Właściwości Fizyczne i Chemiczne Morza Bałtyckiego

Report
Wykonała grupa projektowa 1. z SP Rodowo:
Kuba .B , Kuba. C , Krzyś , Daniel , Damian ,
Julka , Ilona
1.Położenie Morza Bałtyckiego
Morze Bałtyckie położone jest
w północnej części Europy ,
otoczone od zachodu Półwyspem
Jutlandzkim , od zachodu i północy
Półwyspem Skandynawskim , od
południa zwartym lądem Europy.
Położenie Morza Bałtyckiego
2. Połączenie z Oceanem Atlantyckim
 Bałtyk jest morzem śródlądowym
wewnątrzkontynentalnym. Jest częścią systemu
Oceanu Atlantyckiego - połączenie z oceanem
(a właściwie z Morzem Północnym) występuje przez
cieśniny oddzielające Półwysep Skandynawski
i Półwysep Jutlandzki (Skagerrak, Kattegat, Wielki
i Mały Bełt oraz Sund). Jego powierzchnia wynosi
około 415 tys. km2
Połączenie Morza Bałtyckiego z Oceanem Atlantyckim
3.Linia brzegowa Morza Bałtyckiego
 Linia brzegowa Bałtyku jest mocno
urozmaicona i ukształtowana została
w wyniku działalności lodowca
skandynawskiego Długość linii
brzegowej liczy ponad 15 tys. km,
z czego w granicach Polski znajduje się
590 km.
Morze Bałtyckie
4. Fale na Morzu Bałtyckim
 Morze Bałtyckie należy do mórz niespokojnych,
burzliwych, ma falę krótką, stromą, nagłą i szybko
narastającą.
 Najgroźniejszym zjawiskiem na morzu jest fala
sztormowa. Utrudnia ona żeglugę, jest niebezpieczna
dla jednostek pływających, niszczy umocnienia
brzegowe, a nawet budowle hydrotechniczne.
FALE SZTORMOWE
Bałtyk to morze o znacznym falowaniu wiatrowym. Przeciętna fala
sztormowa osiąga wysokość 4-5 metrów, a najwyższe fale osiągają
ponad 10 m.
FALOCHRON
5.Pływy ma Bałtyku
 Pływy morskie mają minimalne znaczenie.
Ich wysokość maksymalna wynosi od kilku
centymetrów (np. w Zatoce Gdańskiej) do około 50
cm w Kattegacie. Na Morzu Bałtyckim zdarzają się
także sejsze - ich amplituda sięga 30 cm. Stałe silne
wiatry powodują (zwłaszcza zimą) spiętrzanie wody
wzdłuż wybrzeży. Stwarza to poważne zagrożenie
powodziowe (cofka morska). Spiętrzenia osiągają
wysokość najczęściej od 0,5 do 2 m, ale czasami są
wyższe (do 4 m - w Petersburgu).
WZBURZONE MORZE
Południowe wybrzeże Bałtyku
6. TEMPERATURA POWIETRZA
 W lutym średnia temperatura znajduje się tu poniżej
–11oC, a w lipcu wynosi ponad 15oC. W okresie zimy
niskie temperatury wzrastają ku wschodowi ( o 2,5oC).
W tym samym kierunku dość znacznie wzrasta średnia
amplituda temperatur ( o 3oC). Ale roczna amplituda
temperatur wzrasta nie tylko ku wschodowi, lecz
również wzdłuż wybrzeży ku północy. Wraz ze
wzrostem szerokości geograficznej rosną znacznie
ujemne temperatury zimy.
Morze Bałtyckie
7. Opady
 Średnia roczna ilość opadów na Bałtyku i w pasie
przybrzeżnym utrzymuje się w granicach od 400 do
800 mm/rok. Stosunkowo wysoką ilość opadów
otrzymują obszary lądowe otaczające Bałtyk. Od
wybrzeży w kierunku morza maleje znacznie ilość
opadów. Nad centralnymi akwenami Bałtyku oraz na
wyspach ilość opadów zmniejsza się do 400 mm
rocznie.
8.TEMPERATURA WODY W MORZU
BAŁTYCKIM
 Termika wód Bałtyku odznacza się dużymi wahaniami
w ciągu roku: w sierpniu wody powierzchniowe
osiągają temperaturę od 12-14oC na północy morza do
18-20oC na południu. W zatokach południowego
wybrzeża temperatura osiąga czasami nawet 22oC
Natomiast w lutym temperatury wynoszą do +2,5oC.
