Doskonała baza naukowa

Report
Horyzont 2020 – struktura, zasady
uczestnictwa
Dominika Raróg-Ośliźlok
12.02.2014 Częstochowa
Horizon2020
2007-2013
2014-2020
FP 7
CIP
EIT
HORIZON 2020
Budżet 2007-2013
(mld €)
7. Program Ramowy
(FP7)
HORIZON2020 20142020
(mld € w cenach z 2011)
51,3
70,2
Program
Konkurencyjności i
Innowacji (CIP)
3,6
Europejski Instytut
Technologiczny (EIT)
0,3
3 Filary Horizon2020
Doskonała
baza
naukowa
Wiodąca
pozycja w
przemyśle
Wyzwania
społeczne
21,6 mld €
15,04 mld €
26,24 mld €
Uproszczenie zasad – najważniejsze zmiany
7 PR
HORIZON2020
VAT
Zawsze niekwalifikowalny
Kwalifikowany jeżeli jednostka
nie może go odzyskać
Dofinansowanie
KE
Zależne od rodzaju instytucji i
rodzaju działań w projekcie
100 %
Projekty innowacyjne (close to
market) - 70% (100% dla non
profit)
Koszty pośrednie
Zależne od rodzaju jednostki,
typu projektu, możliwe
rzeczywiste
25%
nawet 12 miesięcy
do 8 miesięcy
„Time to grant”
Wprowadzenie limitu na wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń w projektach.
Dodatkowe wynagrodzenie może być kwalifikowalne do kwoty 8 000 EUR rocznie na
osobę. W przypadku osób, które nie pracują wyłącznie na rzecz projektu stosuje się limit
godzinowy, który jest wyliczany poprzez podzielenie 8 000 EUR przez liczbę godzin
rocznego efektywnego czasu pracy.
Finansowanie projektów
Wyzwania społeczne/Wiodąca pozycja w przemyśle
• Projekty badawczo-innowacyjne
100% dofinansowania
min. 3 jednostki z 3 różnych krajów MC lub AC
• Projekty innowacyjne (close to market)
70% dofinansowania (non-profit 100%)
min. 3 jednostki z 3 różnych krajów MC lub AC
• Akcje wspierające i koordynujące
100% dofinansowania
min. 1 jednostka z MC lub AC
• Inne:
Pre-commercial procurement (PCP), public procurement of innovative
solutions, nagrody
Zasady finansowe
Wyzwania społeczne/Wiodąca pozycja w przemyśle/ERC
• Rzeczywiste koszty
Personel – właściciele SME stawki ryczałtowe
godziny produktywne – wybór między liczbą ustaloną przez KE
lub zwyczajowo stosowane,
karty czasu pracy
Akcje Marii Skłodowskiej-Curie
• Ryczałt
Kto może brać udział?






MŚP
Centra badawcze
Jednostki publiczne
Przedsiębiorstwa
Stowarzyszenia
Organizacje międzynarodowe
Z krajów: MC, AC, kandydujące, kraje trzecie.
