28th GMS Tourism Working Group Meeting

Report
การเตรียมการสาหรับการประชุม
Mekong Tourism Forum 2012
กระทรวงการทองเที
ย
่ วและกีฬา
่
การประชุม Mekong Tourism Forum (MTF)
ความเป็ นมา
สมาคมส่งเสริมการทองเที
ย
่ วแหงภู
ิ าคเอเชียแปซิฟิก (PATA) เป็ นเจ้าภาพจัดงาน
่
่ มภ
MTF ตัง้ แตปี่ พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๘ โดยได้รับการสนับสนุ นงบประมาณจาก
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) UNESCAP และประเทศเจ้าภาพ โดยเจ้าภาพจะมี
การหมุนเวียนกันตามลาดับตัวอักษร
พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒ งดการจัดการประชุม MTF
ตั้ง แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็ นต้ นมา ส านั ก งานประสานความร่ วมมือ ด้ านการ
ทองเที
ย
่ วอนุ ภูมภ
ิ าคลุมแม
น
่
่
่ ้าโขง (MTCO) เป็ นผู้รับผิดชอบการจัดการประชุม
MTF
การประชุม MTF เป็ นการประชุมประจาปี ของ ๖ ประเทศสมาชิกอนุ ภูมภ
ิ าคลุม
่
แมน
่ ้าโขง
จัดคูขนานกั
บการประชุมคณะทางานดานการท
องเที
ย
่ วของอนุ ภูมภ
ิ าคลุมแม
น
่
้
่
่
่ ้าโขง
(Meeting of the GMS Tourism Working Group: GMS TWG) ซึ่งจัดปี ละสอง
ครั้ง และการประชุ ม โครงการพัฒ นาการทองเที่ย วอยางยั่ง ยืน (Sustainable
วัตถุประสงคของการประชุ
ม MTF
์
เพือ
่ ส่งเสริมและผลักดันให้อนุ ภูมภ
ิ าคลุมแม
น
่
่ ้าโขงเป็ นจุดหมายปลายทางเดียว
ดานการท
องเที
ย
่ ว (to develop and promote the Mekong as a single
้
่
destination)
เป็ นเวทีส าหรับ ผู้ เกี่ยวข้ องในภาคอุ ตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพือ
่ หารือประเด็นการทองเที
ย
่ วภายในอนุ ภูมภ
ิ าค
่
เพือ
่ ขยายเครือขายด
ิ าคลุม
่
้านการตลาดและโอกาสสาหรับการส่งเสริมอนุ ภูมภ
่
แมน
่ วของในภาคอุ
ตสาหกรรม
่ ้าโขงและผู้เกีย
้
STDP, TWG-29 & MTF 2012
หมายเหตุ
STDP
= Sustainable Tourism Development Project
TWG
= Tourism Working Group
โครงการพัฒนาด้ านการท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืน
คณะการทางานด้ านการท่ องเที่ยว
TWG-29
= 29th Greater Mekong Subregion (GMS) Tourism Working Group
การประชุมคณะการทางานด้ านการท่ องเที่ยวอนุภมู ภิ าคลุ่มแม่ นา้ โขงครัง้ ที่ 29
MTF 2012 = Mekong Tourism Forum 2012
งานสัมมนาด้ านการท่ องเที่ยวลุ่มแม่ นา้ โขงประจาปี ค.ศ. 2012
ผู้เข้ารวมการประชุ
ม MTF 2012
่
การประชุม
STDP
และ GMS TWG
การประชุม
ประมาณ ๗๐ คน
MTF 2012
ประมาณ ๔๐๐ คน
ผูแทนจากภาครั
ฐ
๒๔ คน
้
(จานวน ๖ประเทศ ประเทศละ ๔ คน)
ผูแทนจากภาครั
ฐ
้
๒๕ คน
(จานวน ๖ประเทศ ประเทศละ ๕ คน)
ประเทศผูให
้ ้ความช่วยเหลือการพัฒนา ๒๐ คน
(Development Partners)
ผูแทนจากภาครั
ฐ
้
๕๐ คน
(ประเทศเจาภาพ)
้
เจาหน
้
้ าที่ MTCO
เจาหน
่ ากประเทศเจาภาพ
้
้ าทีจ
้
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)
เจาหน
่ ากประเทศเจาภาพ
้
้ าทีจ
้
เจาหน
่ าก STDP และอืน
่ ๆ
้
้ าทีจ
๖ คน
๕ คน
๕ คน
๑๐ คน
๓๐ คน
เจาหน
้
้ าที่ MTCO
๑๐ คน
ผูประกอบธุ
รกิจขนาดกลาง ขนาดยอม
