Rozhodčí řízení ve výstavbových projektech

Report
Rozhodčí řízení
ve výstavbových
projektech
Milík Tichý
608 818 016
[email protected]
www.volny.cz/milik.tichy/
Nepořádek v názvech
výstavbový projekt
investor – stavebník – dodavatel
projektant (architekt, inženýr)
investiční výstavba
projektová dokumentace (projekt)
dílo > stavba
realizace (provádění, dodávka)
13-06-26
Rozhodčí řízení ve výstavbě
2
Dva právní režimy
výstavbového projektu
• Veřejnoprávní (stavební zákon, zákon o
veřejných zakázkách a další veřejnoprávní
předpisy) > správní řízení
• Soukromoprávní (občanský zákoník, obchodní
zákoník a další předpisy upravující
soukromoprávní vztahy) > soudy, ADR
Hranice mezi oběma režimy je obvykle zřetelná,
někde jsou ale nežádoucí překryvy.
13-06-26
Rozhodčí řízení ve výstavbě
3
Příčiny sporů
Mizerné řízení
 nulové řízení
 slabá nebo žádná kontrola rozhodování
 podceňování nebezpečí a rizik
Mizerná smlouva
 neúplnost…
 odvolávky na neexistující přílohy…
 neurčitosti ustanovení …
Obecně: činnost, nečinnost nebo obojí
13-06-26
Rozhodčí řízení ve výstavbě
4
Předmět a druh sporu
Předmět:
• technický problém (bez vlivu na smluvní vztah)
• nedodržení smluvního vztahu
Druh:
• technický
– … o způsobu technického řešení
– … o zajištění technického řešení
– … o trvání technického řešení
• majetkový
13-06-26
Rozhodčí řízení ve výstavbě
5
Období vzniku sporu
•
•
V průběhu trvání smluvního vztahu
(tj. až do konce záruční doby, eventuálně
prodloužené záruční doby)
Po ukončení smluvního vztahu (tj. po
ukončení záruční doby)
13-06-26
Rozhodčí řízení ve výstavbě
6
Nástroje řešení sporů
♦ Mimosoudní expertiza
♦ Rozhodčí posudek
♦ Některá forma ADR (alternative dispute
resolution):
• smírčí řízení
– bez smiřovatele
– se smiřovatelem, mediace
• rozhodčí řízení (s eventuálním smírem)
♦ Soudní řízení (s eventuálním smírem)
13-06-26
Rozhodčí řízení ve výstavbě
7
Rozhodčí řízení
• Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a
výkonu rozhodčích nálezů [novela zák. 12/2012
Sb.]
– řízení "ad hoc"
– řízení u institucionálního RS
• UNCITRAL Model Law on International
Commercial Arbitration
• Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích
nálezů (vyhl. MZV 74/1959 Sb.)
Výhradně majetkové spory!
13-06-26
Rozhodčí řízení ve výstavbě
8
Teorie rozhodčího řízení
Teorie:
• smluvní
– klasická
– moderní
• jurisdikční
– delegační
– rozsudková
• hybridní
• autonomní
13-06-26
Rozhodčí řízení ve výstavbě
9
Rozhodčí smlouva
 písemný dokument (i faxovaný) 
• rozhodčí doložka ve smlouvě (pro
budoucí možné spory)
• smlouva o rozhodci (tzv. "kompromis";
pro vzniklý spor)
Uzavřením rozhodčí smlouvy se strany
podrobují rozhodcům!
13-06-26
Rozhodčí řízení ve výstavbě
10
Rozhodčí doložka
ve Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
(příklad)
Článek XX
Řešení sporů a rozhodčí doložka
XX.1 Tato smlouva a veškeré další položky Dokumentace zakázky včetně majetkových sporů z nich vyplývajících se řídí předpisy České republiky a bude se v
souladu s nimi vykládat a uplatňovat.
