proces1

Report
OŠETROVATEĽSKÝ PROCES
doc. PhDr. Monika Jankechová, PhD.
PLÁNOVANIE
tretia fáza ošetrovateľského procesu
Defínícia plánovania
 proces vytýčenia ošetrovateľských statégií či intervencií
(zásahov) s cieľom prevencie, redukcie či eliminácie
pacientových zdravotných problémov; realizuje ho sestra
v spolupráci s pacientom + ostatnými členmi
ošetrovateľského tímu
 uvážený
systematický
proces,
nevyhnutný
na
dosiahnutie kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti, v
ktorom sa vykonáva rozhodovanie a riešenie problémov

PLÁNOVANIE
Fáza plánovania má 6 častí:
1.
Vytýčenie priorít
2.
Vytýčenie pacientových cieľov a výsledných kritérií
3.
Plánovanie ošetrovateľských stratégií
4.
Napísanie sesterských ordinácií
5.
Napísanie plánu ošetrovateľskej starostlivosti
6.
Konzultovanie
PLÁNOVANIE
Vytýčenie priorít (pacientove priority)



je stanovenie preferenčného poradia ošetrovateľských
stratégií; stanovenie priorít (ošetrovateľských diagnóz)
možno realizovať aj použitím ošetrovateľského modelu či
teórie
problémy ohrozujúce život majú najvyššiu prioritu
priority prisudzované
nemenné
problémom
by
nemali
zostávať
PLÁNOVANIE
Vytýčenie pacientových cieľov a výsledných kritérií

pacientov cieľ je želaný výsledok či zmena na jeho ceste
za zdravím

Ciele = sú širokým pojmom a treba ich ďalej špecifikovať
dlhodobé a krátkodobé ciele

Výsledné kritériá = sú špecifické a merateľné

STANOVENIE CIEĽA

sestra v spolupráci s p/k určí očakávaný cieľ, ktorý je všeobecný
Kritériá merania:

cieľ je stanovený široko, vždy z hľadiska p/k

cieľ je odvodený od 1. časti sesterskej diagnózy (problému)

jeden cieľ = jedna diagnóza

cieľ je dosiahnuteľný, reálny vzhľadom ku stavu a možnostiam p/k




k dosiahnutiu cieľa sú dostupné zdroje (ľudské, materiálne,
technické, organizačné)
stanovenie cieľa vyžaduje obojstrannú komunikáciu
cieľ je stručný, reálny, podľa možnosti vyjadrený v pozitívnych
termínoch
cieľ je pozorovateľný, objektivizovateľný a merateľný
STANOVENIE CIEĽA
Cieľ obsahuje nasledujúce časti:
 PODMET, ktorým je pacient, klient, dieťa, matka, rodina, rodičia,
komunita alebo jeho atribút, fyziologická súčasť ľudského organizmu
(spánok, močenie, dýchanie, sebaopatera, dojčenie, myslenie,
objem telesných tekutín, správanie, vedomosti, zručnosti,
priechodnosť dýchacích ciest, vyprázdňovanie, koža, výživa,
postoje, adaptácia, komunikácia, prehĺtanie, sebaúcta apod.)

PRÍSUDOK, ktorým je aktívne sloveso – zvýši, zníži, zlepší,
dosiahne, obnoví, predíde, nadobudne, znovunadobudne, upraví,
zmierni, doplní, udrží, dodrží, preukáže, zachová, zmení, rozvinie

PREDMET, podmienky, časové ohraničenie (neuvádza sa pri
potencionálnych problémoch), príp. iný potrebný modifikant
VÝSLEDNÉ KRITÉRIÁ

sestra určí príslušný počet výsledných kritérií (priemerne 3 – 6)
k jednému cieľu sesterskej diagnózy
Kritériá merania:





kritériá sú konkretizáciou všeobecného cieľa
kritériá odpovedajú na otázku: Čo p/k robí (má), ako vyzerá (správa
sa), keď sa cieľ dosiahol?
kritériá sú jednoznačné, podľa možnosti vyjadrené v pozitívnych
termínoch
kritériá odrážajú činnosť, správanie sa p/k a nie činnosť sestry
stanovené kritériá neobsahujú nemerateľné vyjadrenia, tzn. slovesá
– pozná, vie, chápe, uvedomuje si, cíti, pociťuje úľavu, nepociťuje
svrbenie, dbá, ale aj, má vedomosti, nemá bolesť, je bez hnačky,
akceptuje, ovláda, apod.
VÝSLEDNÉ KRITÉRIÁ


