02 Přístupy sociální práce ve vztahu k menšinám ()

Report
Problémy menšinových skupin II
02
Přístupy sociální práce ve vztahu k
menšinám
Přístupy sociální práce ve vztahu k
menšinám
• Antiopresívní přístup
• Ekologický přístup
Na konci 80. let a v průběhu 90. let se v moderní
sociální práci začaly prosazovat přístupy, které
bývají označovány jako antidiskriminující a
antiopresivní.
Antiopresívní přístup
• Na konci 80. let a v průběhu 90. let se v
moderní sociální práci začaly prosazovat
přístupy, které bývají označovány jako
antidiskriminující a antiopresivní.
Antiopresívní přístup
Nárůst zájmu o tyto modely sociální práce
souvisí s potřebou některých západních zemí
čelit výbušným problémům, které souvisely s
pobytem běženců z Východu v Německu i jinde,
kriminalitou a nepokoji černošského
obyvatelstva ve Velké Británii nebo ve Spojených
státech
Antiopresívní přístup
• Antiopresivní přístupy ( “AOP”) jsou zajímavé
tím, že jejich autoři definovali jako cíl
intervencí sociálních pracovníků - změnu
situace u statusově a kulturně
znevýhodněných menšin.
Antiopresívní přístup
• Výchozím pojmem AOP je „oprese”.
• Tímto termínem je označováno strukturální
znevýhodnění určitých skupin.
• Těm jsou v moderní společnosti systematicky,
s pravidelností upírána některá práva a
možnosti, které jsou běžně dostupné
většinové části společnosti nebo její elitě.
Antiopresívní přístup
• AOP se obecně zabývá různými formami
útlaku žen, příslušníků různých ras, tříd a
etnik, náboženských skupin a dalších
sociálních a kulturních skupin.
Vymezení AOP - následujícími rysy
1) Diskriminace je základní rys klientovy situace.
Podle představitelů AOP je vysloveně
nebezpečné, pokud si sociální pracovník
neuvědomuje diskriminaci či opresi, které je
klient vystaven.
Vymezení AOP - následujícími rysy
• AOP si kladou za cíl upozorňovat zejména na
opresi, která vzniká mezi kategoriemi lidí, např.
oprese mužů vůči ženám (gender), jedné
kultury vůči druhé (etnocentrismus), mezi
generacemi (ageismus), zdravých lidí vůči
postiženým
Vymezení AOP - následujícími rysy
2) Opresi lze buď odstranit, nebo ji posílit.
Druhý princip AOP spočívá v nutnosti
pochopení, že intervence sociální práce může
opresi buď posilovat, nebo odstraňovat.
Vymezení AOP - následujícími rysy
3) Tři imperativy dalším rysem AOP je
uplatňování “imperativů”
a) spravedlnosti
b) rovnosti
c) spoluúčasti.
Vymezení AOP - následujícími rysy
4) Zmocňování (empowerment) klientů, je
charakterizován jako „proces pomoci
jednotlivcům, rodinám, skupinám a komunitám
zvýšit jejich osobní, meziosobní,
socioekonomickou a politickou moc a rozvíjet
vliv na zlepšení jejich životních podmínek“
Vymezení AOP - následujícími rysy
Zmocňování stojí na několika principech:
a) Víra, že všichni lidé, rodiny, skupiny i
komunity mají určitou moc a zdroje ke zvládání
své situace, pouze potřebují, aby je někdo
poslouchal, respektoval a věřil, že jsou schopni
dosáhnout změn.
Vymezení AOP - následujícími rysy
b) Jakékoliv trauma, nemoc, zranění či překážka
může být zdrojem změn a může vést k novým
možnostem.
c) Každé prostředí je plné zdrojů, kterých klienti
mohou využívat.
Vymezení AOP - následujícími rysy
5) Strukturální povaha klientovy situace AOP
klade důraz na citlivost vůči zkušenosti
diskriminace (oprese).
• Sociální pracovník musí být schopen brát v
úvahu faktory jako: rasu, etnicitu, rod, věk,
postižení, sexuální orientaci atd. a roli těchto
znaků v klientově situaci.
• Pokud to neudělá, může klienta více poškodit
než mu pomoci
Vymezení AOP - následujícími rysy
6) Jedinečnost člověka
• Každý člověk má být vnímán jako jedinečná
osobnost se specifickými potřebami,
charakteristikami.
• Je třeba brát vždy v úvahu sociální lokalizaci
takového jednotlivce ve smyslu jeho rasy,
etnicity, třídy atd.
Vymezení AOP - následujícími rysy
7) Diskriminace je jedna
Významnou charakteristikou AOP je, že pojímá
různé formy diskriminace jako spojité jevy.
Různé formy diskriminace – rasismus, sexismus,
diskriminace věkových skupin atd. nepůsobí
odděleně nebo nezávisle na sobě.
Vymezení AOP - následujícími rysy
• Významnou součástí AOP je analýza klientovy
situace.
• V tomto procesu sociální pracovník sbírá
informace, aby si udělal obrázek, jaké má
klient potřeby a co by se mělo udělat.
• Pokud se v této části procesu uplatňují
předsudky a stereotypy (např. patologický
pohled na romské rodiny), jsou možnosti
uplatnění AOP limitovány.
Vymezení AOP - následujícími rysy
• Analýzu situace má sociální pracovník
provádět v partnerství s klientem, s ohledem
na možnost působení diskriminujících a
opresivních faktorů.
TYPY AOP
1) ASIMILACE
Tento přístup vychází z předpokladu, že migranti přicházející do nové
země přejmou kulturu, životní styl této země.
