แนวทางการดำเนินงานฝากครรภ์คุณภาพ ปี 2557

Report
แนวทางการดาเนินงานฝากครรภ์
คุณภาพ ปี 2557
“ฝากท้องไว คลอดปลอดภัย
เด็กเติบโต พัฒนาการสมวัย”
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรมั ย์
สภาพปัญหาระบบบริการสตรี
และเด็ก 0-5 ปี
งานฝากครรภ์ - ฝากครรภ์ช้า และระบบบริการที่มีคณุ ภาพได้ มาตรฐาน
งานห้ องคลอด - สมรรถนะในการดูแลทารกแรกเกิดของแพทย์ พยาบาล
- ระบบการส่งต่อเพื่อการดูแลมารดาที่คลอดก่อนกาหนดยัง
ไม่ชดั เจน ทาให้ การดูแลไม่เหมาะสม
- มีการคลอดก่อนกาหนดในโรงพยาบาลชุมชนที่มีศกั ยภาพ
ไม่เพียงพอในการดูแลทารกแรกเกิดน ้าหนักน้ อย
งานคลินิกเด็กดี เด็กที่พฒั นาการล่าช้ า ได้ รับการแก้ ไข ไม่เป็ นระบบ และ
บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กในบางแห่งยังไม่ผ่านการอบรมนักส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
แผนงานรณรงค์หญิงตัง้ ครรภ์
มาฝากครรภ์อาย ุครรภ์ ก่อน 12 สัปดาห์
- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ ความรู้แก่ ประชาชนทั่วไปทางหอกระจาย
ข่ าวและสถานีวิทยุกระจายเสียง อย่ างต่ อเนื่อง
- ให้ ความรู้กับหญิงตัง้ ครรภ์ รายใหม่ ในเรื่องความสาคัญของการฝาก
ครรภ์ ครัง้ แรก ก่ อน 12 สัปดาห์
- แบ่ งพืน้ ที่ให้ อสม. สารวจ/ค้ นหาหญิงตัง้ ครรภ์ รายใหม่ และให้
คาแนะนาถึงข้ อดีของการฝากครรภ์ ก่อน 12 สัปดาห์
แผนงานรณรงค์หญิงตัง้ ครรภ์
มาฝากครรภ์อาย ุครรภ์ ก่อน 12 สัปดาห์
- ทาป้ายไวนิลหรือสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ฝากครรภ์ ก่อน 12
สัปดาห์
- สร้ างแรงจูงใจสาหรับหญิงตังครรภ์ ท่ ฝี ากครรภ์ ก่อน 12 สัปดาห์
- พัฒนาศักยภาพ อสม. ในงานอนามัยแม่ และเด็ก
แนวทำงการดาเนินงานรณรงค์ ANC ก่อน 12 Wks (นสค. และ อสม.)
ดูแลประชาชน 1:15 คร ัวเรือน
1
นสค0
1
...
อสม
1:25
แพทย์
15
1
20
2
1
...1
...
1:25
15
1
2
20
1
1
...
1:25
1
ทำทะเบียน
เฝ้ ำระวัง
ANC และ
Teen Age
Pregnancy
2
15
20
ทำทะเบียน
เฝ้ ำระวัง
ANC และ
Teen Age
Pregnancy
ทำทะเบียน
เฝ้ ำระวัง
ANC และ
Teen Age
Pregnancy
5
กระบวนการพัฒนา :
1. งานฝากครรภ์คณ
ุ ภาพ ในสถาน
บริการ
1.Early ANC
-ฝากท้องทุกที่ ฟรี
ทุกสิทธ์ ิ
-รพสต. อสม.
ชุมชน ค้นหา
หญิงตัง้ ครรภ์
ก่อน 12 Wks
2. Risk
Identification
-ตรวจประเมิน
-คนปกติ ดูแล
ตามมาตรฐาน
ANC คุณภาพ
3.Risk
management
-คนเสี่ยง ดูแล
รายบุคคล
-นอนพักรอ
คลอดใน รพ.
