لینک دانلود

Report
‫فهرست مطالب‬
‫‪:‬‬
‫مقدمه‬
‫فصل اول ‪ :‬کلیات‬
‫بخش اول ‪ :‬تاریخچه‬
‫بخش دوم ‪ :‬اهداف‬
‫بخش سوم‪:‬ساختارتشکیالتی ‪ICC‬‬
‫بخش چهارم ‪ :‬کارکردها و فعالیت ها‬
‫بخش پنجم ‪ :‬کمیسیون ها‬
‫فصل دوم ‪:‬داوری وسایر روش های جایگزین حل و‬
‫فصل اختالف‬
‫بخش اول ‪ADR:‬‬
‫بخش دوم ‪:‬عناصراصلی وامتیازات نظام داوری‬
‫بخش سوم ‪ :‬ویژگی های کارکردی‪ -‬حقوقی نظام‬
‫داوری‬
‫بخش چهارم ‪ :‬فرایند رسیدگی براساس قواعد داوری‬
‫‪2012 ICC‬‬
‫نتیجه گیری‬
‫منابع‬
‫مقدمه ‪:‬‬
‫باتوجه به گستردگی موضوعات تجاری وتنوع قراردادهای مرتبط باآن ولزوم حل و فصل‬
‫اختالفات ودعاوی ناشی از تعهدات مزبور در دنیای تجارت کنونی نیازمند وجود مقرراتی‬
‫یکپارچه وسازمانهایی باقدرت فرامرزی وبین المللی است ‪.‬‬
‫دراین برررسی مجمل ‪،‬درفصل اول قواعد شکلی وساختار سازمانی ودرفصل دوم‬
‫روش حل وفصل اختالفات درسازمان جهانی تجارت وازنقطه نظر عملی مورد توجه‬
‫قرارخواهدگرفت ‪.‬‬
‫فصل اول ‪:‬کلیات‬
‫بخش اول ‪ :‬تاریخچه‬
‫سازمانی است بین المللی‪ ،‬غیردولتی‪ ،‬غیرسیاسی‪ ،‬غیرانتفاعی و تخصصی که به همت بخش خصوصی‬
‫در قرن بیستم تأسیس شد‪ .‬هسته اولیه اتاق پس از جنگ اول توسط بخش خصوصی در شهر آتالنتیک از‬
‫کشورهای بلژیک‪ ،‬انگلستان ‪ ،‬فرانسه ‪ ،‬آمریکا وایتالیا بنا نهاده شد‪.‬‬
‫اتاق در سال ‪ 1919‬میالدی به مرکزیت پاریس فعالیت خود را آغاز نمود‪ .‬امروزه بسیاری از اتاق‬
‫های بازرگانی‪ ،‬بانک ها ‪ ،‬شرکت های بیمه باربری‪ ،‬شرکت های بازرسی‪ ،‬سندیکاهای حمل و نقل و‬
‫شرکت های بزرگ تجاری از بیش از ‪ 130‬کشور جهان عضو اتاق می باشند‪.‬‬
‫• تسهیل فعالیت های بازرگانی بین المللی‬
‫• تقویت سیستم اقتصاد بازار بر مبنای رقابت‬
‫• تسریع در پیشرفت اقتصادی کشورها‬
‫• یکسان سازی مقررات بازرگانی بین المللی‬
‫• آموزش مبانی تجارت بین المللی‬
‫• حفظ منافع دست اندرکاران تجارت‬
‫بخش‬
‫دوم‬
‫اهداف‬
‫بخش سوم ‪ :‬ساختار تشکیالتی‬
‫‪1‬ـ مجمع اتاق‪:‬‬
‫مجمع اتاق عالی ترین رکن اتاق می باشد‪ .‬این مجمع ترکیبی است از نمایندگان اتاق های‬
‫بازرگانی عضو و ‪ 10‬عضو مستقیم از کشورهایی که هنوز کمیته ملی اتاق بازرگانی‬
‫بین المللی در آن ها تشکیل نشده است‪.‬‬
‫مجمع سالی دوبار تشکیل جلسه می دهد‪.‬‬
‫‪ -2‬کمیته ملی ‪:‬‬
‫درحال حاضر حدود ‪70‬کشور جهان ازجمله ایران ‪ ،‬دارای کمیته های ملی می باشند‪.‬‬
‫که به عنوان اعضای مجمع تلقی می شوند‬
‫‪.‬‬
‫‪ -3‬هیات رئیسه و هیات اجرایی ‪:‬‬