V případě, že do země s menším počtem domorodých
obyvatel přichází velké množství přistěhovalců,
předpokládá se, že se budou ovšem asimilovat domorodí
obyvatelé.
Tato alternativní formulace umožňuje porozumět tomu, že
zde nejde o otázku, “kdo byl na daném území první”, nýbrž
se jedná o problém “síly dominantní kultury”
TYPY AOP
Sociální pracovník se snaží klientovi napomoci
zvládat různé stupně akulturace, snaží se
porozumět klientovu zázemí a pomáhá mu
rozvinout dovednosti potřebné v novém
prostředí.
TYPY AOP
2) Liberální pluralismus
Tento přístup zdůrazňuje princip rovných
příležitostí.
Jeho zastánci usilují, aby se uplatňovaly stejné
zásady rozhodování, a to se zvláštním zřetelem na
znevýhodněné skupiny.
Zavádějí se zákony, které zaručují právo všech na
stejné zacházení v práci, při zajišťování bydlení,
všichni musí mít možnost využít stejného spektra
sociálních služeb.
TYPY AOP
3) Kulturní pluralismus
Tento přístup vychází z toho, že v různých
společnostech se mohou vyskytovat různé etnické
skupiny.
Každá z těchto skupin si ve větší nebo menší míře
zachovává své kulturní charakteristiky. Ty mají být
dle tohoto přístupu posilovány a ceněny. Tento
přístup vede k politice multikulturalismu, která
podporuje šíření znalostí a různých kultur.
TYPY AOP
4) Strukturalismus
Vychází z předpokladu, že v kapitalistické
společnosti mají jednotlivé skupiny různé
postavení.
Tradičně bývá tento pohled aplikován na
postavení sociálních tříd.
TYPY AOP
V poslední době se tento pohled ovšem rozšiřuje
také na etnické a další kulturní a sociální
charakteristiky (gender).
Ty jsou pak považovány za základ ekonomické a
sociální dominance konkrétních skupin ve
společnosti.
Ekologický přístup
• V 60. letech vzrůstal zájem o ekologické
koncepty a jejich nutnou aplikaci v
pomáhajících profesích.
Ekologický přístup
• Na vznik a rozvoj ekologické perspektivy v
sociální práci měla vliv obecná teorie systémů,
podle níž jsou organismy systémy skládající se
z podsystémů, jež spolu komunikují.
• Na člověka je nazíráno jako na část větších
systémů (skupiny, rodiny, společnosti), které
jsou spolu ve vzájemné interakci a ovlivňují se.
Ekologický přístup
• Sociální práce by měla zaměřovat na dvojí
perspektivu: na člověka (jakožto systém) i na
jeho situaci (tj. jeho prostředí),
Ekologický přístup
Sociální práce vycházející z ekologického
přístupu se zabývá transakcemi a kontakty
jedinců a jejich prostředí, mezi nimiž dochází k
vzájemnému ovlivňování, utváření
Nesnaží se hledat jenom problémy, konflikty,
ale také silné stránky, zdroje a kvality jedince i
prostředí
Ekologický přístup
• Ekologický přístup je protipólem poradenství,
psychoterapie či jiných profesí, které se
zaměřují zejména na intrapsychické procesy
jedince, popř. na interpersonální rodinné
procesy a neuvažují o vlivu širšího sociálního
prostředí a kultury na život klienta.
Ekologický přístup
• V praxi se sociální práce v rámci ekologického
přístupu užívá tzv. „life“ model.
• Orientuje se na silné stránky klienta, jeho
vrozenou touhu po zdraví a trvalém růstu,
modifikuje prostředí dle potřeb klienta a
zlepšuje vztahy klienta a jeho prostředí.
• I v tomto přístupu je důraz kladen na
zmocňování klienta, který je chápán jako
partner sociálního pracovníka.
Hodnoty v ekologické perspektivě
1) Každý klient je jedinečný a zaslouží si
pozornost a úctu (individualizace).
2) Klient má právo vyjadřovat své pocity.
Tento proces sebevyjádření je nutno nahlížet
jako růstový proces (účelné vyjadřování pocitů).
Hodnoty v ekologické perspektivě
3) Emoční angažovanost sociálního pracovníka
při řešení problémů klienta musí být přiměřená
(kontrolovaná emoční angažovanost).
4) Klient má právo být akceptován takový, jaký je
(akceptace).
Hodnoty v ekologické perspektivě
5) Sociální pracovník nemá právo klienta
posuzovat (nepředsudečný postoj).
6) Klient má právo rozhodovat o svém životě v
maximální možné míře (sebeurčení).
7) Informace získané od klienta musí být
chápány - jako princip důvěrnosti (důvěrnost).
Ekologický přístup
• Cílem sociální práce z hlediska ekologického
přístupu je podporovat růst, rozvoj, posilovat
adaptivní kapacity lidí a odstraňovat bariéry v
prostředí tak, aby odpovídalo potřebám
klientů.
Ekologický přístup
• Tento přístup si uvědomuje, že mnoho
problémů v životě klienta vzniká v důsledku
prostředí, v němž klient žije, a proto se dá
velmi dobře použít např. při práci s romskou
minoritou
Literatura
• MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální
práce. 1. vyd. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178548-2.
• MATOUŠEK, O., KOLÁČKOVÁ, J. a kol. Sociální
práce v praxi : specifika různých cílo- vých skupin
a práce s nimi. 2. vyd. Praha : Portál, 2010. ISBN
978-80-7367-818-0.
• MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. 1.
vyd. Praha : Portál, 2001. ISBN 807178- 473-7.
• NAVRÁTIL, P. Teorie a metody sociální práce. Brno
: Marek Zeman, 2001. ISBN 80- 903070-0-0.

similar documents