PowerPoint-presentasjon

Report
Landbruket i ÅL mogelegheiter og utfordringar
Landbruksmeldinga: auke
matprodusjonen med 20 % på
20 år.
Ål bondelag, Ål bonde- og småbrukarlag og Hallingdal
skogeigarlag
Viktige tannhjul i samfunnsmaskineriet
Naturressursar
Energi
Folketal
Miljøpåverknad
Ål bondelag, Ål bonde- og småbrukarlag og
Hallingdal skogeigarlag
Ål kommune støttar
landbruket gjennom:
 Støtte til nydyrking
 Støtte til investeringer
i landbruket
 Gjev fagleg veiledning
 Positive politikarar
Ål bondelag, Ål bonde- og småbrukarlag og
Hallingdal skogeigarlag
*
* - Arbeidsproduktivitetsøkning på 6% årlig over ein 10-års
periode i landbruket vitner om en næring i rask endring,
særlig når vi sammenligner med næringslivet ellers, der det
er bekymring for svak utvikling i mange bransjer, sa Bjørke i
sitt innlegg
* Norske bønder utgjer kvart tiande føretak i Norge og 30% av
enkeltpersonsføretaka
* Norsk landbruk er ei viktig næring med 90 000 sysselsette,
der 45 000 i industrien og 45 000 bønder er gjensidig
avhengige av kvarandre
* Verdiane som Tine og Nortura omset er ca. 75 milliardar
kroner
* Produksjonen av norsk nærings- og nytelsesindustri 171
milliardar kroner
Ål bondelag, Ål bonde- og småbrukarlag og
Hallingdal skogeigarlag
*
*Samla verdiskapning frå primærnæringane i Buskerud i
2011 -> 1,28 mrd.
*Landbruksbasert industri som er avhengig av råvarer frå
landbruket -> 1,23 mrd.
* Næringsmiddelindustrien – 38%
* Treindustrien – 62%
*Ringvirkningsanalysen – 2813 sysselsette
i landbruk og tilleggsnæring => gir grunnlag
for 7903 sysselsette i Buskerud (inkl. sysselsette
i landbruket)
*Utgjer drøyt 6% av alle sysselsette i Buskerud
Ål bondelag, Ål bonde- og småbrukarlag og
Hallingdal skogeigarlag
Ål kommune er like avhengig av overføringar frå
staten som landbruket
Ål bondelag, Ål bonde- og småbrukarlag og
Hallingdal skogeigarlag
*
Ål bondelag, Ål bonde og småbrukarlag og
Hallingdal skogeigarlag
Fakta om landbruket i Ål frå verdiskapingsrapporten
Ål bondelag, Ål bonde- og småbrukarlag og
Hallingdal skogeigarlag
SKOGBRUKET I ÅL
155.000 DAA PRODUKTIVT SKOGAREAL
GARDSSKOGAR
RESSURSOVERSIKT
SKOGEN I ÅL VART TAKSERT I 2010
NÆRINGSFONDET GA EIT TILSKUDD PÅ 200.000,-KR
DET VART LAGA DRIFTSPLANAR PÅ EIN DEL SKOGEIGEDOMMAR
NYTTBAR ÅRLIG TILVEKST I H.KL. 4 OG 5 ER 46.000 M3
ÅRLIG HOGSTKVANTUM I EIN TIÅRS-PERIODE BØR LIGGE PÅ
40.000 M3
Ål bondelag, Ål bonde- og småbrukarlag og
Hallingdal skogeigarlag
DAGENS FORHOLD
I 2013 VART DET HOGD 23.000 M3
FØRSTEHÅNDSVERDI 7,4 MILL. KR
OMTRENT LIKT FORDELT PÅ SAGTØMMER-MASSEVIRKE
AVSETNING, PRISER, DRIFTSFORHOLD
SAGTØMMER TIL BEGNA BRUK I VALDRES
MASSEVIRKE TIL HALLINGDAL TREPELLETS
Ål bondelag, Ål bonde- og småbrukarlag og
Hallingdal skogeigarlag
LOKAL VIDAREFOREDLING
ÅL HAR TRE BEDRIFTER SOM
VIDEREFOREDLAR TØMMER FRÅ HALLINGDAL
HALLINGDAL TREPELLETS, ÅL TRELAST OG HALLINGSAG
20 ÅRSVERK TIL SAMAN
 I SØR-NORGE ER DET NEDLAGT KAPASITET PÅ
MASSEVIRKEINDUSTRI MED 3,4 MILL. M3 DEI SISTE 5
ÅRANE
* HALLINGDAL TREPELLETS ER AVGJERANDE FOR Å HA
AVSETNING PÅ MASSEVIRKE I DAG
oLOKALE VARMESENTRALER ER VIKTIG FOR Å STYRKE
HALLINGDAL TREPELLETS SIN EKSISTENS I KLEIVI
Ål bondelag, Ål bonde- og småbrukarlag og
Hallingdal skogeigarlag
INFRASTRUKTUR
VOGNTOG PÅ 24 M OG 60 TONN
RIKSVEGER FIKK EKSTRABEVILGNING I 2013 PÅ 90
MILL.