7. Program Ramowy
Horizon 2020
Industrial Leadership
Cooperation
Współpraca
Societal challenges
Capacities
Możliwości
Ideas
Pomysły
Excellent Science
People
Ludzie
JRC
Euratom
JRC
Euratom programme
2014-2018
7. Program Ramowy
Cooperation
Horizon 2020
Societal challenges
Zdrowie
Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan
Transport (w tym aeronautyka)
Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany
transport
Środowisko (w tym zmiany)
Działania w dziedzinie klimatu, efektywna
gospodarka zasobami i surowcami
Bezpieczeństwo
Europa w zmieniającym się świecie Integracyjne, innowacyjne i refleksyjne
społeczeństwa
Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności
i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli
Energia
Bezpieczna, czysta i wydajna energia
Żywność, rolnictwo i
biotechnologia
Bezpieczeństwo żywnościowe,
zrównoważone rolnictwo, badania morskie i
gospodarka ekologiczna
Nauki społeczno-ekonomiczne
7. Program Ramowy
Cooperation
Żywność, rolnictwo i
biotechnologia
Horizon 2020
Industrial leadership
Biotechnologia
ICT
Wiodąca pozycja w zakresie technologii
wspomagających i przemysłowych: ICT
Nanonauki, nanotechnologie i nowe
technologie produkcji
Wiodąca pozycja w zakresie technologii
wspomagających i przemysłowych: wsparcie
technologii wspomagających
Przestrzeń kosmiczna
Wiodąca pozycja w zakresie technologii
wspomagających i przemysłowych: przestrzeń
kosmiczna
CIP
Enterpreneurship &
Innovation Programme
(EIP)
Intelligent Energy
Europe (IEE)
Information
Communication
Technologies - Policy
Support Programme
(ICT-PSP)
COSME
Innowacje
Horizon 2020
Wiodąca pozycja w
przemyśle
Wyzwania społeczne
Doskonała baza
naukowa
Horizon2020
Doskonała baza naukowa
• European
Research Council
(ERC)
• Infrastruktury
badawcze
• Future and
Emerging
Technologies
(FET)
• Granty Marie
SkłodowskiejCurie
Wiodąca pozycja w
przemyśle
• Technologie
wspomagające i
przemysłowe ,
• Wsparcie
innowacji w MŚP,
• Finansowanie
ryzyka –
instrumenty
kapitałowe i
dłużne
Wyzwania społeczne
•
•
•
•
•
•
•
Zdrowie, zmiany
demograficzne i dobrostan
Bezpieczeństwo
żywnościowe,
zrównoważone rolnictwo,
badania morskie i
gospodarka ekologiczna
Bezpieczna, ekologiczna i
efektywna energia
Inteligentny, ekologiczny i
zintegrowany transport
Działania w dziedzinie
klimatu, efektywna
gospodarka zasobami i
surowcami
Europa w zmieniającym się
świecie - Integracyjne,
innowacyjne i refleksyjne
społeczeństwa
Bezpieczne społeczeństwa –
ochrona wolności i
bezpieczeństwa Europy i jej
obywateli
Upowszechnianie doskonałości i poszerzenie uczestnictwa
JRC
Nauka z udziałem i dla społeczeństwa
Partnerstwa
Art.187
Partnerstwa
Art.185
EIT
EURATOM
2014-2018
Doskonała baza naukowa
• European Research Council (ERC) - 11,58 mld €
• Future and Emerging Technologies (FET) – 2,38 mld €
• Granty Marii Skłodowskiej-Curie – 5,45 mld €
• Infrastruktury badawcze – 2,2 mld €
European Research Council
Dla kogo?
Data ogłoszenia
konkursu
Data zamknięcia
konkursu
Dofinansowanie
projektu w
EURO/grant
Starting grants
dla osób od 2 do 7 lat po
doktoracie
11.12.2013
25.03.2014
Do 2 mln
Consolidator grants
dla osób od 7 do 12 lat po
doktoracie
11.12.2013
20.05.2014
Do 2,75 mln
Advanced grants
dla doświadczonych
badaczy niezależnie od
czasu jaki upłynął od
doktoratu
17.06.2014
21.10.2014
Do 3,5 mln
Proof of Concept
Tylko dla laureatów
grantów ERC na wdrożenie
pomysłu
11.12.2013
1.04.2014
1.10.2014
Do 150 000
Grant
Future and Emerging Technologies (FET)
FET Open – oferuje wsparcie dla wczesnej fazy wspólnych badań naukowych i
technologicznych – nowych pomysłów na technologie przyszłości.
Żeby złożyć projekt w ramach FET Open należy odnieść się do sześciu kluczowych warunków
wymienionych w konkursie:
1.Długoterminowa wizja- badania muszą być nowatorskie i wykraczające poza aktualny stan
wiedzy;
2.Przełomowe S&T – badania mają prowadzić do przełomu w danej dziedzinie;
3. Kamień węgielny dla nowych technologii – przewidywany przełom musi dać podstawy nowej
technologii;
4. Nowość – badania muszą być oparte na nowych pomysłach a nie na modyfikacji już
istniejących koncepcji;
5. Wysokie ryzyko – zbalansowane przez interdyscyplinarne podejście do problemu;
6. Interdyscyplinarność – udział wielu dziedzin nauki w projekcie, pozwalające na dokonanie
przełomu.
