PREVOZ NEVARNIH ODPADKOV

Report
STRUČNI SKUP
AKTUELNI TRENUTAK U DRUMSKOJ
TRANSPORTNOJ INDUSTRIJI
REPUBLIKE SRBIJE
EVROPSKI SPORAZUM O
MEĐUNARODNOM DRUMSKOM
TRANSPORTU OPASNOG TERETA – ADR
I PRIMENA U R. SRBIJI
mr Ljubomir Petrović, dipl. ing.
Trigon inženjering d.o.o., Zemun, 22.Oktobra br.27
European agreement concerning the international carriage of
dangerous goods by road
EVROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM
TRANSPORTU OPASNOG TERETA – ADR
Izmene svake
dve godine
EVROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM
TRANSPORTU OPASNOG TERETA – ADR
Struktura:
ANEX A - OPŠTI ZAHTEVI I ZAHTEVI U POGLEDU
OPASNIH MATERIJA I PREDMETA
Deo 1 Opšti propisi
Deo 2 Klasifikacija
Deo 3 Spisak opasnog tereta (prema UN-brojevima i slovnom rasporedu),
Deo 4 Komadni tereti i odredbe za cisterne
Deo 5 Propisi za isporuku
Deo 6 Propisi za izradu i ispitivanje ambalaže i cisterni
Deo 7 Propisi za prevoz, utovar, istovar i manipulacije
ANEX B - PROPISI U POGLEDU TRANSPORTNE OPREME
I TRANSPORTNIH OPERACIJA
Deo 8 Propisi za posadu vozila, opremu, postupanje i dokumentaciju
Deo 9 Propisi za izradu i odobrenje tipa vozila
KVALITET OSPOSOBLJAVANJA LICA
ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA
OSNOVNI ZAKLJUČAK:
Transport opasnog tereta je zabranjen, osim ako se ne
obavlja pod tačno definisanim uslovima za određen vid
saobraćaja.
Preduslov za obavlja transportnog procesa opasnog tereta je
poznavanje pravila pod kojima je to moguće i njihovo poštovanje.
Stalnim unapređivanjem pravila ponašanja, obaveza i odgovornosti,
svih lica koja mogu imati uticaja na bezbedno odvijanje transportnog
procesa, može da se obezbedi maksimalna sigurnost.
EVROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM
TRANSPORTU OPASNOG TERETA – ADR
Države ugovornice odredbi ADR-a, Status na dan 22.12.2011.god
1. Albania
2. Andorra
3. Austria
4. Azerbaijan
5. Belarus
6. Belgium
7. Bosnia and Herzegovina
8. Bulgaria
9. Croatia
10. Cyprus
11. Czech Republic
12. Denmark
13. Estonia
14. Finland
15. France
16. Germany
17. Greece
18. Hungary
19. Iceland
20. Ireland
21. Italy
22. Kazakhstan
23. Latvia
24. Liechtenstein
25. Lithuania
26. Luxembourg
27. Malta
28. Moldova
29. Montenegro
30. Morocco
31. Netherlands
32. Norway
33. Poland
34. Portugal
35. Romania
36. Russian Federation
37. Serbia
38. Slovakia
39. Slovenia
40. Spain
41. Sweden
42. Switzerland
43. The former
Yugoslav Republic
of Macedonia
44. Tunisia
45. Turkey
46. Ukraine
47. United Kingdom of
Great Britain and
Northern Ireland
EVROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM
TRANSPORTU OPASNOG TERETA – ADR
Količina opasnog tereta, SR NEMAČKA 2008 godina:
354 000000 tona
17%
20%
Pomorski saob.
14%
48%
Raspodela
opasnog tereta
prema vidovima
saobraćaja
1%
Rečni saob.
Vazdušni saob.
Drumski saob.
Železnički saob.
EVROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM
TRANSPORTU OPASNOG TERETA – ADR
Važni datumi:
30.09.1957. god. je sačinjen ADR, na osnovu preporuka UN
29.01.1968. god. ADR je postao obavezujući za države koje su priložile
instrumente za jedan od načina usvajanja
31.12.1970. god. Uredba o ratifikaciji aneksa A i B, ADR-a
(Sl. List SFRJ 61/70)
28.05.1971. god. SFRJ je pristupila Sporazumu
09.11.1972. god. Uredba o ratifikaciji osnovnog teksta ADR-a i Protokol
potpisivanja (Sl. List SFRJ 59/72)
EVROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM
TRANSPORTU OPASNOG TERETA – ADR
Važni datumi:
Do 1980.god. Vlada SFRJ donosi četiri Uredbe o prihvatanju izmena
Sporazuma
12.03.2001. god. Potvrđeno članstvo R. Srbije, kao naslednice SRJ i
Zajednice SCG
05.05.2010. god. Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o
međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom
saobraćaju (ADR 2007), Sl.glasnik R.S. mu br. 2/10
23.11.2010. god. Zakon o transportu opasnog tereta,
Sl.glasnik R.S. br. 88/2010, stupa na snagu 22.05.2011.