13-06-26
Rozhodčí řízení ve výstavbě
11
XX.2 Technické spory, které nemají majetkovou
povahu, tj. spory týkající se výkladu nebo aplikace
technických prvků Dokumentace zakázky, zejména
v otázkách souvisejících se Specifikacemi, Výkresy,
Technologickými postupy nebo dalšími složkami Dokumentace zakázky, aniž by při nich některá smluvní strana
uplatňovala majetkové nároky, se řeší dohodou nebo
s přizváním odborníků, na nichž se dohodnou smluvní
strany.
XX.3 Smluvní strany stanoví otázky, na které má
odborník odpovědět. Dohoda o odborníku nebo odbornících a o otázkách se musí uskutečnit před zahájením
šetření. Veškerá šetření se musí konat za účasti obou
smluvních stran. Náklady na odborné posudky nesou obě
smluvní strany rovným dílem.
13-06-26
Rozhodčí řízení ve výstavbě
12
XX.4 Všechny spory vznikající
z této smlouvy a v souvislosti s ní budou
rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího
soudu při Hospodářské komoře České republiky
a Agrární komoře České republiky podle jeho
Řádu 'jedním rozhodcem/třemi rozhodci'
ustanoveným/i podle tohoto Řádu. Strany se
zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim
v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.
XX.5 Vznik majetkového sporu nezbavuje
Dodavatele povinnosti pokračovat v práci na
díle. Vznik technického sporu nezbavuje
Dodavatele povinnosti pokračovat na těch
částech díla, jichž se spor netýká.
13-06-26
Rozhodčí řízení ve výstavbě
13
Jednání
před podáním žaloby
XX.i Pokud mezi stranami vznikne sporná situace
majetkové povahy, pokusí se strany před podáním žaloby
situaci vyřešit společným jednáním.
XX.ii Smluvní strana, která se domnívá, že je činností
nebo nečinností druhé smluvní strany poškozena, vyzve
tuto stranu písemně ke společnému jednání, jehož se
zúčastní statutární zástupci obou stran nebo jimi písemně
pověřené osoby.
XX.iii Pokud vyzvaná strana na jednání nepřistoupí
nebo na výzvu neodpoví nejpozději třicátý (30.) den
následující po dni doručení, popřípadě odmítne převzít
příslušnou písemnost, může vyzývající strana podat žalobu
… v souladu s bodem XX.yy.
13-06-26
Rozhodčí řízení ve výstavbě
14
Rozhodci
• lichý počet (obvykle tři, může být jen
jeden)
• jmenování rozhodců (ze Seznamu)
• kvalifikace rozhodce (právní způsobilost)
– nezávislí jednotlivci bez střetu zájmů
• "rozhodce za stranu žalující/žalovanou" -není v žádném případě zástupcem té
strany!
• volba předsedajícího rozhodce
13-06-26
Rozhodčí řízení ve výstavbě
15
Žaloba
• skutková podstata (uveďte mj.
také základní údaje o díle,
kterého se týká spor)
• žalobní petit -- návrh nálezu
13-06-26
Rozhodčí řízení ve výstavbě
16
Nedostatky žalob
•
•
•
•
•
•
návrhy neúplné
nedostatečně doložené
vůbec nedoložené
neutříděné, zmatené
žalované částky nejsou specifikovány
nepřesné údaje (chybná data, chybná
čísla faktur, chybné částky)
13-06-26
Rozhodčí řízení ve výstavbě
17
• nepřesné vyjadřování (několik názvů
pro tentýž pojem)
• rozpory v datech
• nepodepsané a nedatované
dokumenty
• smluvní dokumenty (dodatky,
předkládané jako důkazy) nejsou
podepsány oběma stranami
13-06-26
Rozhodčí řízení ve výstavbě
18
Žalobní odpovědi,
protižaloby
• nedostatky jako u žalobních návrhů
• vyjádření se týkají něčeho, co
v žalobě není vůbec uvedeno
• námitky nejsou konkrétní
• rozpory v datech (například žalobní
odpověď je datována dříve, než spor
vznikl)
13-06-26
Rozhodčí řízení ve výstavbě
19
Jednání
Výhody jednání:
• jednání je neveřejné (ze zákona)
• jednání je neformální při zachování běžných
pravidel (z tradice)
Běžné nedostatky:
• právní zástupci nejsou informováni
• v průběhu jednání dochází k dohadování mezi
zástupci strany o triviálních věcech
• strana nevyšle svého informovaného zástupce
13-06-26
Rozhodčí řízení ve výstavbě
20
Výsledek rozhodčího řízení
• usnesení (například o nepříslušnosti
rozhodčího soudu …, nearbitrabilitě…)
• rozhodčí nález (podepisují rozhodci, u RS
HK/AK také předseda a tajemnice RS)
Proti rozhodčímu nálezu se nelze
odvolat!