-พบสูติแพทย์
กรอบ ANC
คุณภาพ
ผูต้ งั ้ ครรภ์ ประเมิน
ทุกคน สถานภาพ
โดยใช้
ที่มา
ฝากครรภ์ Classifyi
ng form
ครัง้ แรก
มีความ
เสี่ยง
หรือไม่
มี
ไม่
มี
ให้การดูแล
พิเศษ
ประเมิน
เพิ่มเติม
หรือตรวจ
ติดตาม
ิ เศษ
ใช้พBasic
componen
t
of
ANC
programm
e
ด้านการจัดขัน้ ตอนการให้บริการฝากครรภ์ ดังนี้
ขัน้ ตอนการให้บริการฝากครรภ์ครัง้ ที่ 1 อายุครรภ์น้อย
กว่าตรวจครรภ์
หรือเท่าคกัรัง้นที่ 112 สัปดาห์หมายเหตุ
(1) ลงทะเบียน ซักประวัติ
(2) ประเมินสุขภาพร่างกาย
ทัวไป
่ /ตรวจครรภ์
(3) ให้สข
ุ ศึกษาครัง้ ที่ 1 (ราย
กลุ่ม)
(4) ให้การปรึกษาก่อนตรวจ
เลือด
(5) ตรวจทางห้องปฏิบต
ั ิ การ
(6) ให้การปรึกษาหลัง
ตรวจเลือด
(7) Classifying
form
(9) สร้างเสริมภูมิค้ม
ุ กัน
และการให้ยา
(10) ให้คาแนะนารายบุคคล นัด
หมายครัง้ ต่อไป
1. หญิงตัง้ ครรภ์ทุกราย ต้ องมี
สมุดบันทึ กสุขภาพแม่และ
เด็กประจ า ตัง้ แต่ ครัง้ แรก
ที่ ม าฝากครรภ์ และน ามา
รับบริการทุกครัง้ ตลอดจน
หลังคลอด
2. กรณี ที่ ผ้ ูร บ
ั บริ ก ารมาฝาก
ครรภ์ ค รั ง้ แรก เมื่ อ อายุ
ครรภ์มากกว่า 3 เดือน ให้
พิ จ า ร ณ า ขั ้ น ต อ น แ ล ะ
รายละเอี
กรรมของ
(8) ส่งต่ยอดก
เพื่อิ จการ
รักษา ครัง้ ที่ 1 และ
การตรวจครรภ์
2 ร่วมกัน
ขัน้ ตอนการให้บริการฝากครรภ์ครัง้ ที่ 2 (เมื่ออายุครรภ์
18 สัปดาห์ +/-2)
ตรวจครรภ์ครัง้ ที่ 2
(1) ลงทะเบียน ซักประวัติ
(2) ตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิ การ
(3) ประเมินสุขภาพร่างกาย
ทัวไป
่
(4) ให้สข
ุ ศึกษาครัง้ ที่ 2
(รายกลุ่ม)
(5) ปัจจัย
เสี่ยง
(7) สร้างเสริมภูมิค้ม
ุ กัน
และการให้ยา
(8) ให้คาแนะนารายบุคคล นัด
หมายครัง้ ต่อไป
หมายเหตุ
กรณี ที่ ผู้ ร ั บ บริ การมาฝาก
ครรภ์ค รัง้ แรกเมื่ อ อายุค รรภ์
ม า ก ก ว่ า 2 0 สั ป ด า ห์ ใ ห้
พิ จ า ร ณ า ขั ้ น ต อ น แ ล ะ
รายละเอี ยดกิจกรรมของการ
ตรวจครรภ์ ครัง้ ที่ 1-2 ร่วมกัน
(6) ส่งต่อเพื่อการรักษา
ขัน้ ตอนการให้บริการฝากครรภ์ครัง้ ที่ 3 (เมื่ออายุ
ครรภ์ 26 สัปดาห์ +/- 2)
ตรวจครรภ์ครัง้ ที่ 3
(1) ลงทะเบียน ซักประวัติ
(2) ประเมินความเครียดหญิง
ตัง้ ครรภ์ครัง้ ที่ 1
(3) การตรวจทางห้องปฏิบต
