Computer1

Report
บทที่ 1
ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
การทางานของระบบคอมพิวเตอร์
การทางานของคอมพิวเตอร์ เริ่ มจากการป้อนข้ อมูลเข้ าทางหน่วยป้อน
ข้ อมูล (Input Unit) ผ่านไปยังหน่วยประมวลผลกลาง (CPU : Central
Processing Unit) โดยหน่วยประมวลผลกลางจะทางานร่ วมกับหน่วยความจา
(Memory Unit) เมื่อได้ ผลลัพธ์ที่ต้องการ จะส่งข้ อมูลไปยังหน่วยแสดงผล (Output
Unit) กระบวนการทางานสามารถเขียนเป็ นแผนภาพได้ ดงั นี ้
INPUT UNIT
CPU
MEMORY
UNIT
OUTPUT UNIT
ตัวเครื่ องคอมพิวเตอร์ (Case)
Case คือ ฮาร์ ดแวร์ ที่สาคัญอีกชิ ้นหนึ่ง ที่ห่อหุ้มอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ไว้
เป็ นฮาร์ ดแวร์ ที่รองรับฮาร์ ดแวร์ อื่นๆ เช่น Motherboard HDD CD-DVD PS พัด
ลมระบายอากาศ และ และอุปกรณ์ เสริ มอื่น ๆ เป็ นต้ น มีลกั ษณะ เป็ นทรงคล้ าย
รูปทรงสี่เหลี่ยม มีช่องว่างภายใน ใช้ รองรับอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
รูปแบบของเคส
Case แนวนอน
Case แนวตัง้
เคสแบบฟลูทาวเวอร์ (Full Tower) เป็ น
เคสขนาดใหญ่ที่สดุ มีน ้าหนักมากไม่นิยมวางบน
โต๊ ะ มี ช่ อ งใส่ ดี วี ดี ร อม ฮาร์ ต ดิ ส และอื่ น ๆ เป็ น
จานวนมาก
เคสแบบมี เ ดี ย มทาวเวอร์ (Medium
Tower) เป็ นเคสแบบวางแนวตังที
้ ่มีขนาดเล็ ก
กว่ า แบบฟลูท าวเวอร์ ปั จ จุบัน เป้ นที่ นิ ย มกัน
อย่างแพร่หลาย สามารถวางบนโต๊ ะหรื อพื ้นได้
เคสแบบมินิทาวเวอร์ (Mini Tower) เป็ น
เคสแบบวางแนวตังที
้ ่มีขนาดเล็กที่สดุ ปั จจุบนั ไม่
ค่ อ ยนิ ย มใช้ เนื่ อ งจากไม่ ส ามารถใส่ อุ ป กรณ์
เพิ่มเติมเข้ าได้ มาก ๆ
เคสแบบวางแนวนอนหรื อ
แบบเดสก์ ท็ อ ป (Desktop) เป็ นเคส
แบบว่างแนวนอนแล้ ววางจอภาพไว้
บนตัวเคส นิยมใช้ ตามบริ ษัทหรื อตาม
หน่วยงาน ต่าง ๆ
ส่ วนประกอบเมนบอร์ ด (Main Board)
1. ช่ องสาหรั บติดตัง้ ซีพียู Socket
ซีพียูถือได้ ว่าเป็ นตัวหลักที่กาหนดว่ าเมนบอร์ ด
แต่ละรุ่ นนันจะน
้
าไปใช้ งานร่ วมกับซีพียรู ุ่ น ใดหรื อแบบใดได้
บ้ าง ซึ่ง ก็ จ ะเป็ นตัวก าหนดชิ ปเซ็ต, ซ็อ คเก็ ต และอื่ น ๆ ที่
เหมาะกับ ซี พียูรุ่ น นัน้ ๆ ตัว อย่ า งรู ป แบบของช่ อ งส าหรั บ
ติดตังซี
้ พียู
2. ช่ องสาหรั บติดตัง้ แรม (Memory Slot)
RAM แต่ละชนิดจะมีลกั ษณะเป็ นแผงที่มีรูปแบบ ความยาว และจานวนขา และ
รอยบากไม่ตรงกัน ดังนัน้ ช่องเสียบบนเมนบอร์ ดแต่ละรุ่นจึงออกมาเพื่อรองรับ RAM เพียง
ชนิดเดียวเท่านัน้
3. ชิปเซ็ต (Chip Set) เป็ นอุปกรณ์เมนบอร์ ดที่มีความสาคัญรองลงมาจาก
ซีพียทู าหน้ าที่ในการควบคุมการทางานของส่วนประกอบต่าง ๆ บนเมนบอร์ ด
3.1 ซิปนอร์ บริดจ์ (North Bridge) ซึง่ จบ
ควบคุ ม การท างานและจั ด การท างานและ
จั ด ก ารกั บ ระ บ บ ก ารส่ ง ผ่ านข้ อ มู ล ข อ ง
หน่วยความจาและอุปกรณ์ ความเร็ ว สูงต่าง ๆ
เช่น การ์ ดจอบัส AGP บัส และ PCI Express
3.2 ชิปเซาท์ บริ ดจ์ (south Bridge) จะ