้
่
และผูประกอบการท
องเที
ย
่
วชุ
ม
ชน
้
่
(ตามคาเชิญ)
๓๐ คน
วิทยากร (ตามคาเชิญ)
๓๐ คน
สื่ อมวลชน (ตามคาเชิญ)
๗๕ คน
ผูเข
ยน
้ าร
้ วมจากการลงทะเบี
่
คน
๑๕๐
การประชุมเพือ
่ เตรียมความพรอมในการจั
ดประชุมฯ ณ
้
จังหวัดเชียงราย
ทีป
่ ระชุมมีขอพิ
้
้ จารณาในประเด็นดังตอไปนี
่
1.Theme ของประชุม
2.การจัด Workshop ดาน
่ นาผลทีไ่ ดเสนอต
อที
้ Tour Operator, Tour Guide เพือ
้
่ ่
ประชุม TWG
3.สถานทีจ
่ ด
ั ประชุม TWG STDP และ MTF ณ โรงแรมดุสิต ไอซแลนด
์
์ รี
สอรท
์
4.การจัด Technical Tour 3 เส้นทาง ไดแก
้ ่
• การเยีย
่ มชมโครงการพัฒนาดอยตุง
• Tea Trail ดอยแมสลอง
่
• การลองแม
น
่ ้างชมธรรมชาติ ณ หมูบ
่ งรวมมิตร
่
่ ้ากก และ ขีช
่ ้านกะเหรีย
5 การจัดกีฬา
GMS เชือ
่ มสามัคคี คูขนานไปกั
บการประชุมฯ
่
Mekong Tourism Forum 2012
Theme
“20/20 Vision”
Building on two decades of GMS
cooperation
STDP, TWG-29 & MTF 2012
Events Matrix
วันที่ Date
TTM+ Delegates
ผู้ร่วมงาน TTM+
(Buyers & Media)
(ผู้ซื้อและสื่อมวลชน)
Government Officials &
Development Partners
(ผู้แทนรัฐบาลและผู้แทน
Private Sector / Delegates
(ภาคเอกชนและผูเ้ ข้าร่วม
(ผู้ติดตาม)
งาน)
องค์กรด้านการพัฒนา)
Arrival
Spouses
Arrival
Arrival
10 June, Sun
Post TTM+ Tour
11 June, Mon
Post TTM+ Tour
การประชุม STDP
เยี่ยมชมงาน Technical Tour
12 June, Tues
Post TTM+ Tour
การประชุม TWG และ
การประชุม MTCO Board
MTF Day 1
MTF Day 1
MTF Day 1
Tour (Optional)
14 June, Thu
MTF Day 2
MTF Day 2
MTF Day 2
Tour (Optional)
15 June, Fri
Post Tour
Post Tour
Post Tour
Post Tour
13 June, Wed
งานสัมมนาวันแรก
งานสัมมนาวันที่สอง
ทัวร์หลังการประชุม
เดิ นทางถึงเชียงราย
งานสัมมนาวันแรก
งานสัมมนาวันที่สอง
ทัวร์หลังการประชุม
เดิ นทางถึงเชียงราย
เดิ นทางถึงเชียงราย
Workshops
-
การประชุมเชิ งปฏิ บตั ิ การ
Workshops
-
การประชุมเชิ งปฏิ บตั ิ การ
งานสัมมนาวันแรก
งานสัมมนาวันที่สอง
ทัวร์หลังการประชุม
ทัวร์สาหรับผู้ติดตาม
ทัวร์สาหรับผู้ติดตาม
ทัวร์หลังการประชุม
STDP, TWG-29 & MTF 2012
Itinerary
Sunday, 10 June 2012 – เดินทางถึงจังหวัดเชียงราย arrival
ช่ วงเย็น Evening :
งานเลีย้ งตอนรับ Casual Reception / Dinner
(สาหรั บผู้เข้ าร่ วมการประชุม STDP & TWG)
Monday, 11 June 2012
ช่ วงเช้ า Morning:
การประชุม STDP
ช่ วงบ่ าย Afternoon: Technical Tour
ช่ วงเย็น Evening:
รับประทานอาหารเย็น (สาหรับผูเ้ ข้าร่วมการประชุม STDP & TWG)
Tuesday, 12 June 2012
ช่ วงเช้ า Morning: การประชุม TWG-29
ช่ วงบ่ าย Afternoon: การประชุม MTCO Board
ช่ วงเย็น Evening: งานเลีย้ งต้ อนรั บผู้เข้ าร่ วมการประชุมและสัมมนา Welcome Reception
(สาหรั บผู้เข้ าร่ วมการประชุม STDP, TWG และMTF2012)
STDP, TWG-29 & MTF 2012
Itinerary
Wednesday, 13 June 2012
ช่ วงเช้ า Morning:
พิธีเปิ ดงาน MTF 2012 (welcoming remarks by: MoTS, TAT, Chiang
Rai Province, MTCO, ADB, PATA Google, etc.)
