[dontarn]

Report
สถานการณ์
แพทย์
หมุนเวียน
บ่อย
ไม่มี
CPG
เทคนิคพ่น
ยา
ขาด
ความรู ้
ปี 2554 ผูป้ ่ วยโรคหืดต้องเข้า admit 53 ราย
ผูน้ าโรงพยาบาล
ทีมสหวิชาชีพ แพทย์ เภสัชกร พยาบาลและนักกายภาพบาบัด
จัดตั้งคลินิกโรคหืด(EAC) 1 สค 2554
เป้าหมายเพือ่ ดูแลผูป้ ่ วยให้สามารถควบคุมอาการของโรคได้
ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
EAC : รพ.ดอนตาล
ผูป้ ่ วยโรคหืดปี 2554 - 2556
205
2554
EAC : รพ.ดอนตาล
342
265
2555
2556
ปี พ.ศ.
ร่วมก้าวไป.....ให้ถึง “ศูนย์” Asthma admission rate near Zero
Assessment : การประเมินคนไข้
ค้นหาและรักษาถูกต้อง
แพทย์
เครือ
ข่าย
โดยการประชุม PCT
จัดทา CPG Asthma
พยาบาล
ผูป้ ่ วย
โรคหืดและ
ญาติ
นัก
กายภาพบาบัด
ที่ปรึกษา
เภสัชกร
ร่วมก้าวไป.....ให้ถึง “ศูนย์” Asthma admission rate near Zero
Easy Asthma Clinic โรงพยาบาลดอนตาล
EAC เข้าถึงง่ายและค้นหาผูป้ ่ วยรายใหม่
บริการทุกวันจันทร์ 8.30-16.00 น. และ
เสาร์-อาทิตย์ (นักเรียน+ข้าราชการ) 8.30-16.00 น.
One stop service
One stop service
พยาบาลซักประวัติ
(App.1/2)
ฟื้ นฟูสมรรถภาพปอด
ตรวจรักษา
ประเมินสมรรถภาพปอด
ทุกครั้ง
ให้ความรูก้ ลุ่ม
รับยาและประเมินการใช้
ยาสูดพ่น
การประเมินคนไข้
คนไข้รายเก่า
คนไข้รายใหม่
มา F/U ตามนัด
ไอและหอบ
หรือหอบมีสิง่ กระตุน้
X-ray/Peak Flow Meter
Sputum (Adult)
No
กลับบ้าน
Home Health Care
Yes
Peak Flow Meter
App1,2 นัด
กายภาพ
แพทย์ตรวจ
จ่ ายยาโดยเภสัชกร
กลับบ้าน
ให้ ความรู้แบบกลุ่มเพื่อเฝ้ าระวังอาการผิดปกติแก่ญาติ
Treatment : Guideline ดี มีชยั ไปครึง่
ยา/เครือ่ งมือพร้อม
Monitoring
- Workshop เครือข่ายรพ.สต.ในอาเภอดอนตาล 13 แห่ง
ในการดูแลผูป้ ่ วยโรคหืดและค้นหาผูป้ ่ วยรายใหม่ 1 ครั้ง/ปี
- ประเมินและติดตามเครือข่าย 1 ครั้ง/เดือน
กิจกรรมเข้าค่ายโรคหืด เป็ นประจาทุกปี
เน้นเข้าใจโรค เข้าใจยา เข้าใจคุณ
การแลกเปลีย
่ นเรียนรู้
กระบวนการมีส่วนรวม
เวที
่
เสวนา เรียนรูชี
ิ ถอด
้ วต
วิเคราะห์
บทเรี
ยน
ฝักใฝ่ พัฒนา
ค้นหาปั ญหา
ผูป้ ่ วย
เรียนรูร้ อบ
ใหม่
เรียนรูค้ นดี
บุคคลต้นแบบ
สุขภาพดี
มีกิจกรรม
ครอบคลุม
รอหาเหตุ
เปลีย่ น
ขยายผลต่อ
ทุก
กลุ่มเป้าหมาย
Home Health Care ออกเยีย่ มบ้าน (Exacerbation)
