Prezentace aplikace PowerPoint - Katedra botaniky

Report
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Biologická fakulta, Katedra botaniky
Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie



Výzkum: přírodovědná podpora
archeologie
Výuka: archeobotanika,
paleoekologie, vývoj krajiny
Servis: specializované analýzy
Specializace







Archeobotanika a xylotomie
Pylová analýza
Diatomární analýza
Analýza fytolitů
Archeozoologie
Entomologické analýzy
Dendrochronologie
Rekonstrukce starých krajin
Archeobotanika

Rostliny z archeologických
nalezišť

Vývoj kulturních druhů a
zemědělských systémů

Ekologické parametry
lidských sídlišť v historii
Archeologický výzkum
a archeobotanika







Jímky a studny
Obilnice
Vrstvy
Stavební jámy
Pece
Stavby
Hroby
Archeobotanika. Nálezy

Hostivice u Prahy
doba železná
Fallopia convolvulus
Archeobotanika. Nálezy

Praha-Staré Město
studna, 15. století
Piper nigrum
Pylová analýza

Vývoj vegetace v
regionálním a lokálním
měřítku

Studium rašelinných a
jezerních sedimentů

Studium uloženin,
vytvořených člověkem
Pylová analýza. Nálezy

Pylové zrno
zvětšení 500 x
Centaurea cyanus
Pylové zrno

Zvětšení 500x

Scleranthus annus
Diatomární analýza


Studium rozsivek v
archeologických
vrstvách
Charakteristika
vodního režimu
archeologické
památky
A n a lý z a fy to litů n a v y b ra n ý c h
a rc h e o lo g ic k ý c h n a le z iš tíc h
v Čechách
(G 4 /1 2 7 1 )
Ř e šite l:
Ja n a K a ilo vá
S p o lu ře šite l: Ja ro m ír B e n e š
C o js o u to fy to lity ?
M ik ro s k o p ic k é m in e rá ln í ú tv a ry , k te ré s e v ytv á ří
v n ě k te rý c h p le tiv e c h řa d y ro s tlin n ý c h d ru h ů .
C h e m ic k é s lo ž e n í: o xid k ře m ič itý (P o a c e a e ,
C y p e ra c e a e , E q u is e ta c e a e , B o ra g in a c e a e ),
š ťa v e la n v á p e n a tý (U rtic a c e a e ), u h lič ita n v á p e n a tý
(F a b a c e a e )
V y u ž ití v a rch e o b o ta n ic e a p a le o e k o lo g ii: v y s o k á
o d o ln o s t S iO 2  d lo u h o d o b ě p ře trv á v a jí v p ů d ě ,
p o d le je jic h v e lik o s ti a tv a ru lz e u r č it ta xo n o m ic k o u
p řís lu š n o s t
C íle p ro je k tu
1 . Z íska t p ra ktické zku še n o sti s p ro vá d ě n ím
fyto lito vé a n a lýzy
2 . A p liko va t získa n é zn a lo sti v d o m á cím p ro stře d í a
p ro vé st p ilo tn í a n a lýzy fyto litů z vyb ra n ých
a rch e o lo g ických lo k a lit
Triticum monococcum
Calamagrostis arundinacea
100 u
2. Cíl: Aplikovat získané znalosti v domácím prostředí a provést pilotní
analýzy fytolitů z vybraných archeologických lokalit
L o k a lita
S tá ří
Vedoucí
výzkum u
Původ
fy to litů
K ře s lic e
n e o lit (L N K )
J a ro m ír B e n e š
k u ltu rn í vrs tva - p lo š n ý o d b ě r
č tve rc o vo u m e to d o u ;
z a h lo u b e n é o b je k ty; o d b ě ry
p o k ra č u jí s o u b ě ž n e s p o s tu p e m
a rc h e o lo g ic k é h o vý z k u m u
R a d o tín
n e o lit (L N K ) –
m l. d .
b ro n z o vá
V la d im ír Č tve rá k
k u ltu rn í vrs tva - p lo š n ý o d b ě r
č tve rc o vo u m e to d o u ;
z a h lo u b e n é o b je k ty
K řim ic e u P lz n ě
n e o lit (L N K )
M ila n M e tlič k a
k a m e n n é m lý n k y
S ta rý P lz e n e c
n e o lit – e n e o lit P e tr B ra u n
k a m e n n é m lý n k y
M a lo tín
u F ra n to l
(Š u m a va )
s tře d o vě k
p ů d n í p ro fily v m ís te c h
p ře d p o k lá d a n ý c h z a n ik lý c h
p lu ž in
J a ro m ír B e n e š
v z o rk ů
p ro
a n a lý z u
Archeologický výzkum sídliště kultury s lineární
keramikou; Křeslice u Prahy
Dendrochronologie


