รูปแบบการตัดสิน - สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Report
โครงการประกวดกองทุ น สารองเลี้ ย งชี พ ดี เ ด่ น
ครั้ งที่ 2
ประจาปี 2556
ประเภทของการประกวด
1. กองทุนฯ ที่มีขนาดมากกว่า 5,000 ล้ านบาท
2. กองทุนฯ ที่มีขนาดระหว่าง 1,000-5,000 ล้ านบาท
3. กองทุนฯ ที่มีขนาดต่ากว่า 1,000 ล้ านบาท
4. บริ ษัทจัดการกองทุนที่จดั การกองทุนร่ วม (pooled fund)ดีเด่น
หมายเหตุ:
สาหรับกองทุนร่วม (pooled fund) ที่สนใจเข้ าร่วมประกวดจะจัดอยู่
ในประเภทที่ 3
ประเภทของรางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ ได้ รับโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
2. รางวัลชมเชยได้ รับโล่จากกระทรวงการคลัง
สมาคมฯจะประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลแก่กองทุนที่ชนะการประกวด
ในวันพฤหัสบดีท่ ี 28 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้ องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี
โดยศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้ เกียรติเป็ นประธาน
คุณสมบัตผิ ้ ูสมัคร
1. เป็ นกองทุนฯ จดทะเบียนกับกลต.มาแล้ วไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. ในกรณีประเภทการประกวดที่ 1-3 กองทุนฯ ต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากประธานกองทุนฯ
ในกรณีประเภทการประกวดที่ 4 บลจ. ต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
ผู้อานวยการสายงานกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
3. ไม่เป็ นกองทุนที่ได้ รับรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโครงการประกวดกองทุนสารองเลี ้ยงชีพดีเด่น
ประจาปี 2555
รู ปแบบการตัดสิน
รูปแบบการตัดสิน
ประเภทที่ 1-3
ประเภทที่ 4
1. การตัดสินจากใบสมัคร
70 คะแนน
50 คะแนน
2. การสัมภาษณ์
30 คะแนน
50 คะแนน
• 30 คะแนน- บลจ.
• 20 คะแนน - กองทุนที่เป็ นสมาชิก
• สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่ www.aop.or.th
• กาหนดปิ ดรับใบสมัครวันพฤหัสบดีท่ ี 15 สิงหาคม 2556
• ประกาศผลผู้ผา่ นการคัดเลือกรอบแรกและนัดสัมภาษณ์ในเดือนกันยายน
เกณฑ์ การตัดสินและนา้ หนักคะแนน ประเภท 1-3
เกณฑ์ การตัดสิน
1 โครงสร้ างการบริหารจัดการกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
2 บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของนายจ้ างและ
คณะกรรมการกองทุน
3 ความสามารถในการเป็ นที่พงึ่ ในวัยหลังเกษี ยณ
4 บทบาทของกองทุนต่อพัฒนาการและศักยภาพของสมาชิก
กองทุนและสมาคมฯ
รวม
นา้ หนัก
15
30
35
20
100
เกณฑ์ การตัดสินและนา้ หนักคะแนน ประเภท 4
เกณฑ์ การตัดสิน
1 การบริหารจัดการกองทุน
2 ความสามารถในการเป็ นที่พงึ่ ในวัยหลังเกษียณ
3 บทบาทของกองทุนต่อพัฒนาการและศักยภาพของ
สมาชิกกองทุนและสมาคมฯ
รวม
นา้ หนัก
30
40
30
100
Q&A

similar documents