พักเพื่อรับประทานของว่ างหรือเข้ าชมงาน Art & Culture Exhibition
Keynote presentation โดยหม่ อมราชวงศ์ ดศ
ิ นัดดา ดิศกุล
ผู้อานวยการโครงการพัฒนาดอยตุงฯ
รับประทานอาหารเที่ยง
ช่ วงบ่ าย Afternoon: งานสัมมนา MTF 2012 : Human Resources Development
ช่ วงเย็น Evening: งานเลีย้ งรับรองอย่ างเป็ นทางการ Gala Dinner (สาหรับทุกท่ าน)
Thursday, 14 June 2012
ช่ วงเช้ า Morning: งานสัมมนา MTF 2012 : Pro-poor, Sustainable Tourism
ช่ วงบ่ าย Afternoon: งานสัมมนา MTF 2012 : Marketing & Product Development
ช่ วงเย็น Evening: งานลีย้ งอาลา Farewell Dinner (สาหรับทุกท่ าน)
STDP, TWG-29 & MTF 2012
Itinerary
Friday, 15 June 2012
Option 1:
Option 2:
Option 3:
Other tours:
ท่ องเที่ยวโครงการพัฒนาดอยตุง Doi Tung Tour
ท่ องเที่ยวดอยแม่ สลอง Doi Mae Salong Tour
ล่ องแม่ นา้ กกและขี่ช้าง Kok River Cruise & Elephant Ride
เยี่ยมชมบ้ านศิลปิ น Artists House Tour
MTF 2012
Proposed Workshops
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
ผูจ้ ดั งาน
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดย
Community Based
Tourism
8 – 12 มิ.ย. 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
CBT-I
Youth Involvement
11 มิ.ย. 2555
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Tour Guide
10 – 11 มิ.ย. 2555
Legend Hotel
กระทรวงการท่องเทีย่ วและ
กีฬา
กระทรวงการท่องเทีย่ วและ
กีฬา
Tour Operator
12 มิ.ย. 2555
Legend Hotel
กระทรวงการท่องเทีย่ วและ
กีฬา
กระทรวงการท่องเทีย่ วและ
กีฬา
Google (ภาษาไทย)
12 มิ.ย. 2555
Le Meridien Hotel
MTCO
Google
Google (English)
12 มิ.ย. 2555
Le Meridien Hotel
MTCO
Google
eTourism Boot Camp
12 มิ.ย. 2555
Le Meridien Hotel
MTCO
ค่าลงทะเบียนหรือเงินสนับสนุ น
จากหน่วยงานต่างๆ
หมายเหตุ
• งาน Art & Culture Exhibition จะจัดขึน
้ ระหวางวั
่ นที่ 11 – 15 มิ.ย. 2551
• กรมพละศึ กษาจะการจัดการแขงขั
น
่ นกีฬาลุมแม
่
่ ้าโขงระหวางวั
่ นที่ 9 – 11 มิ.ย. 2555 ณ จังหวัดเชียงราย
MTF 2012
Task and Responsibility
สาหรับโปรแกรมทัวร์
วันที่
Post TTM+
9 – 11 มิ.ย. 2555
STDP Technical Tour
11 มิ.ย. 2555
ทัวร์สาหรับผูต้ ดิ ตาม
13 – 14 มิ.ย. 2555
Post MTF Tour
สาหรับรถรับส่ง
15 มิ.ย. 2555
วันที่
สถานที่
โครงการพัฒนาดอยตุง
• โครงการพัฒนาดอยตุง
• ดอยแม่สลอง
• ล่องแม่น้ากก
• บ้านศิลปิ น
สถานที่
ผูจ้ ดั งาน
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดย
ททท.
ททท.
จังหวัดเชียงราย / ททท.
จังหวัดเชียงราย / ททท.
จังหวัดเชียงราย / ททท.
จังหวัดเชียงราย / ททท.
จังหวัดเชียงราย / ททท.
จังหวัดเชียงราย / ททท.