ั ิ การ
(4) ตรวจร่างกายทัวไป
่ /ตรวจ
ครรภ์
(5) ให้สข
ุ ศึกษาครัง้ ที่ 3
(6) ปัจจัย
เสี่ยง
ไม่มี
มี
(8) การให้ยา
(9) ให้คาแนะนารายบุคคล และ
นัดหมายครัง้ ต่อไป
หมายเหตุ
กรณี ที่ ผู้ ร ั บ บริ การมาฝาก
ครรภ์ค รัง้ แรกเมื่ อ อายุค รรภ์
มากกว่า 6 เดือน ให้ พิจารณา
ขั ้น ต อ น แ ล ะ ร าย ล ะ เ อี ย ด
กิจกรรมตรวจครรภ์ครัง้ ที่ 1-3
ร่วมกัน
(7) ส่งต่อเพื่อการ
รักษา
ขัน้ ตอนการให้บริการฝากครรภ์ครัง้ ที่ 4 (เมื่ออายุ
ครรภ์ 32 สัปดาห์ +/- 2 )
ตรวจครรภ์ครัง้ ที่ 4
(1) ลงทะเบียน ซักประวัติ
(2) ประเมินความเครียดหญิง
ตัง้ ครรภ์ครัง้ ที่ 2
(3) การตรวจทางห้องปฏิบต
ั ิ การ
(4) ประเมินสุขภาพร่างกาย
ทัวไป
่ /ตรวจครรภ์
(5) ให้สข
ุ ศึกษาครัง้ ที่ 4(ราย
กลุ่ม)
(6) ปัจจัย
เสี่ยง
ไม่มี มี
(8) การให้ยา
(9) ให้คาแนะนารายบุคคล และ
นัดหมายครัง้ ต่อไป
หมายเหตุ
กรณี ที่ ผู้ ร ั บ บริ การมาฝาก
ครรภ์ค รัง้ แรกเมื่ อ อายุค รรภ์
มากกว่า 7 เดือน ให้ พิจารณา
ขั ้น ต อ น แ ล ะ ร าย ล ะ เ อี ย ด
กิจกรรมตรวจครรภ์ครัง้ ที่ 1-5
ร่วมกัน(7) ส่งต่อเพื่อการ
รักษา
ขัน้ ตอนการให้บริการฝากครรภ์ครัง้ ที่ 5 (เมื่ออายุ
ครรภ์ 38 สัปดาห์ +/- 2 )
ตรวจครรภ์ครัง้ ที่ 5
(1) ลงทะเบียน ซักประวัติ
(2) ตรวจทางห้องปฏิบต
ั ิ การ
(3) ประเมินสุขภาพร่างกาย
ทัวไป
่ /ตรวจครรภ์
(4) ให้สข
ุ ศึกษาครัง้ ที่ 5(ควรให้เป็ น
รายบุคคลถ้าทาได้)
(5) ปัจจัย
เสี่ยง
(7) การให้ยา
(8) ให้คาแนะนารายบุคคล
(9) นัดมา
คลอด
(6) ส่งต่อเพื่อการรักษา
ทางกาย.....พบแพทย์/ทันต
แพทย์
ทางจิตใจ...พบผูใ้ ห้การ
ปรึกษา/จิตแพทย์
ทางสังคม...พบนักสังคม
สงเคราะห์
กระบวนการพัฒนางานห้อง
คลอดคุ
ณภาพ
ห้ องคลอดที
่ให้ บริการตามมาตรฐาน
มีความพร้ อมในเรื่ อง
สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่ องมือ ยา สารน ้าและเวชภัณฑ์
ต่างๆ สาหรับให้ บริการ ดังนี ้
1.การบริการการคลอดตามมาตรฐาน
2.การบริการทารกแรกเกิดในห้ องคลอดตามมาตรฐาน
กระบวนการพัฒนางาน
คลินิกเด็กดีคณ
ุ ภาพ
พ่อแม่
ใช้สมุดสี
ชมพู
Early detection
เจ้าหน้ าที่
ตรวจ
เจาะจงอายุ
9,18,30,42 ด.
ปรับพฤติกรรม
ปกติ ดูแลตาม
WCC, ศพด.
