Excellent Science - Consortium PROGRES 3

Report
HORIZON 2020 – STRUKTURA I ZASADY UDZIAŁU
Dominika Raróg-Ośliźlok
24.02.2014 Opole
Horizon2020
2007-2013
2014-2020
FP 7
CIP
EIT
HORIZON 2020
3 Filary Horizon2020
Excellent
Science
Industrial
Leadership
Societal
Challenges
7 Framework Programme
Horizon 2020
Industrial Leadership
Cooperation
Współpraca
Societal challenges
Capacities
Możliwości
Ideas
Pomysły
Excellent Science
People
Ludzie
JRC
Euratom
JRC
Euratom programme
2014-2018
7 Framework Programme
Cooperation
Horizon 2020
Societal challenges
Zdrowie
Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan
Transport (w tym aeronautyka)
Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany
transport
Środowisko (w tym zmiany)
Działania w dziedzinie klimatu, efektywna
gospodarka zasobami i surowcami
Bezpieczeństwo
Europa w zmieniającym się świecie Integracyjne, innowacyjne i refleksyjne
społeczeństwa
Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności
i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli
Energia
Bezpieczna, czysta i wydajna energia
Żywność, rolnictwo i
biotechnologia
Bezpieczeństwo żywnościowe,
zrównoważone rolnictwo, badania morskie i
gospodarka ekologiczna
Nauki społeczno-ekonomiczne
7 Framework Programme
Cooperation
Żywność, rolnictwo i
biotechnologia
Horizon 2020
Industrial leadership
Biotechnologia
ICT
Wiodąca pozycja w zakresie technologii
wspomagających i przemysłowych: ICT
Nanonauki, nanotechnologie i nowe
technologie produkcji
Wiodąca pozycja w zakresie technologii
wspomagających i przemysłowych: wsparcie
technologii wspomagających
Przestrzeń kosmiczna
Wiodąca pozycja w zakresie technologii
wspomagających i przemysłowych: przestrzeń
kosmiczna
CIP
Enterpreneurship &
Innovation Programme
(EIP)
Intelligent Energy
Europe (IEE)
Information
Communication
Technologies - Policy
Support Programme
(ICT-PSP)
COSME
Innowacje
Horizon 2020
Industrial Leadership
Societal challenges
Excellent Science
Uproszczenie zasad – najważniejsze zmiany
7 PR
HORIZON2020
VAT
Zawsze niekwalifikowalny
Kwalifikowany jeżeli jednostka
nie może go odzyskać
Dofinansowanie
KE
Zależne od rodzaju instytucji i
rodzaju działań w projekcie
100 %
Projekty innowacyjne (close to
market) - 70% (100% dla non
profit)
Koszty pośrednie
Zależne od rodzaju jednostki,
typu projektu, możliwe
rzeczywiste
25%
nawet 12 miesięcy
do 8 miesięcy
„Time to grant”
Wprowadzenie limitu na wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń w projektach.
Dodatkowe wynagrodzenie może być kwalifikowalne do kwoty 8 000 EUR rocznie na
osobę. W przypadku osób, które nie pracują wyłącznie na rzecz projektu stosuje się limit
godzinowy, który jest wyliczany poprzez podzielenie 8 000 EUR przez liczbę godzin
rocznego efektywnego czasu pracy.
Kto może brać udział?






MŚP
Centra badawcze
Jednostki publiczne
Przedsiębiorstwa
Stowarzyszenia
Organizacje międzynarodowe
Z krajów: MC, AC, kandydujące, kraje trzecie.
