๒๕๕๘ - โรง พยาบาล หนองแค

Report
การนาเสนอข้อมูล
การขึน้ ทะเบียนหน่วย
บริการ
ประจาปี งบประมาณ
วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการทางานร่วมกันกับภาคีเครือข่าย
แบบ เป็ นหนึ่ งเดียวกับชุมชน
2. สร้างสุขภาวะแก่ชม
ุ ชน ภายใต้มาตรฐานคุณภาพ
3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ปลอดภัย และ
แผนที่เครือข่ายโรงพยาบาล
หนองแค
ข้อมูลทัว
่ ไปCUPหนองแค
ตำบล
10 ตำบล
เทศบำล
2 แหง่
องคกำรบริ
หำรส่วนตำบล
9
์
แหง่
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
10 แหง่
PCU
1 แหง่
ศูนยบริ
1
์ กำรสำธำรณสุขเทศบำล
เครือข่าย
โรงพยาบาล
หนองแค
กลุ่มหน่ วย
บริการปฐมภูมิ
PCU2 ร.พ.หนอง
แค
ศบส.ท.
หนองแค
กลุ่มหน่ วย
บริการปฐมภูมิ
รพ.สต.ศรีปทุม
รพ.สต.
หนองโรง
รพ.สต.กุ่ม
หัก
รพ.สต.
สาธารณสุข
อาเภอ
กลุ่มหน่ วย
บริการปฐมภูมิ
รพ.สต.หนองปลิง
รพ.สต.
หนองแขม
รพ.สต.ไผ่
ตา่
กลุ่มหน่ วย
บริการปฐมภูมิ
รพ.สต.หนอง
ปลาหมอ
รพ
.สต.บัว
ลอย
รพ.สต.
หนองไข่น้า
กำรจัดเครือขำยบริ
กำร
่
กำรรับ –
ส่งตอผู
่ ้ป่วย โดยใช้
หน่วยบริกำรแพทยฉุ
์ กเฉิ นของ อบต.และ
โรงพยำบำลหนองแค จัดท ำ CPG ใน
โรคเช่น MI, Stroke, DHF, DM, TB เป็ น
ตน
้
ระยะทำงระหว่ำงโรงพยำบำล กับ
PCU 5 - 10 กม.
ร ะ ย ะ เ ว ล ำ ที่ ใ ช้ ใ น ก ำ ร ส่ ง ต่ อ จ ำ ก
เครือขำยไปโรงพยำบำลแม
ข
20 นำที
่
่ ำย
่
เครือข่าย
-
รพศ.
ส่งก
ลับ
ส่งก
ลับ
รพ.
ระบบ Online
- VDO Conference
- โทรศัพท์
- AdmitSkype Line
ส่งกลับ รพ.สต.
ตริ ดะบบ
ตามเยี
่ยม
-มี
Consult
-
--
โทรศัพท์ 036 – 326213-
4Skype Line
รพ.สต.
- FR / EMS
ส่งเสริม / ป้ องกัน
รักษา ฟื้ นฟู
-
ระบบกำรส่งตอและกำร
่
เชือ
่ มโยงเครือขำย
่
1.Refer-in ( Green channel) จำกรพ.สต.
- ฉุ กเฉิน
- ไมฉุ
่ กเฉิน
2.Refer – out รพ.แมข
่ ำย
่
-ฉุ กเฉิน ( Referal online )
- ไมฉุ
่ กเฉิน
3.Refer Back รพ.แมข
่ ำย
่
จิตเวช,NCD,Admit ตอเนื
่ ่อง,End of Life
4. ส่งผูป
้ รังรับบริกำรที่ รพ.สต.
้ ่ วยโรคเรือ
สนับสนุ นโครงกำรตำมตัวชีว
้ ด
ั
QOF
- รพ.หนองแค ทุกตำบล รวมถึง หนองหมู
สหกรณหนองเสื
อ ยกเวนหนองจิ
ก ห้วย
์
้
ทรำย โคกแย้ หนองนำก
- มูลนิธป
ิ อเต็กตึง้ ตลำดหนองแค – คลอง13
- กูภั
ถนนพหลโยธินแยกหินกองตำง
้ ยสวำงฯ
่
่
ระดับ – ร.พ.หนอง
สนับสนุ นโครงกำรตำมตัวชีว
้ ด
ั
กลุมเด็
่ ก 0-5 ปี :โครงกำรศู
์ กเล็กสมวัย
QOF นยเด็
ปลอดภัยใส่ใจสุขภำพ
กลุมวั
่ ลูกรักฟันดี
่ ยเรียน : สำยใยผูกพันเพือ
กลุมวั
อน
่ ยรุน
่ : โครงกำรคลินิกวัยใส ไมท
่ องก
้
่
วัย ไมฝั
่ กใฝ่เพศสั มพันธ ์
กลุมวั
่ ยทำงำน : โครงกำรพัฒนำศักยภำพ คัด
กรองผูป
ั เิ หตุและฉุ กเฉิน
้ ่ วยอุบต
,โครงกำรควบคุมและป้องกันมะเร็งปำก
มดลูกเชิงรุก
กลุมผู
่ สู
้ งอำยุ/คนพิกำร:โครงกำรเสริมพลังสรำง
้
คุณคำผู
่ สู
้ งวัยในชุมชน
(LTC)
จำนวนและอัตรำส่วนบุคลำกรกำรแพทย ์
ตอประชำกร
UC
่
บุคลำกรตำม
จำนวน
สำยงำน
สั ดส่วน :
ประชำกร
แพทย ์
6
1:8552
ทันตแพทย ์
6
1:8552
เภสั ชกร
5
1:10262
พยำบำล
54
1:950
วิชำชีพ(รพ.)