Future and Emerging Technologies (FET)
FET Proactive – ma być wsparciem dla nowych rozwijających się technologii wykorzystując
podejście „top-down”.
W ramach programu pracy na lata 2014-2015 przewidziano realizację następujących
inicjatyw:
•
Global System Science – ma na celu usprawnienie metod dzięki którym wiedza naukowa
może stymulować, pomagać oceniać polityki i społeczne odpowiedzi na globalne
wyzwania, takie jak zmiany klimatu itp.
•
Knowing, doing, being: cognition beyond problem solving – ma na celu odnowienie więzi
między różnymi dyscyplinami zajmującymi się wiedzą i poznaniem z różnych perspektyw:
neuronowych, fizycznych, społecznych do sztucznych systemów poznawczych.
•
Quantum simulation – ma na celu wykorzystanie technologii kwantowych do
rozwiązywania problemów będących poza zasięgiem obecnych możliwości IT.
FET Flagships – dwa 10-letnie projekty:
Graphene - http://www.graphenecall.esf.org/
Human Brain Project - https://www.humanbrainproject.eu/
Akcje Marii Skłodowskiej-Curie
Zapewnienie naukowcom doskonałego szkolenia i możliwości
rozwoju kariery
1. Early stage researchers (ITN)
2. Experienced researchers
3. Exchange of staff (RISE)
Infrastruktury badawcze
Zapewnienie naukowcom dostępu do światowej klasy
infrastruktury badawczej(w tym e-infrastruktury)
Wiodąca pozycja w przemyśle
• Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i
przemysłowych (Leadership in enabling and industrial technologies
LEIT) - (Key Enabling Technologies KETs: nanotechnologii,
materiałów zaawansowanych, biotechnologii, mikro i
nanoelektroniki, fotoniki, zaawansowanych systemów
wytwarzania, ICT, przestrzeni kosmicznej, działania przekrojowe) –
11,99 mld€
• Dostęp do finansowania ryzyka – 2,51 mld €
• Innowacje w MŚP – 0,54 mld €
Poziom gotowości technologicznej
TRL
Badania podstawowe
Badania technologiczne
Poziom 1
Zaobserwowano podstawowe zasady danego zjawiska
Poziom 2
Określono koncepcję technologii
Poziom 3
Potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie
Poziom 4
Zweryfikowano w warunkach laboratoryjnych
Poziom 5
Zweryfikowano w środowisku zbliżonym do
rzeczywistego
Poziom 6
Demonstracja produktu
Dokonano demonstracji w warunkach zbliżonych do
rzeczywistych
Poziom 7
Dokonano demonstracji w warunkach operacyjnych
Poziom 8
Zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy
technologii
Produkcja na warunkach
komercyjnych
Poziom 9
Uruchomiono produkcję na skalę przemysłową
Dostęp do finansowania ryzyka
Instrumenty finansowe
7PR/CIP
Horizon2020
RSFF
Pożyczki na działalność R&I
RSI
Pożyczki dla SMEs & Small Midcaps na
działalność R&I – EIF, banki pośredniczące
Instrumenty kapitałowe dla działań R&I
GIF-1
Innowacje w MŚP
Eurostars2
• Dowolny temat, projekty innowacyjne
• Przynajmniej 3 instytucje (w tym przynajmniej 1 MŚP zajmujące się R&D)
• Zasady krajowe (NCBR)
• Zarządzany przez EUREKa
Nowy instrument dedykowany MŚP
Skierowany do MŚP, które:
• Chcą zaistnieć na rynku międzynarodowym,
• Chcą realizować ryzykowne ale potencjalnie zyskowne
innowacyjne pomysły.