Finansowanie projektów
Wyzwania społeczne/Wiodąca pozycja w przemyśle
• Projekty badawczo-innowacyjne (Research & Innovation)
100% dofinansowania
min. 3 jednostki z 3 różnych krajów MC lub AC
• Projekty innowacyjne „close to market” (Innovation)
70% dofinansowania (non-profit 100%)
min. 3 jednostki z 3 różnych krajów MC lub AC
• Akcje wspierające i koordynujące (CSA)
100% dofinansowania
min. 1 jednostka z MC lub AC
• Inne:
Pre-commercial procurement (PCP), public procurement of innovative
solutions, prizes
Zasady finansowe
Wyzwania społeczne/Wiodąca pozycja w przemyśle/ERC
• Rzeczywiste koszty
Personel – właściciele SME stawki ryczałtowe
godziny produktywne – wybór między liczbą ustaloną przez KE
lub zwyczajowo stosowane,
karty czasu pracy
Akcje Marie Skłodowskiej-Curie
• Ryczałt
Horizon2020
Excellent Science
• European
Research Council
(ERC)
• Infrastruktury
badawcze
• Future and
Emerging
Technologies
(FET)
• Granty Marie
SkłodowskiejCurie
Societal challenges
Industrial leadership
•
• Technologie
wspomagające i
przemysłowe ,
• Wsparcie
innowacji w MŚP,
• Finansowanie
ryzyka –
instrumenty
kapitałowe i
dłużne
•
•
•
•
•
•
Zdrowie, zmiany
demograficzne i dobrostan
Bezpieczeństwo
żywnościowe,
zrównoważone rolnictwo,
badania morskie i
gospodarka ekologiczna
Bezpieczna, ekologiczna i
efektywna energia
Inteligentny, ekologiczny i
zintegrowany transport
Działania w dziedzinie
klimatu, efektywna
gospodarka zasobami i
surowcami
Europa w zmieniającym się
świecie - Integracyjne,
innowacyjne i refleksyjne
społeczeństwa
Bezpieczne społeczeństwa –
ochrona wolności i
bezpieczeństwa Europy i jej
obywateli
Upowszechnianie doskonałości i poszerzenie uczestnictwa
JRC
Nauka z udziałem i dla społeczeństwa
Partnerstwa
Art.187
Partnerstwa
Art.185
EIT
EURATOM
2014-2018
Doskonała baza naukowa
• European Research Council (ERC) - 11,58 mld €
• Future and Emerging Technologies (FET) – 2,38 mld €
• Granty Marii Skłodowskiej-Curie – 5,45 mld €
• Infrastruktury badawcze – 2,2 mld €
European Research Council
Dla kogo?
Data ogłoszenia
konkursu
Data zamknięcia
konkursu
Dofinansowanie
projektu w
EURO/grant
Starting grants
dla osób od 2 do 7 lat po
doktoracie
11.12.2013
25.03.2014
Do 2 mln
Consolidator grants
dla osób od 7 do 12 lat po
doktoracie
11.12.2013
20.05.2014
Do 2,75 mln
Advanced grants
dla doświadczonych
badaczy niezależnie od
czasu jaki upłynął od
doktoratu
17.06.2014
21.10.2014
Do 3,5 mln
Proof of Concept
Tylko dla laureatów
grantów ERC na wdrożenie
pomysłu
11.12.2013
1.04.2014
1.10.2014
Do 150 000
Grant
Future and Emerging Technologies (FET)
FET Open – oferuje wsparcie dla wczesnej fazy wspólnych badań naukowych i
technologicznych – nowych pomysłów na technologie przyszłości.
Żeby złożyć projekt w ramach FET Open należy odnieść się do sześciu kluczowych warunków
wymienionych w konkursie:
1.Długoterminowa wizja- badania muszą być nowatorskie i wykraczające poza aktualny stan
wiedzy;
2.Przełomowe S&T – badania mają prowadzić do przełomu w danej dziedzinie;
3. Kamień węgielny dla nowych technologii – przewidywany przełom musi dać podstawy nowej
technologii;
4. Nowość – badania muszą być oparte na nowych pomysłach a nie na modyfikacji już
istniejących koncepcji;
5. Wysokie ryzyko – zbalansowane przez interdyscyplinarne podejście do problemu;
6. Interdyscyplinarność – udział wielu dziedzin nauki w projekcie, pozwalające na dokonanie
przełomu.
Future and Emerging Technologies (FET)
FET Proactive – ma być wsparciem dla nowych rozwijających się technologii wykorzystując
podejście „top-down”.
