Prezentacja Prorektora prof. Ryszarda Białeckiego

Report
Posiedzenie Rady Społecznej
Politechniki Śląskiej
Udział Politechniki Śląskiej
w programach europejskich
Ryszard Białecki
Gliwice, 15 listopada 2013
1
WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA W DYDAKTYCE
Erasmus (d. Socrates-Erasmus)
•
•
•
•
•
•
•
26 lat temu, ponad 3 mln. europejskich studentów
stypendia wyjazdowe (~ 300€/miesiąc)
Polska ( i Politechnika) od 16 lat
od roku 2007 również praktyki.
wyjechało 3 tys. studentów, przyjechało ponad 600,
łączny grant €7.2M – konkursy – Karta Erasmusa!
automatyczna uznawalność uzyskanych zaliczeń
(kredytów)
• ECTS – europejski system transferu kredytów
• wyjazdy kadry, szkoły letnie ….
2
WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA W DYDAKTYCE
350
300
250
Praktyki
Studia
Łącznie
200
150
100
50
0
2004/20052005/20062006/20072007/20082008/20092009/20102010/20112011/20122012/2013
3
WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA W DYDAKTYCE
Przyjazdy
150
100
50
0
2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Grant k€
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
4
Erasmus MUNDUS – UE- reszta świata
wymiana studentów (dłuższe okresy) i pracowników
2010-12 emundus - Ameryka Łacińska
Honduras, Meksyk, El Salvador, Nikaragua, Gwatemala)
2013-2016 BE MUNDUS (2013-2016): UE-Brazylia
2013-2016 CARIBU Afryka, Karaiby, Pacyfik
Erasmus MUNDUS –działania promocyjne
FSS fundusz stypendialny Norwegia, Islandia, Lichtenstein
CEEPUS – wymiana z Europą Środkową i Wschodnią
TEMPUS – program pomocowy Azja, Afryka, WNP
5
Plany
Połączenie Erasmus i Erasmus Mundus w Erasmus+
Dokumenty programowe jeszcze niezatwierdzone
spodziewane 11 grudnia 2013
Nowe elementy
• wspólne studia magisterskie
• partnerstwo strategiczne
Nacisk na praktyki zagraniczne - wymiana dwustronna
Science without Borders – Brazylia 100tys studentów
6
Nowy Program Ramowy
Unii Europejskiej
HORIZON 2020
7
Programy Ramowe Unii Europejskiej
Politechnika uczestniczy od 1997
5 PR - 19 projektów, €2.5M
6 PR - 23 projekty, €3M
7 PR - 23 projekty € 6.7M
Koordynacja 18 projektów (2 miejsce w Polsce)
Międzynarodowe Partnerstwo Przemysłowo Akademickie-(IAPP)
3 koordynowane, udział w 2 projektach, najlepsi w Polsce
8
Fundusz Węgla i Stali
6 projektów – €600k
Fundusz Norweski
2 projekty - €2.5 (dla Politechniki €1.1M) zakończone
7 projektów - €4M, (dla Politechniki €1.5M) realizowanych
6 projektów - €8M (dla Politechniki) €2M złożonych
9
Horyzont 2020
Doskonalenie
bazy naukowej
Innowacyjny
przemysł
Wyzwania
społeczne
1. filar
2. filar
3. filar
10
Horizon2020
Doskonalenie
bazy naukowej
• ERC indywidualne
granty badawcze
• Infrastruktura
badawcza
• Przyszłe technologie
(FET)
• Granty Marii
Skłodowskiej-Curie
11
Horizon2020
Innowacyjny przemysł
• Technologie
wspomagające i
przemysłowe
• Wsparcie innowacji w
MŚP
• Finansowanie ryzyka –
instrumenty kapitałowe i
dłużne
12
Horizon2020
Wyzwania społeczne
•
•
•
•
•
•
Zdrowie,
Żywność
Energia
Transport
Klimat, surowce,
Integracyjne
społeczeństwa
• Bezpieczne
społeczeństwa
13
Horizon2020
Upowszechnianie doskonałości i poszerzenie
uczestnictwa
Nauka z udziałem i dla społeczeństwa
JRC
EIT
EURATOM
2014-2018
14
