Seven Building Blocks

Report
นโยบายการพ ัฒนางานสาธารณสุข
ปี งบประมาณ 2558
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี
กรอบแนวคิดในการพัฒนาสุขภาพ
1.
2.
3.
4.
5.
1.พัฒนาระบบบริการ
2.พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลุม
่ วัย
การเข ้าถึงบริการ
คุณภาพบริการ
คุณภาพการรักษา
การพัฒนาระบบบริการ
1.
2.
3.
4.
Best service
บุคลากร
การเงินการคลัง
ระบบข ้อมูล
ระบบบริหารจัดการ
กระบวนการวางแผนพัฒนา ปี 2558
นโยบาย
ระด ับจ ังหว ัด
DHS
ระดมสมอง
สรุปประเด็นปั ญหา
นโยบายหลักแต่ละประเด็น
รับนโยบาย ระดมสมอง
จัดทาแผนปฏิบต
ั ก
ิ าร
1. พ ัฒนาระบบบริการ
สภาพปั ญหา
มารดาตาย
1.แม่ และ
เด็ก
( 0-5 ปี /
สตรี)
High risk
นโยบาย
MCH BOARD
DHS
LBW
สายใยรักแห่ง
ครอบครัว
ขาดสาร
ไอโอดีน
หมูบ
่ ้านจัดการ
สุขภาพ
Seven building blocks
1. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพ ANC ในเครือข่าย
2. โครงการหมูบ
่ ้านสายใยรักแห่งครอบครัว
นโยบาย
สภาพปั ญหา
พัฒนารูปแบบการ
ื่ สารให ้เข ้าถึง
สอ
กลุม
่ เป้ าหมาย
ี่ ง
พฤติกรรมเสย
2.
ว ัยเรียน
(5-14 ปี )
ปรับเปลีย
่ น
พฤติกรรม
เด็กอ ้วน
โรงเรียนสง่ เสริม
สุขภาพ
EQ ,IQ
DHS
Seven building blocks
1. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรี ยนส่งเสริมสุขภาพ
3. ว ัยรุน
่
(15-21 ปี )
สภาพปั ญหา
นโยบาย
ี่ ง
พฤติกรรมเสย
ปรับเปลีย
่ น
พฤติกรรม
ตัง้ ครรภ์ไม่พงึ
ประสงค์
บริโภคนิยม
To Be Number
One
DHS
Seven building blocks
1. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตวัยรุ่น
นโยบาย
สภาพปั ญหา
4. ว ัยทางาน
(15-59 ปี )
ี่ ง
พฤติกรรมเสย
ปรับเปลีย
่ น
พฤติกรรม
โรค NCD
หมูบ
่ ้านจัดการ
สุขภาพ
โรคจากการ
ี
ประกอบอาชพ
ั ยภาพ
ศก
ี่ วชาญ 10
เชย
สาขา
Seven building blocks
1. โครงการเฝ้าระวังภัยสุขภาพโรคจากการประกอบอาชีพ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพหมูบ่ ้ านจัดการสุขภาพ
สภาพปั ญหา
ภารกิจหลัก สสจ.
โรคเรือ
้ รัง
Motorway Fast
Track
STROKE
,STEMI
5.
ผูส
้ ง
ู
อายุ
ผูพ
้ ก
ิ าร
ขาดการดูแล
ต่อเนือ
่ ง
เครือข่าย
ผู ้สูงอายุ ไม่
เข ้มแข็ง
Long Term
Care
สร ้างความ
เข ้มแข็ง
เครือข่าย
ผู ้สูงอายุ
ผู ้พิการ
Seven building blocks
1.โครงการพัฒนาระบบบริการดูแล ผู ้สูงอายุ ผู ้พิการ
ื่ มโยง
อย่างต่อเนือ
่ งและเชอ
สภาพปั ญหา
นโยบาย
มาตรฐาน หน่วย
บริการปฐมภูม ิ
6.
ปฐมภูม ิ
และ DHS
PCA
เวชปฏิบต
ั ิ
ครอบครัว
คุณภาพการ
บริการเชงิ รุก
DHS
ื่ มโยง
ความเชอ
ปฐมภูม ิ ทุตย
ิ ภูม ิ
ตติยภูม ิ
Seven building blocks
1. โครงการพัฒนามาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ
สภาพปั ญหา
7.
ทุตย
ิ ภูม ิ
ตติยภูม ิ
มาตรฐานหน่วย
บริการ
ความแออัด ของ
รพ.แม่ขา่ ย และ
รพศ.
นโยบาย
พัฒนาคุณภาพ
ั ยภาพ
พัฒนาศก
ตาม Service
plan
Refer back
Seven building blocks
ั ยภาพเครือข่ายตาม Service Plane
1. โครงการพัฒนาศก
10 สาขากลุม
่ โรคโรค ( หัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง อุบต
ั เิ หตุ
ทารกแรกเกิด จิตเวช ตาและไต ทันตกรรม ปฐมภูม ิ NCD
ั ยกรรม ศล
ั ยกรรมกระดูก
(HT DM COPD Stroke ) 5 สาขา (ศล
สูตก
ิ รรม อายุรกรรม กุมารเวช )
นโยบาย
สภาพปั ญหา
8.