ควบคุมการจัดการ I/O Device ต่าง ๆ ได้ แก่
IDE Controller พอร์ ตขนาด พอร์ ตอนุกรม USB
เป็ นต้ น
4. ระบบบัสและช่ องสาหรั บติดตัง้ อุปกรณ์ ต่าง ๆ (Bus & Slot)
บัสเป็ นการเชื่อมต่อของข้ อมูลระหว่างอุปกรณ์ ต่าง ๆ บนเมนบอร์ ดเนื่ องจาก
อุปกรณ์แต่ละตัวบนเมนบอร์ ดจะมีการรับส่งข้ อมูลด้ วยความเร็ วแตกต่างกัน จึงมีการแยก
ส่วนออกเป็ นบัสประมาณ 2- 4 ชุด ที่มีความเร็ วแตกต่างกัน โดยชิปเซ็ตเหล่านี ้จะเป็ นตัว
ควบคุมการทางานของบัสเหล่านี ้
บัส PCI เป็ นบัสความเร็วค่อนข้ างสูง มีอตั รา
ความถี่ 33 MHz ใช้ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์
ความเร็วต่า
บัส AGP มีความถี่เริ่ มต้ นที่ 66 MHz ทาให้ มี
อัตราการส่งข้ อมูลที่สงู
บัส PCI Express เป็ นระบบบัสที่ถกู ออกแบบมา
เพื่อรองรับการส่งถ่ายข้ อมูลด้ วยความเร็ วสูง
5. ขัว้ ต่ อปุ่ มสวิตซ์ และไฟหน้ าเครื่ อง
เป็ นขัวต่
้ อสัญญาณต่าง ๆ ที่มีไว้ สาหรับ หลอดไฟแสดงสถานนะหน้ าเครื่ องและ
ปุ่ มสวิตซ์หน้ าเครื่ องก็เป็ นสิ่งสาคัญสาหรับการควบคุมการทางาน
-ปุ่ ม reset ทาหน้ าที่เสมือนปิ ดเครื่ องแล้ วเปิ ดอัตโนมัติ
-ปุ่ ม power ใช้ สาหรับเปิ ดเครื่ อง แต่สามารถปิ ดเครื่ องได้ ในกรณีที่ไม่สามารถปิ ด
เครื่ องด้ วยการ shutdown ได้ โดยการกดปุ่ มทิ ้งไว้ 2-4วินาที
-ไฟ power เป็ นหลอดไฟ LED แสดงสถานะว่ากาลังเปิ ดเครื่ องอยู่
-ไฟ haeddisk เป็ นหลอด LED ส่วนใหญ่จะใช้ สีแดง ใช้ แสดงการทางานของฮาร์
ดิสก์ ถ้ ากาลังทางานอยูไ่ ฟจะกระพริบแต่ถ้าไม่มีไฟก็จะดับ
7. พอร์ ตเชื่อต่ ออุปกรณ์ หน่ วยความจาสารอง
มี 2 ลักษณะ คือ
7.1 ขัว้ ต่ อที่ใช้ กับอุปกรณ์ แบบ IDE
เช่ น ฮาร์ ดดิสก์ และซีดีรอม
7.2 ขั่วต่ อที่ใช้ กับอุปกรณ์ แบบ
Serial ATA
8. พอร์ ตเชื่อมต่ ออุปกรณ์ Floppy Disk (FDD)
ขัวต่
้ อ Floppy Disk Drive ใช้ ขาเพียง 34 ขาเท่านัน้ สาหรับเชื่อมต่อ
สายสัญญาณจาก Floppy Disk Drive เข้ ากับเมนบอร์ ด ตัว พอร์ ตที่อยูบ่ น
เมนต์บอร์ ดจะมีสีดาคล้ ายกันกับขัวต่
้ อที่ใช่สาหรับเชื่อมต่อ CD-ROM,DVE-Rom
มีขนาดเล็กกว่าชัดเจน
9.พอร์ ตอนุกรมและพอร์ ตขนาน
• พอร์ ตอนุกรมจะมีหวั เข็ม 9 เข็ม หรื อ 25 เข็ม
(พอร์ ตนี ้จะเป็ นตัวผู้ เพราะมีเข็มยื่นออกมา)
• พอร์ ตนีจ้ ะต่อกับอุปกรณ์ ต่าง ๆ เช่น เม้ าส์
โมเด็ม สแกนเนอร์ เป็ นต้ น
• สามารถต่อความยาวได้ ถึง 6 เมตร และราคา
สายก็ไม่แพงนัก
10.พอร์ ตเม้ าส์ และคีย์บอร์ ด
ปั จจุบนั เป็ นพอร์ ตขนาดเล็กเรี ยกว่า PS/2
11.พอร์ ต USB
เป็ นพอร์ ตที่มีลกั ษณะเป็ นช่องสีเ่ หลีย่ ม
พอร์ ตนี ้สามารถรองรับอุปกรณ์ได้ หลายประเภท เช่น
เม้ าส์ คีย์บอร์ ด สแกนเนอร์ โมเด็ม เป็ นต้ น
12.พอร์ ต มัลติมีเดีย
สีเขียวใช้ สาหรับเสียบลาโพง หรื อหูฟัง สี
ชมพูดใช้ แทนไมโครโฟน
หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)
หน่วยประมวลผลกลางเปรี ยบเสมือนสมองของเครื่ องคอมพิวเตอร์