• nález lze pouze přezkoumat na základě
další smlouvy
• odvolání u obecného soudu jen proti
porušení procesních pravidel
13-06-26
Rozhodčí řízení ve výstavbě
21
Výhody rozhodčího řízení
• možnost jmenovat rozhodce, který
zná problematiku
• neveřejnost (rozhodci jsou vázáni
mlčenlivostí)
• snadná vykonatelnost nálezu
(i mezinárodně)
• jednoduchost, rychlost
• jednoinstančnost
• neformálnost
13-06-26
Rozhodčí řízení ve výstavbě
22
Jiná ADR
Mimosoudní expertiza
Podstata:
• strany se dohodnou, že sporné situace budou
řešeny jedním nebo třemi experty
– jeden expert – strany se dohodnou na nezávislé
osobě
– tři experti – každá strana jmenuje jednoho experta, ti
zvolí třetího
• expert – nezávislá osoba bez střetu zájmu
• experti jsou placeni obvykle rovným dílem,
náklady nakonec nese objednatel (zhotovitel
zahrne možné náklady sporu do nabídkové
ceny)
13-06-26
Rozhodčí řízení ve výstavbě
24
Expertní rozhodování FIDIC
• expertní řešení sporných situací je popsáno ve
vzorových dokumentech FIDIC
• Dispute Adjudication Board (DAB), popř. jen Dispute
Board – jeden nebo tři experti
• strany navrhnou po jednom expertovi, navzájem je
projednají a dohodnou
• strany spolu s oběma experty se dohodnou na třetím
expertovi, který je pak předsedou DAB
• experti nejsou nikomu odpovědní za svoje nálezy
• náklady nese v konečném výsledku objednatel
• smírčí řízení nastupuje při odporu jedné Strany proti
výroku DAB
• rozhodčí řízení není vyloučeno
13-06-26
Rozhodčí řízení ve výstavbě
25
Americká praxe
• ve sporné situaci s technickou nebo majetkovou
povahou rozhoduje nejdříve Projektant
(Architect)
• Projektant je za rozhodování placen v rámci své
projektové činnosti (buď pro Objednatele [tzv.
zak. D-B-B] nebo pro Zhotovitele [tzv. zak. D/B] )
• Projektant může být žalován o náhradu škody
kteroukoliv stranou, není-li srozuměna s jeho
rozhodnutím
 zvýšené nároky na pojištění Projektantů
• rozhodčí řízení nastupuje při neúspěchu
rozhodování Projektanta
13-06-26
Rozhodčí řízení ve výstavbě
26
Znalecké určování
(rozhodčí posudek)
Z jedné smlouvy:
•
•
Dojde-li mezi smluvními stranami k rozdílným názorům o druhu a
rozsahu plnění, která má zhotovitel provést na základě této
smlouvy, rozhodne o nich se závaznou účinností pro obě strany
soudní znalec v oboru stavebnictví, kterého obě smluvní strany
jednomyslně určí. V případě, že se strany nemohou shodnout na
jednom znalci, vybere soudního znalce na žádost jedné ze stran
předseda rozhodčího soudu Hospodářské komory České republiky
a Agrární komory České republiky.
Soudní znalec závazně určí druh a rozsah sporných plnění,
jakož i náklady, jež za ně smluvní strany ponesou. Dále za
smluvní strany se závaznou účinností rozhodne rovněž o tom, kdo
a v jaké výši ponese náklady za přizvání jeho osoby.