Cele wsparcia projektów:
• Radykalne zmiany w produktach, procesach, usługach,
marketingu itp.
• Wprowadzenie firmy na nowe rynki, promocja wzrostu,
wysoki zwrot z inwestycji.
Nowy instrument dedykowany MŚP
OCENA
OCENA
Wstępny biznes
plan
Faza I
Koncepcja i ocena
wykonalności
Faza II
Właściwy projekt
Faza III
Komercjalizacja
Wniosek
bezpośrednio do
fazy II
Nowy instrument dedykowany MŚP
Wsparcie w 3 fazach:
Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt 50 000
EUR, Działania: studium wykonalności, ocena ryzyka, IPR, itp.
Rezultat końcowy: biznes plan do fazy 2;
Faza 2: Badania, działania demonstracyjne, replikacja – składany jest
biznes plan do fazy 2 (ok. 30 stron)
12- 24 miesięcy, 1-3 mln EUR dofinansowania,
Działania: prototypy, pilotaż, skalowanie (TRL 6).
Rezultat końcowy: biznes plan do przedstawienia inwestorom
Faza 3: Komercjalizacja – wsparcie, ułatwienie dostępu do finansowania
– brak bezpośredniego wsparcia finansowego.
Tylko 1 wniosek/rok/firmę.
Zakres/temat
Budżet
2014 mln
Budżet
2015
45
45
NMP-25-2014/2015 Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced
materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs
21,8
23,8
BIOTEC-5-2014/2015 SME boosting biotechnology-based industrial processes
driving competitivness and sustainability
3,8
2,4
8,5
8,75
66,1
45
SFS-8-2014/2015 Resource-efficient eco-innovative food production and
processing
9
17
BG-12-2014/2015 Supporting SMEs efforts for the development- deployment and
market replication of innovative solutions for blue growth
3
5
Leadership in enabling and industrial technologies
ICT
ICT-37-2014/2015 Open Disruptive Innovation Scheme
NMP
SPACE
SME-SPACE-1-2014/2015 SME instrument
HEALTH
PHC-12-2014/2015 Clinical research for the validation of biomarkers and/or
diagnostic medical devices
FOOD
Zakres/temat
Budżet
2014 mln
Budżet
2015
33,95
37,26
35,87
38,96
17
19
ENERGY
SIE-1-2014/2015 Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon
and efficient energy systems
TRANSPORT
IT-1-2014/2015 Small business innovation research for Transport
CLIMATE
SC5-20-2014/2015 Boosting the potential of small business for eco-innovation
and sustainable supply of raw materials
Europe in a changing world
INSO-9-2015 Innovative mobile e-government applications by SMEs
4
INSO-10-2015 SME business model innovation
11
Secure societies
DRS-18-2014/2015 Protection of urban soft targets and urban critical
infrastructures
7
7,4
Wyzwania społeczne
1.Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 6,61 mld
2. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i
gospodarka ekologiczna
3,41 mld
3. Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia 5,24 mld
4. Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport 5,6 mld
5. Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami
2,72 mld
6. Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne
społeczeństwa 1,16 mld
7. Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej
obywateli 1,15 mld
2 cele szczegółowe
Upowszechnienie doskonałości i zapewnienie szerszego udziału
(Spreading excellence and widening participation) – wyrównywanie
różnic pomiędzy lepiej i gorzej rozwiniętymi regionami UE
Budżet: 0,722 mld €
Nauka z udziałem i dla społeczeństwa (Science for and with Society)
– gender, nauczanie nauk ścisłych; Budżet: 0,409 mld €
Upowszechnienie doskonałości i zapewnienie
szerszego udziału
-
Teaming – tworzenie nowych lub znaczące ulepszenie istniejących centrów doskonałości w gorzej
rozwiniętych regionach i Krajach Członkowskich;
-
Twinning – łączenie instytucji w celu istotnego umocnienia danej dziedziny naukowej w instytucji
słabiej rozwiniętej poprzez kontakty z przynajmniej dwoma instytucjami wiodącymi w danej
dziedzinie nauki;
-
ERA Chairs - zatrudnienie wybitnego naukowca w celu uruchomienie i wykorzystania potencjału
danej jednostki;
-
A Policy Support Facility – wsparcie dla projektowania, wprowadzenia i ewaluacji
narodowych/regionalnych polityk badawczych;
-
Wsparcie dostępu do międzynarodowych sieci dla doskonałych naukowców i innowatorów, którzy
dotychczas w pełni nie uczestniczyli w europejskich i międzynarodowych sieciach, w tym COST.
