การบูรณาการช่วยเหลือ (ท้องไม่พร้อม)

Report
่ ยเหลือ
การบูรณาการ การชว
4 กลุม
่ เป้าหมายหล ัก ตามนโยบาย
ั
่ ยเหลือสงคม
oscc ศูนย์ชว
กรณีทอ
้ งไม่พร้อม
สาน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดสกลนคร
20 มิถน
ุ ายน 2556
ณ โรงแรมสกลแกรนด์ พาเลช
คำนิยำม ท้องไม่พร้อม
หมำยถึง เด็กและเยำวชน มีอำยุต ่ำกว่ำ ๒๐ ปี
ตัง้ ครรภ์ หรือสงสัยว่ำตัง้ ครรภ์ โดยไม่ได้ตง้ั ใจ ไม่ได้มีกำร
วำงแผนจะให้เกิดขึ้น โดยมีสำเหตุมำจำก กำรไม่มีควำมรู ้
ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรตัง้ ครรภ์ และกำร
คุมกำเนิด กำรถูกข่มขืนจนตัง้ ครรภ์ กำรตัง้ ครรภ์ก่อนกำร
สมรส ตลอดจนควำมไม่พร้อมในด้ำนภำวะต่ำงๆ ด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม กำรไม่รบั ผิดชอบของบิดำของเด็กใน
ครรภ์ โดยกำรผลักภำระกำรเลี้ยงดูให้ผหู ้ ญิง เป็ นต้น
สำเหตุไม่พร้อมในเด็กและสตรี เมื่อตัง้ ท้อง
1. ถูกข่มขืน
2. ถูกล่อลวงมีเพศสัมพันธ์ (โดยไม่ได้ต้งั ใจ)
3. ครอบครัวมีประวัติควำมรุนแรง
4. คุมกำเนิดล้มเหลว
5. สำเหตุทำงเศรษฐกิจ
สาเหตุไม่พร้อมในเด็กและสตรี เมือ
่ ต้องท้อง
6. ถูกทอดทิ้ง ผูช้ ำยไม่รบั ผิดชอบ
7. ท้องนอกสมรส
8. เปิ ดเผยกำรท้องต่อสังคมไม่ได้
9. ต้องออกจำกกำรเรียน
10.ต้องออกจำกกำรทำงำน
(ต่อ)
สถำนกำรณ์
อนำมัยกำรเจริญพันธุใ์ นวัยรุน่ และเยำวชน
โดย สำนักอนำมัยกำรเจริญพันธุ ์
กรมอนำมัยเผยสถิตแิ ม่วยั ใสอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี คลอดลูก
เฉลี่ยวันละ 370 คน
 ปั จจุบน
ั วัยรุน่ มีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น อำยุเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้ง
แรกพบว่ำมีอำยุเฉลี่ย 15-16 ปี
จำกปั ญหำดังกล่ำว ทำให้วยั รุน่ มีกำรทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยเสี่ยง
ต่อกำรเสียชีวิต หรืออำจเกิดกำรทอดทิ้งเด็ก ครอบครัวแตกแยก ขำด
ควำมรัก ควำมอบอุ่น เป็ นผลกระทบที่ยำวนำนต่อสภำวะทำงอำรมณ์ของ
เด็ก สุดท้ำยกลำยเป็ นเยำวชนที่ก่อปั ญหำให้กบั สังคม
(ข้อมูลจำกำรให้สมั ภำษณ์ของ นพ.ชลน่ำน ศรีแก้ว รมช.สำธำรณสุข กล่ำวภำยหลังเป็ นประธำนเปิ ดกำรประชุม
โครงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ เพื่อแก้ไขปั ญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เมื่อวันที่ 16 มค.56 )
เมื่อเกิดปั ญหำตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม
จะทำอย่ำงไร ?