ZAKON O POTVRĐIVANJU EVROPSKE KONVENCIJE O
MEĐUNARODNOM TRANSPORTU OPASNOG TERETA U
DRUMSKOM SAOBRAĆAJU (ADR 2007)
Član 1
Potvrđuje se Evropska konvencija o međunarodnom transportu
opasnog tereta u drumskom saobraćaju (ADR 2007), usvojena u Njujorku i
Ženevi 2006. godine, u originalu na engleskom i francuskom jeziku.
Član 2
Tekst Evropske konvencije o međunarodnom transportu opasnog tereta
u drumskom saobraćaju (ADR 2007) u originalu na engleskom jeziku i u
prevodu na srpski jezik glasi: ......kompletan prevod ADR 2007
Član 3
O prihvatanju izmena i dopuna tehničkih propisa koji su sastavni deo
Evropske konvencije o međunarodnom transportu opasnog tereta u
drumskom saobraćaju (ADR) i njihovoj primeni u Republici Srbiji odlučuje
Vlada.
O objavljivanju tehničkih propisa iz stava 1. ovog člana stara se
ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja.
ZAKON O TRANSPORTU OPASNOG TERETA
Član 2
Transport opasnog tereta obavlja se u skladu sa odredbama potvrđenih
međunarodnih sporazuma, odredbama ovog zakona i podzakonskih
akata donetih na osnovu ovog zakona.
Potvrđeni međunarodni sporazumi su:
Evropski sporazum o međunarodnom drumskom transportu opasnog
tereta (ADR);
(komentar: ADR 2007)
.......
.......
Član 4
Potvrđeni međunarodni sporazumi iz člana 2. stav 2. ovog zakona
primenjuju se i na transport opasnog tereta koji se obavlja u celini na
teritoriji Republike Srbije.
ZAKON O TRANSPORTU OPASNOG TERETA
II. UPRAVA ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA
Član 9
Za obavljanje izvršnih i s njima povezanih inspekcijskih i stručnih
poslova u oblasti transporta opasnog tereta obrazuje se Uprava za
transport opasnog tereta (u daljem tekstu: Uprava), kao organ uprave u
sastavu ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja (u daljem tekstu:
Ministarstvo) i utvrđuje njena nadležnost.
Sedište Uprave je u Beogradu.
Uprava ima svojstvo pravnog lica.
UPRAVA ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA
Član 10
Uprava obavlja sledeće poslove:
1) Učestvuje u radu međunarodnih stručnih tela za izradu tehničkih
propisa iz potvrđenih međunarodnih sporazuma iz člana 2. stav 2. ovog
zakona, priprema predloge za njihovu izmenu i dopunu i izjašnjava se o
predlozima predstavnika drugih država;
2) Učestvuje u pripremi propisa u oblasti transporta opasnog tereta;
3) Vrši inspekcijski nadzor nad primenom propisa iz člana 2. stav 2. ovog
zakona, ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona;
4) Izdaje ovlašćenje stručnom licu;
5) Izdaje odobrenje za tip ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili
cisterne za transport opasnog tereta;
6) Izdaje ovlašćenje telu za ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže,
odnosno posude pod pritiskom ili cisterne koja se koristi u transportu
opasnog tereta;
UPRAVA ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA
Član 10
Uprava obavlja sledeće poslove:
7) Izdaje imenovanje telu za ocenjivanje usaglašenosti tipa posude pod
pritiskom ili cisterne;
8) Oduzima odobrenje za tip ambalaže, odnosno posude pod pritiskom
ili cisterne koja se koristi u transportu opasnog tereta, ako ambalaža,
odnosno posuda pod pritiskom ili cisterna koja se koristi u transportu
opasnog tereta ne ispunjava uslove iz odobrenja;
9) Donosi rešenje o priznavanju odobrenja za tip ambalaže, odnosno
posude pod pritiskom ili cisterne koje je izdao nadležni organ strane
države;
10) Vodi Registar stručnih lica za ispitivanje posude pod pritiskom i
cisterne koja se koristi u transportu opasnog tereta;
11) Obrazuje ispitnu komisiju koja proverava stručnu osposobljenost
kandidata za savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta;
UPRAVA ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA
Član 10
Uprava obavlja sledeće poslove:
12) Sastavlja ispitna pitanja za proveru stručne osposobljenosti kandidata
za savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta i objavljuje ih
na utvrđen način;
13) Proverava ispunjenost uslova i izdaje licencu privrednom društvu ili
drugom pravnom licu za osposobljavanje kandidata za savetnika za
bezbednost u transportu opasnog tereta;
