จำนวนข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ

Report
Website : OP/PP Individuals
http://op.nhso.go.th/op
มาตรฐานโครงสร ้างแฟ้ มข ้อมูล
ปี 2557

ั 5.0 1 ก.ค. 2555)
ข ้อมูลมาตรฐาน 21 แฟ้ ม (เวอร์ชน
PERSON
SERVICE
ANC
DEATH
DIAG
PP
CHRONIC
DRUG
MCH
HOME
PROCED
EPI
CARD
SURVEIL
FP
WOMAN
APPOINT
NUTRI
NCDSCREEN
LABFU
CHRONICFU
ตัวชวี้ ด
ั งานทันตกรรม
ร้ อยละหญิงตั้งครรภ์ ได้ รับการตรวจฟันร้ อยละหญิงตั้งครรภ์ ได้ รับ
บริการทันตกรรมตามความจาเป็ น-PERSON-ANCSERVICE-DIAG-PROCED
ร้ อยละเด็กตา่ กว่ า 3 ปี ได้ รับการตรวจช่ องปาก-PERSONANC-SERVICE-DIAG-PROCED
ร้ อยละเด็กต่ากว่ า 3 ปี ได้ รับฟลูออไรด์ -PERSONSERVICE-DIAG-DRUG
ตัวชวี้ ด
ั งานทันตกรรม
ร้ อยละเด็ก 3-5 ปี ได้ รับการตรวจช่ องปาก(>70)-PERSONSERVICE-DIAG-PROCED
ร้ อยละเด็ก 3-5 ปี ได้ รับฟลูออไรด์ (>50)-PERSONANC-SERVICE-DIAG-DRUG
ร้ อยละเด็ก 0-5 ปี ได้ รับการตรวจช่ องปากตามความจาเป็ น
-PERSON-SERVICE-DIAG-PROCED
ตัวชวี้ ด
ั งานทันตกรรม
ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีปัญหาฟันน้ านมผุ-PERSONSERVICE-DIAG
ร้อยละของเด็กต่ากว่า 3 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก-PERSONSERVICE-DIAG-PROCED
ร้อยละของเด็กต่ากว่า 3 ปี ได้รับ Fluorine vanish
-PERSON-SERVICE-DIAG-DRUG
ตัวชวี้ ด
ั งานทันตกรรม
ร้อยละของเด็กประถม 1 ได้รับการตรวจช่องปาก(>85) PERSON-SERVICE-DIAG-PROCED
ร้อยละของเด็กประถม 1 เคลือบหลุมร่ องฟัน (>30)PERSON-SERVICE-DIAG-PROCED
รูปแบบและเงือ
่ นไขการรับสง่ ข ้อมูล
ในภาพรวม

ั 5.0
โครงสร ้างมาตรฐานข ้อมูล 21 แฟ้ ม เวอร์ชน

รับข ้อมูลทัง้ หมด 21 แฟ้ ม (เป็ น zip file เดียวกัน)


แฟ้ มใดไม่มข
ี ้อมูลไม่ต ้องสง่ (สง่ ไม่ครบ 21 แฟ้ มได ้)
แฟ้ ม APPOINT, CARD, WOMAN และ HOME จะรับข ้อมูลไว ้
แต่จะไม่จัดเก็บลงฐานข ้อมูล
รูปแบบและเงือ
่ นไขการรับสง่ ข ้อมูล
ในภาพรวม



ไม่รับแฟ้ มข ้อมูลทีม
่ โี ครงสร ้างไม่ถก
ู ต ้อง ซงึ่ จะแจ ้งเป็ น
ี ทีห
แฟ้ มข ้อมูลเสย
่ น ้าเว็บ สว่ นแฟ้ มทีม
่ โี ครงสร ้างถูกต ้อง
แต่ข ้อมูลไม่ถก
ู ต ้องนัน
้ จะรับไว ้ประมวลผล และจะรายงาน
เป็ นข ้อมูล error ตาม code ทีก
่ าหนดไว ้
แฟ้ ม SERVICE และ DIAG จะต ้องสง่ พร ้อมกัน
แฟ้ ม DRUG และ PROCED ถ ้าต ้องการสง่ จะต ้องสง่
พร ้อมกับแฟ้ ม SERVICE และ DIAG ทุกครัง้
รูปแบบและเงือ
่ นไขการรับสง่ ข ้อมูล
ทางเทคนิค