กรอบแนวคิดกำรช่วยเหลือเด็ก เยำวชนและสตรี ที่ประสบปั ญหำท้องไม่พร้อม
เด็กและสตรีที่ทอ้ งไม่พร้อม
เยียวยำสภำพจิตใจ
ปรึกษำทำงเลือก
ดูแลเป็ นพิเศษ
ยุติกำรท้อง
กำรยุติที่
ปลอดภัย
การปรึกษา
หล ังยุตก
ิ ารท้อง
ท้องต่อ
บ ้านพักรอคลอด/หลังคลอด
ยกเป็ นบุตรบุญธรรม
การอุปการะเด็ก
ครอบครัวทดแทน
ดูแลเอง
ควำมพร้อมของกำรเลี้ยงดู
ทีมำ : เครือข่ำยสนับสนุนทำงเลือกผูห้ ญิงที่ทอ้ งไม่พร้อม
ควำมพร้อมของระบบในกำรแก้ไขปั ญหำ
กำรบูรณำกำร กำรช่วยเหลือ
เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง และปั ญหำ
ท้องไม่พร้อม
ของศูนย์พึ่งได้ (oscc) กระทรวงสำธำรณสุข
ทำไมจึงบูรณำกำรท้องไม่พร้อม
กับงำนศูนย์พึ่งได้
1. ท้องไม่พร้อม ส่วนหนึ่งมีสำเหตุมำจำกควำมรุนแรงทำงเพศ
2. ส่งผลกระทบต่อสุขภำพกำย สุขภำพจิตและสังคมของเด็กและ
ผูห้ ญิงเป็ นอันมำก
3. เป็ นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำย เช่น พรบ.คุม้ ครองเด็ก
พ.ศ.2546 พรบ.คุม้ ครองผูถ้ ูกกระทำด้วยควำมรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ.2550 ฯลฯ
4. เป็ นปั ญหำที่เกี่ยวข้องกับหลำยหน่วยงำน
5. กำรให้ควำมช่วยเหลือต้องทำงำนแบบสหวิชำชีพ
6. ต้องสร้ำงเครือข่ำยกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ผูร้ บั บริกำรมำเอง
สังคมสงเครำะห์
IPD
OPD
สูตินรีเวช (ANC)
ประกันสังคม
จิตเวช
กุมำรเวช
OSCC
เวชระเบียน
ปรึกษำทำงเลือก
สูตนิ รีเวช
ER
ห้องคลอด (LR)
ARV
 ซักประวัติ
รับฟั งปั ญหำไม่ตดั สิน
สะท้อนควำมรูส้ ึก
เสริมศักยภำพ
แนะนำด้ำนสวัสดิกำรสังคม
ตั้งครรภ์ตอ่
ฝำกครรภ์
ANC
บ้ำนพักรอ
คลอด
โทรศัพท์ติดตำมผล
ประกันสังคม
โทรศัพท์ติดตำมผล
ตัดสินทำงเลือก
ยังไม่ตดั สินใจ
ยุติกำรตั้งครรภ์
<12wks
>12wks
เครือข่ำย
บริกำร
เครือข่ำย
บริกำร
โทรศัพท์ติดตำมผล
โทรศัพท์ติดตำมผล
เกณฑ์การยุตก
ิ ารตงครรภ์
ั้
ในประเทศไทย
กระทาได้ในกรณีตอ
่ ไปนี้
1.
2.
3.
4.
กำรตัง้ ท้องเป็ นอันตรำยต่อชีวิตและสุขภำพของผูห้ ญิง
ผูห้ ญิงมีอำกำรทำงจิต ก่อนหรือขณะตัง้ ท้อง
กำรตัง้ ท้องเกิดจำกกำรข่มขืน
กำรตัง้ ท้องโดยที่เด็กผูห้ ญิงอำยุต ่ำกว่ำ 15 ปี
ข้อ 1-3 ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 305 (1) (2)
และข้อบังคับแพทย์สภำ 2548
ข้อ 4 ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 276-284
กำรบูรณำกำร กำรช่วยเหลือ
4 กลุม่ เป้ำหมำยหลักตำมนโยบำย
oscc (One Stop Crisis Center)
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
กรณีทอ้ งไม่พร้อม
กำหนดให้ หน่วยงำนทุกกระทรวงตำม
ภำคผนวก เป็ นหน่วยงำนรับเรื่อง (Front line 1)
และ ให้ รพช./รพศ./รพท. เป็ นหน่วยงำน
ให้บริกำรหลัก (Front line 2)
OSCC (One Stop Crisis Center) 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ปั ญหำ
ช่องทำงกำรติดต่อ
บูรณำกำรช่วยเหลือในภำวะวิกฤติ
ถ้ำท่ำนประสบ
ปั ญหำ
แจ้งที่หน่วยรับเรื่อง
ตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม
(คุณแม่วยั ใส)
มำกกว่ำ 20,000 หน่วย
ทั ่วประเทศ
หน่วยงำน พม.
