gevaren en handelen bij acetyleen-inzet.ppt

Report
INHOUD
ACETYLEENFLES
expansieruimte
uitzetten aceton door
opname acetyleen
aceton
kiezelzuur
2
ACETYLEEN
• C2H2,
• Kleurloos, reactief, zeer brandbaar, reukloos (in pure vorm) en
iets lichter dan lucht
• PH3 (fosfine)veroorzaakt een knoflookachtige, zoete
geur
• explosiegrens ligt tussen 2,4 – 83 volumeprocent
• zelfontleding bij ca 300⁰ en 2 bar
• gasvormige springstof (1 kg C2H2 = 1,9 kg TNT)
3
KENMERKEN ACEYLEENFLES
•
•
•
•
tot 2006 fleskleur geel
vanaf 2007 fleskleur kastanjebruin
tenminste aan de flessenhals
in de overgangsfase zijn beide kleuren
mogelijk
• flessen klinken niet hol
• ADR 1001/239
4
ACETON
5
EXPLOSIEGRENZEN
propaan
alcohol
methaan
koolmonoxide
waterstof
acetyleen
volumeprocent
6
ONTBRANDINGS-SNELHEID
• propaan
3.7 m/s
• methaan
7.0 m/s
• waterstof
8.9 m/s
• acetyleen
13.5 m/s
7
OPSLAGMOGELIJKHEDEN
8
OPSLAG
• reguliere fles is niet geschikt
• fles moet met een poreuze massa gevuld zijn
• hierin is de acetyleen onder druk opgelost(ca 8.5 Bar)
• de poreuze massa moet ontleding voorkomen
9
INLEIDING TOT ONTLEDING
• vlamterugslag vanaf de brander
• externe opwarming door;
- ventielbrand
- branduitbreiding
- sterke aanstraling
• mechanische inwerking door omvallen
10
INWENDIGE ONTLEDING
•
•
•
•
•
•
fles wordt warm zonder uitwendige verhitting
vlamterugslag
gevolg van ontleding is uiteenvallen van de inhoud
druktoename
fleskop
afremmen/stoppen ontleding
11
UITWENDIGE BRAND
•
•
•
•
•
•
•
lekgas
uitsluitend sprake van buitenbrand
inwendige ontleding
afsluiters bereikbaar
koelen
minimaal 30 minuten
controleren
12
HERKENNEN ONTLEDING
• vlamterugslag
• gasuittreding
• brand bij het flesventiel of drukregelaar
• aanstraling
13
MAATREGELEN
BIJ HET GEVAAR VAN
EXPLODEREN
14
UITTREDEN VAN NIET BRANDEND ACETYLEEN
• grootste gevaar in besloten ruimten
• ontstekingsbronnen wegnemen
• fles controleren op opwarming
• flesventiel alleen sluiten
- wanneer de fles koud is
- uitstomen van helder/puur gas
15
UITTREDEN VAN NIET BRANDEND ACETYLEEN
• Is de fles opgewarmd;
-
gevarenzone ontruimen
onder dekking koelen
ramen en deuren openen
explosiegevaar bepalen
uitstroming gas beoordelen
het flesventiel niet meer dichtdraaien
de fles niet meer benaderen
de fles leeg laten lopen
16
UITTREDEN VAN BRANDEND ACETYLEEN
• Flesventiel alleen sluiten
- als de vlam bij het ventiel zuiver is
- als de fles koud is
- binnen 60 seconden
17
UITTREDEN VAN BRANDEND ACETYLEEN
• is de fles opgewarmd
-
gevarenzone ontruimen
-
onder dekking koelen
-
fles uit laten branden
-
flessen die al langer als 60 seconden branden, niet meer aan
de afsluiter komen
18
KOELEN ACETYLEENFLES
• ramen en deuren openen
• fles onder dekking koelen (minstens 30 minuten)
• overvloedig water gebruiken
• temperatuur controleren, WBC
• opgebracht water controleren
19
KOELEN ACETYLEENFLES
• blijft de fles koel;
- geen temperatuurverhoging binnen 10 minuten
- fles kan geborgen worden
- waterbad
- veilig gebied
- blijf controleren
20
KOELEN ACETYLEENFLES
• geen afkoeling/verder opwarming waarneembaar
• doorgaan met koelen
• na 10 minuten opnieuw controleren
• doorlopend proces
21
ACETYLEENPAKKET / FLESSENBATTERIJ
• minstens 24 uur koelen
• contoleren of alle flessen gekoeld worden
• pakket nooit demonteren
22
GEVARENZONE
• 300 mtr
• ingezette eenheden kunnen tot op 50 mtr naderen
- indien dekkingsmogelijkheden voorhanden zijn
- indien de inzet dit vereist
• gebouwen in gevarenzone ontruimen
23
GEVARENZONE
• personen in verder afgelegen bebouwing moeten
zich ophouden aan de tegenovergestelde zijde van
het inzetgebied
• eenheden, die voor koeling worden ingezet dragen;
-
ademlucht
PBM
maken gebruik van een stabiele dekking
50 mtr afstand
24
UITWERKING EXPLOSIE ACETYLEENFLES
• vuurbal van ca 30 mtr
• scherfwerking tot ca 300 mtr
• twee tot drie grote delen
• drukgolf is eerder gering
• gebouwen worden niet in het geheel doorboord
25
PLAN +
26
NOGMAALS, INDIEN….
•
•
•
•
snelle temperatuurstijging
slierten/siddering in de lucht te herkennen zijn
verkleuren van de verf
bij een open ventiel een steeds luider wordende
fluittoon
• als het walmen en de fluittoon stoppen
• DEKKING ZOEKEN
27
ZEG NOOIT ………..
•
•
•
•
Salzburg 1986
carrosseriebouwer
bedrijfsbrandweer komt in actie
ventielbrand en exploderen omcirkelde fles
28
DE SLUIPMOORDENAAR
29
30
DE SLACHTOFFERS
Foto is op verzoek verwijderd
31
DE SLACHTOFFERS
Foto is op verzoek verwijderd
32
"Wanneer we over dun ijs rijden,
hangt onze veiligheid van onze
vaart af."
33
NABRANDER
34

similar documents