รูปแบบแฟ้ มข ้อมูล เป็ น Text file เท่านัน
้




ื่ แฟ้ ม ,ชอ
ื่ ฟิ ลด์ และลาดับฟิ ลด์ ต ้องตรงกับโครงสร ้าง
ชอ
ั 5.0)
มาตรฐาน 21 แฟ้ ม ที่ สนย.กาหนด (เวอร์ชน
้ อ
ใชเครื
่ งหมายไปป์ ( | ) คัน
่ ระหว่างฟิ ลด์
แนะนาให ้ใส่ Header ด ้วย (เพือ
่ ง่ายต่อการตรวจสอบ)
ตัวอย่างแฟ้ ม ANC = ANC.txt
PCUCODE|PID|SEQ|DATE_SERV|APLACE|GRAVIDA|ANCNO|GA|ANCRES|D_UPDATE|CID
11111|013337|6146|20090117|11111|1|2|28|1|20090117101112|3159900012812
11111|000719|7622|20090314|11111|3|1|11|1|20090314092020|3157200027197
11111|000719|8394|20090412|11111|1|1|17|1|20090412163812|3124300023456
11111|014592|9534|20090530|11111|3|2|31|1|20090412205603|3159900076582
รูปแบบและเงือ
่ นไขการรับสง่ ข ้อมูล
ทางเทคนิค

รูปแบบการสง่ แฟ้ มข ้อมูล
1.
2.
ื่ แฟ้ มข ้อมูลตามที่ สนย. กาหนด
ตัง้ ชอ
่ PERSON.txt ,SERVICE.txt เป็ นต ้น
เชน
ื่ โฟลเดอร์เป็ น
นาแฟ้ มข ้อมูลใสใ่ นโฟลเดอร์ ทีต
่ งั ้ ชอ
F21_HCODE_YYYYMMDDhhmmss
3.
ื่ ไฟล์ ZIP เป็ น
จากนัน
้ ให ้ ZIP ข ้อมูลทัง้ โฟลเดอร์ ตัง้ ชอ
ื่ เดียวกับโฟลเดอร์
ชอ
F21_HCODE_YYYYMMDDhhmmss.zip
รูปแบบและเงือ
่ นไขการรับสง่ ข ้อมูล
ทางเทคนิค

รูปแบบการสง่ แฟ้ มข ้อมูล
PERSON.txt
DEATH.txt
CHRONIC.txt
SERVICE.txt
DIAG.txt
SURVEIL.txt
DRUG.txt
PROCED.txt
FP.txt
EPI.txt
NUTRI.txt
ANC.txt
PP.txt
MCH.txt
NCDSCREEN.txt
CHRONICFU.txt
LABFU.txt
F21_HCODE_YYYYMMDDhhmmss
F21_12345_25560101083011
F21_HCODE_YYYYMMDDhhmmss.zip
F21_12345_25560101083011.zip
รูปแบบและเงือ
่ นไขการรับสง่ ข ้อมูล
การแก ้ไขข ้อมูลที่ error

ข ้อมูลทีส
่ ง่ ให ้ สปสช. ได ้รับการประมวลผล (รายงาน Rep)
มีสถานะ




ผ่าน
ไม่ผา่ น (error)
ข ้อมูลทีไ่ ม่ผา่ นสามารถแก ้ไขให ้ถูกต ้อง และสง่ ใหม่ได ้
ข ้อมูลทีต
่ รวจแล ้วผ่าน จะไม่รับการ update ใด ๆ ถ ้าสง่ อีก
้ และมีผลต่อ Performance
จะเป็ นข ้อมูลซ้าซอน
่ งทางการสง่ ข ้อมูล
ชอ
/PCU
สสจ.
Provis / Data Center
21 แฟ้ม
สนย.
21
แฟ้ม
โรงพยาบาล
Rep
21 แฟ้ ม
Statement
การตรวจสอบข ้อมูล
และการคิดคะแนน

การตรวจสอบข ้อมูลการให ้บริการผู ้ป่ วยนอก (OP)
มาตรฐาน
โครงสร้าง
แฟ้มทีใ่ ช ้
ตรวจสอบ
ฟิ ลด์ทใี่ ช ้
ื่ มโยงข้อมูล
เชอ
21 แฟ้ ม
SERVICE.txt*
DIAG.txt*
PROCED.txt
DRUG.txt
PID
SEQ
DATE_SERV
CLINIC
การตรวจสอบข ้อมูลการให ้บริการ
ผู ้ป่ วยนอก (OP)
(Add on)
Drug
PID
SEQ
Card base
CID
Service*
Diag*
CID
PID
PID
SEQ
SEQ
Date_Serve
Date_Serve
Clinic
Clinic
Date_Serve
Clinic
(Add on)
Proced
PID
SEQ
Date_Serve
Clinic
การตรวจสอบข ้อมูลการให ้บริการ
ผู ้ป่ วยนอก (OP)