‫مجمع اتاق رئیس و نایب رئیس هیات رئیسه را برای مدت ‪ 2‬سال انتخاب می کنند که این‬
‫دو نفر همراه با رئیس هیات رئیسه قبلی (جمعا ً ‪ 3‬نفر) هیات رئیسه اتاق را تشکیل می‬
‫دهند‪.‬‬
‫‪ -4‬دبیر کل ‪:‬‬
‫دبیر کل که با معرفی هیات اجرایی اتاق توسط مجمع انتخاب می شود‪.،‬‬
‫بخش چهارم ‪:‬کارکردها و فعالیت ها‬
‫‪ .1‬تهیه و جمع آوری رویه ها وعرف های تجاری در زمینه انواع فعالیت های‬
‫تجارتی وتدوین آنهابصورت متحدالشکل ‪.‬مثال‪ :‬مقررات ورویه های‬
‫متحدالشکل اعتبارات اسنادی – مقررات متحدالشکل‬
‫مربوط به ضمانت نامه های بانکی غیرمشروط( عندالمطالبه ) – مقررات‬
‫متحدالشکل مربوط به تحویل کاال در بیع بین المللی‬
‫‪ .2‬تشکیل چندسازمان تخصصی دائمی ومستقل ‪ .‬مانند ‪ :‬موسسه حقوق ورویه‬
‫تجاری – مرکزکارشناسی بین المللی – دیوان بین المللی داوری‬
‫بخش پنجم ‪ :‬کمیسیون ها وگروه های خاص‬
‫‪.1‬نیرو‬
‫‪.2‬مالیات‬
‫‪.3‬بانکداری‬
‫‪.4‬مالی وبیمه‬
‫‪.5‬محیط زیست‬
‫‪.6‬داوری بین المللی‬
‫‪.7‬ارتباطات بین المللی‬
‫‪.8‬مالکیت صنعتی ومعنوی‬
‫‪ .9‬رویه های تجاری بین االمللی‬
‫‪.10‬حقوق ورویه های مربوط به رقابت‬
‫‪.11‬حمل ونقل زمینی‪ ،‬دریایی ‪ ،‬هوایی‬
‫‪.12‬تجارت بین الملل و سرمایه گذاری‬
‫‪.13‬بازاریابی ‪ ،‬تبلیغات وتوزیع کاال وخدمات‬
‫‪.1‬تجارت درجامعه‬
‫‪.2‬پروژه تجارت‬
‫الکترونیک‬
‫‪.3‬گروه مشورتی‬
‫اقتصاد اتاق‬
‫‪.4‬کمیته مبارزه با‬
‫اخاذی ورشوه‬
‫دربازرگانی‬
‫فصل دوم ‪ :‬داوری وسایرروش های جایگزین حل وفصل اختالف‬
‫بخش اول ‪ADR:‬‬
‫رسیدگی به اختالفات براساس متن واحدی موسوم به مقررات سازش وداوری ‪ICC‬‬‫مصوب‪ 1998‬به دوطریق سازش وداوری‬
‫ اجرای قواعدناظربر شیوه های جایگزین حل اختالف ازژوئیه ‪ 2001‬وحذف قواعد‬‫سازش‬
‫مقررات دوگانه ‪ICC‬درحل و فصل اختالف ‪:‬‬
‫‪ADR‬‬
‫‪ARBITRATION‬‬
‫انواع شیوه های جایگزین ‪:‬‬
‫‪ .1‬میانجی گری ‪( mediation(:‬مذاکره بین طرفین بمنظورتفاهم ومصالحه‬
‫‪ .2‬ارزیابی بی طرفانه‪(neutral evaluation(:‬نظریه غیرالزام آوریاارزیابی موضوع‬
‫اختالف برای تعریف واصالح قرارداد‬
‫‪.3‬رسیدگی اختصاری‪(mini-trial(:‬نقش تسهیل کننده مدیران منتخب طرفین‬
‫‪.4‬تعیین شیوه انتخابی ‪ :‬توافق ثالث باطرفین ودرغیراینصورت اعمال روش میانجیگری‬
‫‪.5‬ترکیبی‬
‫بخش دوم ‪ :‬امتیازات‬
‫داوری‬
‫بی طرفی‬
‫قاضی‬
‫محرمانه‬
‫بودن‬
‫رسیدگی‬
‫تخصص گرایی‬
‫درقرادادهای‬
‫پیچیده بین المللی‬
‫کم هزینه تر‬
‫بودن‬