14) Prikuplja godišnje izveštaje savetnika za bezbednost u transportu
opasnog tereta, analizira ih i predlaže izmene propisa;
15) Izdaje sertifikat o stručnoj osposobljenosti za savetnika za
bezbednost u transportu opasnog tereta;
16) Vrši nadzor nad radom privrednih društava i drugih pravnih lica kojima
izdaje licencu, ovlašćenje ili drugi akt na osnovu ovog zakona;
UPRAVA ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA
Član 10
Uprava obavlja sledeće poslove:
17) Nadzire pripremu i sprovođenje Plana bezbednosti učesnika u
transportu opasnog tereta koji transportuju opasan teret visoke
potencijalne opasnosti, utvrđen propisima iz člana 2. stav 2. ovog
zakona;
18) Izdaje dozvolu za transport opasnog tereta kada je to utvrđeno
propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona, izuzev dozvole za
transport eksplozivnog tereta;
19) Prati transport i ugrožavanje bezbednosti transporta opasnog tereta;
20) Analizira izveštaje o izdatim, odnosno vraćenim sertifikatima o
odobrenju za vozilo za transport određenog opasnog tereta;
21) Izdaje ovlašćenje telu za ocenjivanje usaglašenosti tipa vozila za
transport opasnog tereta;
UPRAVA ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA
Član 10
Uprava obavlja sledeće poslove:
22) Izdaje imenovanje telu za ocenjivanje usaglašenosti vozila za
transport određenog opasnog tereta;
23) Izdaje ovlašćenje privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu
za stručno osposobljavanje kandidata za vozača vozila za transport
opasnog tereta;
24) Obrazuje ispitnu komisiju koja proverava stručnu osposobljenost
vozača vozila za transport opasnog tereta, sastavlja i objavljuje
ispitna pitanja na utvrđen način;
25) Izdaje sertifikat o stručnoj osposobljenosti vozača vozila za transport
opasnog tereta i vodi Registar izdatih sertifikata;
UPRAVA ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA
Član 10
Uprava obavlja sledeće poslove:
26) Prikuplja podatke o povredama propisa iz člana 2. stav 2. ovog
zakona, ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona,
analizira ih, predlaže izmene i dopune navedenih propisa, razmenjuje
podatke o povredama propisa s nadležnim organom druge države,
odnosno s nadležnim telima EU i postupa po zahtevu nadležnog
organa druge države koji je utvrdio da vozilo registrovano u Republici
Srbiji nije poštovalo propise;
27) Učestvuje u pripremi bilateralnih sporazuma u oblasti transporta
opasnog tereta;
UPRAVA ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA
Član 10
Uprava obavlja sledeće poslove:
28) Izrađuje godišnji izveštaj, na osnovu prikupljenih podataka, o
povredama propisa iz člana 2. stav 2. ovog zakona, ovog zakona i
propisa donetih na osnovu ovog zakona, po kategoriji opasnosti i
dostavlja ga nadležnim međunarodnim telima;
29) Izdaje odobrenje za tip broda koji se koristi za transport opasnog
tereta;
30) Izdaje ovlašćenje telu za ocenjivanje usaglašenosti tipa broda za
transport opasnog tereta;
31) Izdaje imenovanje telu za ocenjivanje usaglašenosti broda za
transport određenog opasnog tereta;
32) Izdaje ovlašćenje privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu
za stručno osposobljavanje kandidata za Lice sa sertifikatom ADN;
UPRAVA ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA
Član 10
Uprava obavlja sledeće poslove:
33) Obrazuje ispitnu komisiju koja proverava stručnu osposobljenost
kandidata za Lice sa sertifikatom ADN;
34) Izdaje sertifikat ADN i vodi Registar izdatih sertifikata;
35) Analizira izveštaje o izdatim, odnosno vraćenim sertifikatima o
odobrenju za brod za transport određenog opasnog tereta;
36) Oduzima licencu, ovlašćenje ili drugi akt koji je izdat na osnovu ovog
zakona, ako utvrdi prestanak ispunjenosti nekog od uslova na osnovu
kojih su ti akti izdati.
EVROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM
DRUMSKOM TRANSPORTU OPASNOG TERETA – ADR
I PRIMENA U R. SRBIJI
Rezultat “primene” ADR-a u Srbiji
EVROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM
DRUMSKOM TRANSPORTU OPASNOG TERETA – ADR
I PRIMENA U R. SRBIJI
HVALA NA PAŽNJI !

similar documents