ข ้อมูลครบถ ้วน และถูกต ้องตามฟิ ลด์ทก
ี่ าหนดในแต่ละแฟ้ ม
ตาม Flow การตรวจสอบโครงสร ้างแฟ้ มทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการ
ให ้บริการผู ้ป่ วยนอก
PCUCODE เป็ นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กาหนด
รหัสคลินก
ิ (CLINIC) ถูกต ้องตามมาตรฐานทีก
่ าหนด โดย
จะตรวจสอบจากตาแหน่งที่ 2-3
การตรวจสอบข ้อมูลการให ้บริการ
ผู ้ป่ วยนอก (OP)
(Add on)
Drug
PID
SEQ
Card base
CID
Service*
Diag*
CID
PID
PID
SEQ
SEQ
Date_Serve
Date_Serve
Clinic
Clinic
Date_Serve
Clinic
(Add on)
Proced
PID
SEQ
Date_Serve
Clinic
การตรวจสอบข ้อมูลการให ้บริการ
ผู ้ป่ วยนอก (OP)

ื่ มโยงกับ
มีข ้อมูลการวินจ
ิ ฉัย (Diagnosis) ทีถ
่ ก
ู ต ้องและเชอ
การให ้บริการได ้



ต ้องมีการให ้รหัสโรคหลัก (Principle Diagnosis, Pdx) อย่างน ้อย
1 รหัสทีถ
่ ก
ู ต ้องตาม ICD10 (WHO 2010) หรือ ICD10 TM หรือ
รหัสแพทย์แผนไทย
ตรวจสอบความสอดคล ้องของการให ้รหัสโรค (ตาม Appendix
A3-A4 ของ DRG 5.0)
ประเภทการวินจ
ิ ฉั ย (Diagnosis Type) มีคา่ ตัง้ แต่ 1 – 5
การคิดคะแนนการให ้บริการ
ผู ้ป่ วยนอก (OP)




การให ้บริการตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง วันที่ 30
มิถน
ุ ายน 2557
มีเลขประชาชน 13 หลักในฐานข ้อมูลประชากรของ สปสช.
การให ้บริการผู ้ป่ วยนอก 1 คนใน 1 วัน จะได ้ 1 คะแนน
การคิดคะแนน จะพิจารณาเฉพาะรหัสการวินจ
ิ ฉัยทีบ
่ ง่ ชวี้ า่
เป็ นโรค หรืออาการแสดงว่าเจ็บป่ วย หรือรหัสทีร่ ะบุวา่ เป็ น
ผู ้ป่ วยนอกเท่านัน
้
การคิดคะแนนการให ้บริการ
ผู ้ป่ วยนอก (OP) เพิม
่ เติม (Add on)

หัตถการจากแฟ้ ม PROCED หากผ่านตามเงือ
่ นไข จะได ้
เพิม
่ รายการละ 0.01 คะแนน




เป็ นรหัสทีอ
่ ยูใ่ น ICD 9 CM และ ICD 10 TM และเป็ นรหัสที่
กาหนดให ้สามารถให ้ได ้
เป็ นรหัสทีเ่ ป็ นการให ้หัตถการกับผู ้มารับบริการจริง
บันทึกรหัสยามาตรฐาน (24 หลัก) จากแฟ้ ม DRUG หาก
ผ่านตามเงือ
่ นไข จะได ้เพิม
่ รายการละ 0.05 คะแนน
มีการสง่ ต่อ (Refer) จากแฟ้ ม SERVICE หากมีการบันทึก
ข ้อมูลการสง่ ต่อครบถ ้วน จะคิดเป็ น 0.5 คะแนน
การตรวจสอบข ้อมูลบุคคล
แฟ้ ม PERSON







มีข ้อมูลครบถ ้วน และถูกต ้องตามฟิ ลด์ทก
ี่ าหนด
ตาม Flow การตรวจสอบ
ฟิ ลด์ PCUCODE เป็ นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กาหนด
ฟิ ลด์ OCCUPA เป็ นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กาหนด
ฟิ ลด์ NATION เป็ นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กาหนด
ฟิ ลด์ RELIGION เป็ นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กาหนด
ฟิ ลด์ EDUCATE เป็ นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กาหนด
้
ตรวจสอบความซ้าซอนจากฟิ
ลด์ PCUCODE และ CID
การคิดคะแนนข ้อมูลบุคคล
แฟ้ ม PERSON

แฟ้ มสารวจสะสมสง่ ข ้อมูลปี ละครัง้ (ตุลาคม 56)