‫سرعت در‬
‫رسیدگی‬
‫بخش دوم ‪:‬‬
‫عناصر اصلی نظام داوری اتاق‪:‬‬
‫قواعد داوری اتاق‬
‫سازمان داوری اتاق‬
‫قواعد داوری ‪ :‬مجموعه مقرراتی که جریان داوری رااز زمان شروع تاپایان رسیدگی و‬
‫صدوررای پوشش می دهد که همزمان باتشکیل دیوان داوری به تصویب شورای‬
‫جهانی اتاق رسیده واخرین اصالحیه ‪2012‬الزم االجرا است ‪.‬‬
‫سازمان داوری ‪:‬‬
‫دیوان داوری‬
‫دبیرخانه دیوان‬
‫هرکدام وظایف واختیارات مشخصی طبق اساسنامه یا‬
‫قواعدداوری یاقواعد داخلی دارند‪.‬‬
‫دیوان داوری اتاق ‪ :‬مهمترین رکن سازمان داوری اتاق ‪/‬متشکل از حقوقدانان تجارت‬
‫بین الملل و داوری بین المللی برجسته دنیا‪/‬دارای یک رییس و دونایب رییس منتخب‬
‫شوراجهانی‪/‬مستقل وخودگردان‪/‬عدم امکان انتخاب اعضا به عنوان داوریاوکیل درپرونده‬
‫ها مگر باتوافق طرفین وبااطالع دیوان‪ /‬برگزاری ساالنه دوجلسه عمومی‬
‫دبیرخانه ‪:‬ارائه خدمات اداری ودفتری و پشتیبانی دردعاوی ارجاعی به اتاق برای‬
‫داوری ‪ /‬رابط میان دیوان و طرفین وداوران بایکدیگر ‪ /‬اداره امورجاری وروزانه‬
‫پرونده های مطروحه دردیوان داوری‬
‫ محل دبیرخانه دیوان درمرکزاتاق بازرگانی بین المللی در ” پاریس ”‬‫ در راس دیوان دبیرکل ‪1 +‬معاون ‪1 +‬مشاورعمومی‬‫ شامل گروه های حقوقی ‪ 7‬گانه ‪ 5‬نفره با تخصص های ویژه هرگروه باتابعیت ها‬‫و زبان های مختلف‬
‫بخش سوم ‪ :‬ویژگی های کارکردی‪ -‬حقوقی نظام داوری‪icc‬‬
‫سازمانی بودن‬
‫بی طرفی و‬
‫تساوی قواعد‬
‫نسبت به طرفین‬
‫جهانی و‬
‫عام الشمول‬
‫بودن‬
‫قطعی و‬
‫الزم االجراء‬
‫بودن آرای‬
‫داوری‬
‫بخش چهارم ‪ :‬فرایند رسیدگی براساس قواعد داوری ‪icc‬‬
‫الف) مرحله اول ‪ :‬درخواست داوری تا امضای قرارنامه داوری‬
‫‪ .1‬تسلیم درخواست داوری به طرف مقابل وپاسخ به آن‬
‫‪ .2‬وجود موافقت نامه داوری‬
‫‪.3‬تشکیل مرجع داوری‬
‫‪.4‬انتخاب ومعرفی داور ‪،‬تاییدداور توسط دیوان‪ ،‬استقالل وبی طرفی داور‬
‫‪ .5‬انتخاب داور در داوری های چند طرفه‬
‫‪.6‬جرح داور‬
‫‪.7‬تعویض داور‬
‫‪.8‬هزینه های داوری‬
‫‪.9‬تعیین محل داوری‬
‫‪.10‬تنظیم قرارنامه داوری‬
‫ب)مرحله دوم ‪:‬رسیدگی به ادعاها‬
‫‪ .1‬شیوه های رسیدگی به ادعا‬
‫‪.2‬رسیدگی به موضوعات مقدماتی‬
‫‪.3‬شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح‬
‫‪.4‬جلسه استماع‬
‫‪.5‬قانون شکلی وماهوی حاکم‬
‫‪.6‬ختم رسیدگی‬
‫ج) مرحله سوم‪ :‬صدور رای‬
‫‪.1‬بررسی پیش نویس رای توسط دیوان‬
‫‪.2‬صدور رای‬
‫‪.3‬ابالغ رای‬
