Nowe ułatwienia i regulacje w podatku VAT dla przedsiębiorców, w

Report
Anna Cyrańska
Nowe ułatwienia i regulacje
w podatku VAT dla przedsiębiorców,
w tym importerów ze statusem AEO
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
tel.: +48 22 694 30 72
fax :+48 22 694 30 73
www.mf.gov.pl
Warszawa, 15 grudnia 2014 r.
Ułatwienia i uproszczenia
Jedną z najważniejszych przesłanek nowelizowania
prawa w obszarze podatku od towarów i usług jest
wprowadzanie ułatwień i uproszczeń systemu tego
podatku.
Prace nad regulacjami prawnymi dotyczącymi podatku
od towarów i usług o charakterze ułatwiającym są od lat
sukcesywnie wprowadzane w życie.
2
• Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie ostatni
pakiet zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 grudnia
2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r.
poz. 35, 1027 i 1608).
3
Najważniejsze zmiany to:
 wprowadzenie dalszych korzystnych zmian dla
przedsiębiorców w zakresie fakturowania:
o wydłużenie ostatecznego terminu wystawiania faktur do 15.
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
dokonano transakcji,
o pozostawienie przedsiębiorcom całkowitej swobody
odnośnie tego czy faktury mają dokumentować jedną czy
więcej transakcji dokonanych w ciągu okresu
rozliczeniowego,
o uregulowanie zasad wystawiania faktur na żądanie, co
zwiększa pewność przedsiębiorców co do terminu realizacji
obowiązku ciążącego na nich w tym zakresie, a osobom
fizycznym gwarantuje termin w jakim mają prawo do
otrzymania takiego dokumentu,
4
 uproszczenie przepisów w zakresie uzyskiwania
potwierdzeń odbioru faktur korygujących,
warunkujących obniżenie podstawy opodatkowania
podatkiem VAT; umożliwienie korekty podstawy
opodatkowania, jeżeli nie jest możliwe uzyskanie
potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez
nabywcę (dostosowanie do wyroku TSUE w sprawie
C-588/10 Kraft Foods Polska), co usunęło zgłaszane
przez przedsiębiorców trudności w uzyskiwaniu
potwierdzeń odbioru;
5
 zliberalizowanie zasad korzystania ze zwolnienia
podmiotowego w sytuacji sprzedaży samochodów
osobowych, stanowiących środek trwały firmy
 wprowadzenie dotychczas nieobecnej w przepisach o
podatku VAT, możliwości wyłączania z podstawy
opodatkowania kwot otrzymanych od kontrahentów
jako zwrot wydatków, poniesionych w ich imieniu i na
ich rzecz
6
 zmiany w zakresie momentu powstania obowiązku
podatkowego
o Wprowadzono generalną zasadę:
obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy
towarów lub wykonania usługi.
7
Podstawa opodatkowania VAT
Koszty dodatkowe w podstawie opodatkowania VAT z
tytułu importu towarów – art. 30b ustawy
Czy koszty te stanowią katalog otwarty?
Koszty dodatkowe:
 prowizje,
 opakowania,
 ubezpieczenie,
 transport,
 usługi pomocnicze związane z usługami transportowymi
tj. koszty rozładunku, załadunku, przeładunku,
magazynowania, przechowywania, opłaty postojowe,
koszty poniesione za opóźnienia w transporcie
8
Nowe regulacje w zakresie uproszczenia
rozliczania podatku VAT z tytułu importu
towarów przez niektórych podatników (AEO)
• Od 1 stycznia 2015 r. nastąpi rozszerzenie
stosowania ułatwienia w postaci rozliczenia podatku
VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio
w deklaracji podatkowej
– zmiana art. 33a ustawy o VAT
Podstawa prawna:
Art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności
gospodarczej (Dz. U. poz. 1662)
9
W jakim przypadku podatnik posiadający status AEO
może rozliczyć VAT w deklaracji podatkowej?
Rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów
bezpośrednio w deklaracji podatkowej będą mogli
dokonywać podatnicy posiadający status
upoważnionego podmiotu gospodarczego (AEO)
 działający we własnym imieniu i na własną rzecz,
 w imieniu i na rzecz których jest składane zgłoszenie celne
przez przedstawiciela bezpośredniego w rozumieniu przepisów
celnych.
Rozliczenie podatku z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej
przez podatników posiadających AEO dotyczy wszystkich towarów importowanych,
a nie jak dotychczas tylko objętych procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76
ust.1 lit. b i c WKC.
10
Warunki korzystania z uproszczenia przez AEO
 rejestracja jako „podatnik VAT czynny”
Przedstawienie organowi celnemu potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako
podatnika VAT czynnego lub złożenie oświadczenia.
 brak zaległości podatkowych i ZUS
 pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu celnego
oraz naczelnika urzędu skarbowego o takim
sposobie rozliczania podatku VAT
11
Zawiadomienie organów o rozliczeniu VAT
z tytułu importu towarów w deklaracji
Podatnik (AEO) jest obowiązany do pisemnego
zawiadomienia naczelnika urzędu celnego oraz
naczelnika urzędu skarbowego:
- o zamiarze rozliczania podatku VAT w deklaracji
podatkowej - przed początkiem okresu
rozliczeniowego, od którego będzie stosował takie
rozliczenie,
- o rezygnacji z rozliczania podatku z tytułu importu
towarów w deklaracji podatkowej - przed początkiem
okresu rozliczeniowego, w którym rezygnuje z takiego
rozliczenia.
12
Warunki rozliczenia VAT w deklaracji
podatkowej
Przedstawienie naczelnikowi urzędu celnego, przed
którym dokonywane są formalności związane
z importem towarów, aktualnych (na max. pół roku
wstecz) zaświadczeń lub oświadczeń o braku
zaległości*:
 we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie
społeczne
 we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących
dochód budżetu państwa.
* Dopuszcza się zaległości, które nie przekraczają odrębnie z każdego tytułu, w
tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3 % kwoty należnych składek i
należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział
zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty
należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość.
13
Pozostałe warunki
 Przedstawienie organowi celnemu dokumentów
potwierdzających rozliczenie kwoty podatku
należnego z tytułu importu w deklaracji podatkowej,
w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał
obowiązek podatkowy z tytułu tego importu.
Sposoby przekazania dokumentów:
- złożenie w siedzibie organu celnego,
- przesłanie do organu, w tym w formie elektronicznej
na adres mailowy danego urzędu celnego skanów
dokumentów
14
Przykładowe dokumenty:
 kopia deklaracji podatkowej poświadczonej za zgodność przez
podatnika
 uwierzytelniony wypis zawierający dane niezbędne do ustalenia
wysokości rozliczonej kwoty podatku (m.in. dane podatnika,
okres rozliczeniowy, kwotę należnego VAT z tytułu importu
towarów)
 zaświadczenie wydane przez naczelnika US, z którego będzie
wynikała kwota należnego VAT z tytułu importu
 wydruk deklaracji wraz z otrzymanym UPO - gdy deklaracja
składana jest drogą elektroniczną w systemie e-Deklaracje
 wydruk deklaracji i otrzymanego UPO, poświadczonych za
zgodność przez podatnika – w pozostałych przypadkach
dokumentów elektronicznych
15
Ważne !
Podatnik jest zobowiązany do przedstawienia
odpowiednich dokumentów właściwemu organowi
celnemu, przed którym dokonuje formalności związanych
z importem towarów, w ściśle określonym czasie.
Konsekwencje niedokonania tej czynności:
 Utrata prawa do rozliczenia podatku w deklaracji
 Obowiązek zapłaty organowi celnemu kwoty podatku
wraz z odsetkami
16
Zawiadomienie organów celnych o rozliczeniu
VAT z tytułu importu towarów w deklaracji
W sytuacji, gdy importer dokonuje zgłoszeń celnych
w różnych urzędach celnych powinien stosowne
dokumenty przedstawić w terminie każdemu z nich.