Lód pokrywa całkowicie północną część Zatoki
Botnickiej i wschodnią część Zatoki Fińskiej od
listopada do maja. Na pozostałym obszarze zamarza
tylko pas przybrzeżny na okres od 1 do 4 miesięcy
Ujście rzeki do morza
KLIF –wybrzeże wysokie
9. Głębokość na Morza Bałtyckiego
 Morze Bałtyckie jest stosunkowo płytkie
(zaliczamy je do mórz szelfowych). Średnia głębokość
to 52,3 m, a maksymalna 459 m (Głębia Landsort).
Inne większe głębie to Głębia Gotlandzka (249 m),
Głębia Alandzka, Głębia Gdańska.
 W dnie morza wyróżnia się baseny: na zachodzie
Basen Bornholmski (głębokość do 105 m), oddzielony
progiem Rynny Słupskiej od Głębi Gdańskiej (118 m),
w środkowej części Basen Gotlandzki (głębokość do
459 m), na północy Basen Zatoki Botnickiej.
Głębiny na Morzu Bałtyckim
Największe Głębie Bałtyku
 1.Głębia Arkońska50 m 2.Głębia Bornholmska105 m
3.Głębia Gdańska118 m 4.Głębia Gotlandzka249 m
5.Głębia Landsort459 m 6.Głębia Alandzka405 m
7.Głębia Botnicka294 m
10. RUCHY WODY MORSKIEJ
 Na Bałtyku występują lokalne prądy morskie:
· Powierzchniowy prąd wody słodkiej płynący na zachód.
· Głębinowy prąd wody słonej przynoszący słone wody z Morza
Północnego.
· Dryfy powodujące potok rumowiska skalnego, szczególnie
piasku i tworzenie mierzei (przy wybrzeżach południowych).
Ruchy wody morskiej:
·Falowanie (spowodowane wiatrem) jest niewielkie - do 3
metrów, fala sztormowa piętrzy fale o dodatkowe 2 metry, a ich
długość wynosi 60-80 m. Krótki okres i duża stromość sprawiają,
że są niebezpieczne dla żeglugi. Jest akwenem burzliwym
i niebezpiecznym, o czym świadczą katastrofy promów
pasażerskich.
WYBRZEŻE WYSOKIE
11. ZASOLENIE WÓD BAŁTYKU
 Zasolenie Bałtyku jest najniższe na świecie. W porównaniu
z oceanem, wody Bałtyku są zaledwie słonawe. Przeciętne
zasolenie wynosi około 7%o i jest pięciokrotnie mniejsze
od średniego zasolenia wszechoceanu (35%o). Wpływają
na to warunki klimatyczne, duże zlewisko oraz utrudniony
kontakt z wodami oceanu. Bałtyk jest morzem chłodnym,
więc jego parowanie jest znacznie ograniczone. Zasolenie
zmniejszają również liczne rzeki dużego zlewiska, będące
źródłem słodkich wód. Przez wąskie, o wysokich progach,
płytkie cieśniny duńskie (8-18 m głębokości) ograniczony
jest także kontakt Bałtyku z wodami oceanicznymi
Zasolenie Bałtyku
 Słabo zasolone, lżejsze wody wypływają przy powierzchni przez
cieśniny na zachód. Natomiast od strony Atlantyku, przy dnie,
dochodzi do okresowych wlewów bardziej zasolonych wód
oceanicznych. Powierzchniowe wody Bałtyku są bardzo słabo
zasolone - od około ł0%o w części zachodniej i 7%o w części
środkowej do około 3%o w zatokach Botnickiej i Fińskiej.
Zasolenie zależy ono od:
· Głębokości. Zasolenie wód dennych w cieśninach duńskich
wynosi około 20%o, w Głębi Gdańskiej 13-14`%o, a w zatokach
Fińskiej i Botnickiej 5-8%o.
· Wody wpadające rzekami do morza obniżają zasolenie.
· Opady obniżają zasolenie.
· Utrudniona wymiana wody z Atlantykiem obniża zasolenie.
· Parowanie wody podwyższa zasolenie.
ZASOLENIE Morza Bałtyckiego
Dziękujemy za uwagę 
Korzystaliśmy ze stron :
 http://www.naszbaltyk.pl/hydrologia.html
 http://geografia_liceum.republika.pl/
 http://ivloken.republika.pl/baltyk/zasolenie.
 http://www.sciaga.pl/tekst/39434-40-
charakterystyka_morza_baltyckiego

similar documents