‫‪.4‬اصالح وتفسیر رای‬
‫‪.5‬اجرای رای داوری‬
‫الف) مرحله اول ‪:‬انتخاب داوردرداوری های چندطرفه‬
‫متفقا“ یک داورمشترک تعیین کنند ودرغیراینصورت دیوان داوری‬
‫انتخاب می کند‬
‫تابا همه رفتارمساوی شده باشد وهیچ کدام درموقعیت مساعدتری ازحیث داشتن داور‬
‫اختصاصی قرارنگیرند‪.‬‬
‫جرح داور ‪:‬‬
‫ضمانت اجرای استقالل وبی طرفی داورمنتخب طرفین وسرداور‪ ،‬این است که هریک از‬
‫طرفین حق جرح اورا دارند ‪.‬اعالم جرح ظرف‪30‬روزازتاریخ تاییدنصب داورتوسط‬
‫دیوان داوری ویااطالع ازعلت جرح میباشد‪.‬‬
‫تعویض داوران ‪:‬‬
‫به دالیلی مانند ناتوانی درانجام وظایف‪،‬فوت‪،‬پذیرش استعفاتوسط دیوان ‪،‬قابل قبول بودن‬
‫جرح داور‪،‬درخواست تعویض داورتوسط طرفین ویاتشخیص دیوان می باشد ‪.‬‬
‫هزینه های داوری‪:‬‬
‫‪.1‬هزینه داوری که توسط اتاق بازرگانی بین المللی دریافت می شود‪.2‬حق الزحمه داوران‪.‬‬
‫مالک محاسبه هزینه ها ثابت است ومطابق جدول ضمیمه شماره ‪3‬قواعد‬
‫داوری اتاق است ‪.‬‬
‫تنظیم قرارنامه داوری ‪:‬‬
‫پس ازانتخاب داور وتشکیل مرجع داوری ‪،‬دبیرخانه پرونده رابرای داوران می فرستد‬
‫وداورظرف ‪2‬ماه قرارنامه داوری راکه دربرگیرنده شرح اختیارات و وظایف داوران وبه‬
‫منشورودستورالعمل داوری می باشد‪ ،‬راتنظیم می کند ‪.‬‬
‫برنامه زمانی رسیدگی ‪:‬‬
‫داور بایدظرف‪6‬ماه ازتاریخ امضای قرارنامه داوری رسیدگی راتمام و رای صادرکند‪.‬‬
‫تعیین محل داوری ‪:‬‬
‫رای تابعیت کشورمحل صدور را دارد ‪ .‬باتراضی طرفین ودرصورت عدم تراضی‬
‫بایدتوسط دیوان هنگام تسلیم درخواست داوری تعیین تکلیف شود‪.‬‬
‫تنظیم قرارنامه داوری ‪:‬‬
‫پس ازانتخاب داور وتشکیل مرجع داوری ‪ ،‬دبیرخانه پرونده رابه داوران می فرستد‬
‫وداور ظرف ‪2‬ماه قرارنامه داوری که برگیرنده شرح اختیارات و وظایف داوران‬
‫ودرواقع به نوعی منشور ودستورالعمل نحوه داوری است راتنظیم می کند ‪.‬‬
‫ب) مرحله دوم ‪ :‬رسیدگی به ادعاها‬
‫شیوه های رسیدگی به ادعا ‪:‬هدایت ومدیریت دادرسی توسط اصحاب‬
‫دعواست که درنظام حقوق نوشته است ودیگری متمرکزبرمرافعه اصحاب دعواست‬
‫ودرنظام حقوق عرفی است وشیوه دوم در نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی وجود‬
‫دارد ‪.‬‬
‫رسیدگی به موضوعات مقدماتی ‪ :‬ابتداایرادات صالحیتی وارده رابررسی‬
‫می کند ودرصورت درخواست اقدامات تامینی (دستورموقت) به آن رسیدگی می کند‬
‫که دراین زمینه اختالف نظروجود دارد ‪.‬‬
‫شروع رسیدگی ماهوی وتبادل لوایح ‪ :‬تبادل لوایح بین طرفین و موعدی‬