โดยทาหน้ าที่ในการคานวณค่าต่าง ๆ ตามคาสัง่ ที่ได้ รับและควบคุมการทางาน
ของส่วนประกอบอื่น ๆ ทังหมด
้
หน่ วยคานวณทางคณิตศาสตร์ และตรรกะ
ทาหน้ าที่ประมวลผลโดยใช้ วิธีทางคณิตศาสตร์
หน่ วยประมวลผลข้ อมูลชั่วคราว ทาหน้ าที่
พักข้ อมูลชัว่ คราวก่อนที่จะถูกนาไปประมวลผล
หน่ วยควบคุม ทาหน้ าที่ควบคุมการอุปกรณ์
ต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ ทงหมด
ั้
หน่ วยความจา (Memory Unit)
หน่วยความจา เป็ นส่วนประกอบที่มีความสาคัญและทางานกับ
ซี พี ยู เป็ นอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ในการจดจ าข้ อมู ล และค าสั่ ง ต่ า ง ๆ ซึ่ ง
หน่วยความจาที่อยู่ระหว่างการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ บางครั ง้ อาจ
เรี ยกว่า หน่วยเก็บข้ อมูลหลัก (Primary Storage)
สามารถแบ่งได้ 2 ชนิด คือ
หน่วยความจาหลัก (Main Memory)
หน่วยความจาสารอง (Secondary Storage)
หน่ วยความจาหลัก (Main Memory)
หน่วยความจาหลัก เป็ นที่เก็บคาสัง่ และข้ อมูลในคอมพิวเตอร์
การจดบันทึกข้ อมูล คาสัง่ ทดเลขในการคานวณ แบ่งได้ 2 ประเภทคือ
ROM หน่วยความจาที่มีโปรแกรมหรื อข้ อมูลอยู่แล้ ว และพร้ อมที่จะ
นามาต่อกับไมโครโพรเซสเซอร์ ได้ โดยตรง ซึ่งโปรแกรมหรื อข้ อมูล
นันจะไม่
้
สญ
ู หายไป แม้ วา่ จะไม่มีการจ่ายไฟเลี ้ยงให้ แก่ระบบ
RAM หน่ ว ยความจ าที่ ใ ช้ เ ป็ นหน่ ว ยความจ าหลัก ของ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เป็ นหน่วยความจาประเภทที่อ่ านเขียน
ข้ อมูลลงไปได้ ตลอดเวลา แต่ถ้าไฟดับหรื อปิ ดเครื่ อง ข้ อมูล
ในหน่วยความจาจะหายหมดทันที
หน่ วยความจาสารอง
หน่วยความจาสารอง ทาหน้ าที่การเก็บข้ อมูลและโปรแกรม ซึง่ ต่าง
จาก RAM ที่หน่วยความจาสารองจะเก็บข้ อมูลแบบถาวร โปรแกรมจะและ
ข้ อมูลจะไม่สญ
ู หายหากมีการปิ ดเครื่ อง มีขนาดใหญ่กว่า RAM
หน่วยความจาสารองมี 3 ชนิด คือ
• Floppy Disk
• Hard Disk
• Optical Disc
Floppy disk drive คือเครื่ องอ่านและ
บันทึกข้ อมูลลงในแผ่น Floppy Disk ซึ่งมีความจุ
1.4 MB โดยแผ่น Diskนี จ้ ะประกอบด้ วยแผ่น
พลาสติกบางๆเคลือบสารแม่เหล็กเอาไว้ และอ่า น/
เขียนโดยใช้ หวั อ่าน-เขียนแบบแม่เหล็ก
Hard Disk จะเก็บบันทึกข้ อมูลหรื ออ่านข้ อมูลแล้ ว ยังเป็ นที่ พกั หรื อสารอง
ข้ อมูลต่าง ๆ ในระหว่างการทางานของโปรแกรมและระบบปฏิบัติการด้ วย แบ่ ง
ออกเป็ น 3 แบบใหญ่ ๆ
EIDE
SCSI
Serial ATA
สื่อในการเก็บข้ อมูล Optical Disc
สื่อบันทึกข้ อมูลประเภทออปติคอลดิสก์มีดงั ต่อไปนี ้
CD-ROM เป็ นอุปกรณ์ที่ทาหน้ าที่อา่ น ข้ อมูล จาก
แผ่นซีดีรอม และทาการแปลงสัญญาณข้ อมูล แล้ ว
ส่งไปยังหน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์ และใช้
เทคโนโลยีของแสงเลเซอร์ ในการอ่านเขียนข้ อมูล
DVD Drive เป็ นไดร์ ที่สามารถอ่านข้ อมูลได้
จากแผ่น(CD) และ (DVD) แต่สามารถบันทึก
หรื อเขียนข้ อมูลลงไปบนแผ่นได้

similar documents