ไม่สง่ ซ้า
Type area 1 และ 3 (มีบ ้านอยูใ่ นเขตรับผิดชอบด ้วย)
มีเลขประชาชน 13 หลักในฐานข ้อมูลประชากรของ สปสช.
ข ้อมูลทีผ
่ า่ นการตรวจสอบ 1 รายการ (1 Record)
จะได ้ ……คะแนน (จะประกาศเป็ นทางการภายหลัง)
ี
การตรวจสอบข ้อมูลการให ้วัคซน
แฟ้ ม EPI



มีข ้อมูลครบถ ้วน และถูกต ้องตามฟิ ลด์ทก
ี่ าหนด
ตาม Flow การตรวจสอบ
ฟิ ลด์ PCUCODE เป็ นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กาหนด
ี คนต่างด ้าวทีไ่ ม่มเี ลขประชาชน 13 หลักต ้อง
การให ้วัคซน
ั ชาติทไี่ ม่ใชส
่ ญ
ั ชาติไทย (จากฟิ ลด์ NATION
มีการระบุสญ
ในแฟ้ ม PERSON) และต ้องใส่ HN (หรือ PID ในแฟ้ ม
SERVICE) ลงในฟิ ลด์ CID โดยหาก HN มีไม่ครบ 13
หลัก ให ้ใสเ่ ลข 0 ด ้านหน ้า HN ให ้ครบ 13 หลัก
ี
การตรวจสอบข ้อมูลการให ้วัคซน
แฟ้ ม EPI

ี
ข ้อมูลการให ้วัคซน



ี (VCCTYPE) ต ้องเป็ นรหัสวัคซน
ี
ตรวจสอบการให ้รหัสวัคซน
ตามที่ สนย. กาหนด
ฟิ ลด์ VCCPLACE รหัสหน่วยบริการ ต ้องเป็ นรหัสตามที่
สนย. กาหนด
้
ตรวจสอบความซ้าซอนจากฟิ
ลด์ PCUCODE ,CID และ
VCCTYPE
ี
การคิดคะแนนข ้อมูลการให ้วัคซน
แฟ้ ม EPI


ข ้อมูลการให ้บริการตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 กรกฎาคม 2556
ถึงวันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2557
ข ้อมูลทีผ
่ า่ นการตรวจสอบ 1 รายการ (1 Record)
จะได ้ .......คะแนน (จะประกาศเป็ นทางการภายหลัง)
การตรวจสอบข ้อมูลบริการวางแผน
ครอบครัว แฟ้ ม FP





มีข ้อมูลครบถ ้วน และถูกต ้องตามฟิ ลด์ทก
ี่ าหนด
ตาม Flow การตรวจสอบ
ฟิ ลด์ PCUCODE เป็ นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กาหนด
กรณีเพศหญิง ต ้องมีอายุไม่ตา่ กว่า 9 ปี และไม่เกิน 60 ปี
วิธก
ี ารคุมกาเนิด FPTYPE) = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7
กรณีเพศชาย วิธก
ี ารคุมกาเนิด (FPTYPE) = 5 , 6
้
ตรวจสอบความซ้าซอน


กรณีเป็ นข ้อมูลบริการ ตรวจสอบจากฟิ ลด์ PCUCODE ,CID และ
DATE_SERV
กรณีเป็ นข ้อมูลสารวจ ตรวจสอบจากฟิ ลด์ PCUCODE และ CID
การคิดคะแนนข ้อมูลบริการวางแผน
ครอบครัว แฟ้ ม FP



ข ้อมูลการให ้บริการตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 กรกฎาคม 2556
ถึงวันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2557
มีเลขประชาชน 13 หลักในฐานข ้อมูลประชากรของ สปสช.
ข ้อมูลทีผ
่ า่ นการตรวจสอบ 1 รายการ (1 Record)
จะได ้ .......คะแนน (จะประกาศเป็ นทางการภายหลัง)
การตรวจสอบข ้อมูลการบริการ
ฝากครรภ์ แฟ้ ม ANC






มีข ้อมูลครบถ ้วน และถูกต ้องตามฟิ ลด์ทก
ี่ าหนด
ตาม Flow การตรวจสอบ
ฟิ ลด์ PCUCODE เป็ นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กาหนด
เป็ นเพศหญิง อายุไม่ตา่ กว่า 9 ปี และไม่เกิน 60 ปี
(ตรวจสอบจากฐานข ้อมูล สปสช.)
ั ดาห์ มีผล
อายุครรภ์ (GA) ต ้องอยูร่ ะหว่าง 4 – 45 สป
ANCRES
ฟิ ลด์ APLACE เป็ นรหัสตามที่ สนย. กาหนด
้
ตรวจสอบความซ้าซอน