‫هم برای پاسخ تعیین می کند ویا دستور تسلیم مستندات و ادله اضافی ویاافشای مدارک‬
‫را می دهد ‪.‬‬
‫جلسه استماع ‪:‬‬
‫به درخواست یکی ازطرفین یابه تشخیص مرجع داوری درمحل داوری انجام می شود‬
‫و جلسه استماع بصورت غیرعلنی می باشدودرصورت اجازه طرفین و داور‪،‬دیگران‬
‫می توانند حضور یابند‪.‬‬
‫قانون شکلی وماهوی حاکم ‪:‬‬
‫آیین دادرسی تابع قواعدداوری اتاق است امابایدقانون آمره محل رسیدگی را رعایت‬
‫کنند‪.‬‬
‫قانون ماهوی ‪ :‬باانتخاب وتوافق طرفین طبق اصل آزادی اراده می توانندقانون داخلی‬
‫هرکشوری راکه مناسب می بینند یاطبق اصول کلی حقوقی ویاترکیبی ازهردو عمل‬
‫کنند‪.،‬‬
‫ختم رسیدگی ‪:‬‬
‫پس ازآن ختم رسیدگی هیچ مطلب واستدالل ومدرک جدید ی ازسوی طرفین مقبول‬
‫ومسموع نیست واگرظرف ‪6‬ماه رای ندهد باارائه ادله موجه ازدیوان داوری اتاق‬
‫درخواست تمدید مهلت می کند ‪.‬‬
‫ج) مرحله سوم ‪ :‬صدور رای‬
‫بررسی پیش نویس رای توسط دیوان ‪:‬‬
‫دیوان رای رابررسی ودرصورت فقدان ایراد شکلی تایید می کند ومرجع داوری هم آن‬
‫را امضا و رای راصادر می کند ‪.‬‬
‫صدور رای ‪:‬‬
‫صدور رای پایان رسیدگی است ودرداوری چندنفره رای اکثریت‬
‫مالک است ودرغیراینصورت رای رئیس هیات کافی است ‪ .‬رای‬
‫ممکن است بصورت تراضی ویامرضی الطرفین ومبتنی ببرمصالحه‬
‫وسازش طرفین باشد وهمچنین رای بصورت جزئی یا نهایی وشامل‬
‫کل دعوی باشد ‪.‬‬
‫ابالغ رای ‪:‬‬
‫دبیرخانه مسؤول ابالغ است وقواعد داوری قطعی والزم االجراست وبامراجعه وقبول‬
‫قواعد داوری توسط طرفین ‪ ،‬حق استیناف واعتراض خود راساقط می کنند ‪.‬‬
‫اصالح وتفسیررای ‪:‬‬
‫مرجع داوری وهریک ازطرفین ظرف ‪30‬روزازتاریخ ابالغ رای ‪،‬تقاضای اصالح‬
‫یاتفسیر رای مبهم رانمایند ومهلت ‪30‬روزپاسخ به طرف مقابل می دهند وداور هم‬
‫ظرف ‪30‬روز رای اصالحی یاتفسیری صادرکنند‪.‬‬
‫اجرای رای داوری ‪:‬‬
‫اگرمحکوم علیه ان را اجرا نکندبامراجعه به محاکم داخلی محل اقامت یامحل وقوع‬
‫اموال او درخواست شناسایی واجرای رای تابع قانون داخلی محل اجراست که تاچه‬
‫میزان آن را معتبر می داند مهم ترین سنذ بین المللی ” کنوانیسون نیویورک‬
‫‪1988‬درمورد شناسایی واجرای احکام داوری خارجی است ‪.‬‬
‫نتیجه گیری ‪:‬‬
‫از مجموع نکات داوری اتاق بازرگانی بین المللی وروش های جایگزین حل وفصل‬
‫اختالفات ‪ ،‬نکات ذیل قابل توجه است ‪:‬‬
‫اوال“ ‪ :‬مقررات مربوط به اتاق بازرگانی بین المللی الزام آورشناخته شده وقبول داوری‬