W ramach programu pracy na lata 2014-2015 przewidziano realizację następujących
inicjatyw:
•
Global System Science – ma na celu usprawnienie metod dzięki którym wiedza naukowa
może stymulować, pomagać oceniać polityki i społeczne odpowiedzi na globalne
wyzwania, takie jak zmiany klimatu itp.
•
Knowing, doing, being: cognition beyond problem solving – ma na celu odnowienie więzi
między różnymi dyscyplinami zajmującymi się wiedzą i poznaniem z różnych perspektyw:
neuronowych, fizycznych, społecznych do sztucznych systemów poznawczych.
•
Quantum simulation – ma na celu wykorzystanie technologii kwantowych do
rozwiązywania problemów będących poza zasięgiem obecnych możliwości IT.
FET Flagships – dwa 10-letnie projekty:
Graphene - http://www.graphenecall.esf.org/
Human Brain Project - https://www.humanbrainproject.eu/
Akcje Marii Skłodowskiej-Curie
Zapewnienie naukowcom doskonałego szkolenia i możliwości
rozwoju kariery
1. Early stage researchers (ITN)
2. Experienced researchers
3. Exchange of staff (RISE)
ITN - Innovative Training Network
 Główny program finansujący szkolenia dla młodych
naukowców poprzez szkolenia lub doktoraty
 Cele - szkolenie młodych, kreatywnych i przedsiębiorczych
ludzi
 Projekty międzynarodowe, międzysektorowe,
interdyscyplinarne oparte na wspólnym programie badań
opracowanym przez konsorcjum instytucji (uniwersytety,
instytuty, firmy, MŚP i inne organizacje) odpowiadające na
potrzeby przemysłu
 Projekty oparte na indywidualnym programie szkolenia
młodego badacza
 Trójkąt wiedzy (edukacja – innowacje – badania)
 Kariera w nauce
 Platforma wymiany dobrych praktyk
ITN - Innovative Training Network
1. ETN – European Training Network
 Najbardziej zbliżony do ITN z 7 PR
 Nie wymaga obowiązkowego szkolenia doktorantów
2. EID – European Industrial Doctorates
 Skupiony na współpracy nauka-przemysł
 Poszerzanie horyzontów kariery i odpowiedź na potrzeby
przemysłu
3. EJD – European Joint Doctoratas
 Promocja długofalowej współpracy między uniwersytetami
 Oferta zatrudnienia dla stypendystów
ITN - Innovative Training Network
UCZESTNICY:
 Beneficjenci - pełni członkowie sieci realizujący zadania projektu, strony
umowy z KE, ponoszą odpowiedzialność za wykonanie projektu
 Organizacje partnerskie – nie są stroną umowy, nie rekrutują, nie ponoszą
kosztów, w aplikacji przedstawiają jedynie list intencyjny
ITN - Innovative Training Network
MINIMALNY SKŁAD KONSORCJUM:
 Powyżej tych limitów dowolne kraje mogą uczestniczyć
 Kraje trzecie opisano w Aneksie do Workprogramme
 Zaleca się skład konsorcjum od 6-10 beneficjentów
ITN - Innovative Training Network
Kategorie kosztów
Koszty instytucjonalne mogą być rozdzielone:
-pomiędzy partnerami
-postanowienia zawarte w umowie konsorcjum
ITN - Innovative Training Network
Prezentowany konkurs:
 H2020-MSCA-ITN-2014
 Deadline: 09 kwietnia 2014
 405,18 mln € (w tym 25,5 mln € na EID, 30 mln € na EJD, prawie
50mln € na ETN)
Następny konkurs
 H2020-MSCA-ITN2015
 Otwarcie: 2 września 2014
 Deadline: 13 stycznia 2015
Wyniki oceny: 5 miesięcy po ostatecznym terminie składania
Podpisanie umowy o przyznanie dotacji: 8 miesięcy po ostatecznym terminie składania
RISE – Research and Innovation Staff Exchange
 Cel:
Promocja współpracy międzynarodowej i międzysektorowej poprzez
wspólny program badawczy zaproponowany na płaszczyźnie
międzynarodowej UE/AC z OTC lub międzysektorowej a także organizacji i
udziału we wspólnych szkoleniach, warsztatach, konferencjach mających
na celu wymianę wiedzy i rozwój kariery.