PCUCODE , CID และ DATE_SERV
การคิดคะแนนข ้อมูลบริการฝากครรภ์
แฟ้ ม ANC



ข ้อมูล Date_serv ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 กรกฎาคม 2556
ถึงวันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2557
มีเลขประชาชน 13 หลักในฐานข ้อมูลประชากรของ สปสช.
ข ้อมูลทีผ
่ า่ นการตรวจสอบ 1 รายการ (1 Record)
จะได ้ ....... คะแนน (จะประกาศเป็ นทางการภายหลัง)
การตรวจสอบข ้อมูลการตัง้ ครรภ์
คลอด ดูแลแม่หลังคลอด แฟ้ ม MCH





มีข ้อมูลครบถ ้วน และถูกต ้องตามฟิ ลด์ทก
ี่ าหนด
ตาม Flow การตรวจสอบ
ฟิ ลด์ PCUCODE เป็ นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กาหนด
เป็ นเพศหญิง อายุไม่ตา่ กว่า 9 ปี และไม่เกิน 60 ปี
(ตรวจสอบจากฐานข ้อมูล สปสช.)
วันทีด
่ แ
ู ม่ต ้องมากกว่าวันคลอด (PPCARE1>BDATE)
มีข ้อมูลในฟิ ลด์วน
ั ทีด
่ แ
ู ลแม่ครัง้ ที่ 1 (PPCARE1)


ในฟิ ลด์ PPCARE2 และ PPCARE3 จะมีหรือไม่มก
ี ็ได ้
หากมีวน
ั ทีด
่ แ
ู ลแม่ต ้องมากกว่าครัง้ ก่อนเสมอ (PPCARE3 >
PPCARE2 > PPCARE1)
การตรวจสอบข ้อมูลการตัง้ ครรภ์
คลอด ดูแลแม่หลังคลอด แฟ้ ม MCH

้
ตรวจสอบความซ้าซอน


PCUCODE , CID และ GRAVIDA
การตัง้ ครรภ์ 1 ครัง้ จะสง่ ข ้อมูลทีส
่ มบูรณ์ได ้เพียง 1 ครัง้
การคิดคะแนนข ้อมูลการตัง้ ครรภ์
คลอด ดูแลแม่หลังคลอด แฟ้ ม MCH



มีวน
ั ทีด
่ แ
ู ลแม่ครัง้ ที่ 2 และเป็ นข ้อมูลการคลอด (BDATE)
ตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม 2556 – วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2557
มีเลขประชาชน 13 หลัก(มารดา) ในฐานข ้อมูลประชากร
ของ สปสช.
ข ้อมูลทีผ
่ า่ นการตรวจสอบ 1 รายการ (1 Record)
จะได ้ 3.0 คะแนน
การตรวจสอบข ้อมูลการคลอด
ดูแลเด็กหลังคลอด แฟ้ ม PP





มีข ้อมูลครบถ ้วน และถูกต ้องตามฟิ ลด์ทก
ี่ าหนด
ตาม Flow การตรวจสอบ
ฟิ ลด์ PCUCODE เป็ นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กาหนด
น้ าหนักแรกเกิดต ้องไม่ตา่ กว่า 500 กรัม
วันทีด
่ เู ด็กต ้องมากกว่าวันคลอด (BCARE1>BDATE)
มีข ้อมูลในฟิ ลด์วน
ั ทีด
่ แ
ู ลแม่เด็กครัง้ ที่ 1 (BCARE1)


ในฟิ ลด์ BCARE2 และ BCARE3 จะมีหรือไม่มก
ี ็ได ้
หากมีวน
ั ทีด
่ แ
ู ลแม่ต ้องมากกว่าครัง้ ก่อนเสมอ (BCARE3 >
BCARE2 > BCARE1)
การตรวจสอบข ้อมูลการคลอด
ดูแลเด็กหลังคลอด แฟ้ ม PP

้
ตรวจสอบความซ้าซอน


PCUCODE , CID
การดูแลเด็กหลังคลอด 1 คน จะสง่ ข ้อมูลทีส
่ มบูรณ์ได ้เพียง 1 ครัง้
การคิดคะแนนข ้อมูลการคลอด
ดูแลเด็กหลังคลอด แฟ้ ม PP



มีวน
ั ทีด
่ แ
ู ลเด็กครัง้ ที่ 2 และเป็ นข ้อมูลการคลอด (BDATE)
ตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม 2556 – วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2557
มีเลขประชาชน 13 หลัก(เด็ก)ในฐานข ้อมูลประชากรของ
สปสช.
ข ้อมูลทีผ
่ า่ นการตรวจสอบ 1 รายการ (1 Record)
จะได ้ 3.0 คะแนน
การตรวจสอบข ้อมูลโรคเรือ
้ รัง
ของบุคคล แฟ้ ม CHRONIC




