwóch liczb naturalnych można zapisać
w postaci ułamka.
Temat:
Ułamek zwykły,
jako część całości.
Ułamek zwykły
3
5
Mianownik wskazuje, na ile
równych części podzielono
całość.
licznik
3
5
kreska ułamkowa
mianownik
Licznik wskazuje, ile
jednakowych części
zaznaczono.
Kreska ułamkowa
zastępuje znak dzielenia:
3:5= 3
5
Ułamki zwykłe
Ułamki właściwe
1 <1
2
3
<1
4
Licznik jest mniejszy
od mianownika
Ułamek właściwy jest
mniejszy od jedności
Ułamki niewłaściwe
7
>1
4
Liczby mieszane
2
=1
2
1
2 =
3
Licznik jest większy
od mianownika lub
licznik jest równy
mianownikowi
7
3
2 .3 + 1
Liczbę mieszaną
można zapisać w
postaci ułamka
niewłaściwego
Ułamek niewłaściwy jest
większy od 1 lub równy 1
Każdą liczbę naturalną można zapisać w postaci ułamka niewłaściwego
2=
8
4
3=
9
3
5=
30
6
Podzielmy się na 5 grup
i rozwiążmy podane
zadania
1. Pokoloruj prostokąt o
wymiarach 4 kratki na 6 kratek.
Grupa I –
Grupa II–
Grupa III –
Grupa IV –
Grupa V –
2. Pomaluj odpowiednią część figury.
(wskazówka: zegnij figurę, tak aby
otrzymać potrzebną ilość równych
części).
Grupa I –
Grupa II –
Grupa III –
Grupa IV –
Grupa V –
3. Wybierz odpowiednią jednostkę osi
liczbowej, zbuduj z niej oś liczbową, a
następnie zaznacz na niej ułamki:
Grupa I –
Grupa II –
Grupa III –
Grupa IV –
Grupa V –
4. Ułamki umieść w odpowiednim miejscu
w tabeli:
Ułamek właściwy
Grupa I –
Grupa II –
Grupa III –
Grupa IV –
Grupa V –
Ułamek niewłaściwy
5. Liczbę mieszaną zapisz
w postaci ułamka niewłaściwego.
Grupa I –
Grupa II –
Grupa III –
Grupa IV –
Grupa V –
6*. Zapisz jaką częścią:
Grupa I – godziny jest kwadrans
Grupa II – kilograma jest 20 g
Grupa III – kilometra jest 250 m
Grupa IV – metra jest 25 cm
Grupa V – roku są 3 miesiące
• Co było tematem dzisiejszej lekcji?
• Czy sposób prowadzenia lekcji pozwolił wam
utrwalić wiadomości dotyczące ułamków zwykłych?
• Które zadanie okazało się najłatwiejsze?
• Które zadanie sprawiło najwięcej kłopotu?
• Co przeszkadzało wam w tak
zorganizowanej pracy, a co pomagało?

similar documents