คุณภาพ
ผิดปกติ แก้ไขโดย
นักส่งเสริม
พัฒนาการ
คลินิกเด็กดีคณ
ุ ภาพ
1. Early detection: สมุดสีชมพู ใช้ทงั ้
จนท.และพ่อแม่
2. เด็ก 9, 18, 30, 42 เดือน 80% คัดกรอง
พัฒนาการ
3. พบพัฒนาการล่าช้าให้แก้ไขรายบุคคล
ตามสาเหตุ โดยนัก
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่ได้รบั การอบรม
4. ส่งเสริมนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เสริม
ผังการทางานส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรก
หน่ วยงาน/ผูใ้ ห้บริการ
เครื่องมือการดาเนินงาน
คัดกรองพั
เกฒิ ดนาการ
-5ปี
หน่ วยบริการสาธารณสุข ทัว่
ประเทศ
พยาบาลใน รพ.
• พยาบาลใน รพ..
• ผูป
้ กครอง
พยาบาลใน รพ.
พยาบาลใน รพ.
หน่ วยบริการสาธารณสุข
• พยาบาลใน รพช.
• กุมารแพทย์ (ถ้ามี)
พยาบาลใน รพ.สต
หน่ วยบริการสาธารณสุข (รพศ./
รพท.ทัวประเทศ
่
)
• กุมารแพทย์
• จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น (ถ้ามี)
ิ ชาชีิ กพารสาธารณสุ
• ทีหน่
มสหว
ที่เกี่ยวข้อง ข(ถ้(ารพจ
มี) .
วยบร
สังกัดกรมสุขภาพจิต)
• จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
• กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและ
เด็ก
ดกรองพั
ย 55(แกรม
สม ส่แบบคั
• สมุฒดนาการอนามั
บันทึกสุขภาพแม่
ละเด็ก
ิ
ง
เสร
ม
อนามั
วัยแรกเกิด – 5 ปี
• วยิ ธ)ีส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
วั
พัยฒนาการ (อนามัย 55)
พัฒนาการสมวั
ย
หรื
อ
ไม่
ไม่ดี
สมวันและป้
• คู่มือประเมิ
นพัฒนาการล่
าช้าเด็ก
• 2ก 2องกั
ล (กรมอนามั
ยและกรม
แรกเกิ ดย– 5 ปี สสุาหรั
บบุคลากรสาธารณสุ
ข
ขึ้ ิ ม
ประเมินและส่งเสร
ิ ต)
ขภาพจ
(TDSI : 70 ข้อ) กรมสุขภาพจิ ต
พัฒนาการล่นาช้า
• คู่มือกระตุ้นพัฒนาการเด็กแรกเกิ ด – 5 ปี
ิ นและป้ องกันพัฒนาการล่าช้า
แบบประเม
ระยะเวลา 1 เดือน
สาหรับผู้ปกครอง
ิ ด –ขภาพจิ
กแรกเก
5 ปี ต
(TDSI เด็
: 70
ข้
อ
) กรมสุ
ประเมินพัฒนาการซา้ ดี สาหรับบุคลากรสาธารณสุ
• สมุดบันทึกขสุข
ภาพแม่
(TDSI
: 70
ิ
ส่งเสรมข้อ) กรมสุ
และเด็
ก ิต
ขภาพจ
ขึ
้
พัฒนาการ • วิธีส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
พัฒนาการดีไม่ขดนึ้ ี หรือไม่
น สมวั (อนามัย 55)
ประเมินและแก้ขึไข้
• 2ก 2ลไขพั
(กรมอนามั
ยและ
ย ิ นและแก้
คู่มือประเม
ฒนาการเด็
กแรก
พัฒนาการ
น
ิ
เกิด – 5 กรมสุ
ปี ขภาพจต)
ระยะเวลา 2 เดือน
สงาหรั
บบุรพ
คลากรสาธารณสุ
ข (TDSI : 70
ส่
กลั
บ
.
