ปีละ2ครั้งห่างกัน 6 เดือน - โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ การดูแลรักษาผู้ติด

Report
ระบบบริการดี ตรวจซีดโี ฟร์ ครบตามมาตรฐาน
โดย วัชรี แก้วงาม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ทีมสหสาขาดูแลรักษาผูต้ ิดเชื้อ HIV
แพทย์
OPD/ER/IPD/LR/AN
C
เภสัชกร
แกนนาชมรม(PHA)
พยาบาลจากหน่วยงาน
HIV CO.
นักเทคนิคการแพทย์
1. การตรวจวินจ
ิ ฉ ัย
ทางห้องปฏิบ ัติการ
9. การ
จ ัดองค์กร
(ระบบบริหารจ ัดการ)
2. การป้องก ันและร ักษา
ื้ ฉวยโอกาส
โรคติดเชอ
3. การร ักษา
ด้วยยาต้านไวร ัส
8. ระบบข้อมูล
เพือ
่ การดูแล
มาตรฐาน
การจ ัดบริการ
์ าหร ับ
ด้านเอดสส
สถานบริการสาธารณสุข
ิ ธิ
7. จริยธรรมและสท
6. การป้องก ัน
ื้ เอชไอวีใน
การติดเชอ
สถานบริการสาธารณสุข
4. บริการปรึกษา
5. บริการ
ั
ทางสงคม
สรุปผลงานโดยย่อ :
ปรับปรุงระบบการ
ให้ บริการผู้ป่วย/ผู้ตดิ เชื้อเอชไอวี
ได้ รับการตรวจ CD4 ปี ละ 2 ครั้ง
จนทาให้ ผ้ ูป่วย/ผู้ตดิ เชื้อเอชไอวี
ได้ รับการตรวจ CD4 ครบ 2 ครั้ง
เพิม่ ขึน้ จากร้ อยละ 75 เป็ นร้ อยละ 93
เป้ าหมาย :
เพิม่ อัตราการตรวจCD4ปี ละ2ครั้งห่ าง
กัน 6 เดือน ในผู้ตดิ เชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ที่
ยังไม่ ได้ รับยาต้ านไวรัสและทีไ่ ด้ รับยา
ต้ านไวรัสแล้ วจากร้ อยละ75 เป็ นร้ อย
ละ 100 ในปี งบประมาณ 2554