Uproszczenie zasad – najważniejsze zmiany
7 PR
HORIZON2020
VAT
Zawsze niekwalifikowalny
Kwalifikowany jeżeli
jednostka nie może go
odzyskać
Dofinansowanie
KE
Zależne od rodzaju
instytucji i rodzaju działań
w projekcie
100 %
Projekty innowacyjne (close
to market) - 70% (100% dla
non profit)
Koszty
pośrednie
Zależne od rodzaju
jednostki, typu projektu,
możliwe rzeczywiste
25%
„Time to grant”
nawet 12 miesięcy
do 8 miesięcy
skład
konsorcjum
inny dla każdego wezwania
do składania wniosków
jednolity zbiór zasad
min 3 instytucje, każda z
innego kraju
w Polsce – niejasne zasady wynagradzania
15
Przyszłe Technologie (FET)
Future and Emerging Technologies
Wsparcie dla wczesnej fazy wspólnych badań naukowych i
technologicznych – nowe pomysły na radykalnie nowe technologie
1.
FET Open – podejście „bottom-up”.
2.
FET Proactive – projekty w odpowiedzi na tematy konkursowe
ogłoszone przez KE, multidyscyplinarne zespoły.
3.
FET Flagships – dwa 10-letnie projekty: Graphene i Human Brain
Project (Graphene - konkurs na dołączenie nowych jednostek
25.11.2013 do 3.02.2014)
Akcje Marii Skłodowskiej-Curie
Szkolenie przez udział w badaniach
1. Początkujący naukowcy (doktoranci)(ITN)
2. Doświadczeni naukowcy (IEF, IOG, IIF, CIG)
3. Wymiana z przemysłem (IAPP, IRSES)
4. Współfinansowanie narodowych programów
5. Noc Naukowców ??
Infrastruktury badawcze
dostęp do światowej klasy infrastruktury badawczej (w
tym e-infrastruktury)
Innowacyjny przemysł
Technologie wspomagające i przemysłowe
(Leadership in enabling and industrial technologies LEIT)
• info, kosmos, nano, materiały, biotechnologia, mikro i
nano elektronika fotonika, zaawansowane techniki
wytwarzania, działania przekrojowe
• Dostęp do finansowania ryzyka
• Innowacje w MŚP
Wyzwania społeczne
1.Zdrowie, zmiany demograficzne i
dobrostan
Choroby dziecięce i wieku podeszłego;
choroby neurodegeneracyjne,
mięśnio-szkieletowe i chroniczne;
milenijne cele rozwojowe; starzenie
się w dobrym zdrowiu; medycyna
spersonalizowana
2. Bezpieczeństwo żywnościowe,
zrównoważone rolnictwo, badania morskie
i gospodarka ekologiczna
rolnictwo, leśnictwo, badania morskie
3. Bezpieczna, ekologiczna i efektywna
energia
Odnawialne źródła energii,
bezpieczeństwo energetyczne,
inteligentne systemy
elektroenergetyczne
Wyzwania społeczne
4. Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany
transport
Transport i logistyka
5. Działania w dziedzinie klimatu,
efektywna gospodarka zasobami i
surowcami
Zarządzanie zasobami wodnymi,
surowce, eko-innowacje
6. Europa w zmieniającym się świecie –
integracyjne, innowacyjne i refleksyjne
społeczeństwa
Demografia, nauki społeczne i
humanistyczne, dziedzictwo
kulturowe, tożsamość europejska
7. Bezpieczne społeczeństwa – ochrona
wolności
i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli
Walka z przestępczością: terroryzm,
handel ludźmi; ochrona infrastruktur;
ochrona granic; bezpieczeństwo w
internecie, zapobieganie konfliktom
Widening participation – wyrównywanie różnic
pomiędzy lepiej i gorzej rozwiniętymi regionami UE
Budżet: 1% budżetu Horizon2020
FP7- Regional Potential
Fast track to innovation –innowacyjne rozwiązania
gotowe do wprowadzenia na rynek; max 5
partnerów, do 3 mln €.