 Realizacja projektu następuje na podstawie oddelegowania pracowników:
• naukowców (początkujący lub doświadczeni),
• kadry administracyjnej,
• kadry zarządzającej
• Kadry technicznej wspierającej zadania realizowane w projekcie.
• Przed pierwszym oddelegowaniem w ramach projektu wysyłani
muszą być ściśle związani z jednostką (praca, studia etc.) z której
wyjeżdżają przez okres min. 6 miesięcy.
• Okres oddelegowania – 1-12 miesięcy (może być podzielony na
części)
 Brak zasady mobilności dla RISE
RISE – Research and Innovation Staff Exchange
Infrastruktury badawcze
Konkursy w 2014 roku:
EINFRA-2-2014: e-Infrastructure for Open Access
EINFRA-1-2014: Managing, preserving and computing with big research data
EINFRA-4-2014: Pan-European High Performance Computing infrastructure and services
EINFRA-7-2014: Provision of core services across e-infrastructures
EINFRA-8-2014: Research and Education Networking – GÉANT
EINFRA-3-2014: Towards global data e-infrastructures – Research Data Alliance
EINFRA-6-2014: Network of HPC Competence Centres for SMEs
INFRASUPP-8-2014: Network of National Contact Points
INFRASUPP-1-2014: Innovation support measures
INFRASUPP-3-2014: Strengthening the human capital of research infrastructures
INFRASUPP-5-2014: Policy measures for research infrastructures
INFRASUPP-6-2014: International cooperation for research infrastructures
INFRASUPP-7-2014: e-Infrastructure policy development and international cooperation
INFRAIA-1-2014-2015: Integrating and opening existing national and regional research infrastructures
of European interest
INFRADEV-1-2014: Design studies
INFRADEV-4-2014-2015: Implementation and operation of cross-cutting services and solutions for
clusters of ESFRI and other relevant research infrastructure initiatives
RISE – Research and Innovation Staff Exchange
Prezentowany konkurs:
 H2020-MSCA-RISE-2014
 Deadline: 24 kwietnia 2014
Następny konkurs:
 H2020-MSCA-RISE-2015
 Otwarcie 6-go stycznia 2015
 Deadline: 28 kwietnia 2015
Wyniki oceny: 5 miesięcy po ostatecznym terminie składania
Podpisanie umowy o przyznanie dotacji: 8 miesięcy po ostatecznym terminie składania
Wiodąca pozycja w przemyśle
• Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i
przemysłowych (Leadership in enabling and industrial technologies
LEIT) - (Key Enabling Technologies KETs: nanotechnologii,
materiałów zaawansowanych, biotechnologii, mikro i
nanoelektroniki, fotoniki, zaawansowanych systemów
wytwarzania, ICT, przestrzeni kosmicznej, działania przekrojowe) –
11,99 mld€
• Dostęp do finansowania ryzyka – 2,51 mld €
• Innowacje w MŚP – 0,54 mld €
Technology Readiness Level
TRL
Produkcja na warunkach
Poziom
komercyjnych
9
Poziom 8
Uruchomiono produkcję na skalę przemysłową
Zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy
technologii
Poziom 7
Dokonano demonstracji w warunkach operacyjnych
Poziom 6
Dokonano demonstracji w warunkach zbliżonych do
rzeczywistych
Poziom 5
Zweryfikowano w środowisku zbliżonym do
rzeczywistego
Badania podstawowe
Poziom 4
Zweryfikowano w warunkach laboratoryjnych
Poziom 3
Potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie
Poziom 2
Określono koncepcję technologii
Poziom 1
Zaobserwowano podstawowe zasady danego zjawiska
Nowy instrument dedykowany MŚP
Wsparcie w 3 fazach:
Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt 50 000
EUR, Działania: studium wykonalności, ocena ryzyka, IPR, itp.
Rezultat końcowy: biznes plan do fazy 2;
Faza 2: Badania, działania demonstracyjne, replikacja – składany jest
biznes plan do fazy 2 (ok. 30 stron)
12- 24 miesięcy, 1-3 mln EUR dofinansowania,
Działania: prototypy, pilotaż, skalowanie (TRL 6).
