Presentasjon av Lars Oscar Svensen om Bingedammen

Report
Livet i Bingedammen
av Lars Oscar Svensen
Anodonta anatina, andemusling
Brev til kommunen fra 2009.
- Unikt rekreasjonsområdet midt i byen
- Stort potensial som ekskursjonsmål for
barnehage og skole
- Brukes til bading, skøytegåing og isfiske
- Dammens mangfoldige dyreliv
- biofokus
Andemusling
• Det viser seg at det fins andemusling Anodonta
anatina i dammen, det er heller ikke usannsynlig at
den er et leveområde for den rødlista flate
dammuslingen. Andemusling og flat dammusling er to
av de tre store ferskvannsmuslingene vi har i Norge.
Salamander
Småsalamander er også sterkt representert i dammen.
Småsalamander har status som nær truet i rødlistebasen. Det er
heller ikke usannsynlig at det er forekomster av stor salamander,
denne arten er sterk utryddingstruet i Norge. Dette vil bli kartlagt
i løpet framover.
Andre arter
• Av dammens mangfold vil jeg også nevne fire
fiskearter; mort, abbor, ål(?) og karuss. Det
yrer også med parringsklare frosker og padder
om våren.
Naturtypekartlegging i Fredrikstad
Biofokus
• 525, Bingedammen - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam (Eldre fisketom dam) Verdi C
• Beliggenhet/avgrensing: Stor dam i skogsterreng. Dammen er omkring 380
m lang og er størrelsesmessig mer et tjern eller vann, men
• dammen er delvis kunstig anlagt som drikkevannsdam og lokalt omtales
den også som en dam.
• Naturgrunnlag: Dammen er omgitt av skog og flåfjell og dammen brukes
som vannreservoir.
• Artsmangfold: Totalt 3 art(er) påvist: vanlig frosk, padde, og rødlistearten
spissnutet frosk (NT) (Enger 1993).
• Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 3 i rapporten Dammer og
småtjern i Østfold (Bolghaug 1995). Dammen vurderes som lokalt viktig på
grunnlag av funnet av spissnutefrosk og at det først og fremst er dammer i
kulturlandskapet som prioriteres høyt i kartleggingen.
• Hensyn og skjøtsel: Ingen
Miljøby og vernestatus
• Fredrikstad kommune profilerer seg som en
miljøby. Det er vi stolte av. Vern av
Bingedammen er en god måte å vise
omverden og yngre generasjoner at viljen til å
bevare det biologiske mangfold er tilstede.
• Til slutt vil jeg si at enhver utbygging som
påvirker dette området, kan være i strid mot
vernestatusen til flere av artene som finnes
der.

similar documents