โรงพยำบำล
:คุม้ ครองสวัสดิภำพ
: ดูแลสุขภำพ
จัดหำที่พกั ชั ่วครำว
สำนักงำน
สวัสดิกำรและ
คุม้ ครองแรงงำน
สถำนีตำรวจ
ค้ำมนุษย์
Website
www.osccthailand.go.th
: รับแจ้งควำม
สืบสวนหำ
ข้อเท็จจริง
(อยูร่ ะหว่ำงพัฒนำระบบ)
ควำมรุนแรง
ต่อเด็กและสตรี
ฯ
Mobile Application
www.osccthaila
nd.go.th
(อยู่
ระหว
่างพ
ัฒนาระบบ)
ติดตำม
ประเมินผล
กำรคุม้ ครองพิทกั ษ์สิทธิและ
กำรดำเนินกำรตำมกฎหมำย
Hot Line:1300
แรงงำนเด็ก
กำรช่วยเหลือภำยหลังภำวะ
วิกฤติ
หน่วยงำน
อื่นๆ ทั้ง
ภำครัฐและ
เอกชน
: นำเด็กออกจำกสถำน
ประกอบกำรเพื่อสืบค้น
ข้อเท็จจริงและดำเนินกำร
ตำมกฎหมำย
ฟื้ นฟูเยียวยำ
ด้ำนร่ำงกำย จิตใจ
และสังคม
เร่งรัด
ติดตำม
ผลและ
รำยงำน
ผล
จัดเก็บ
ข้อมูล
กำรช่วยเหลืออื่นๆ
ตำมสภำพปั ญหำ
แจ้งเตือน
แจ้ง
แจ้งเตือน(อยูร่ ะหว่ำงพัฒนำระบบ)
แจ้งเตือน(อยูร่ ะหว่ำงพัฒนำระบบ)
(อยูร่ ะหว่ำงพัฒนำระบบ)
(อยูร่ ะหว่ำงพัเตื
ฒนำระบบ)
อน
เชื่อมโยงระบบกำรให้บริกำร แจ้งเตือนถึงหน่วยงำนผูร้ บั ผิดชอบ เมื่อผูป้ ระสบปั ญหำยังไม่ได้รบั บริกำรหรือบริกำรล่ำช้ำ และปกป้องข้อมูล
บุคคล โดยระบบสำรสนเทศ ICT
หน่วยรับเรื่องมำกกว่ำมำกกว่ำ 21,614 หน่วย ทั ่วประเทศ ได้แก่ พม. 324 หน่วย, สธ. 10,579 หน่วย, รง. 76 หน่วย, ยธ. 77 หน่วย, มท. 8,729 หน่วย, ศธ. 236 หน่วย, สตช. 1,465 หน่วย, กทม.
127 หน่วย และเมืองพัทยำ 1 หน่วย
ขั้นตอนกำรช่วยเหลือกรณีกำรตั้งครรภ์ไม่พร้อม (คุณแม่วยั ใส)
กรณีตอ้ งกำรที่พกั ชัว่ ครำว (คลอดบุตรแล้วประสบปั ญหำ, ตั้งครรภ์หรือสงสัยว่ำ
ตั้งครรภ์)
3
บ้ำนพักเด็กและครอบครัว
องค์กรเอกชน ฯลฯ
ให้กำรดูแลเพื่อใช้ชีวิตได้อย่ำงปกติสุข
1
3
ตั้งครรภ์ – 1 ปี หลังคลอด
2
2 3
ตัง้ ครรภ์
1.แจ้งด้วย
ตนเอง
2. โทร 1300
ภำยใน
24 ชม.
3. แจ้งผ่ำนทำง
เว็บไซต์
(1 วัน)
ประชุมทีมสหวิชำชีพ
(ภำยใน 5 วัน)
วำงแผนทำงเลือก
พิจำรณำ
เลือก
ข้อเสนอ
หน่วยให้บริกำร
ติดตำม/
ประเมินผล
ยุตกิ ำรตั้งครรภ์
4
พม.
สำมำรถปิ ด Case ได้ในกรณี
ที่ผปู ้ ระสบปั ญหำสำมำรถ
กลับมำใช้ชีวิตได้อย่ำงปกติ
สุข/ คืนสู่ครอบครัว สังคม
5
ยุตกิ ำรตั้งครรภ์ (กรณีเข้ำเกณฑ์)
3
ยุติ/
ปรับแผนกำร
ช่วยเหลือ
พม.
17
ระบบแจ้งเตือน (Alarm)
แบ่งเป็ น ๒ กรณี คือ
๑) เมื่อ Cases ได้รบั บริกำรที่ล่ำช้ำกว่ำกำหนด
๒) กรณีปัญหำนั้นถูกส่งมำยัง หน่วยงำนเป็ นเจ้ำภำพหลัก
บุคคลที่ได้รบั กำรเตือน
ั ผิดชอบ
๕ วัน ๑. ผูร้ บ
้ งั คับบัญชำหน่วยงำน
๖ วัน ๒. ผูบ
้ งั คับบัญชำในระดับจังหวัด
๗ วัน ๓. ผูบ
้ ริหำรระดับกระทรวง
๘ วัน ๔. ผูบ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรป้องกันและกำรเฝ้ ำระวังปั ญหำ
- สร้ำงระบบกำรค้นหำกลุม่ เสี่ยงในชุมชน
- รณรงค์ สร้ำงควำมตระหนัก ค่ำนิยม และวัฒนธรรม
ของคนในสังคมต่อปั ญหำ
- มีระบบกำรเฝ้ ำระวังและป้องกันปั ญหำ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริกำรช่วยเหลือ
เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง
- พัฒนำเครือข่ำยระบบบริกำรให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรฟื้ นฟูและเยียวยำเด็กและสตรีที่ถูก
กระทำรุนแรงรวมถึงผูท้ ี่ได้รบั ผลกระทบและครอบครัว
- กำรประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรให้กำร
ช่วยเหลือ ฟื้ นฟูเยียวยำ ในระยะยำว
Case ตัวอย่าง
จบการนาเสนอ

similar documents