hier de Powerpoint presentatie

Report
HSV DEN HELDER
JAARVERGADERING
2 APRIL 2014
HSV DEN HELDER
AGENDA JAARVERGADERING 2014
1
2
3
4
5
6
Opening van de vergadering door de voorzitter.
Vaststellen van de agenda
Vaststellen notulen 03-04-2013.
Uitreiken gouden en zilveren spelden.
Financieel verslag.
Verslag kascontrolecommissie seizoen 2013.
Dhr. E. Schoorl en H. Gijzen. Reserve dhr. M. Bijma
7 Dechargeren penningmeester.
8 Verkiezing kascontrole
Aftredend de heer E. Schoorl.
9 A
Jaarverslag secretaris
B
Jaarverslag hoofdcontroleur
C
Jaarverslag jeugdcommissie
D
Jaarverslag waterbemonstering
HSV DEN HELDER
10
AGENDA JAARVERGADERING 2014
Verkiezing bestuursleden
Aftredend en herkiesbaar;
Arjan Biemond, bestuurslid
Aftredend en niet herkiesbaar:
Cees L’ístelle, bestuurslid
Cor Blankespoor, bestuurslid
Gerrit Janssen, voorzitter
Voorgedragen bestuursleden, T. Looijestein en M. Bijma
11
Beleid bestuur
Beleidsplan 2012-2015, behaalde punten tot nog toe
Voortzetting van de VBC’s, dhr. Biemond
12
Bespreking ingekomen stukken 2013
Aanpassing concoursreglement
13
14
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag.
De pauze zal naar door de voorzitter ingelast worden.
Sluiten van de vergadering door de voorzitter.
15
2
HSV DEN HELDER
VASTSTELLEN VAN DE AGENDA
3
HSV DEN HELDER
NOTULEN 03-04-2013
HSV DEN HELDER
HENGELSPORTHOOFDSTAD
overgedragen aan Den Haag
4
HSV DEN HELDER
GOUDEN EN ZILVEREN
SPELDEN
HSV Den Helder
ZILVEREN SPELDEN
DE HEREN : LEEUW – DE VRIES
HSV DEN HELDER
GOUDEN SPELDEN
DE HEREN:
DE HAAN
DE HEER
DE JONGE
SCHOTMAN
SCHOORL
5
HSV DEN HELDER
Balans per 31 december 2013 HSV Den Helder
Opvraagbaar bij Jeffrey Jumpertz
6-7-8
HSV DEN HELDER
•
•
•
•
Kas controle commissie
Dechargeren penningmeester
Verkiezing kas controle commissie
Aftredend E.Schoorl
HSV DEN HELDER
Jaarverslagen
9a
HSV DEN HELDER
• Jaarverslag secretaris, Fred Tak
• Realisatie visstoepen Den Helder en opening
• Vele positieve berichten in de media.
• Goede contacten met de gemeente
gerealiseerd, baggeren in De Schooten
• Zitting in diverse commissies, zoals kanoroute,
Julianadorp en De Schooten
HSV DEN HELDER
• Jaarverslag secretaris, Fred Tak
• Opnames van het populaire visprogramma VIS TV
• Mijlpaal bereikt met 3000ste lid
• Kampioenen
HSV DEN HELDER
• Jaarverslag secretaris, Fred Tak
• Kampioenen 2013
Witvissen:
puntenkampioen
gewichtskampioen
P. d’Hulst met 4 punten
P. d’Hulst met 42.220 kg
Baarzen:
puntenkampioen
Willem Vissertrofee
E. Schoorl met 240 stuks
C. L’istelle met 43 stuks
Snoeken:
R. Swart met 583 cm, 9 snoeken
Grootste snoek
D. Lem met 101 cm
Gerrit Janssen bokaal Koppel
Gerrit Janssen en Ron Swart
Kind /ouder
Fred Tak en Tijs Tak
Karper:
Quinten Smitz en Quinten Haas met drie vissen en 20,6 kg
Jeugd witvissen
1. Irsa koopman
2. Wesley van Sande
3. Max Jumpertz
304 cm
232 cm
119 cm
9b
HSV DEN HELDER
• Jaarverslag hoofdcontroleur, Cor Blankespoor
– Nachtvissen, drie hengels en tent
– Controles
– Opleiding nieuwe BOA’s
– Bestuursleden worden controleur
HSV DEN HELDER
9c
HSV DEN HELDER
• Jaarverslag jeugdcommissie, Hans Koopman
en Michel Bijma
– 3 jeugdwedstrijden
– Jeugddag Quelderduijn
HSV DEN HELDER
HSV DEN HELDER
HSV DEN HELDER
9d
HSV DEN HELDER
• Jaarverslag waterbemonstering, Cees L’istelle
•
•
•
•
•
Zuurstofgehalte in opp. Water
