Vysazování úhoře říčního do vodních toků ČR

Report
Vysazování úhoře říčního do
vodních toků ČR
Ing. Martin Podlesný, Český rybářský svaz - Rada
Vysazování úhoře říčního do vodních toků ČR
Evropský rybářský fond
(podle současných odhadů početnost úhoře klesla na pouhé
1 % stavu populace, jaká byla před sto lety)
nařízení č. 1100/2007 ES
„Plán řízení stavu úhoře“
Operační program Rybářství
Prioritní osa 3 - Opatření ve společném zájmu
Opatření 3.1. Společné činnosti
Opatření 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vod. živočichů a rostlin,
záměr b) vysazování úhoře říčního (Anguilla anguilla)
Opatření 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně
Opatření 3.4. Pilotní projekty
Příjemce dotace a její výše
• Dotace je určena pro uživatele rybářských
revírů, kteří neprovozují svou činnost za
účelem zisku. Tyto požadavky splňují rybářské
svazy.
• 100 % způsobilých výdajů.
Opatření 3.2., záměr b)
• Realizuje se vysazováním úhoře do vybraných
rybářských revírů v povodí řek Labe a Odry
(poproudová migrace úhoře zpět do moře).
• Vysazování se realizuje ve formě monté nebo
rozkrmeného mladého o délce menší než 20
cm.
Vysazování úhoře do rybářských revírů ČRS
povodí Labe
povodí Odry
183 rybářských revírů - toky a jejich přítoky vhodné pro
růst a vývoj úhořů splňující migrační prostupnost.
Vysazování úhoře říčního
• Od roku 2010-2012 – tři výzvy na příjem žádostí
o dotaci.
• Podávání žádostí o dotaci na vysazování se
účastní 6 územních svazů a místní organizace
ČRS.
• Každoročně probíhá výběrové řízení na výběr
dodavatelů monté a odkrmeného monté.
• Distribuce do rybářských revírů za kontroly
pracovníků RO SZIF.
Vysazování úhoře říčního
• 2010-2012: 140 žádostí o dotaci ČRS
za téměř 38 mil. Kč:
• 23,4 mil Kč tvořilo monté.
• 14,6 mil Kč. odkrmené monté.
• Do současné doby bylo z OPR dovezeno:
1600 kg monté a 2400 kg odkrmeného monté.
• 2013-2015: další žádosti o dotaci na vysazování
úhoře.
Životní cyklus úhoře
Leptocefalová larva
Zajímavosti ze životního cyklu úhoře
• Výzkum vědců – opatřili dospělce vysílačkami, díky
nimž bylo možné sledovat migrační trasy včetně
hloubky a teploty vody, ve které se pohybují.
• Tah 5000-6000 km do Sargasového moře po dobu 5-6
měsíců – pohybují v hloubce 300 m až 1,5 km –
nepřijímají žádnou potravu.
• Úhoři jsou schopni plavat za 10-12 mg tuku/km.
• Dospělí úhoři po tření hynou a plůdek je za pomoci
Golfského proudu unášen k Evropě.
Výzkum – sledování migračních tras
Simulace výtěru úhoře ve 4000 l akváriu
Odlov a export
• Dříve byl odlov a prodej lukrativní záležitostí – velká část
směřovala do Číny.
• V souvislosti se vznikem nařízení č. 1100/2007 ES:
- Zavedeny kvóty na vývoz monté za účelem konzumu - tlak
na snížení vývozu úhoře na konzum se nadále stupňuje.
- Zvyšování podílu monté určeného k vysazování do volných
vod.
• Řadě firem se již nevyplácí monté lovit (kvóty, regulace trhu
s úhořem, klesající stavy monté).
Sběrači při pobřeží
Tralování úhořího monté ve Francii
aal-schokker – lov dospělců
Index četnosti monté
Budoucnost úhoře?
• Snížená migrační prostupnost toků – fragmentace říčního
kontinua.
• Hydroelektrárny – vliv na poproudovou migraci dospělců
(Plavební stupeň Děčín - nejspodnějšího Labe).
• Kontaminace vodního ekosystému (PCB).
• Umělé rozšíření endoparazitů (Anguillicola crassus) a
virových chorob (EVEX).
• Masový odlov monté a dospělců za účelem konzumace.
Dramatický pokles stavu úhořů v celé Evropě
Co můžeme pro úhoře udělat???
• Budování rybích přechodů.
• Legislativní omezení (odlovy dospělců i
monté), hydroelektráren.
• Vysazování do vhodných lokalit.
• Zajištění fin. prostředků na nákup monté.
Rok
Vysazování
úhořího
monté do
revírů ČRS
v letech 1993
– 2012
(za 20 let)
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Celkem
Množství
ks
kg
938 850
1 283 700
1 530 686
483 450
862 950
462 000
1 270 500
450 000
300 000
897 000
1 000 200
553 500
504 000
366 000
303 000
613 500
867 000
1 839 100
1 887 110
1 590 000
14 263 046
285
389
463
147
262
140
385
150
100
299
333
184
144
119,5
101
204
289
621
628,8
530
5 774
Cena za
1 kg v Kč
4 598
4 726
4 934
10 714
12 316
13 195
6 994
11 406
14 910
11 378
10 266
20 756
27 300
15 750
26 250
18 000
12 330
13 641
13 629
13 880
Náklady na
nákup v Kč
1 308 117
1 838 550
2 286 249
1 569 620
3 220 600
1 847 234
2 692 678
1 710 917
1 491 000
3 401 962
3 422 588
3 819 054
4 012 600
1 897 875
2 651 250
3 681 000
2 635 650
8 201 046
8 824 428
7 400 000
57 861 168
Závěr
• ČRS má i nadále zájem o vysazování monté, popřípadě
rozkrmeného monté do vodních toků v ČR.
• Realizace a rozsah dalších projektů ČRS bude vždy
záviset na:
• přirozeném tahu úhořího monté,
• legislativě exportních zemí kt. ovlivňuje vývoj cen na
světovém trhu s monté a jeho dostupnost,
• možnosti využívání finančních prostředků na podporu
vysazování.
Děkuji Vám za pozornost!
Petrův zdar!

similar documents