Terminarz zapisów na 2014/2015 i podstawowe informacje

Report
zapisy na zajęcia B i C
na rok akademicki
2014 / 2015
poziomy zajęć
A –podstawowy kanon wiedzy psychologicznej
– wykłady i ćwiczenia
– semestry I-V
B – kursy służące pogłębieniu wiedzy w wybranym
obszarze psychologii
– wykłady i konwersatoria
– semestry VI-X
C - kursy służące dalszemu pogłębieniu i
ukierunkowaniu wiedzy w wybranym obszarze
psychologii i\lub zdobyciu umiejętności praktycznych
– ćwiczenia i warsztaty
– semestry VII-X
seminaria
– kursowe – semestr VI
– magisterskie – semestry VII-X
ścieżki
psychologia kliniczna
opiekun - prof. Mariola Bidzan
psychologia dzieci i młodzieży
opiekun – prof. Małgorzata Lipowska
patologie społeczne i psychologia sądowopenitencjarna
opiekun – prof. Beata Pastwa-Wojciechowska
psychologia organizacji, zarządzania i marketingu
opiekun – prof. Anna Zawadzka
psychologia rodziny
opiekun - prof. Teresa Rostowska
psychologia międzykulturowa i psychologia rodzaju
opiekun – dr Natasza Kosakowska - Berezecka
zajęcia obowiązkowe – II rok
(studia stacjonarne i niestacjonarne)
aby zaliczyć ścieżkę
–
–
–
–
każda ścieżka ma 5 zajęć obowiązkowych B
Każda ścieżka podzielona na moduły – deklaracje wyboru modułu
Realizacja modułu – wybór w ramach niego kursów minimum 10 /
12 ECTS
Ścieżka I stopnia
Realizacja I ścieżki specjalizacyjne – 34 punkty (min))
Ścieżka II stopnia
Realizacja II ścieżki specjalizacyjnej – 22 punkty (min)
aby zaliczyć studia
Realizacja programu studiów (30 ECTS na semestr)
Przedmioty do wyboru z poziomu B – 56 punkty (min)
seminarium kursowe
seminarium magisterskie
zajęcia obowiązkowe – II rok
(neurobiopsychologia)
•
•
•
•
•
•
Realizacja programu studiów zgodnie z planem
Zajęcia do wyboru od VII semestru
Zajęcia do wyboru podzielone na moduły
Przedmioty do wyboru z poziomu B – 42 punkty (min)
Przedmioty do wyboru z neurobiologii – 22 punkty (min)
Na V roku max 22 pkt ECTS w ramach modułów ścieżek
specjalizacyjnych spoza specjalności Neurobiopsychologia
• Seminarium kursowe i magisterskie
zajęcia obowiązkowe – III - IV rok
(studia stacjonarne i niestacjonarne)
aby zaliczyć ścieżkę
każda ścieżka ma 5 zajęć obowiązkowych B
–
–
–
–
Ścieżka I stopnia
300 godzin zajęć ( w tym 5 przedmiotów obowiązkowych)
Ścieżka II stopnia
200 godzin ( w tym 5 przedmiotów obowiązkowych)
aby zaliczyć studia
poziom A
rocznie – 70 ECTS (IV – V rok) – 450 godzin
min. 540 godz. zajęć B
seminarium kursowe
seminarium magisterskie
zajęcia obowiązkowe – III - IV rok
(neurobiopsychologia)
• Realizacja programu studiów zgodnie z planem
• Zajęcia do wyboru od VII semestru
• Na V roku połowa godzin w ramach modułów
ścieżek specjalizacyjnych spoza specjalności
Neurobiopsychologia
• Seminarium kursowe i magisterskie
• Przedmioty do wyboru z poziomu B – minimum
450 godzin
zapisy
wyłącznie drogą internetową
Portal Studenta
plan
plan zajęć poziomu B i C w roku
akademickim 2014 / 2015 dostępny będzie
na stronie Instytutu łącznie z katalogami
kursów
Termin publikacji planu i wykazu kursów –
od 14 lipca 2014
Termin publikacji szczegółowych sylabusów
– od 14 lipca 2014
Termin rozpoczęcia zapisów internetowych