Temperatuur
Zichtdiepte
Kleur
Reuk
– Waterbeheersing Quelderduin
– Aanleg waterpartij De Schooten
HSV DEN HELDER
• Jaarverslag waterbemonstering, Cees L’istelle
– Baggeren vijver in De Schooten
10
HSV DEN HELDER
Verkiezing bestuursleden
• Aftredend en herkiesbaar
- Arjan Biemond
• Aftredend niet herkiesbaar
– Cees L’istelle, bestuurslid
– Cor Blankespoor, bestuurslid
– Gerrit Janssen, voorzitter
HSV DEN HELDER
• Jutter van het jaar 2013
HSV DEN HELDER
Verkiezing bestuursleden
Voorgedragen nieuwe bestuursleden
Michel Bijma, bestuurslid
Tom Looijestein, bestuurslid
HSV DEN HELDER
Verkiezing bestuursleden
Tom Looijestein, voorzitter
HSV DEN HELDER
11
HSV DEN HELDER
beleidsplan
2010 - 2015
HSV DEN HELDER
• Speerpunt 1
• Het financieel en sportief gezond houden
van de vereniging
HSV DEN HELDER
Speerpunt 1
• Geld door penningmeester op een
vermogensrekening van de ING gezet
• Toch zullen wij er naar streven zoveel mogelijk geld
terug te laten vloeien naar onze leden.
• Incasso’s zijn in samenwerking met Sportvisserij
Nederland en heeft resultaat. Van de, op dit moment
betaalde 2500 leden, hebben er 1800 een incasso.
• Ledenaantal 3099
HSV DEN HELDER
• Speerpunt 2
• De Jeugd
HSV DEN HELDER
• Speerpunt 2
–
–
–
–
–
–
De jaarlijkse jeugddag terug laten komen
In seizoen 2014 meerdere jeugdwedstrijden
De Jeugdsnoekdag uitbreiden
Een zeevisdag voor de jeugd organiseren
Jeugd kennis laten maken OP het water
Jeugdleden verder uitbreiden
HSV DEN HELDER
• LEDENAANTAL HSV DEN HELDER
•
•
•
•
•
VISPAS
JEUGDVISPAS
EXTRA VISPAS
TOTAAL
2008
2311
53
29
2393
2009
2439
41
24
2504
2010
2304
230
21
2555
2011
2273
303
17
2593
2012
2458
387
24
2869
2013 stijging
2647 15 %
425 802%
27
-7%
3099 30%
• Volgens sportvisserij Nederland is HSV Den Helder de hardst
groeiende vereniging van Nederland
HSV DEN HELDER
• Speerpunt 3
• Promotie van de vereniging
HSV DEN HELDER
Speerpunt 3
• De vereniging heeft een Website en verwacht dat deze meer
gebruikt gaat worden door de leden.
• Gesprekken met de gemeente over het plaatsen van
visstoepen,uitbaggeren,beschoeiing en een extra trailerhelling in
Den Helder.
• Er is een contactpersoon bij de gemeente die de vereniging op de
hoogte houdt van de ontwikkelingen. Dat is dhr. C. Kooy.
• Bij diverse gesprekspartners aanwezig, zoals Fiets- en Kanoroute,
Internationale Vismigratiedag, wijkcommissie De Schooten en
klankbordgroep Natuurvriendelijke oevers Julianadorp
• De visstoepen zijn inmiddels gerealiseerd
HSV DEN HELDER
Speerpunt 3
HSV DEN HELDER
Speerpunt 3
• Bekendheid via radio en tv
• Ons bestuur heeft zich positief in de media gepresenteerd,
zoals krantenartikelen
• Controles op het water uitgevoerd kunnen worden met onze
controleurs en BOA
• Het bestuur heeft een opslagloods gehuurd voor de boot en
spullen van de vereniging
HSV DEN HELDER
HSV DEN HELDER
• Speerpunt 4
• Samenwerking met de vliegvisvereniging
“Glashelder”
HSV DEN HELDER
• Speerpunt 5
• Betere samenwerking met de witvis club
“de Onderlinge”
HSV DEN HELDER
• Speerpunt 6
• Uitbreiding snoekvissers en wedstrijden
HSV DEN HELDER
• Speerpunt 6
• In 2013 is er wederom de Gerrit Janssen bokaal gevist. Deze
wordt gevist in koppelvorm en ouder/kind. Dit is om de
jeugd meer over het snoekvissen te laten leren en dit onder
goede begeleiding.