13-06-26
Rozhodčí řízení ve výstavbě
27
Experti a nálezy
Expert
• erudovaná osoba s nejméně desetiletou praxí ve
specializaci a náležitou expertností (expertise)
• nezávislá osoba
• dosažitelnost experta
Výsledek:
• expertiza, expertní posouzení, expertní vyjádření
(expert report…) – k dalším opatřením
• expertní nález (expert decision) – k rozhodnutí
13-06-26
Rozhodčí řízení ve výstavbě
28
Výsledky sporů
Nejistoty výsledku – není nikdy předem přesně známo, jaký bude
výsledek řízení
Možné výsledky:
• dokonale kladný – účastník uspěje ve všech bodech žaloby,
žalobní odpovědi nebo protižaloby v plném rozsahu a budou mu
uhrazeny také náklady na právní služby,
• kladný – účastník uspěje v plném rozsahu, avšak náklady sporu
musí hradit sám,
• částečně kladný – účastník uspěje jen v některých částech
žaloby,
• nulový – účastník neuspěje a nese svoje náklady sporu,
• částečně záporný – účastník neuspěje a nese celkové náklady
sporu,
• dokonale záporný – účastník se svým nárokem neuspěje a
naopak je sám odsouzen na základě protižaloby k nějaké
úhradě.
13-06-26
Rozhodčí řízení ve výstavbě
29
Nebezpečí a rizika
řešení sporů
• náklady spojené s vlastním řešením sporu (soudní
nebo arbitrážní poplatky, náklady na právní zastoupení a
mnoho dalších)
• průtahy sporu, které vedou k náběhu úroků z prodlení
odložených plateb
• ztráta pověsti účastníka sporu bez ohledu na výsledek
sporu
a zejména
• nejistota výsledku
• promlčení, a tedy ztráty možnosti uplatňovat nároky
13-06-26
Rozhodčí řízení ve výstavbě
30
Prevence
Prevence sporů
• Právní
– smlouvy, právní dozor
• Organizační
– řízení projektu, řízení zakázky
• Technická
– zajištění jakosti, dozory (technické, autorské)
• Finanční
– pojištění, bankovní záruky, pojistný dozor
13-06-26
Rozhodčí řízení ve výstavbě
32
Právní dozor
• Proaktivní
– účast právníka na zakázce (právník, advokát!)
• smluvní fáze
• realizační fáze
• Reaktivní
– účast ve sporu
• smír
• žaloba
• protižaloba
13-06-26
Rozhodčí řízení ve výstavbě
33
Smluvní vztahy
• Smluvní svoboda
• Rovnost stran
– primární strana
– sekundární strana
•
•
•
•
13-06-26
Dobré mravy
Poctivý obchodní styk
Transparentnost
Kontrolovatelnost
Rozhodčí řízení ve výstavbě
34
Sedm znaků smlouvy
Kdo?
Komu?
Co?
Kdy?
Za kolik?
Jak?
A když ne – co pak?
13-06-26
Rozhodčí řízení ve výstavbě
35
Vzory smluv
• Vzory smluv – náležitě odladěné –
zjednodušují tvorbu smluv. Zmenšují
nebezpečí chyb a omylů!
• Zahraniční vzory (FIDIC, USA, GB,
Německo) jsou spolehlivé. Použitelnost po
redakci velmi dobrá. Překlady jsou
nespolehlivé.
• České vzory …   
13-06-26
Rozhodčí řízení ve výstavbě
36
Doporučená literatura
Pro začátečníky:
Tichý, M.: Projekty a zakázky ve výstavbě. -- C. H.
Beck, Praha, 2008 (kapitola14-Spory ve výstavbových
projektech a 15-Experti, znalci a posudky)
Pro smrtelníky:
Řád Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.
Účinnost od 1. 7. 2012
Klein, B., Doleček, M.: Rozhodčí řízení. -- ASPI, Praha,
2007
Pro právníky:
Bělohlávek, A. J.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu
rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání. -- C. H. Beck,
Praha 2012
13-06-26
Rozhodčí řízení ve výstavbě
37

similar documents