11
สต.
ประกอบด้วย
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
ที่ปรึกษา
1.
พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเวช
ปฏิบตั ิ ประจา
2.
3.
นวก.สาธารณสุข
รูปแบบการบริหารจัดการ
1.
คณะกรรมการ คปสอ.
2.
คณะทางาน รพ.สต.
การจัดระบบการสื่อสาร / ให้
คาปรึกษา / และส่งต่อ
3.
4. สนับสนุนบุคลากร
5.
สนับสนุนยา/เวชภัณฑ์/วัสดุ/
อ
่ มโยง
ระบบกำรส่งตอและกำรเชื
่
เครือขำย
่
รพ.
สระบุร ี
รพ.สต. บัวลอย 9.5
กม. 18 นำที
รพ.สต.หนองปลำหมอ
รพ.สต.หนองปลำหมอ 4 กม.
8 นำที
รพ.สต.หนองปลิง
รพ.สต.หนองปลิง 6.5 กม. 13
นำที
รพ.สต.หนองไขน
่ ้ำ 2
กม. 10 นำที
รพ.หนองแค 20 ก.ม.
20 นำที
รพ.สต.หนองจรเข้ 7.65
กม. 15 นำที
รพ.สต.หนองแขม 4
PCU รพ.หนองแค 2
กม. 8 นำที
กม. 5 นำที
รพ.สต.ไผต
่ ำ่ 6 กม.
12 นำที
รพ.สต.กุมหั
รพ.สต.ศรีปทุม
่ ก 4 กม. 8
นำที
รพ.สต.ศรีปทุม 6.5
กม. 13 นำที
รพ.สต.หนองโรง 5
กม.10 นำที
กำรจัดบริกำรดำนเวชกรรมของเค
้
1. กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค/รักษำพยำบำลและ
ฟื้ นฟูสุขภำพ
2. บริกำรทันตกรรม (ทันตแพทย ์ 6 คน ทันตำภิบำล 9
คน ผู้ช่วยทันตแพทย ์ 2 คน)
3.กำรบริกำรเยีย
่ มบ้ำน
ติดตำมเยีย
่ มบ้ำนเชิงรุกใน
ป่วยโรคเรือ
้ รัง DM, HT ผู้สูงอำยุ TB สตรีมค
ี รรภและ
์
เด็ก
โดยเน้นกำรมีส่วนรวมของ
รพ.สต.และ ชุมชน
่
4. LAB ผำนมำตรฐำน
LA
่
5. เภสั ชกรรม บริกำรวันหยุดรำชกำร
6. บริกำร 1669
เครือขำย
่
1. ระบบกำรสนับสนุ น
- มีแพทย ์ เภสั ชกร ทันตแพทย ์ เป็ นทีป
่ รึกษำ
- มีพยำบำลประจำป็ นพยำบำลเวชปฏิบต
ั ิ
- กำรจ้ำงลูกจ้ำงทันตำภิบำล ให้ รพ.สต. 4 แห่ง
- สนับสนุ นเงินคำบริ
หำรจัดกำร 10,000 บำทตอเดื
่
่ อน
ตอ
่ PCU
2. ระบบข้อมูลสำรสนเทศ
- ระบบ DATACENTER ส่งข้อมูล HOSxP-PCU
- Website http://www.nongkhea.net/
เรียกดูประวัตผ
ิ ู้มำรับบริกำรใน
เครือขำยและระบบรำยงำน
่
- ระบบ Refer Online โรงพยำบำลสระบุร ี
3. สนับสนุ นกำรพัฒนำคุณภำพ
- ผำนเกณฑ
ทุ
่
์ กแห่ง
- กำรสนับสนุ น Central Supply
2.ระบบขอมู
้ ล และสำรสนเทศทีใ่ ช้ในกำรบริหำรจัดกำรที่
เชือ
่ มโยงภำยในเครือขำย
่
สถำนบริกำร
สำธำรณสุข
Datacenter
ระดับ อำเภอ
Datacenter
ระดับจังหวัด
รพ.