ผูจ้ ดั งาน
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดย
Airport & Welcome
Desk
10 – 11 มิ.ย. 2555
ระหว่างสนามบินและโรงแรม
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
Boat Transfer เรือโดยสาร
11 – 14 มิ.ย. 2555
ระหว่างโรงแรมริมแม่น้ากก
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
รถรับส่งระหว่างการประชุม
11 – 14 มิ.ย. 2555
ระหว่างสถานทีจ่ ดั งานต่าง ๆ
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
รถสามล้อถีบ
11 – 14 มิ.ย. 2555
ภายในอาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
MTF 2012
Task and Responsibility
สาหรับอาหารคา่
วันที่
สถานที่
ผูจ้ ดั งาน
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดย
Welcome Reception
10 มิ.ย. 2555
โรงแรมดุสติ รีสอร์ท
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
TWG/STDP Dinner
11 มิ.ย. 2555
โรงแรมดุสติ รีสอร์ท
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
MTF Welcome Reception
12 มิ.ย. 2555
ไร่แม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
Gala Dinner
13 มิ.ย. 2555
โรงแรมดุสติ รีสอร์ท
MoTS, TAT, DoT, etc.
MoTS, TAT, DoT, etc.
Farewell Dinner
14 มิ.ย. 2555
Le Meridien Hotel
ประเทศจีน หรือผูส้ นับสนุ นอื่น
ประเทศจีน หรือผูส้ นับสนุ นอื่น
ผูจ้ ดั งาน
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดย
สาหรับงานนิ ทรรศการ
Art & Culture Exhibition
• นักแสดง
• ศิลปิ น
• นิทรรศการกลองนานาชาติ
• สาธิตการทาผลิตหัตถกรรม
วันที่
10 - 15 มิ.ย. 2555
สถานที่
โรงแรมดุสติ รีสอร์ท
-
จังหวัดเชียงราย
MTF 2012
MTCO’s Task and Responsibility
• เป็ นผู้ประสานงานการจัดงาน Mekong Tourism Forum 2012
• จัดทาโปรแกรมการจัดงานและหัวขอสั
้ มมนา
•
ดูแลรับผิดชอบเรือ
่ งการลงทะเบียนเขาร
้ วมงาน
่
•
รับผิดชอบในการส่งหนังสื อเชิญเพือ
่ เขาร
้ วมงาน
่
•
เชิญสื่ อมวลชนเขาร
ยนขาวเพื
อ
่ ประชาสั มพันธการจั
ดงาน
้ วมงานและเขี
่
่
์
•
จัดทาแบบสารวจความคิดเห็นและจัดทารายงานการประชุมและสั มนา
•
ดูแลรับผิดชอบเว็ปไซค ์ www.mekongtourismforum.org
•
รับหน้าทีจ
่ ด
ั หาผู้สนับสนุนการจัดงานจากภาคเอกชน
•
ประสานงานการจัดงานประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร (Workshops)
• จัดทัวร ์ Fam Trips สาหรับสื่ อทองถิ
น
่ และสื่ อจากประเทศภายในลุมแม
น
้
่
่ ้าโขง
•
หาผู้สนับสนุนและจัดทาเอกสาร สื่ อสิ่ งพิมพ ์ ของทีร่ ะลึก และรางวัล สาหรับ
แจกจาย
่
สถานทีจ่ ัดประชุ ม โรงแรมดุสิต ไอซ์ แลนด์ รีสอร์ ท
ห้ องพักและห้ องอาหารของ โรงแรมดุสิต ไอซ์ แลนด์ รีสอร์ ท
เส้ นทาง Technical Tour
ชื่นชมอัจฉริยภาพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
และชมการทางานของโครงการพัฒนาดอยตุง
Tea Trail ดอยแม่ สลอง
ศึกษาความเป็ นมาของวัฒนธรรมการดื่มชาในอนุภมู ภิ าคลุ่มนา้ โขง
และขัน้ ตอนการผลิตชาที่กว่ าจะมาเป็ นชาที่มีคุณภาพเยี่ยม
จนเป็ นสินค้ าระดับสากล
การล่ องแม่ นา้ กก และ ขีช่ ้ างชมธรรมชาติ ณ หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร
ล่องเรือชมธรรมชาติ ที่ยงั คงอุดมสมบูรณ์ ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมวิ ถีชีวิต
ของผูค้ นที่ใช้ชีวิตอยู่สองข้างทางริ มแม่น้ากก
ในการเดิ นทางไปสารวจพืน้ ที่ในครัง้ นี้ หัวหน้ าผูต้ รวจราชการ (นายสมประสงค์ โขมพัตร)
ได้เสนอข้อคิ ดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาไว้หลายข้อ อาทิ เช่น
• การเก็บรวบรวมข้อมูลของนักท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาการบริ การและเป็ นข้อมูล
ประกอบการขออนุมตั ิ โครงการต่างต่างๆ เพื่อพัฒนาสถานที่ให้มีความเป็ นสากลและ
จูงใจให้นักท่องเที่ยวมาใช้บริ การเพิ่ มขึน้
• การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนักท่องเที่ยวกับควานช้างผูใ้ ห้บริ การ

similar documents