สหวิชาชีพ
รพ.สต./อสม
ผลลัพธ์ของการดาเนินการ
ผูป้ ่ วยมานอนโรงพยาบาล
ผูป้ ่ วยมารับบริการทีห่ อ้ งฉุ กเฉิน
จานวน
34
28
39
20
2554
2554
2555
2556
16
2555
12
2556
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
Admit Rate รพ.ดอนตาล
ER Visit รพ.ดอนตาล
ผลลัพธ์ของการดาเนินการ
92.04 ร้อยละการควบคุม
100.00
80.00
โรคหืด
80.31
2555
60.00
40.00
16.93
20.00
0.00
controlle
d
partly
controlled
7.61
2.76
uncontrolle
d
ผลการดูแลในคลินกิ โรคหืด
0.35
ผลลัพธ์ของการดาเนินการ
3.21
ร้อยละ
3.77
เภสัชกรรั บผิดชอบ
ชัดเจน
ลงเยี่ยมบ้ าน
สอนและทวนทุกครั ง้
(11)
(10)
(8)
3.91
91.58
85.50
ADR
81.11
%การพ่นยาถูกต้ อง
ปี พ.ศ.
2554
2555
2556
การใช้ ยาพ่นได้ ถูกต้ องและADR จากยาพ่น
ผลลัพธ์ของการดาเนินการ
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Budesonide(100)
Budesonide(200)
Ventolin MDI
Seretide accu
2554
24150
55940
30900
0
2555
63558
85140
19800
22450
มูลค่ายาในกลุ่มต่างๆ
2556
52002
75340
15830
27500
บทเรียนทีไ่ ด้รบั :
บทบาทของสหวิชาชีพมีส่วนสาคัญในการ ค้นหาและแก้ไขปั ญหา
ของผูป้ ่ วย เจ้าหน้าที่และผูป้ ่ วยตระหนักมากขึ้ น ส่งผลให้การควบคุมโรค
และคุณภาพชีวิตดีขึ้น
สามารถเป็ นแหล่งดู งานเรียนรู ใ้ ห้กบั เครือข่ ายและโรงพยาบาล
ใกล้เคียง
โอกาสพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
การสอนทักษะการใช้
ยาเทคนิคพิเศษ เน้น
เฉพาะขั้นตอนที่
ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่ปฏิบตั ิ
ไม่ถูกต้อง
การบริบาลทางเภสัชกรรม
ผูป้ ่ วยรายใหม่ 1คน/40 นาที
การให้ความรูโ้ ดยรวม (โรค
ยา ปั จจัยกระตุน้ ) อาจจัดทา
เป็ นวีดีทศั น์ให้ผูป้ ่ วยชมขณะ
นังรอรั
่ บบริการตรวจจาก
แพทย์
แผนงานเพือ่ พัฒนา EAC
โรงพยาบาลดอนตาล
เวทีสะท้อน
ปั ญหาและ
สะท้อนความ
เวทีแลกเปลีย่ น
ต้องการของ
เรียนรูภ้ ายใน
ผูป้ ่ วย
การประชุมเชิง เครือข่าย
ปฏิบตั ิการ รพ.สต.
สร้างเครือข่าย
ในหน่วยบริการ
มีการออกเยีย่ ม ในการค้นหา
หน่วยบริการ
ผูป้ ่ วย
เครือข่าย/ลง
ให้ต่อเนือ่ งและ
ชุมชน/อสม
ยังยื
่ น รวมทั้ง
เป็ นรูปแบบใน
การดาเนิน
ให้กบั เครือข่าย
อื่นๆได้
EAC โรงพยาบาลดอนตาล
ขอขอบพระคุณ........

similar documents