Ավանդների երաշխավորման համակարգի կատարելագործման

Report
Ավանդների երաշխավորման
համակարգի կատարելագործման
հիմնախնդիրները ՀՀ-ում:
Փոքրիկյան Արթուր | Երևանի պետական համալսարան
20.10.2013 | Երևան
ՀՀ ավանդների երաշխավորման համակարգի
կարգավորման դաշտը:





ՀՀ-ում ավանդների երաշխավորման համակարգը կարգավորվում է <<ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ
ԱՆՁԱՆՑ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>>
ՀՀ օրենքով:
ՀՀ տարածքում գործող բանկերը պարբերական և միանվագ երաշխիքային վճարներ
են կատարում ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամին եռամսյակը
մեկ անգամ ֆիզիկական անձանց և ԱՁ-ներին պատկանող ավանդների միջին
օրական ցուցանիշի 0,05%-ի չափով: (Հոդված 12, 13)
Լրացուցիչ երաշխիքային վճարներ կատարվում են, եթե Հիմնադրամի միջոցները
բավարար չեն երաշխավորված ավանդների հատուցումն իրականացնելու համար:
(Հոդված 14)
Երաշխավորված ավանդների ընդհանուր գումարը 217.93 մլրդ. Է, որը կազմում է
ֆիզիկական անձանց և ԱՁ-ներին պատկանող ավանդների ընդհանուր գումարի
30.76% -ը:
Երաշխավորված ավանդ ունեցող անձանց թիվը կազմում է մոտ 1366.5 հազ., որից
83.5%-ի ավանդները ՀՀ դրամով են:
Ավանդների երաշխավորման համակարգերի կիրառման
հիմնական մոտեցումների համադրման արդյունքները:
Զարգացած երկրներ
Զարգացող երկրներ
Ավանդների երաշխավորման համակարգի ստեղծում
բանկային համակարգի կայունության բավարար
մակարդակին հասնելուն պես:
Ավանդների երաշխավորման համակարգի ստեղծում ոչ
զարգացած բանկային համակարգի պայմաններում, ինչը
բերում է մի շարք խնդիրների առաջացման (բարձր
տոկոսադրույքներ, ֆինանսական անկայունություն):
Ֆինասական համակարգի կայունության ապահովմանն
ուղղված մոտեցում:
Ֆինասական համակարգի կայունությունը գերակա խնդիր չէ:
Երաշխավորված գումարների արագ փոխհատուցում:
Վճարումների ուշացում վերը նշված գործակալական
խնդիրների առկայության պատճառով:
Երաշխավորման համար բավարար աղբյուրների
ապահովում:
Ավանդների երաշխավորման համակարգի անբավարար
ֆինանսավորում:
Երաշխիքային վճարումների սահմանում՝ հաշվի առնելով
ռիսկայնությունը:
Երաշխիքային վճարումների սահմանում՝ առանց
ռիսկայնությունը հաշվի առնելու:
Տեղեկատվական հոսքերի կազմակերպում:
Տեղեկատվության ոչ համարժեք բաշխում:
Հիմնադրամի` որպես անկախ գործակալի ստեղծում:
Հիմնադրամի ենթարկվածություն ԿԲ-ին:
Մասնավոր երաշխավորման հիմնադրամների առկայություն:
Մասնավոր երաշխավորման հիմնադրամների
բացակայություն:
Ավանդների երաշխավորման գնագոյացման՝ ռիսկերի
վրա հիմնված մոդել:
Սպասվելիք Կորուստ (EL) = Սնանկության
հավանականություն (PD) x Ընդհանուր ավանդներ
(EAD) x Կորուստի գործակից (LGD)
որտեղ՝
 Սպասվելիք Կորուստ (EL) – երաշխավորման համակարգի