Metoda
určování stáří
nálezů a
konstrukcí.
Metoda studia
klimatického
vývoje.
Archeozoologie




Analýza kostí zvířat
z archeologických
výzkumů
Studium domácí a
lovné zvěře
Demografie stáda
Zvířata a kulturní
vzorce chování
Praha, Olivová ulice
14. století, čelist prasete
Nymburk – středověké objekty
Druhová skladba
140
121
120
100
80
Skot
Počet kostí
66
64
Ovce/koza
60
Kůň
Drůbež
41
40
23
20
Prase
16
14
8
7
1
1
6
0
4
1
0
Jímka obj.1
Studna obj.5
Objekty
Studna obj.6
Nymburk – studna 6
Objekt 6
26
11
Ovce/koza
9
2
9
Druhy
Obratle a žebra
Končetiny
72
Prase
3
Konc. části končetin
Části lebky
39
18
24
Skot
12
16
0
10
20
30
40
Počet kostí
50
60
70
80
Entomologie v archeologii

Nalezený hmyz
charakterizuje
prostředí
archeologického
objektu.
Praha-Hrad, tumba sv. Ludmily
Ptinus fur
Příklad 1
Archeobotanický výzkum počátku
neolitu ve střední Evropě
Kolonizované a domácí regiony Evropy
%
Kultura s lineární keramikou a neolitický dům ve
střední Evropě




5500-5000 př.n.l. (cal 14C)
Stavebním materiálem
dřevo – až 100 dubů na
jeden dlouhý dům
Základní jednotkou shluk
domů a několik hektarů
hospodářského zázemí
Vazba na lehčí úrodné
půdy
Regensburg-Harting
půdorysy 3 domů
podle: H.Becker 1996
Kresebná rekonstrukce dlouhého domu
z Hrdlovky, SZ Čechy
Stavební jámy
Neolitické areály v povodí Lomského a
Loučenského potoka, SZ Čechy
Nález čištěného
souboru pšenice
dvouzrnky
Velikost typického areálu: 25 ha
Praha-Hlubočepy, neolitické sídliště



údolí Dalejského potoka
mladší stupeň kultury s
lineární keramikou
(kolem cca 4500 př.n.l.)
fragment sídelního areálu
cca 60 x 60 metrů
prozkoumané plochy
výzkum 1999
Zdroj: J.Beneš 2001
Praha-Hlubočepy, výsledky
kontext
kulturní
plodiny
plané
sbírané
druhy
plevele
ostatní
nálezy
vz. č.
Triticum dicoccon Schrank
Triticum dicoccon Schrank
Triticum dicoccon Schrank
Triticum monococcum L.
Triticum monococcum L.
Triticum monococcum L.
Triticum dicoccon / monococcum
Triticum dicoccon / monococcum
Triticum dicoccon / monococcum
Triticum sp.
Hordeum vulgare s.l.
cf. Hordeum sp.
Cerealia
Lens esculenta Moench
Fabaceae
Corylus avellana L.
cf. Cornus mas L.
Pruns spinosa L.
Echinochloa crus-galli (L.) Breauv.
Fallopia convlvulus (L.) Ä. Löve
Chenopodium album L.
71
1
5+2/2+1zl
3
2
4
1
71
71
2
14
1
3
12
8
8
2
2
2
2
1
5
6
2
6
67
4
2
xx
xx
xx
xx
82
79
5
6
2+2zl 1+1zl
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
60 0133,125,126
7
8
xx
xx
2
xx
xx
8
2
pšenice dvouzrnka
pšenice jednozrnka
pš. dvouzrnka / jednozrnka
2
5
1
18zl
3
4/2
2
8+27zl
1+24zl
3
4
3/2+9zl 15/2+11zl
3zl
2zl
4zl
5zl
1
6+3zl
14zl
1
7zl
31zl
1zl
3/2+1zl
pšenice
ječmen obecný
ječmen ?
obilniny
čočka kuchyňská
bobovité
7
1
líska obecná
dřín obecný?
trnka obecná
ježatka kuří noha
opletka obecná
merlík bílý
7zl
1
15+1zl
25
Chenopodium hybridum L.
Solanum nigrum L.
Malva sp.
Silene sp.
Persicaria lapathyfolia (L.)
Indeterminata
4
1
2
3
1
Molusca
uhlíky
kosti
3
x
x
1
15+7zl
22
3
1
1
1
13+3zl
23
7
3+1/2
1
1
1
2
1
1zl
3
x
x
2
2
3+3zl
x
x
1
1
1
9+2zl 2+1zl
6zl
merlík zvrhlý
lilek černý
sléz
silenka
rdesno blešník / červivec
neurčeno
2+2zl
xxx
Analyzoval: P. Kočár
Praha-Hlubočepy, příklad
zachycených taxonů
Echinochloa crus-galli
Polygonum lapathifolium
Příklad 2
Archeobotanický výzkum příkopů
opevnění Starého Města pražského
Středověká Praha
Archeologický výzkum
v ulici Na příkopě
(1998-2001)
Staroměstské opevnění
vybudováno po 1230
Ulice Na příkopě
Profil odvodňovacího příkopu
Pylový profil: Praha, Na příkopě
Analýza rozsivek