‫اتاق بازرگانی بین المللی بامتابعت ازآن مالزمه دارد ‪.‬‬
‫ثانیا ” ‪ :‬باوجود الزامی بودن مقررات داوری برای طرفی که مرجع مزبور راپذیرفته‬
‫است ‪،‬درموارد معدودی طرفین قرادادمختارند به تراضی ترتیبات خاص دیگری قبول‬
‫نمایند بدون آنکه به طرزتشکیل وآیین دادرسی دیوان داوری یاطرزکار و وظایف دیوان‬
‫لطمه ای وارد نمایند ‪.‬‬
‫ثالثا“ ‪ :‬اصل ‪ 139‬قانون اساسی ایران منحصرا“ ارجاع داوری راجع به اموال عمومی‬
‫و دولتی رادر مواردی که طرف دعوا تبعه خارجی باشد منوط به تصویب مجلس‬
‫شورای اسالمی است ‪ .‬بدین ترتیب پاسخگویی ودفاع درمقابل دعاوی مطروحه اشخاص‬
‫خارجی درمراجع داوری بین المللی وبه تبع آن طرح دعاوی متقابل نیازبه کسب مجوز‬
‫ازمجلس شورای اسالمی ندارد ‪.‬‬
‫اختالفات بازرگانی درارجاع دعاوی واختالفات خود به داوری داخلی یا بین‬
‫المللی باتوجه به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی می تواند به تشخیص خود عمل‬
‫نماید‪.‬‬
‫رابعا“ ‪ :‬دعاوی متعددی راجع به سازمان های دولتی ‪ ،‬شرکت ها وبخش خصوصی‬
‫وابسته به دولت ایران دردیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی مطرح شده که اکثرا“‬
‫خواهان دعاوی اصلی خارجی وخواندگان دعاوی متقابل ایرانی هستند ‪.‬درعمل‬
‫خواندگان ایرانی اغلب ضمن دفاع ازدعاوی اصلی مبادرت به طرح دعاوی متقابل‬
‫نمودند واین امرموید امکان دفاع وطرح دعوی متقابل درداوری های بین المللی بدون‬
‫تصویب قبلی مجلس شورای اسالمی است ‪.‬‬
‫‪ .1‬نقش دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی ومقررات آن دراختالفات ناشی از‬
‫فعالیت های بین المللی وموقعیت حقوق ایران در داوری بین المللی –دکترایرج گلدوزیان – نشریه دانشکده‬
‫حقوق وعلوم سیاسی‪ -‬شماره ‪ -23‬سال‪1366‬‬
‫‪.2‬ویژه نامه مجله حقوقی بین المللی (مقاالت ترجمه )‪ -‬مرکزامورحقوقی بین المللی ریاست جمهوری‪-‬‬
‫زمستان‪1391‬‬
‫‪ .3‬نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی‪ -‬مجله حقوقی نشریه دفترخدمات حقوقی بین المللی ایران –‬
‫شماره ‪-24‬سال ‪ -1378‬دکترمحسن محبی‬
‫‪.4‬سازوکاردیوان بین المللی داوری –جنیفرکربای ‪ -‬ترجمه دکترمحسن محبی –نشریه‬
‫اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران –شماره ‪ -5‬سال ‪1386‬‬
‫‪.5‬اسناد بین المللی قواعد داوری وقواعد سازش اتاق بازرگانی بین المللی –مصوب‬
‫ژانویه ‪2012‬‬
‫‪www.icbar.ir - www. Isc.gov.ir .6‬‬
‫‪www.ricest.ac.ir- www.magiran.com‬‬

similar documents