W przypadku naruszenia tego warunku organ celny ma
obowiązek wszcząć postępowanie mające na celu
uiszczenie podatku z tytułu importu towarów wraz
z odsetkami.
17
Skutki naruszania 4-miesięcznego terminu
Utrata prawa do rozliczania podatku bezpośrednio
w deklaracji na okres 36 miesięcy.* - taką decyzję
może podjąć NUS
* nie dotyczy przypadków gdy nieprzestrzeganie terminu (częstotliwość) jest
nieistotna w stosunku do liczby i wielkości operacji importowych rozliczanych
w deklaracji pod warunkiem, że uchybienie nie wynika z zaniedbania lub
świadomego działania.
18
Planowane w 2015 r. regulacje dotyczące VAT
w zakresie ułatwień dla przedsiębiorców
• Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i
usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych
Projekt został opracowany na podstawie założeń projektu
ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych przyjętych
z autopoprawką przez Radę Ministrów w dniu 19 sierpnia
2014r.
19
Planowane w 2015 r. zmiany w podatku od towarów i usług
• zmiany w zakresie rozliczania VAT w systemie reverse charge
• modyfikacja zakresu instytucji odpowiedzialności solidarnej
• zmiany w zakresie instytucji kaucji gwarancyjnej
• zmiany w zakresie ulgi na złe długi
• doprecyzowanie zasad odliczania podatku VAT w przypadku
czynności „mieszanych”
20
Planowane w 2015 r. zmiany w podatku od towarów i usług
Zmiany w zakresie rozliczania VAT w systemie RCH
• ograniczenie systemu RCH wyłącznie do zakupów dokonywanych
przez podatników VAT czynnych
• udostępnienie bazy on-line podatników VAT czynnych
21
Planowane w 2015 r. zmiany w podatku od towarów i usług
Zmiany w zakresie rozliczania VAT w systemie RCH, c.d.
• rozszerzenie listy towarów objętych RCH o m.in.:
- telefony komórkowe, komputery przenośne i konsole do gier
- złoto
• wprowadzenie limitu transakcyjnego powyżej którego będzie
miał zastosowanie RCH (20.000 zł) – wyłącznie w odniesieniu
do telefonów komórkowych, komputerów i konsol do gier
• wprowadzenie krajowych informacji podsumowujących
22
Planowane w 2015 r. zmiany w podatku od towarów i usług
Modyfikacja zakresu instytucji odpowiedzialności solidarnej
• wycofanie złota w zakresie, w jakim zostaje ono przesunięte
do listy towarów objętych RCH
• objęcie odpowiedzialnością solidarną srebra i platyny
23
Planowane w 2015 r. zmiany w podatku od towarów i usług
Najważniejsze zmiany w zakresie
instytucji kaucji gwarancyjnej
• podwyższenie minimalnej i maksymalnej kaucji gwarancyjnej
w obrocie paliwami
- minimalna: 1 mln zł (z 200 tys. zł)
- maksymalna: 10 mln zł (z 3 mln zł)
• wprowadzenie ustawowego wymogu oprocentowania kaucji
złożonej w formie depozytu pieniężnego
(stawka odsetek – 30% stopy depozytowej)
24
Planowane w 2015 r. zmiany w podatku od towarów i usług
Najważniejsze zmiany w zakresie ulgi na złe długi
• wyłączenie obowiązku dokonywania korekty przez dłużnika
w sytuacji dłużnik na koniec miesiąca, w którym upływa
150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego
w umowie lub na fakturze, jest w trakcie postępowania
upadłościowego lub w trakcie likwidacji
25
.
Dziękuję za uwagę
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
tel.: +48 22 694 30 72
fax :+48 22 694 30 73
www.mf.gov.pl
26

similar documents