Nauka z udziałem i dla społeczeństwa
(Science with and for Society)
Główne zagadnienia:
•
Uatrakcyjnienie nauczania nauk ścisłych i zachęcanie młodych ludzi do wyboru
kariery naukowej;
•
Kwestie równości płci w dziedzinie badań i innowacji;
•
Udział społeczeństwa w działaniach naukowych i innowacyjnych;
•
Opracowanie zasad rozwoju odpowiedzialnych badań i innowacji;
•
Sieciowanie i wymiana wiedzy w temacie Nauka z udziałem i dla społeczeństwa
• Partnerstwa publiczno-prywatne i
publiczno-publiczne w HORIZON2020
• Partnerstwa publiczno-prywatne (UE +przemysł)
 JOINT TECHNOLOGY INITIATIVES (art. 187)
1,215 mld
+
3,6 mld
1,8 mld
+
2,25 mld
0,7 mld
+
0,7 mld
1 mld
+
2,8 mld
1,725 mld
+
1,725 mld
Finansowanie JTI (EUR)
Horizon2020 6,44 mld
Przemysł i inne źródła 9,875 mld
 Contractual public-private partnerships
Factories of the Future, Energy-efficient Buildings, Green Vehicles, Future internet,
Sustainable Process Industry, Robotics, Photonics, High Performance Computing
 FET Flagships
 SESAR (art. 187)
 KICs
Partnerstwa publiczno-publiczne (finansowanie UE +MC)
1. Art. 185
2. Inicjatywy w zakresie Wspólnego Programowania
(Joint Programming Initiatives JPIs)
3. ERA-NET+.
4. Europejskie Platformy Technologiczne.
5. Europejskie Partnerstwa Innowacyjne.
6. EIT
Art. 185
Wspólna implementacja narodowych programów badawczych:
 The second European and Developing Countries Clinical Trials
Partnership (EDCTP 2)
 The European Metrology Programme for Research and Innovation
(EMPIR)
 Supporting research-performing small and medium-sized enterprises
- Eurostars 2
 The Active and Assisted Living Research and Development
Programme (AAL)
Joint Programming Initiatives (JPIs)
Wspólne rozwiązywanie wyzwań społecznych na poziomie narodowym
•
Alzheimer and other Neurodegenerative Diseases (JPND)
•
Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE)
•
A Healthy Diet for a Healthy Life
•
Cultural Heritage and Global Change: A New Challenge for Europe
•
Urban Europe - Global Urban Challenges, Joint European Solutions
•
Connecting Climate Knowledge for Europe (CliK'EU)
•
More Years, Better Lives - The Potential and Challenges of Demographic Change
•
Antimicrobial Resistance- The Microbial Challenge - An Emerging Threat to Human
Health
•
Water Challenges for a Changing World
•
Healthy and Productive Seas and Oceans
• Europejskie Partnerstwa Innowacyjne:
Koordynacja z politykami i programami, nie będą finansować
projektów.
Pilotażowy projekt EIP: Aktywne starzenie się w dobrym
zdrowiu (Active and Healthy Ageing),
Europejski Instytut Technologiczny (EIT):
2,4 mld € na finansowanie istniejących Węzłów Wiedzy i
Innowacji (KIC) i stworzenie 5 nowych:
1.Healthy Living, 2.Raw Materials (w 2014);
3.Food, 4. Manufacturing (w 2016)
5. Urban Mobility (w 2018)
Participant Portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

similar documents