มีข ้อมูลครบถ ้วน และถูกต ้องตามฟิ ลด์ทก
ี่ าหนด
ตาม Flow การตรวจสอบ
ฟิ ลด์ PCUCODE เป็ นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กาหนด
ฟิ ลด์ CHRONIC รหัส ICD10 ต ้องเป็ นรหัสโรคเรือ
้ รังตาม
มาตรฐาน สนย.
้
ตรวจสอบความซ้าซอน

ตรวจสอบจากฟิ ลด์ PCUCODE ,CID และ CHRONIC
การคิดคะแนนข ้อมูลโรคเรือ
้ รัง
ของบุคคล แฟ้ ม CHRONIC

แฟ้ มสารวจสะสมสง่ ข ้อมูลปี ละครัง้ (ตุลาคม 56)

Type area 1 , 3 (แฟ้ ม Person)
มีเลขประชาชน 13 หลักในฐานข ้อมูลประชากรของ สปสช.
ข ้อมูลทีผ
่ า่ นการตรวจสอบ 1 รายการ (1 Record)
จะได ้ ...... คะแนน(จะประกาศเป็ นทางการภายหลัง)



ไม่สง่ ซ้า
การตรวจสอบข ้อมูลโรคเฝ้ าระวัง
ทางระบาดวิทยา แฟ้ ม SURVEIL




มีข ้อมูลครบถ ้วน และถูกต ้องตามฟิ ลด์ทก
ี่ าหนด
ตาม Flow การตรวจสอบ
ฟิ ลด์ PCUCODE เป็ นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กาหนด
ฟิ ลด์ DIAGCODE รหัส ICD10 ต ้องเป็ นรหัสโรค
เฝ้ าระวัง ตามมาตรฐาน สนย.
้
ตรวจสอบความซ้าซอน

ตรวจสอบจากฟิ ลด์ PCUCODE ,CID ,DATE_SERV และ
DIAGCODE
การคิดคะแนนข ้อมูลโรคเฝ้ าระวัง
ทางระบาดวิทยา แฟ้ ม SURVEIL



ข ้อมูลการให ้บริการตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 กรกฎาคม 2556
ถึงวันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2557
มีเลขประชาชน 13 หลักในฐานข ้อมูลประชากรของ สปสช.
ข ้อมูลทีผ
่ า่ นการตรวจสอบ 1 รายการ (1 Record)


สง่ ภายใน 7 วัน
จะได ้ 1 คะแนน
สง่ หลังจาก 7 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน จะได ้ 0.5 คะแนน
การตรวจสอบข ้อมูลบริการเฝ้ าระวัง
ทางโภชนาการ แฟ้ ม NUTRI



มีข ้อมูลครบถ ้วน และถูกต ้องตามฟิ ลด์ทก
ี่ าหนด
ตาม Flow การตรวจสอบ
ฟิ ลด์ PCUCODE เป็ นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กาหนด
อายุ 0 – 5 ปี DATE_SERV



อายุ 6 – 18 ปี DATE_SERV



กรกฎาคม , ตุลาคม , มกราคม และเมษายน
ิ้ เดือนของเดือนทีช
สง่ ข ้อมูลให ้เสร็จในวันสน
่ งั่ นน.
พฤศจิกายน - ธันวาคม 56 และ พฤษภาคม - มิถน
ุ ายน 57
ิ้ เดือนธันวาคม 56 และ มิถน
สง่ ข ้อมูลให ้เสร็จในวันสน
ุ ายน 57
้
ตรวจสอบความซ้าซอน

ตรวจสอบจากฟิ ลด์ PCUCODE ,CID ,DATE_SERV
การคิดคะแนนข ้อมูลบริการเฝ้ าระวัง
ทางโภชนาการ แฟ้ ม NUTRI


ข ้อมูลการให ้บริการตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 กรกฎาคม 2556
ถึงวันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2557
ั พันธ์กบ
รอบการสง่ ข ้อมูล (Month) สม
ั วันทีส
่ ารวจ
(DATE_SERV)




Date_serv อยูใ่ นเดือนทีก
่ าหนด
ิ้ เดือนของเดือนทีช
Date_send ไม่เกินวันสน
่ งั่ นน.
มีเลขประชาชน 13 หลักในฐานข ้อมูลประชากรของ สปสช.
ข ้อมูลทีผ
่ า่ นการตรวจสอบ 1 รายการ (1 Record)
จะได ้ ...... คะแนน (จะประกาศเป็ นทางการภายหลัง)
การตรวจสอบข ้อมูลการตาย
ของบุคคล แฟ้ ม DEATH