SKOGEIERFORBUNDET HAR GITT INNSPILL TIL
REGJERINGEN OM TILSKUDD TIL FYLKESV. OG
KOMMUNALE VEIER I ÅR
Ål bondelag, Ål bonde- og småbrukarlag og
Hallingdal skogeigarlag
UTSIKTER FRAMOVER
 NY INDUSTRI PÅ FOLLUM
 NY TEKNOLOGI OG NYE PRODUKT
o BIODIESEL, BIOPLAST, MASSIVTRE, ………..
 ØKT BRUK AV TREVIRKE I NYE STØRRE BYGG
 TREBRUER
 VARMESENTRALER FYRT MED PELLETS ELLER FLIS
Ål bondelag, Ål bonde- og småbrukarlag og
Hallingdal skogeigarlag
Oversikt aver antall dyr og brukere i dei
ulike produksjonen
År
Antall mjølkekyr
Antall bruk med mjølk pord.
Antall kyr pr. bruk
Antall amekyr
Antall bruk med amekyr prod.
Antall amekyr pr. bruk
Antall søyer
Antall bruk med sau
Antall søyer pr. bruk
Antall geiter
Antall bruk med geitemjølk prod.
Antall geiter pr. bruk
2004
715
62
11,5
176
26
6,8
6747
124
54,4
903
14
64,5
2005
684
59
11,6
161
21
7,7
6767
121
55,9
969
13
74,5
Antall mjølkekyr
Ål bondelag, Ål bonde- og småbrukarlag og
Hallingdal skogeigarlag
2006
684
57
12,0
137
20
6,9
6478
113
57,3
995
12
83
2007
677
54
12,5
150
20
7,5
6179
106
58,3
951
12
79,3
2008
689
52
13,3
153
19
8,1
6233
102
61,1
973
11
88,5
2009
671
47
14,3
164
22
7,5
6052
97
62,4
1005
11
91,4
2010
647
43
15,0
167
21
8,0
6169
101
61,1
1062
11
96,5
2011
667
43
15,5
159
21
7,6
6120
93
65,8
908
10
90,8
2012
663
42
15,8
168
21
8,0
6237
92
67,8
1078
11
98,0
2013
635
36
17,6
159
20
8,0
6469
94
68,8
686
8
85,8
Antal mjølkekyr
750
700
650
Antall mjølkekyr
600
550
500
2003
2004
2005
2006
Ål bondelag, Ål bonde- og småbrukarlag og
Hallingdal skogeigarlag
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Antal bruk med mjølkprod.
70
60
50
40
Antall bruk med mjølk pord.
30
20
10
0
2002
2004
2006
Ål bondelag, Ål bonde- og småbrukarlag og
Hallingdal skogeigarlag
2008
2010
2012
2014
Antal kyr pr. bruk
20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
Antall kyr pr. bruk
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
2003
2004
2005
2006
2007
Ål bondelag, Ål bonde- og småbrukarlag og
Hallingdal skogeigarlag
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
*




Overgang til robotfjøs fører til:
Bonden slepp å mjølke kveld og morgon
For å få det økonomisk til å gå må ein ha større besetningar ( ca. 40-50
kyr)
Det blir vanskelegare å nytte utmarka heime og i fjellet
Behov for meir dyrkamark pga. fôring inne heile året
Ål bondelag, Ål bonde- og småbrukarlag og
Hallingdal skogeigarlag
Antal ammekyr
190
170
150
130
Antall amekyr
110
90
70
50
2003
2004
2005
2006
Ål bondelag, Ål bonde- og småbrukarlag og
Hallingdal skogeigarlag
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Antal bruk med ammekyrprod.