–1 września 2014
rok II wybiera zajęcia
na semestr letni:
(studia stacjonarne i niestacjonarne)
Ścieżka / ścieżki specjalizacyjne
seminarium kursowe – 4 ECTS
kursy z poziomu B – 22 ECTS
rok II wybiera zajęcia
na semestr letni:
(neurobiopsychologia)
• seminarium kursowe – 4 ECTS
terminarz zapisów
rok II
1 wrzesień – poniedziałek
– deklaracja ścieżki / ścieżek
– seminarium kursowe
• 9.00-20.00– studia dzienne i NBP, studia wieczorowe
i zaoczne
4 wrzesień – czwartek
– tylko zajęcia z zadeklarowanej ścieżki / ścieżek
• 9.00-20.00
5 wrzesień (piątek) – 14 wrzesień (niedziela)
– wszystkie zajęcia
• od 9.00 – do końca zapisów
rok III wybiera zajęcia
na semestr zimowy i letni:
(studia dzienne, wieczorowe i NBP)
seminarium magisterskie – 10 ECTS
kursy z poziomu B i C – 60 ECTS
kurs 30 h – 4 ECTS
kurs 15 h – 2 ECTS
rok III wybiera zajęcia
na semestr zimowy i letni:
(studia zaoczne)
• Seminarium magisterskie – 4 ECTS
• Semestr zimowy: Kursy z poziomu B – 75 h
– 10 ECTS; Kursy z poziomu C – 60 h – 8
ECTS
• Semestr letni: Kursy z poziomu B – 75 h –
10 ECTS; Kursy z poziomu C – 60 h – 8
ECTS
terminarz zapisów
rok III
2 wrzesień– wtorek
– seminarium magisterskie
• 9.00-20.00
4 wrzesień– czwartek
– tylko zajęcia z zadeklarowanej ścieżki / ścieżek
• 9.00-20.00
5 wrzesień (piątek) – 14 wrzesień (niedziela)
– wszystkie zajęcia
• od 9.00 –do końca zapisów
rok IV wybiera zajęcia
na semestr zimowy i letni:
kursy z poziomu B i C – 450 h - 60
ECTS
kurs 30 h – 4 ECTS
kurs 15 h – 2 ECTS
rok IV NBP wybiera zajęcia
na semestr zimowy i letni:
•
•
•
•
kursy z poziomu B i C – 450 h- 60 ECTS
kurs 30 h – 4 ECTS
kurs 15 h – 2 ECTS
Max 225 h (30 ECTS) spoza specjalności
terminarz zapisów
rok IV
3 wrzesień– środa
– tylko IV rok
– tylko zajęcia z zadeklarowanej ścieżki / ścieżek
• 9.00-20.00
4 wrzesień– czwartek
– zajęcia z zadeklarowanej ścieżki / ścieżek oraz spoza
(wszystkie zajęcia)
• 9.00-20.00
5 wrzesień (piątek) – 14 wrzesień (niedziela)
– wszystkie zajęcia
• od 9.00 do końca zapisów
Terminarz cd
• 15 wrzesień (poniedziałek) - decyzja o
anulowaniu przedmiotów / grup
• 16 wrzesień – 3 października – samodzielna
korekta zapisów na semestr zimowy
(dotyczy przedmiotów anulowanych)
• 9 luty – 22 luty – samodzielna korekta
zapisów na semestr letni (dotyczy
przedmiotów anulowanych)
Uwaga!!!
• Nie ma możliwości wypisania się z wybranego przedmiotu
(nie dotyczy przedmiotów anulowanych)
• Nie będzie możliwości odblokowania czy korekty list
zapisów po wskazanych terminach !!!!
• Niestawienie się na egzamin lub niedostarczenie pracy
zaliczeniowej jednoznaczne z oceną niedostateczną
• Student, który nie figuruje na protokole lub liście osób
zapisanych nie ma możliwości jego zaliczenia
• Zasady zaliczania przedmiotów niepsychologicznych
• Zasady realizacji przedmiotów awansem
• Przygotowanie pedagogiczne
Uwaga!!!
• Nie ma możliwości zwiększenia
samowolnego limitu miejsc na dany
przedmiot czy seminarium
• Zmiana seminarium kursowego wymaga
zgody Dyrekcji IP
• Zmiana seminarium magisterskiego
wymaga pisemnego podania, pisemnej
zgody obu promotorów i zgody Dyrekcji IP

similar documents