การ
ควบคุม
โรค และ
ภ ัย
สุขภาพ
สร ้างความ
เข ้มแข็ง ทีม
SRRT
ระบบเฝ้ าระวัง
ควบคุมโรค
หมูบ
่ ้านจัดการ
สุขภาพ
การบูรณาการ
กับภาคีเครือข่าย
อาเภอควบคุม
โรคเข ้มแข็ง
Seven building blocks
1. โครงการพัฒนาคุณภาพอาเภอควบคุมโรคเข้ มแข็ง
สภาพปั ญหา
นโยบาย
สร ้างภูมค
ิ ุ ้มกัน
โฆษณาเกินจริง
9.
การ
คุม
้ ครอง
ผูบ
้ ริโภค
สร ้างเครือข่าย
การเฝ้ าระวัง
ยาปลอม
เครือ
่ งสาอางค์
ไม่ได ้มาตรฐาน
สง่ เสริมการ
บังคับใช ้
กฎหมาย
Seven building blocks
1.โครงการพัฒนาเครื อข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
10.
สงิ่ แวดล้อม
และภ ัย
สุขภาพ
สภาพปั ญหา
นโยบาย
มูลฝอยและสงิ่
ปฏิกล
ู
สร ้างจิตสานึก
หมูบ
่ ้านจัดการ
สุขภาพ
ี
น้ าเสย
ความปลอดภัย
ด ้านอาหาร
สร ้างความร่วมมือกับ
อปท. /ภาคี
สง่ เสริมการบังคับใช ้
กฎหมาย
Seven building blocks
1.โครงการบริหารจัดการสิง่ แวดล้ อมและภัยสุขภาพ
2. พ ัฒนาระบบบริหารจ ัดการ
สภาพปั ญหา
การกระจายของ
บุคลากร
11.
การพ ัฒนา
กาล ัง
คน
คุณภาพ
การพัฒนา
บุคลากร
นโยบาย
FTE
กระจายบุคลากร
ั ยภาพตาม
พัฒนาศก
มาตรฐาน
ี
แต่ละวิชาชพ
ประกันคุณภาพ
การฝึ กอบรม
Seven building blocks
ั
1. โครงการพ ัฒนาศกยภาพบุ
คลากรตามมาตรฐาน
ี
วิชาชพ
สภาพปั ญหา
12.
การ
บริหาร
การเงิน
การคล ัง
วินัยการเงิน
การคลัง
นโยบาย
ควบคุมกากับโดย
ผู ้บริหาร
เฝ้ าระวังวิกฤติ
ระดับ 7
ิ ธิภาพ
ประสท
ระบบเฝ้ าระวัง
พัฒนาระบบ
คุณภาพบัญช ี
คุณภาพข ้อมูล
บัญช ี
Seven building blocks
1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริ หารการเงินการคลัง
นโยบาย
สภาพปั ญหา
13.
การบริหารยา
และเวชภ ัณฑ์
ไม่ปฏิบต
ั ต
ิ าม
มาตรการ 9 ข ้อ
ควบคุมกากับโดย
ผู ้บริหาร
กากับการใช ้
9 มาตรการ
อย่างเข ้มข ้น
Seven building blocks
1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารยาและเวชภัณฑ์
นโยบาย
สภาพปั ญหา
ข ้อมูลขาดคุณภาพ
14.
ระบบ
ข้อมูล
ข่าวสาร
รายงานไม่
ตอบสนองความ
ต ้องการ
People
Database
 บุคลากร
 การเงิน การคลัง
 Hospital Profile
 ผลการปฏิบต
ั งิ าน
Network
ั ยภาพการ
ศก
วิเคราะห์/บันทึก
Soft ware
ื่ มโยง
การเชอ
เครือข่าย
Hard ware
Seven building blocks
1. โครงการพัฒนาคุณภาพและสนับสนุนระบบข้ อมูล
สารสนเทศในเครื อข่าย
15.
การบริหาร
งบ
ประมาณ
สภาพปั ญหา
นโยบาย
ระบบการ
ควบคุมภายใน
ควบคุมกากับโดย
ผู ้บริหาร
ข ้อทักท ้วง สตง.
สร ้างความเข ้มแข็ง
ทีมตรวจสอบ
ภายใน
Seven building blocks
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงบประมาณ
Seven Building Blocks
Service Delivery
Health Workforce
Health Information Systems
Access to Essential Medicines
Financing
Management
Participation
มอบหมายภารกิจ
 DHS
 นานโยบาย ไประดมสมอง
• กาหนดภารกิจระดับอาเภอ ตาบล
ื่ มโยงระบบ
• จัดทาแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารระดับเครือข่าย เชอ
การเงินการคลัง
 เสนอแผนเพือ
่ ขออนุมัต ิ ภายใน.กันยายน 2557

similar documents