30
25
20
15
Antall bruk med amekyr prod.
10
5
0
2003
2004
2005
2006
2007
Ål bondelag, Ål bonde- og småbrukarlag og
Hallingdal skogeigarlag
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Antal ammekyr pr. bruk
8.5
8.0
7.5
7.0
Antall amekyr pr. bruk
6.5
6.0
5.5
5.0
2003
2004
2005
2006
2007
Ål bondelag, Ål bonde- og småbrukarlag og
Hallingdal skogeigarlag
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Antal søyer
7000
6800
6600
6400
6200
6000
Antall søyer
5800
5600
5400
5200
5000
2003
2004
2005
2006
Ål bondelag, Ål bonde- og småbrukarlag og
Hallingdal skogeigarlag
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Antal bruk med sau
140
120
100
80
Antall bruk med sau
60
40
20
0
2003
2004
2005
2006
2007
Ål bondelag, Ål bonde- og småbrukarlag og
Hallingdal skogeigarlag
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Antal søyer pr. bruk
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
Antall søyer pr. bruk
30.0
20.0
10.0
0.0
2003
2004
2005
2006
2007
Ål bondelag, Ål bonde- og småbrukarlag og
Hallingdal skogeigarlag
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Antal geiter
1200
1000
800
600
Antall geiter
400
200
0
2003
2004
2005
2006
Ål bondelag, Ål bonde- og småbrukarlag og
Hallingdal skogeigarlag
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Antal bruk med geitemjølkprod.
16
14
12
10
8
Antall bruk med geitemjølk prod.
6
4
2
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Ål bondelag, Ål bonde- og småbrukarlag og
Hallingdal skogeigarlag
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Antal geiter pr. bruk
120
100
80
60
Antall geiter pr. bruk
40
20
0
2003
2004
2005
2006
2007
Ål bondelag, Ål bonde- og småbrukarlag og
Hallingdal skogeigarlag
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Kva kan landbruket bidra med i framtida?
Utnyttar råvareressursar i kommunen
Produsere mat, energi, bygningsmatrialar
Betale skatt til fellesskapet
Sysselsette folk
Handle i butikkane
Oppretthalde eit kulturlandskap som er
viktig for turistnæringa
• Bidra i ein krisesituvasjon
•
•
•
•
•
•
Ål bondelag, Ål bonde- og småbrukarlag og
Hallingdal skogeigarlag
Utfordringar i landbruket
Landbruket og skogbruket er det viktig med langsiktig planlegging
Mangel på kunnskap om landbruket hjå politikarane
Høgt løns- og kostnadsnivå i Norge sammenlikna med nabolanda
Sterke krefter i samfunnet som vil overta fortenesta ved å importere
mat
• Utbygging av landbruket og skogbruket er kapitalkrevjande
•
•
•
•
Ål bondelag, Ål bonde- og småbrukarlag og
Hallingdal skogeigarlag
Ny giv i
Landbruket
Ål sau og geit
Ål kommune
Skaffar kunnskap
om fjellandbruket
Ål Bondelag
Lager sosiale treff
med fagleg
innhald
Ål bondelag, Ål bonde og småbrukarlag og
Hallingdal skogeigarlag
Hallingdal
skogeigarlag
Arrangere
studietur
Ål bonde- og
småbrukarlag
Leveld og Vats
småfelag
Invitere
Landbruksministeren
Målet vårt:
• De har fått kunnskap som kan gje grunnlag for å verdsetje
landbruket lokalt
• Det er viktig at det blir arbeidd oppover i partia med mål om å
ta vare på fjellandbruket
Takk for at me fekk koma!
Ål bondelag, Ål bonde- og småbrukarlag og
Hallingdal skogeigarlag

similar documents