Jednobuněčné organismy,
vytvářejí pevné schránky
(SiO2)
Každý druh má různé
nároky na vodní prostředí
(saprobní index)
Na základě zastoupení
druhů v jednotlivých
vrstvách se spočítá celkový
index vrstvy
Praha, Na příkopě,
charakter vodního prostředí středověkého příkopu

Vrstvy 2 a 3 relativně
čisté, vrstva 4 zhoršení
Následuje zlepšení kvality,
poté mírné zhoršování
Archeobotanické nálezy Na příkopě
Polycnemum arvense
Lycopus europeus
Eleocharis palustris
Schoenoplectus tabernemontani
Nálezy plodů a semen



Identifikováno 180 druhů
rostlin (bez započtení
dřeva stromů)
40 druhů je užitkových
(kulturních)
Ostatní druhy
charakterizují vývoj
lokální a regionální
vegetace od roku 1230 do
konce 14. století


Užitkové druhy:
petržel, konopě, třešeň,
dřín, líska, fík, chmel,
ořešák, len, jabloň,
hrušeň, slivoň, proso,
mák, pastinák, broskev,
trnka, ostružina, žito,
pšenice, borůvka, vinná
réva
Synantropní a přirozená vegetace

Fáze A (13. století):
Ukládání rostlinného materiálu
ještě neprobíhalo.


Fáze B (2. pol. 13. století):
Počátek ukládání odpadového
materiálu z domácností a
dílen.

Fáze C (14. století):
Fáze zarůstání ruderální
vegetací, ukládání odpadu
méně intenzívní.
Fáze D (konec 14., počátek 15.
století):
Fáze postupného vyplňování
koryta příkopu, odpad z
domácností a dílen převažuje.
Postupný zánik díla.
Příklad 3
Relikviářový hrob kněžny Ludmily,
Pražský hrad
Bazilika svatého Jiří

Rakev s ostatky sv.Ludmily
Výsledky analýz



Analýza pylu: negativní
Vyloučeno delší umístění lněné látky
jako vnější součásti nějakého objektu.
Rostlinné makrozbytky: negativní
Vyloučeno uložení v půdním prostředí.
Mikroskopické houby: pozitivní
Prostředí se sníženou cirkulací vzduchu.
Entomologická analýza



Synantropní druhy,
žijí v zastíněných
prostorách.
Vylučují uložení
souboru látek v půdě.
Před uzavřením
olověné rakve.
Ptinus fur
Tipnus unicolor
Závěry přírodovědných analýz


Studovaný soubor z hrobu sv. Ludmily nevznikl v
prostředí inhumace kněžnina těla na Tetíně, ale
vznikl mimo půdní prostředí v duté, ostíněné,
nevětrané prostoře v bazilice sv. Jiří na Pražském
hradě.
Soubor vznikl s vysokou pravděpodobností před
uzavřením balíčku v olověné rakvi.

similar documents