Science with and for Society – gender, nauczanie nauk
ścisłych. Budżet: 0,6 % budżetu Horizon2020
MŚP – Technopark
20% budżetu przeznaczonego na „Wyzwania
społeczne” oraz „Wiodącą pozycję w przemyśle” ma
trafić do MŚP;
Uproszczenia administracyjne, punkty kompleksowej
obsługi MŚP (Enterprise Europe Network);
Nowy Instrument
Nowy instrument MŚP
Oparty na amerykańskim modelu SBIR
dla wszystkich innowacyjnych MŚP
• Jedynie MŚP, nawet pojedyncze) mogą ubiegać się o
finansowanie
• Wsparcie na etapie
–
–
–
–
studium wykonalności,
główna dotacja na realizację projektu,
pomoc w dostępie do kapitału wysokiego ryzyka,
wsparcie innowacyjne (innovation vouchers) itp.;
• Budżet ~ 2,7 mld€
Partnerstwa publiczno-prywatne HORIZON2020
Wspólna inicjatywa technologiczna: Joint Technological Initiative
electronic
components
systems
clean
sky
Single
European
Sky ATM
fuel cells
&
hydrogen
biobased
industries
Finansowanie JTI (EUR)
Horizon2020 6,44 mld
Przemysł i inne źródła 9,875 mld
•
•
•
•
priorytety definiuje przemysł
wieloletnie budżety, plany inwestycyjne i kontynuacja
cel- technologie
instrumenty zachęcające MSP
innovative
medicine
Partnerstwa publiczno-prywatne HORIZON2020
Kontraktowe Partnerstwo Publiczno Prywatne
Contractual Private-Public Partnership
Factory of
the
future
•
•
•
•
Energy
efficient
bulidings
Green
cars
Sustainable
processes
industries
Robotics
priorytety definiuje przemysł
jednoroczne budżety, plany inwestycyjne i kontynuacja
cel- technologie
instrumenty zachęcające MSP
Photonic
Partnerstwa publiczno-prywatne HORIZON2020
EUREKA- NCBiR
ERANET- NCBiR
Europejskie Instytut Technologiczny (EIT):
finansowanie istniejących Węzłów Wiedzy i Innowacji (KIC) - 2,5 mld € na
Climate-KIC: redukcja zmian klimatycznych
EIT ICT Labs: Technologie Informacyjne i Komunikacyjne
KIC InnoEnergy: energia odnawialna
Nowe węzły wiedzy
Healthy Living: zdrowe życie
Raw Materials surowce (w 2014);
Food żywność
Manufacturing wytwarzanie (w 2016)
Urban Mobility mobilność w mieście (w 2018)
Partnerstwa publiczno-publiczne
Wspólna implementacja narodowych programów
badawczych:
• COST - Programy NCN HARMONIA
• The European Metrology Programme for Research and Innovation
(EMPIR)
• The second European and Developing Countries Clinical Trials
Partnership (EDCTP 2)
• Supporting research-performing small and medium-sized
enterprises - Eurostars 2
• The Active and Assisted Living Research and Development
Programme (AAL)
Perspektywy współpracy
z biznesem i samorządem lokalnym
1. Przemysł
• partner w staraniu się o granty Horyzont 2020, COST
• wymiana pracowników IAPP
• przyjmowanie stażystów ERASMUSA z zagranicy
2. Samorząd lokalny
• partner w staraniu się o granty Horyzont 2020, COST
• Noc naukowców (nowa formuła)
• Promocja Uczelni, miasta i województwa. Umiędzynarodowienie
Spotkanie informacyjne H2020
marzec 2014
Prof. Maria da Graca Carvalho
Prof. Jerzy Buzek
Dr Jan Olbrycht i inni
Spotkanie informacyjne H2020,
Listopad 2012

similar documents