PODMET, ktorým je pacient alebo fyziologická súčasť ľudského
organizmu
PRÍSUDOK, ktorým je aktívne sloveso – popisuje, definuje, hovorí,
menuje, robí, vykonáva, cvičí, aplikuje, oznamuje, zúčastňuje sa,
ukazuje, zostaví, určí, odkašliava, vysvetľuje, zaspáva, spí, prijíma,
vyprázdňuje sa, otáča sa, mení, podieľa sa, využíva, sleduje (sa),
pýta sa/si, spolupracuje, užíva, rozpráva (sa), verbalizuje,
zaznamenáva, žiada (si), udáva, zabezpečuje (si), konzumuje,
prejde, demonštruje, ošetruje si, identifikuje, nadväzuje, zapája sa,
pomáha, používa, dokumentuje, zapisuje, dodržiava, odstraňuje,
meria, manipuluje, dýcha, postupuje, diskutuje, aktivizuje sa,
vytvára, konzultuje, komunikuje, prehĺta, váži sa, (vy)pije, hlási,
informuje, pohybuje (sa), umýva (sa), inhaluje, prípadne má (napr.
fyziologické funkcie v norme, čisté dýchanie, kožu celistvú,
(nedonosenec) termoreguláciu zabezpečenú, polohu bezpečnú,
stolicu denne, pôvodnú hmotnosť, ružovú farbu kože, ošetrenú
kolostómiu, kožný defekt zhojený, príjem a výdaj tekutín
v rovnováhe, zachovanú pulzáciu)
VÝSLEDNÉ KRITÉRIÁ



MODIFIKANTY, ktoré sú merateľné, kontrolovateľné,
ľudskými zmyslami pozorovateľné, objektivizovateľné
KRITÉRIÁ OČAKÁVANÝCH VÝSLEDKOV
predmet – miesto – čas – spôsob – rýchlosť – presnosť –
vzdialenosť – kvalita
PLÁNOVANIE
Plánovanie ošetrovateľských statégií





ošetrovateľské stratégie = zásahy = intervencie - sú činnosti
sestier zvolené na liečbu v intenciách špecifických sesterských
diagnóz na dosiahnutie pacientových cieľov
stratégie sa zameriavajú na etiológiu - druhú časť sesterskej
diagnózy
výber ošetrovateľských stratégií je rozhodovací proces
stratégia má zodpovedať pacientovmu veku, zdravotnému stavu,
jeho systému hodnôt a viery
stratégia má byť dosiahnuteľná, zlučiteľná s inými metódami,
založená na vedomostiach a skúsenostiach
PLÁNOVANIE
Napísanie sesterských ordinácií
Dátum
Akčné sloveso
Obsahová oblasť (kde a čo)
Časový prvok (kedy, ako dlho a ako často)
Podpis
PLÁNOVANIE
Napísanie plánu ošetrovateľskej starostlivosti
je písomným vodidlom podávajúcim organizované informácie o
pacientovom zdraví v logickom celku, zameriava sa na zásahy,
ktoré musí sestra urobiť ako odpoveď na zistené pacientove
sesterské diagnózy na splnenie stanovených cieľov
Cieľom písomného plánu je:

usmerniť individualizovanú starostlivosť

zabezpečovať kontinuitu starostlivosti

pomáhať určiť, ktoré z potrieb pacienta treba dokumentovať do
pacientovho záznamu

slúžiť ako vodidlo na predeľovanie ošetrovateľského personálu

slúžiť ako doklad pre platby zdravotných poisťovní

PLÁNOVANIE
Pokyny na písanie plánov ošetrovateľskej starostlivosti




na pláne uveďte dátum a podpíšte ho
kľúčové slová vyjadrujte štandardizovanými
medicínskymi symbolmi a prijatými skratkami
prispôsobte plán pacientovým potrebám
zahrňte do plánu preventívne a zdravie chrániace
aspekty rovnako ako liečebné, a tiež koordinačné aktivity
a spoluprácu
PLÁNOVANIE
Konzultovanie

poradenie sa o odborných otázkach
Proces konzultovania má 6 stupňov:
1.
identifikácia problému
2.
získavanie príslušných údajov o pacientovi
3.
výber konzultanta
4.
komunikáciu problému a príslušných informácií
5.
diskusiu s konzultantom o jeho odporúčaniach
6.
včlenenie
odporúčaní
ošetrovateľského plánu
do
pacientovho

similar documents