มาตรฐานของการตรวจCD4
ผู้ตดิ เชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ทยี่ งั ไม่ ได้ รับยาต้ านไวรัส
และที่ได้ รับยาต้ านไวรัสแล้วต้ องได้ รับการ
ตรวจระดับภูมติ ้ านทาน (CD4)
ปี ละ2ครั้งห่ างกัน 6 เดือน
กระบวนการตรวจCD4
ให้ บตั รนัดตรวจเลือด
วันรับยาต้ าน
ตรวจเลือดที่
ห้ องLAB
ตรวจสอบรายชื่อ
ฟั งผลวันรับยาต้ าน
กลับบ้ าน
กราฟแสดงร้ อยละการตรวจCD4ตามปี งบประมาณ
120
100
80
60
40
20
0
ร้อยละ
2551
70
2552
100
2553
75
การดาเนินงาน:
ประชุมทีมสหสาขาที่ดูแลผูต
้ ิดเชื้อโดยมีอาสาสมัครแกน
นาร่ วมด้วย
วิเคราะห์ปัญหาร่ วมกัน
กาหนดแนวทางการแก้ปัญหา
ทดลองปฏิบต
ัิ
นาผลการปฏิบต
ั ิมาวิเคราะห์ /ประเมินซ้ า
ผูป้ ่ วย
ระบบริการ
IT
จากัดวัน,เวลา
ไม่ ทราบความสาคัญ
รอนาน
ไม่ มีเงินค่ารถ
ค่าใช้ จ่าย
ทางานต่ างจังหวัด
ไม่ สบาย
ลืมวันนัด
ปิ ดตัวครอบครัว
เตรียมเอกสารไม่ ทัน
ขาดความรู้ /ทักษะ
งานล้นมือ
ผูใ้ ห้บริการ
ไม่ ได้ นัด
การตรวจ
CD4 ต่ากว่ า
เป้ าหมาย
กิจกรรม
ก่อน
หลัง
กิจกรรมที่1
ปรับจานวนผูร้ ับบริ การ
นัดตรวจเลือด 30-40 คนต่อครั้ง
นัดตรวจเลือด 15-20 คนต่อครั้ง
กิจกรรมที่ 2
ปรับบัตรนัด
บัตรนัดหลายใบ/ แจกหลายครั้ง
บัตรนัดใบเดียวเป็ นรายปี
กิจกรรมที่ 3
เพิ่มวันตรวจเลือด
เดือนละ1วัน (อังคารที่ 2 ของเดือน)
เดือนละ3วัน (อังคารที่ 1,2,3 ของ
เดือน)
กิจกรรมที่4
โทรศัพท์ติดตาม
เป็ นบางราย
ทุกรายที่ผดิ นัด
ไม่มี
ประสานให้ในรายที่ตอ้ งการ
ไม่มีการแนะนา
มีการให้การปรึ กษา/ประสาน
เตรี ยมล่วงหน้า 1 สัปดาห์
เตรี ยมล่วงหน้า 1-3 สัปดาห์
กิจกรรมที่ 5
ประสาน อปท.รับ-ส่ง
ตรวจเลือด
กิจกรรมที่ 6
รับบริ การที่โรงพยาบาลใกล้ที่
ทางาน
กิจกรรมที่ 7
การเตรี ยมเอกสาร
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั
เป้า
2551 2552 2553
หมาย
2554
ตค-มีค เมย-กย
ร้ อยละของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วย ร้ อยละ 70 100 75 93.47 93.15
เอดส์ ที่ยังไม่ ได้ รับยาต้ าน 90
n=67 n=74 n=97 N=184 N=190
และรับยาต้ านไวรัสแล้ว
ได้ รับการตรวจ CD4 ปี ละ2
ครั้งห่ างกัน 6 เดือน
กราฟแสดงร้อยละการตรวจCD4ตามปี งบประมาณ
120
100
80
60
40
20
0
ร้อยละ
2551
70
2552
100
2553
75
2554
93
บทเรียนที่ได้รบั
เมื่อผลของการให้บริ การไม่เป็ นไปตามตัวชี้วดั ที่กาหนด ผูใ้ ห้บริ การมักคิดว่า
ผูป้ ่ วยไม่สนใจ ไม่ให้ความร่ วมมือ โดยขาดการวิเคราะห์ระบบบริ การของ
ตนเองว่าระบบที่มีเอื้อต่อการรับบริ การของผูป้ ่ วยแค่ไหน และถ้าลองมา
วิเคราะห์ปัญหาร่ วมกันโดยมีผรู ้ ับบริ การมาร่ วมด้วย จะทาให้เราทราบว่า การ
ดาเนินชีวิตและปัญหาของแต่ละคนแตกต่างกัน การแก้ไขปัญหาจึงต้องต่างกัน
ด้วย ถ้าเรายึดหลักการให้บริ การด้วยหลักของหัวใจความเป็ นมนุษย์แล้ว จะต้อง
มีการยืดหยุน่ และปรับบริ การให้เหมาะกับวิถีชีวิต ภายใต้หลักการที่ถูกต้องและ
ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผปู ้ ่ วยรู ้สึกถึงความเข้าใจเห็นใจ และมีพลังที่จะ
มีชีวิตอยูต่ ่อไป ฉะนั้น การปรับระบบการให้บริ การให้เข้ากับวิถีชีวิต โดยใช้
ผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลางจึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดของผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง
การติดต่อกับทีมงาน
นางวัชรี แก้วงาม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คลินิกฟ้ าใส กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลโป่ งน้ าร้อน
โทรศัพท์ / E-mail08-1293-9671 /
[email protected]

similar documents