Rezultat końcowy: biznes plan do przedstawienia inwestorom
Faza 3: Komercjalizacja – wsparcie, ułatwienie dostępu do finansowania
– brak bezpośredniego wsparcia finansowego.
Tylko 1 wniosek/rok/firmę.
Societal challenges
• Health, demographic change and wellbeing
Personalising health and care
• Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and
inland water research, and the Bioeconomy;
• Secure, clean and efficient energy
Reducing energy consumption and carbon footprint; Low-cost, low-carbon electricity supply;
Alternative fuels and mobile energy sources; A single, smart European electricity grid; New knowledge
and technologies; Robust decision making and public engagement; Market uptake of energy and ICT
innovation
• Smart, green and integrated transport
resource efficient transport that respects the environment; better mobility, less congestion, more
safety and security; global leadership for the European transport industry
• Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
Fighting and adapting to climate change; Protecting the environment, sustainably managing natural
resources, water, biodiversity and ecosystems; Ensuring the sustainable supply of non-energy and nonagricultural raw materials; Enabling the transition towards a green economy and society through ecoinnovation; Developing comprehensive and sustained global environmental observation and
information systems; Cultural heritage
Societal challenges
• Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective
societies
New ideas, strategies and governance structures for overcoming the crisis in Europe (resilient
economic and monetary Union, EU growth agenda, EU social policies, the future of European
integration, emerging technologies in the public sector); The young generation in an innovative,
inclusive and sustainable Europe (job insecurity, youth mobility, adult education, social and political
engagement of young people, modernisation of public administrations); Reflective societies:
transmission of European cultural heritage, uses of the past, 3D modelling for accessing EU cultural
assets; Europe as a global actor: focusing research and innovation cooperation with third countries,
new geopolitical order in the Mediterranean, EU eastern partnership and other third countries; New
forms of innovation in the public sector, open government, business model innovation, social
innovation community, ICT for learning and inclusion.
• Secure societies - protecting freedom and security of Europe and its
citizens.
enhance the resilience of society against natural and man-made disasters, ranging from the
development of new crisis management tools to communication interoperability, to develop novel
solutions for the protection of critical infrastructure; fight crime and terrorism ranging from new
forensic tools to protection against explosives; improve border security, ranging from improved
maritime border protection to supply chain security and to support the Union's external security
policies including through conflict prevention and peace building; provide enhanced cyber-security,
ranging from secure information sharing to new assurance models.
2 cele szczegółowe
Spreading excellence and widening participation (Upowszechnienie
doskonałości i zapewnienie szerszego udziału) – wyrównywanie różnic
pomiędzy lepiej i gorzej rozwiniętymi regionami UE
Budżet: 0,722 mld €
Science for and with Society (Nauka z udziałem i dla społeczeństwa )
– gender, nauczanie nauk ścisłych; Budżet: 0,409 mld €
Spreading Excellence and Widening
Participation
-
Teaming – tworzenie nowych lub znaczące ulepszenie istniejących centrów doskonałości w gorzej
rozwiniętych regionach i Krajach Członkowskich;
-
Twinning – łączenie instytucji w celu istotnego umocnienia danej dziedziny naukowej w instytucji
słabiej rozwiniętej poprzez kontakty z przynajmniej dwoma instytucjami wiodącymi w danej
dziedzinie nauki;
-
ERA Chairs - zatrudnienie wybitnego naukowca w celu uruchomienie i wykorzystania potencjału
danej jednostki;
-
A Policy Support Facility – wsparcie dla projektowania, wprowadzenia i ewaluacji
narodowych/regionalnych polityk badawczych;
-
Wsparcie dostępu do międzynarodowych sieci dla doskonałych naukowców i innowatorów, którzy
dotychczas w pełni nie uczestniczyli w europejskich i międzynarodowych sieciach, w tym COST.