ดี
ิ
ิ
และ/หรือวนจฉัย
ข้อ.) กรมสุขภาพจิต
สต
ขึ
้
เพิ่มเติม/อื่นๆ
พัฒนาการดีไม่ขดนึ้ ี หรือไม่
น ดูแ•ลตรวจวินิจฉัย/แบบประเมินและ
วินิจฉัย ประเมิน และแก้
ต่แก้อเไขปัญหาเพิ่มเติมตามปัญหาที่
ขึ้ ไข
พัฒนาการ
นืส่่ องต่ง อ
น
และ/หรือให้การรักษา ดี
• คู่มือประเมินและแก้ไขพัฒนาการ
เพิ่มเติม
ขึ้ เด็กแรกเกิด – 5 ปี สาหรับ
ดีขนึ้ หรืไม่อไม่
ข (TDSI
70พ
ดี
น บุคิ นลากรสาธารณสุ
• แบบประเม
และแก้ไขปัญหาแต่
ละวิช: าชี
ข้อ)
กรมสุขภาพจิต
• CPG รายโรค
ตรวจวินิจฉัยซา้ ขึ้
และให้การรักษาเพิ่มนเติม • คู่มือประเมินและแก้ไขพัฒนาการเด็กแรก
เกิด – 5 ปี สาหรับบุคลากรสาธารณสุข
เอกสารอ้างอิง
ข้อ
(QOF)กลุมหญิ
งตัง้ ครรภ ์ A : ANC
่
ชื่อตัวชี้วดั
1.1 ร้อยละหญิง
ตัง้ ครรภ์ได้รบั
การฝากครรภ์
ครัง้ แรกอายุ
ครรภ์น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 12
สัปดาห์
ผูป้ ระมวลผล
แหล่งข้อมูล
1.2 ร้อยละหญิง
เกณฑ์
>=60
%
เป้ าหมาย
จานวนหญิง
ตัง้ ครรภ์ที่มา
ฝากครรภ์
ทัง้ หมด
ผลงาน
จานวนหญิงตัง้ ครรภ์
ฝากครรภ์ครัง้ แรก อายุ
ครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ
12 สัปดาห์
สปสช.กลาง
>=90
ANC
GA<12 wks
จานวนหญิง
จานวนหญิงคลอดที่มี
(QOF)กลุมหญิ
งตัง้ ครรภ ์ A : ANC
่
เกณฑ์ เป้ าหมาย
ชื่อตัวชี้วดั
1.4 ร้อยละของหญิง >=65 จานวนหญิง
%
หลังคลอดได้รบั
คลอดในรอบ
12 เดือน
การดูแลครบ 3
ครัง้ ตามเกณฑ์
ผูป้ ระมวลผล
สปสช.กลาง
MCH
มูลอย
ปัญแหล่
หาทีง่พข้อบบ่
ข้อ
ผลงาน
จานวนหญิงหลังคลอด
ที่ได้รบั การดูแลหลัง
คลอดครบ 3 ครัง้ ตาม
เกณฑ์
Ppcare1 = 0-7 วัน
หลั
ง
คลอด
1. ไม่เก็บสมุดสีชมพู มาบันทึกการฝากครรภ์จากสถาน
Ppcare2 = 8-15 วัน
บริการอื่น
หลังคลอด
2. ก่อนมาฝากครรภ์ที่หน่ วยบริการนี้ มีการฝากครรภ์
ที่อื่น
Ppcare3 = 16-42 วัน
มาแล้ว แต่อาจไม่มีสมุดสีชมพู และไม่ได้ซกั ถาม ทาให้
ตัวอยางการบั
นทึกข้อมูล
่
1
ตรวจสอบการฝากครรภ์คนยังไม่
คลอดอายุครรภ์ไม่เกิน 40
จัดเรียงอายุครรภ์จาก
น้ อยไปมาก
2
3
สารวจ/
สอบถามว่ามี
การฝากครรภ์
ที่อื่นหรือไม่
(สมุดสีชมพู)
1
2
3
ครัง้ ที่ จะถูก
คานวณให้
4 อัตโนมัติจาก
วันที่
5 ให้บริการ ลบ
ตรวจสอบการฝากครรภ์คนยังไม่
ิ
คลอดอายุ
ค
รรภ์
เ
ก
น
40
1
จัดเรียงสถาน
นะ
2
สารวจว่ามีการ
คลอดหรือยัง
3
หากคลอดแล้วเปลี่ยนสถานะ
เป็ น คลอด และลงประวัติการ
ฝากครรภ์ การคลอด การ
เยี่ยมหลังคลอดให้ครบถ้วน

similar documents