• Onze Jeugdsnoekdag is dit jaar niet door gegaan wegens
het afzeggen van Jan Eggers, waar wij mee zouden samen
werken.
• De controleur bij het snoeken stopt na het seizoen 2014 en
wij gaan dan over op het maken van foto’s met telefoon
HSV DEN HELDER
De winnaars
HSV DEN HELDER
• Speerpunt 7
• 1
• 2
Uitzetting van karpers
Karpervissen
HSV DEN HELDER
• Speerpunt 7, punt 2
• In 2013 is er wederom een 24 uurs wedstrijd georganiseerd
door de HSV in samenwerking met dhr R. van Hees en M.
Lapré. Het was een groot succes en zal zeker worden
herhaald.(kjell)
• Uitzetting van karpers zijn goed ontvangen door leden en er
worden steeds meer spiegels gevangen met grote
gewichten. Kijk op onze site
HSV DEN HELDER
HSV DEN HELDER
• Speerpunt 8
• Karpervijver realiseren, De Schooten,
Heiligharn
HSV DEN HELDER
• Speerpunt 8
• De gesprekken met de gemeente en hoogheemraadschap
zijn gestart om wateren te beheren met betrekking tot
beschoeiing en waterdieptes.
HSV DEN HELDER
• VBC Hollands Noorderkwartier. Hier heeft dhr. Biemond
zitting in en wel als voorzitter van de werkgroep West
HSV DEN HELDER
• Voortgang VBC, VisstandBeheerCommissie
•
•
•
•
•
•
Afgelopen jaar was een relatief rustig jaar voor de VBC’s.
Door het indienen van de visplannen in december 2012 zijn vanaf dat moment voor zowel het beroep- als
de sportvissers de visrechten voor de komende jaren zeker gesteld waardoor de belangrijkste reden om
samen te komen is vervallen.
Vorig jaar is er daarom slechts één vergadering geweest waarbij vooral is gesproken over de aanleg van
natuurvriendelijke oevers en het project aal over de dijk.
Grote zorg bij de sportvissers door heel Nederland is dat na het uitputten van de aal- en snoekbaarsstand
in het Ijsselmeer het beroep nu door het hele land op zoek is naar alternatieve inkomstenbronnen.
Wolhandkrab is een alternatief maar in het voormalig Oostblok is er veel vraag naar witvis. Met name het
in de winter met netten afvissen van witvis standplaatsen zoals jachthavens en bruggen begint landelijk
toch wel ernstige vormen aan te nemen en men probeert hier paal en perk aan te stellen. Vooralsnog lijkt
het in onze verenigingswateren mee te vallen. De ontwikkelingen zullen wij echter nauwlettend volgen.
De vraag naar witvis trekt ook stropers aan die een snelle boterham willen verdienen. Mocht u zaken zien
die u verdacht vindt schroom dan niet om contact op te nemen met het bestuur?
Na jaren verwaarlozing van de gemeente is er nu een gestructureerde aanpak voor het uitdiepen van
verenigingswater. Dit brengt echter wel de nodige kosten met zich mee en in deze tijd is overheidsgeld
schaars. Zodoende zal er jaarlijks een beprekt gedeelte worden uitgediepte en is het een langdurig project.
12-13
HSV DEN HELDER
Ingekomen stukken
en
wat verder ter tafel komt
HSV DEN HELDER
Verandering concoursreglement
Het bestuur heeft besloten om het concoursreglement aan te passen. Hier volgen een aantal
punten die veranderd worden.
Punt 2
Het zinnetje met "minder dan 10 deelnemers dan gaat de wedstrijd niet door" wordt
verwijderd en vervangen door "De wedstrijdleiding beslist of de wedstrijd gevist wordt"
Punt 4
Het zinnetje "of een grote teil gevuld met water" laten vervallen.
Punt 6
Bij "minimaal 15 meter" moet het "minimaal 25 meter" worden.
Punt 8
Aanvulling bij het witvissen. Bij het ongeoorloofd verlaten van de wedstrijd en er wordt dus
geen vis aangeboden bij de weging krijg je 3 punten extra straf. Het ongeoorloofd weg blijven
houdt in dat er alleen bij hoogste uitzondering door de wedstrijdleiding besloten wordt dat er
geen puntenbijtelling komt. Bv bij ziekte
Punt 9
"wedstrijdformulier" vervangen door "formulier op de website"
14
HSV DEN HELDER
RONDVRAAG
15
HSV DEN HELDER
AFSLUITING
HSV DEN HELDER
BEDANKT VOOR DE AANDACHT EN EEN GOEDE VANGST IN 2014

similar documents