มีข ้อมูลครบถ ้วน และถูกต ้องตามฟิ ลด์ทก
ี่ าหนด
ตาม Flow การตรวจสอบ
ฟิ ลด์ PCUCODE เป็ นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กาหนด
ฟิ ลด์ DDATE วันทีต
่ ายต ้องอยูร่ ะหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม
2556 ถึง 30 มิถน
ุ ายน 2557
้
ตรวจสอบความซ้าซอน

ตรวจสอบจากฟิ ลด์ PCUCODE ,CID
การคิดคะแนนข ้อมูลการตาย
ของบุคคล แฟ้ ม DEATH


มีเลขประชาชน 13 หลักในฐานข ้อมูลประชากรของ สปสช.
ข ้อมูลทีผ
่ า่ นการตรวจสอบ 1 รายการ (1 Record)
จะได ้ ...... คะแนน(จะประกาศเป็ นทางการภายหลัง)
การตรวจสอบข ้อมูลการคัดกรอง
DM ,HT แฟ้ ม NCDSCREEN




มีข ้อมูลครบถ ้วน และถูกต ้องตามฟิ ลด์ทก
ี่ าหนด
ตาม Flow การตรวจสอบ
ฟิ ลด์ PCUCODE เป็ นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กาหนด
ตรวจสอบอายุจากฐานข ้อมูลของ สปสช. ต ้องมีอายุตงั ้ แต่
15 ปี ขน
ึ้ ไป
้
ตรวจสอบความซ้าซอน

ตรวจสอบจากฟิ ลด์ PCUCODE ,CID
การคิดคะแนนข ้อมูลการคัดกรอง
DM ,HT แฟ้ ม NCDSCREEN



ให ้บริการ (DATE_EXAM) ตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง
วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2557
มีเลขประชาชน 13 หลักในฐานข ้อมูลประชากรของ สปสช.
ข ้อมูลทีผ
่ า่ นการตรวจสอบ 1 รายการ (1 Record)
จะได ้ ..... คะแนน(จะประกาศเป็ นทางการภายหลัง)
การตรวจสอบข ้อมูลการติดตาม
ผู ้ป่ วยโรคเรือ
้ รัง แฟ้ ม CHRONICFU



มีข ้อมูลครบถ ้วน และถูกต ้องตามฟิ ลด์ทก
ี่ าหนด
ตาม Flow การตรวจสอบ
ฟิ ลด์ PCUCODE เป็ นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กาหนด
้
ตรวจสอบความซ้าซอน

ตรวจสอบจากฟิ ลด์ PCUCODE ,CID และ DATE_SERV
การคิดคะแนนข ้อมูลการติดตาม
ผู ้ป่ วยโรคเรือ
้ รัง แฟ้ ม CHRONICFU



ให ้บริการ (DATE_SERV) ตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง
วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2557
มีเลขประชาชน 13 หลักในฐานข ้อมูลประชากรของ สปสช.
ข ้อมูลทีผ
่ า่ นการตรวจสอบ 1 รายการ (1 Record)
จะได ้ …….คะแนน (จะประกาศเป็ นทางการภายหลัง)
การตรวจสอบข ้อมูลการตรวจทาง
ห ้องปฏิบัตก
ิ าร ฯ แฟ้ ม LABFU



มีข ้อมูลครบถ ้วน และถูกต ้องตามฟิ ลด์ทก
ี่ าหนด
ตาม Flow การตรวจสอบ
ฟิ ลด์ PCUCODE เป็ นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กาหนด
้
ตรวจสอบความซ้าซอน

ตรวจสอบจากฟิ ลด์ PCUCODE ,CID และ DATE_SERV
การคิดคะแนนข ้อมูลการตรวจทาง
ห ้องปฏิบัตก
ิ าร ฯ แฟ้ ม LABFU



