AAL - Anglická a americká literatúra

Report
AAL - ANGLICKÁ
A AMERICKÁ LITERATÚRA
prostriedok jazykového
vzdelávania študentov
Charakteristika predmetu
• AAL je predmet, ktorý sa zaoberá hlavnými
dielami anglických a amerických
spisovateľov
• Poskytuje komplexný náhľad na britskú a
americkú literatúru
• Študenti sa oboznamujú s terminológiou
používanou v literatúre a s individuálnymi
štýlmi vybraných autorov
• Pracujú s originálnymi textami a s textami
upravenými na ich úroveň angličtiny
• Učia sa novú slovnú zásobu
prostredníctvom čítania diel britských a
amerických autorov
• Postupne sa učia rozprávať o literatúre a o
literárnych dielach po anglicky
• Učia sa prezentovať a vyjadrovať vlastné
názory týkajúce sa literárnych diel
• Tento predmet učí žiakov kriticky myslieť
v angličtine
• Dielami anglických a amerických autorov
sa študenti oboznamujú s kultúrnym a
historickým pozadím anglicky hovoriacich
krajín
• Rozvíjajú svoju zručnosť čítať, ako aj
zručnosť písať, pretože píšu eseje na dané
témy a recenzie na vybrané diela
• Hlavným cieľom tohto predmetu je
motivovať študentov k čítaniu kníh
v angličtine, ako aj myslieť kriticky a byť
schopnými vyjadriť svoj názor
• Zároveň študenti znovuobjavia lásku ku
knihám a k literatúre
Metódy práce
• čítanie s porozumením
• hľadanie logickej dejovej línie a jej grafické
•
•
•
•
•
•
znázornenie
hľadanie vzťahov medzi osobami a grafické
znázornenie týchto vzťahov
inscenačné formy (čítanie, resp. divadelné stvárnenie
dialógov)
tvorba prezentácií o autorovi
oboznámenie sa s historickými súvislosťami doby,
v ktorej dielo vzniklo
vo veľkej miere využitie IKT
písanie esejí na tému alebo citát z diela
• Žiaci čítajú 4 knihy v priebehu jedného roka
• V prvom ročníku a v prvom polroku druhého
ročníka čítajú upravené verzie kníh, ktoré sú
prispôsobené na ich úroveň
• V druhom polroku druhého ročníka čítajú
originály dvoch diel americkej literatúry
Ukážka
pracovného
listu
Schémy
Ukážka hodiny
Téma: The Last of the Mohicans
Ročník – druhý / SŠ
Brainstorming – informácie o Indiánoch – kultúra, pôvod,
zvyky
Formou zápisu – hlavné informácie o autorovi – J.F.
Cooper, oboznámenie sa s dielom
Práca s textom: 1. kapitola upravenej verzie knihy +
cvičenia – čítanie s porozumením a rozvoj slovnej zásoby
Film – The Last of the Mohicans
Dramatizácia literárneho diela
• Charles Dickens – Vianočná koleda
• DramaFest – Prešov 2012
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!

similar documents