կորուստը հաշվի առնելով երաշխավորված ավանդների քանակը,
 Սնանկության հավանականություն (PD) – բանկերի սնանկության
հավանականություն
 Ընդհանուր ավանդներ (EAD) – երաշխավորման ենթակա
ընդհանուր ավանդներ,
 Կորուստի գործակից (LGD) – ցույց է տալիս բանկի՝ ավանդների
գծով պարտավորությունները ինքնուրույն մարելու ունակությունը
Հեսելման-Վաչթելի մոդել: Բանկերի սնանկության
հավանականության լոգիթ հավասարում
որտեղ՝
 Z – թաքնված փոփոխական է գծայնորեն կախված Xij անկախ
փոփոխականներից,
 Xij – մոդելում դիտարկվող ֆինանսական ցուցանիշները
 j – կախվածությունը ֆինանսական ցուցանիշների և լատենտ
փոփոխականի միջև,
 i – դիտարկվող տարի
 j – ֆինանսական ցուցանիշի հերթական համար
Հեսելման-Վաչթելի մոդել: j փոփոխականների որոշումը
j
Վարկային պորտֆելի որակ = Վարկերի արժեզրկումից պահուստ / Վարկեր
4.641
Վարկային գործունեություն = Վարկեր / Ընդհանուր ակտիվներ
-16.122
Կառավարման որակ = Աշխատակազմի վրա կատարված ծախսեր / Գործառնական ծախսեր
-2.209
Իրացվելիություն = Բարձր իրացվելի ակտիվներ / Ընդհանուր ակտիվներ
-19.909
Բանկի չափ = Ln (Ընդհանուր ակտիվներ)
-1.218
Պարտավորությունների կառավարում = Ավանդներ / Ընդհանուր ակտիվներ
9.545
Բանկերի սնանկության հավանականության
գնահատումը ՀՀ բանկերի օրինակով
ACBA-Credit Agricole Bank CJSC
AreximBank CJSC
InecoBank CJSC
AmeriaBank CJSC
Anelik Bank CJSC
Prometey Bank LLC
ArdshininvestBank CJSC
Converse Bank CJSC
VTB-Armenia Bank CJSC
ArmeconomBank CJSC
ArmbusinessBank CJSC
Artsakh Bank CJSC
UniBank CJSC
HSBC Bank Armenia CJSC
ProCredit Bank CJSC
BTA InvestBank CJSC
Ararat Bank OJSC
Mellat Bank CJSC
Armenian Development Bank OJSC
ArmSwissBank CJSC
Biblos Bank Armenia CJSC
z
P(L) (x10-9)
-25.2866
-25.0362
-24.5961
-23.5572
-23.3722
-22.5778
-22.4349
-22.2399
-22.1687
-21.5605
-21.4153
-20.8074
-20.7884
-20.5985
-20.5713
-20.4203
-20.005
-19.9975
-19.8713
-18.7039
-18.5807
0.01043
0.0134
0.02081
0.05879
0.07073
0.15653
0.18058
0.21946
0.23565
0.4329
0.50058
0.9193
0.93694
1.13294
1.16414
1.35394
2.05086
2.06626
2.34424
7.53363
8.52134
Բանկերի սնանկության հավանականության խմբավորման
հիման վրա տարբերակված մոտեցման կիրառում
Ռիսկի կատեգորիա
PD, *10-9
Բանկերի
քանակ
Ավանդների
տեսակարար կշիռը
Առաջարկվող
տարբերակ
Ներկայիս
տարբերակ
Ցածր ռիսկային
<0.1
5
25%
0,035
0,05%
Միջին ռիսկային
[0.1; 2]
11
64%
0,055
0,05%
Բարձր ռիսկային
2>
5
11%
0,08
0,05%
Առավել իրատեսական մոդել քննարկելու համար անհրաժեշտ է
կիրառել առավել խորը ֆինասական , շուկայական և
մակրոտնտեսական ցուցանիշներ, ինպես նաև հանրորեն ոչ հայտնի
գնահատականներ ինչպես օրինակ CAMELS-ը:
Շնորհակալություն

similar documents