Ka*dodenní *ivot v raném st*edov*ku

Report









Autor: Mgr. Pavlína Vaculíková
Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace
Komenského 78, Zlín – Malenovice, 763 02
2011/2012
Určení: 7. ročník ZŠ
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Dějepis
Téma: Každodenní život v raném středověku
Anotace: vysvětlení pojmů, grafy rozdělení společnosti, obrázky k
bydlení, odívání, zemědělství, řemeslu, zápis, tajenka na
opakování Velké Moravy
Datum zpracování:27. 12. 2011
KAŽDODENNÍ ŽIVOT V RANÉM
STŘEDOVĚKU
Proměna středověké krajiny
1
2
3
4
5
X
7
8
9
1. Co šířili Konstantin a Metoděj
6. Co se stalo s Velkou Moravou v roce 906?
2. Jakou řečí se mluvilo na Velké Moravě?
7. Jednoduchá románská stavba obdélníkového půdorysu:
3. Pod náporem koho se rozpadla Velká Morava?
8. Jednoduchá románská stavba kruhového půdorysu:
4. Kdo byl roku 869 jmenován prvním moravským arcibiskupem?
9. V jakém slohu se stavěly stavby na Velké Moravě?
5. Kdo vládl Velké Mora ě roku 870?
6
S
T
A
R
O
K
Ř
E
S
Ť
A
N
S
T
V
Í
S
L
O
V
Ě
N
Š
T
I
N
O
M
A
Ď
A
R
ů
E
T
O
D
Ě
J
R
O
S
T
I
S
L
A
V
A
X
S
E
M
B
R
O
M
R
O
Z
P
A
D
L
A
Z
I
L
I
K
A
R
O
T
U
N
D
A
Á
N
S
K
É
M
U
1. Co šířili Konstantin a Metoděj
6. Co se stalo s Velkou Moravou v roce 906?
2. Jakou řečí se mluvilo na Velké Moravě?
7. Jednoduchá románská stavba obdélníkového půdorysu:
3. Pod náporem koho se rozpadla Velká Morava?
8. Jednoduchá románská stavba kruhového půdorysu:
4. Kdo byl roku 869 jmenován prvním moravským
arcibiskupem?
9. V jakém slohu se stavěly stavby na Velké Moravě?
5. Kdo vládl Velké Mora ě roku 870?
FEUDÁLNÍ SPOLEČNOST






Feudum = půda
Společnost založená na vlastnictví půdy
Půda patří panovníkovi
Panovník půdu daruje nebo propůjčuje šlechtě
Šlechta půdu pronajímá poddaným
Poddaní na půdě pracují
SPOLEČENSKÉ VRSTVY
Vládnoucí:
 Panovník
 Šlechta

Vojsko a duchovenstvo
Poddaní:
 Řemeslníci a
obchodníci
 Zemědělci ( rolníci)
TI, KTEŘÍ BOJUJÍ






Družina bojovníků kolem
přemyslovského knížete
Za odměnu spravují části
území a získávají půdu
Postupně se z nich stává
šlechta
Vlastní dvorce, pozemky a
vesnice
Bojovníci jsou také
svobodní sedláci – později
nižší šlechta
Výzbroj: kopí, meč, kulatý
štít, helmy, zbroj,
samostříly, luky, prak
TI, KTEŘÍ SE MODLÍ






Biskup – nejvyšší
představitel církve v
raném středověku –
pražský + od 1063
olomoucký
Kněží
Mniši = řeholníci
Církevní řády u nás –
benediktini, premonstráti
a cisterciáci, rytířský řád templáři
Kláštery = centra
vzdělanosti, latina
Církev postupně zvětšuje
svou moc, od poddaných
vybírá desátky
TI, KTEŘÍ PRACUJÍ
Poddaní
 Zemědělci, řemeslníci,
obchodníci
 Zpočátku svobodní,
jakmile je panovník
daroval šlechtě,
stávají se
nesvobodnými
 Platí rentu šlechtě a
desátek církvi
 Robotují na
šlechtickém

ZEMĚDĚLCI






Žijí ve vesnicích –
vzdálené od sebe
Nejúrodnější oblasti –
Polabí , Poodří, Povltaví,
Pomoraví, Posázaví
Vesnice = cca 70 lidí
Období vnitřní
kolonizace = osidlování
neobydlených míst =
získávání nové
zemědělské půdy –
klučení a žďáření
Husté lesy – bukové,
dubové
Nástroje: jho, rádlo, srp,
sekera, hrábě, rýč
ŘEMESLNÍCI





Žijí v hradištích a
městech
Hrnčíři, tkalci, zbrojíři,
kováři, koláři, zlatníci
Platidla – výměnný
obchod, denáry, plátěné
šátky, med
Tržiště – Praha,
Olomouc, Brno, Znojmo
Těžba stříbra – Jihlava,
Kutná Hora, Příbram
Rakovník
JÍDLO
Kníže a velmož –
maso + chléb, kaše,
sýry
 Prostý člověk – obilné
kaše, husté polévky,
obilniny, luštěniny,
maso – drůbeží a
vepřové – zřídka
 Nápoje – pivo, víno,
medovina

BYDLENÍ





Velmoži – opevněné dvorce
– obytný dům, kostel –
kamenné -, hospodářské
budovy
Sedláci – polozemnice,
dřevěné stavby
Venkovský statek - ze
dřeva– obytný dům a
hospodářské budovy –
kurníky, stáje…
Obytný dům – jedna
místnost s otevřeným
ohništěm – kouř odcházel
dírou ve střeše
Nábytek – truhlice, tyče od
stropu, nemají stoly, jí
dřevěnou lžicí, spaní na
slámě a kožešinách na zemi
OBLÉKÁNÍ
Každý měl jedny šaty
 Oblečení nebylo
barevné
 Muži – tuniky – košile
přepásaná v pase, na
nohou ovinky –
punčochy, pláště, na
hlavě čapky
 Ženy – tuniky dlouhé
až k zemi, pláště, na
hlavě roušky

ODKAZY

Vše staženo ke dni 27. 12. 2011:
Obrázky:
http://dejepissychrov.sweb.cz/opakovani8.html
http://malotridka.ic.cz/5-projekty/vyprava-do-minulosti/
http://dalsimoravak.bloguje.cz/341657-klub-pratel-znojemske-rotundy-amorava.php
http://www.klaster-zlatakoruna.eu/historie/cisterciacky-rad/
http://www.is.mb-net.cz/mb-pravek-novovek/N12502.htm
http://emaracana.blogspot.com/2008/03/kluen-en-v-prachovskch-skalch.html
http://www.encyklopedie.ckrumlov.cz/docs/cz/mesto_histor_hospod.xml
http://abc.blesk.cz/clanek/casopis-abc/1301/zhave-kulate-mince.html
http://www.poslirecept.cz/recept/sladky-zivot/18293/ovesna-kase-s-medem-aorechy.html
http://www.palba.cz/viewtopic.php?t=3806
http://www.slovane.cz/view.php?cisloclanku=2009040004
http://www.palba.cz/viewtopic.php?t=2962

Text – vlastní práce autorky














similar documents