Science with and for Society
Główne zagadnienia:
•
Uatrakcyjnienie nauczania nauk ścisłych i zachęcanie młodych ludzi do wyboru
kariery naukowej;
•
Kwestie gender w dziedzinie badań i innowacji;
•
Udział społeczeństwa w działaniach naukowych i innowacyjnych;
•
Opracowanie zasad rozwoju odpowiedzialnych badań i innowacji;
•
Sieciowanie i wymiana wiedzy w temacie Nauka z udziałem i dla społeczeństwa
• Partnerstwa publiczno-publiczne i publiczno prywatne
• Partnerstwa publiczno-prywatne (UE +przemysł)
 JOINT TECHNOLOGY INITIATIVES (art. 187)
1,215 mld
+
3,6 mld
1,8 mld
+
2,25 mld
0,7 mld
+
0,7 mld
1 mld
+
2,8 mld
1,725 mld
+
1,725 mld
Finansowanie JTI (EUR)
Horizon2020 6,44 mld
Przemysł i inne źródła 9,875 mld
 Contractual public-private partnerships
Factories of the Future, Energy-efficient Buildings, Green Vehicles, Future internet,
Sustainable Process Industry, Robotics, Photonics, High Performance Computing
 FET Flagships
 SESAR (art. 187)
 KICs
Partnerstwa publiczno-publiczne (finansowanie UE +MC)
1. Art. 185
2. Inicjatywy w zakresie Wspólnego Programowania
(Joint Programming Initiatives JPIs)
3. ERA-NET+.
4. Europejskie Platformy Technologiczne.
5. Europejskie Partnerstwa Innowacyjne.
6. EIT
Art. 185
http://ec.europa.eu/research/era/art-185_en.html
Wspólna implementacja narodowych programów badawczych:
 The second European and Developing Countries Clinical Trials Partnership
(EDCTP 2)
 The European Metrology Programme for Research and Innovation
(EMPIR)
 Supporting research-performing small and medium-sized enterprises Eurostars 2
 BONUS - joint research programme in the field of Baltic Sea research.
 The Active and Assisted Living Research and Development Programme
(AAL)
Joint Programming Initiatives (JPIs)
http://ec.europa.eu/research/era/joint-programming-initiatives_en.html
Wspólne rozwiązywanie wyzwań społecznych na poziomie narodowym
•
Alzheimer and other Neurodegenerative Diseases (JPND)
•
Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE)
•
A Healthy Diet for a Healthy Life
•
Cultural Heritage and Global Change: A New Challenge for Europe
•
Urban Europe - Global Urban Challenges, Joint European Solutions
•
Connecting Climate Knowledge for Europe (CliK'EU)
•
More Years, Better Lives - The Potential and Challenges of Demographic Change
•
Antimicrobial Resistance- The Microbial Challenge - An Emerging Threat to Human
Health
•
Water Challenges for a Changing World
•
Healthy and Productive Seas and Oceans
European Technology Platforms (ETPs)
http://cordis.europa.eu/technology-platforms/home_en.html
Europejskie Platformy Technologiczne zostały utworzone jako forum interesariuszy
pod przewodnictwem jednostek przemysłowych w celu określenia średnich i
długoterminowych celów badawczych i technologicznych oraz opracowanie planów
działania (strategic research and innovation agendas). Ich celem jest przyczynienie się
do zwiększenia synergii pomiędzy różnymi podmiotami badawczymi, a co za tym idzie
do poprawy konkurencyjności Europy.
Europejskie Partnerstwa Innowacyjne
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=eip
Koordynacja z politykami i programami, nie będą finansować
projektów.
Pilotażowy projekt EIP: Aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu (Active and
Healthy Ageing),
European Institute of Technology
2,4 mld € na finansowanie istniejących Knowledge and Innovation
Communities (KICs) i stworzenie 5 nowych:
Aktualny konkurs:
• Innovation for healthy living and active ageing
• Raw materials: sustainable exploration, extraction, processing,
recycling and substitution
http://eit.europa.eu/kics/2014-call-for-kics/
Deadline: 10 September 2014, 17h00 Brussels local time
3.Food, 4. Manufacturing (w 2016)
5. Urban Mobility (w 2018)
Participant Portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
Strona HORIZON2020
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
Dziękuję za uwagę
Kontakt:
Tel. +48 32 2371998
E-mail: [email protected]
www.rpk.polsl.pl

similar documents