Nowe tendencje w poradnictwie zawodowym.

Report
Nowe tendencje
w poradnictwie zawodowym
dr Grażyna Tadeusiewicz
Narodowe Forum Doradztwa Kariery Oddział w Łodzi
Priorytety
• Podmiotowość radzącego się
Doradca wspiera rozwój kariery i usamodzielnienie klienta
• Europejski, transnacjonalny charakter
Doradca posiada umiejętność zarządzania informacją
• Poradnictwo wirtualne
Doradca korzysta z nowych technologii informacyjnych
• Krajowe Ramy Kwalifikacji
Doradca informuje o zmianach w kompetencjach absolwentów
Nowe idee w relacji
pracownik
rynek pracy
edukacja
rynek pracy – cecha: zmienność
edukacja – cecha: jakość
Podstawa nowego wzoru
pracownika - kreatywność
wg twórcy andragogiki pracy
prof. T. Nowackiego
PARADYGMAT EDUKACYJNY
orientacja na permanentne kształcenie ,
samokształcenie w celu:
aktualizacji kwalifikacji zawodowych
PARADYGMAT JAKOŚCIOWY
uwzględniający
jakość
w edukacji,
doradztwie zawodowym i personalnym
ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ
warunek wprowadzania
jakościowej
edukacji i poradnictwa
w społeczeństwie informacyjnym
Droga do osiągnięcia wielu celów Unii
wiedzie przez społeczeństwo
informacyjne
Raport Bangemanna
1994
• Internet jako środek komunikacji obywatelskiej
i informacji publicznej
• Powszechny dostęp do Internetu
• Edukacja
Urząd Komitetu
Integracji Europejskiej
 źródło wiedzy o zawodach i pracy
 informacja zawodowa w relacji
pracodawca- pracownik
 podnoszenie i zmiana kwalifikacji
 NnO
- produkcja informacyjnych środków
multimedialnych
- stałe, cykliczne programy zawodoznawcze
w regionalnych TV
- wykorzystanie programów informacyjnych
w telewizji kablowej
- zaktywizowanie Gminnych Centrów
Informacyjnych
- zwiększenie możliwości zastosowania Internetu
ZALECENIE
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2008
Europejskie i Krajowe
Ramy Kwalifikacji
wprowadzane od 2012
E i KRK - cel
 przejrzystość kwalifikacji
 porównywalność
 uznawalność
Standardy kwalifikacji
normy opisujące
wiadomości
umiejętności
cechy psychofizyczne
konieczne do wykonywania danej pracy
DESKRYPTORY
stwierdzenia określające zakładane
efekty
kształcenia
WIEDZA , UMIEJĘTNOŚCI,
KOMPETENCJE - deskryptory
Wiedza
teoretyczna lub faktograficzna
Umiejętności - kognitywne (z zastosowaniem myślenia logicznego
intuicyjnego i kreatywnego)
- praktyczne (manualne)
Kompetencje określone w kategoriach odpowiedzialności
i autonomii- personalne, społeczne
Kompetencje kluczowe KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI
dla rynku pracy
• planowanie, organizowanie i ocenianie własnego
uczenia się w aspekcie edukacji ustawicznej,
• skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach ,
• umiejętność współdziałania w zespole,
• twórcze rozwiązywanie problemów,
• kompetencje informatyczne
Materiał graficzny pozyskany z sieci Internet – nie roszczę praw autorskich
http://www.ahe.lodz.pl/bytom/?q=node/99
Poziomy Kwalifikacji
1 – szkoła podstawowa
2 – gimnazjum
3 – zasadnicza szkoła zawodowa
4-- szkoła średnia
5 – kolegium lub certyfikaty zawodowe
6 – dyplom licencjata
7 – tytuł magistra
8 – stopień doktora
Oczekiwania wobec E i KRK
-Porównywalność efektów uczenia się w UE
-Podniesienie zatrudnialności - dostosowanie edukacji
do rynku pracy
-Informacja o kompetencjach absolwentów –
dla pracodawców i edukatorów
-Przejrzystość systemów edukacyjnych
-Możliwość uznawania dokonań spoza edukacji formalnej
-Mobilność uczących się i absolwentów
-Zwiększenie motywacji do uczenia się
-Podniesienie jakości nauczania
Priorytety w E i KRK
•
Uznanie kształcenia nieformalnego ,
incydentalnego

Podkreślenie roli kształcenia ustawicznego

Możliwość rozwoju zainteresowań, uzdolnień,
motywacji.
Uznawane formy edukacji
pozaformalna – uczenie się poza instytucjami
edukacyjnymi i szkoleniowymi
Uczenie się nieformalne (incydentalne) –
wykorzystanie doświadczeń
Kształcenie incydentalne
ujawnia i rozwija:
zdolności
zainteresowania
motywacje
Dokumenty informacyjne doradcy
zawodowego





opisy zawodów,
teczki zawodowe,
charakterystyki kwalifikacyjne,
testy diagnostyczne,
potwierdzanie kwalifikacji w zawodzie,
 Krajowe Ramy Kwalifikacji
 profesjonalizm szkolenia i konsultacje
 dostęp i umiejętność stosowania
nowoczesnych technologii informacyjnych
 aktualna informacja
zawodowa
 narzędzia diagnostyczne
DORADCA ZAWODOWY
• Informuje o możliwościach kształcenia
monitoruje zmiany na rynku pracy
• wspiera usamodzielnianie klienta
• analizuje deskryptory klienta w kształceniu
nieformalnym
• wskazuje możliwości ich certyfikacji
• zmiany na rynku pracy np. forma telepracy,
• miejsce pracy-mobilność zawodowa,
• porównywalność kwalifikacji zawodowychERK i KRK
nowy model, wzór pracownika
zdeterminowany nowymi
technologiami
SYNERGIA TECHNOLOGII
I ZASOBÓW LUDZKICH
•
•
•
•
•
Równość szans edukacyjnych
Podniesienie jakości kształcenia
Nowy model nauczyciela
Europejski ideał wychowawcy
Stosowanie nowych technologii
informacyjnych
• Profesjonalizacja kwalifikacji zawodowych
• Wydłużenie okresu kształcenia
pedagogicznego
• Znaczny wzrost zainteresowania edukacją
ustawiczną
„Jeśli człowiek napisze lepszą książkę,
wygłosi lepsze kazanie lub zbuduje lepszą
pułapkę na myszy niż jego bliźni, to gdyby
nawet zamieszkał w lesie, świat wydepcze
Ralph Emerson
ścieżkę do jego drzwi”

similar documents