PCU.
รพสต
แสดงรำยงำน/
ขอมู
้ ลหน้ำ Website
www.nongkhae.net
WebServer
กระบวนกำรจัดกำรเกีย
่ วกับเรือ
่ ง
ร้องเรียน
ขอร
ยน
้ องเรี
้
รับเรือ
่ ง
ร้องเรียน
โรงพยำบำล
หนองแค
ทีม
RM
แก้ไขตำม
ระบบ
ทีมนำ/
ผู้อำนวยกำร
ได้
ระบบกำร
จัดกำร
ชุมช
น
- ER
- กลุมกำรพยำบำล
่
- งำนประกันสุขภำพฯ
ไมได
่ ้
ไมได
่ ้
ทีมไกล ่
เกลีย
่
ระบบกำร
จัดกำร
ได้
ทำตำมแนว
ทำงแกไข
้
กำรบริหำรจัดกำรดำน
้
กำรเงิน
ในเครือขำย
่
รูปแบบการจัดการ
• Fix cost
• เงินสนั บสนุ นการ
บริการผู้ป่วยนอกราย
หัว(op visit) QOF
• PPA
• ค่าจ้างลูกจ้างชัวคราว
่
• 10,000 บาท/เดือน/รพ
สต.
• จัดสรรจากประชากร
UC
•
ในงวดแรก
• จัดสรรตามโครงการ
การพัฒนาและสนับสนุน
การจัดบริการหน่ วยบริการ
ปฐมภูมิในเครือข่าย
บริการ
• สนับสนุ นทันตำภิบำลบริกำรทันตกรรมให้มีทุกรพสต.
• สนับสนุ นงำนแพทยแผนไทยเป็
นแหลงฝึ
่ กให้กับชุมชน
์
และรพสต.
• พืน
้ ฟูควำมรู้ให้กับพยำบำลวิชำชีพในรพ.สตในงำน NCD
และ ANCคุณภำพ
CPR และหัตถกำรตำงๆ
่
• จัดให้มีกำรสอบเทียบควำมเทีย
่ งตรงของเครือ
่ งมือวัดทำง
กำรแพทยโดยรพ.
ปี ละ 1 ครัง้
์
• สนับสนุ นพยำบำลในกำรช่วยเหลือรพสต.ในกำรบริกำร
โรคเรือ
้ รัง
• จัดบริกำรรถส่งยำและเวชภัณฑรวมถึ
งวัคซีนให้แกรพสต.
่
์
ทุกแห่ง
ODOP 2556
•โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด
โรคไม่ติดต่อ
•เยาวชนสร้างสรรค์ร้ท
ู นั ชี วิต
•ดูแลคนพิการทัง้ ระบบ
•เน้ นที่ คนพิการติดตี ยง
สุขภาพอาเภอ
กำรเยีย
่ มบำน(สหวิ
ชำชีพ)
้
ODOP 2557
ไข้เลือดออก
ขับเคลื่อนกิจกรรมป้ องกันโรคไข้เลือดออก
ตามบริบทของพื้นที่
ภาคี
เครือข่าย
ประเมินตนเองการ
พัฒนาสุขภาพระดับตาบล
ตามตัวชี้วดั UCARE
จัดทาแผนปฏิบตั ิ การใน
การดาเนินงานป้ องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ตามบริบทของพื้นที่
แต่ละพื้นที่ มีการ
กิจกรรมป้องกันโรคไขเลื
้ อดออกตำม
บริบทของพืน
้ ที่
จัดการ
1. ขาดอัตรากาลัง
2. งบประมาณ
3. ระบบการส่งต่ อยังไม่ชด
ั เจน
4. ปั ญหาระบบงาน IC ใน รพ.สต.
แนวทำงกำรพัฒนำในปี 2558
• มีแผนพัฒนำอัตรำกำลัง 5 ปี เพือ
่
สนับสนุ นงำนบริกำร
• บูรณำกำรกำรปฏิบต
ั งิ ำนเพือ
่ ลดภำระ
งำนโดยเฉพำะงำนเยีย
่ มบ้ำน
• ใช้ภำคีเครือขำยในกำรร
วมท
ำกิจกรรม
่
่
โดยเน้นให้เกิดกิจกรรมกำรดูแลตนเอง
ในชุมชน
• ส่งตอข
่ ้อมูลกำรดูแลสุขภำพประชำชน
ให้กับองคกรส
่ เพือ
่ ให้กำร
์
่ วนท้องถิน

similar documents