ให ้บริการ (DATE_SERV) ตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง
วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2557
มีเลขประชาชน 13 หลักในฐานข ้อมูลประชากรของ สปสช.
ข ้อมูลทีผ
่ า่ นการตรวจสอบ 1 รายการ (1 Record)
จะได ้ .......คะแนน (จะประกาศเป็ นทางการภายหลัง)
OP/PP Performance
การตรวจสอบ OP/PP Performance
ลาด ับ
แฟ้มข้อมูล
ความถูกต้อง
ท ันเวลา
้ น
ซา้ ซอ
หมายเหตุ
1
PERSON
√
-
√
2
DEATH
√
√
√
3
CHRONIC
√
√
√
4
SERVICE
√
√
√
ข ้อมูล OP
5
DIAG
√
-
-
ข ้อมูล OP
6
DRUG
√
-
-
ข ้อมูล OP
7
PROCED
√
-
-
ข ้อมูล OP
8
SURVEIL
√
-
√
OP/PP Performance
ลาด ับ
แฟ้มข้อมูล
การตรวจสอบ OP/PP Performance
ความถูกต้อง
ท ันเวลา
้ น
ซา้ ซอ
9
EPI
√
√
√
10
FP
√
√
√
11
ANC
√
√
√
12
MCH
√
-
√
13
PP
√
-
√
14
NUTRI
√
√
√
15
NCDSCREEN
√
√
√
16
CHRONICFU
√
√
√
17
LABFU
√
√
√
หมายเหตุ
ตามรอบการสง่
การคานวณความถูกต ้องของข ้อมูล

สูตรการคานวณร ้อยละความถูกต ้องของแฟ้ มข ้อมูล
จานวนข ้อมูลทีผ
่ า่ นการตรวจสอบ (ในแต่ละแฟ้ ม) x 100
้
จานวนข ้อมูลทัง้ หมด(ในแต่ละแฟ้ มทีไ่ ม่นับรวมข ้อมูลซ้าซอน)

หลักเกณฑ์การคิดคะแนนความถูกต ้อง
แฟ้ มข ้อมูลถูกต ้องมากกว่า ร ้อยละ 95
แฟ้ มข ้อมูลถูกต ้อง ร ้อยละ 90.1 – 95
แฟ้ มข ้อมูลถูกต ้อง ร ้อยละ 85.1 – 90
ได ้ 1.00 คะแนน
ได ้ 0.50 คะแนน
ได ้ 0.25 คะแนน
้
การคานวณความซ้าซอนของข
้อมูล

้
สูตรการคานวณร ้อยละความซ้าซอนของแฟ้
มข ้อมูล
้ (ในแต่ละแฟ้ ม) x 100
จานวนข ้อมูลทีซ
่ ้าซอน
จานวนข ้อมูลทีถ
่ ก
ู ต ้องทัง้ หมด (ในแต่ละแฟ้ ม)

้
หลักเกณฑ์การคิดคะแนนความซ้าซอน
้
แฟ้ มข ้อมูลซ้าซอนน
้อยกว่า ร ้อยละ 5
ได ้ 1.00 คะแนน
้
แฟ้ มข ้อมูลซ้าซอนน
้อยกว่า ร ้อยละ 5.1–10 ได ้ 0.50 คะแนน
การคานวณความทันเวลาของข ้อมูล

สูตรการคานวณร ้อยละความทันเวลาของแฟ้ มข ้อมูล
จานวนข ้อมูลทีส
่ ง่ ทันเวลาผ่านการตรวจสอบ (ในแต่ละแฟ้ ม) x 100
จานวนข ้อมูลทีส
่ ง่ ทัง้ หมด(ในแต่ละแฟ้ ม)

หลักเกณฑ์การคิดคะแนนความทันเวลา
แฟ้ มข ้อมูลทันเวลามากกว่า ร ้อยละ 95
แฟ้ มข ้อมูลทันเวลาร ้อยละ 90.1 – 95
แฟ้ มข ้อมูลทันเวลา ร ้อยละ 85.1 – 90
ได ้ 1.00 คะแนน
ได ้ 0.50 คะแนน
ได ้ 0.25 คะแนน
การตรวจสอบ Audit ข ้อมูล
การกากับติดตามและ ตรวจสอบข ้อมูล (Audit)







การประมวลผลพบข ้อมูลผิดปกติ
จานวนผู ้รับบริการ/จานวนประชากรทีร่ ับผิดชอบ = ?
ั พันธ์กบ
การให ้บริการ/เดือน/วัน/จนท. สม
ั ความเป็ นจริง ?
้
ั พันธ์ ?
การให ้รหัสโรคผู ้ป่ วยนอก/การใชยา/หั
ตถการ สม
หัตถการ สามารถให ้บริการได ้ ?
ี ซ้าซอน
้ ?
วัคซน
ข ้อมูลสนับสนุนอืน
่ ๆ /เอกสารทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ขอบคุณคร ับ







ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจฟัน
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริ การทันตกรรมตามความจาเป็ น
ร้อยละเด็กต่ากว่า 3 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก
ร้อยละเด็กต่ากว่า 3 ปี ได้รับฟลูออไรด์
ร้อยละเด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก
ร้อยละเด็ก 3-5 ปี ได้รับฟลูออไรด์
ร้อยละเด็ก 0-5 ปี ได้รับการตรวจช่องปากตามความจาเป็ น

similar documents