WMO presentatie les 5

Report
WMO
Presentatie les vijf
De wet maatschappelijke ondersteuning
[email protected]
INHOUD PROGRAMMA
• De financiering van de zorg
• AWBZ
• Werkwijze CIZ
• WMO gelden
Financiering van de zorg
• (Para) medische zorg, direct lijfsgebonden en op
genezing gericht horen thuis in de zorg
verzekeringswet voorheen de ziekenfondswet
• AWBZ – zorg (per 1/1/09), is zware zorg voor
bijzondere groepen. Indicatiestelling vindt plaats
volgens een uniforme landelijke aanpak, toekenning
in de vorm van zorg in natura en/of
persoonsgebonden budget, verantwoordelijke de
ziekenkostenverzekeraar.
• De WMO regelt een stelsel van lokale
ondersteuning.
• Financiering jeugdzorg ligt voornamelijk bij de
provincies
Jeugdzorg
• Ministerie van VWS en het Ministerie van Justitie
zijn samen verantwoordelijk voor de jeugdzorg.
• Sinds 1 januari 2005 is met de komst van de wet
op de jeugdzorg de bureaus jeugdzorg ontstaan.
• De financiering komt van de overheid naar de
provincies. Die daarmee de hele hulpverlening,
jeugd-GGZ, jeugdbescherming,
jeugdreclassering etc. financiert.
• De provincie maakt met gemeenten
resultaatgerichte afspraken over de
verantwoordelijkheden voor jongeren met
problemen.
Uit de AWBZ verdwenen naar de
WMO;
•
•
•
•
•
Huishoudelijke verzorging
De ondersteunende en activerende begeleiding
Grondslag psychosociaal
Vervoer
Dagbesteding voor ouderen, gehandicapten en
chronische psychiatrische patiënten.
• Extramurale en intramurale GGZ-zorg wordt
overgeheveld naar de zorgverzekering
Subsidieregelingen naar de WMO
•
•
•
•
•
•
Diensten bij wonen met zorg
MEE-organisaties
Aanpassen ADL-woningen
Zorgvernieuwing GGZ
Begeleiding Maatschappelijk Opvang
Coördinatie vrijwillige thuiszorg en
mantelzorg
Voorbeeld ADL-woning
• Hij/zij heeft een urenindicatie voor ADL-assistentie van
minimaal 5 en maximaal 30 uur per week.
• Hij/zij is aangewezen op ’zorg op afroep’ en is voldoende
sociaal zelfredzaam.
• Er gelden geen leeftijdsgrenzen.
Vooruitlopend op de overgang van de ADL-assistentie in
Fokusprojecten naar de AWBZ komen daar nog twee
voorwaarden bij:
• De grondslag van de vraag is een lichamelijke handicap of
een somatische aandoening.
• Belanghebbende is aangewezen op een aangepaste woning.
• Kosten worden vergoed als het College van
Zorgverzekeringen daar toestemming voor heeft gegeven. Er
geldt dat er een eigen bijdrage geleverd moet worden.
Huidige WMO diensten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
hulp bij het huishouden
woonvoorzieningen
rolstoelen of andere hulpmiddelen voor het verplaatsen
vervoersvoorzieningen
gehandicaptenparkeerkaart en –parkeerplaats
welzijnswerk (ondersteuning voor clubs en wijkcentra)
ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers
verslavingszorg
vrouwenopvang
maatschappelijke opvang
openbare geestelijke gezondheidszorg
bestrijding van huiselijk geweld
AWBZ rechten
• Behandeling
• Doventolkzorg
• Begeleiding* (alleen voor mensen met matige en
ernstige beperkingen) in uren of dagdelen
• Onderzoek naar aangeboren stofwisselingsziekten
• Persoonlijke verzorging\prenatale zorg
• Vaccinaties
• Verblijf
• Uitleen van verpleegartikelen
• Verpleging
• (zieken) vervoer
• Zwangerschapsafbreking
CIZ
• Het CIZ is de poortwachter voor publiek
gefinancierde zorg. Als onafhankelijke
organisatie beoordelen ze of een cliënt voor
zorg in aanmerking komt. Niet meer en niet
minder. Zodra het indicatiebesluit of het
indicatieadvies is afgegeven, eindigt het contact
met de cliënt.
• Met het aanvragen van zorg of zorgtoewijzing
houdt het CIZ zich niet bezig. Dat is de
verantwoordelijkheid van de cliënt zelf en van de
zorgkantoren en de zorgaanbieders.
CIZ
• Het CIZ bepaalt wie recht heeft op AWBZ-zorg, hoeveel
en hoe lang.
• Dit onderzoek heet een indicatiestelling wat kan leiden
tot een indicatiebesluit.
• Het zorgkantoor regelt de zorg waar men recht op heeft.
• Eerst stelt het CIZ de ziekte, aandoening of stoornis vast
(de zgn. AWBZ-grondslag)
• Op vijf onderdelen wordt gekeken naar de ernst en de
soort beperkingen.
• In 2009 houdt het CIZ zich bezig met het project herindicaties
Wat doet het CIZ
• AWBZ – indicaties voor verzorging, verpleging,
behandeling, begeleiding en verblijf
• Bij veel gemeenten; Sociaal-medische
voorzieningen – indicaties voor voorzieningen
en regelingen als parkeerkaarten,
verhuisurgenties of bijzondere bijstand
• WMO – indicaties voor hulp bij het huishouden,
hulp bij psychosociale problemen, rolstoelen en
trapliften
• Uitzonderingen zijn de indicaties voor jeugd
waarbij de grondslag psychiatrie is, deze worden
afgegeven door de bureaus jeugdzorg zelf
Vijf onderdelen
• Sociale redzaamheid, mogelijkheid hebben om sociale
contacten aan te gaan, eigen leven vorm geven, incl.
financiën regelen
• Bewegen en verplaatsen (zelfstandig voortbewegen
binnen- en buitenshuis)
• Probleemgedrag (destructief, grensoverschrijdend,
agressief, dwangmatig gedrag)
• Psychisch functioneren (stoornissen in denken,
concentratie en waarneming)
• Geheugen - en oriëntatie stoornissen (problemen met
oriëntatie in tijd, plaats en persoon)
ICF (International Classification of
Functioning Disability and Health)
• Systematische ordening van aspecten van het
menselijk functioneren gerelateerd aan een
gezondheidsprobleem
• Wetenschappelijke grondslag voor het begrijpen
en bestuderen van het menselijk functioneren
• Mogelijkheid tot internationaal systematisch
codestelsel
• Gemeenschappelijke standaardtaal ter
bevordering van een betere communicatie
tussen de diverse beroepsbeoefenaren
Functioneren wordt omschreven
vanuit drie perspectieven
• Functies/Anatomische eigenschappen =
Orgaanniveau = Kans op stoornissen
• Menselijk handelen/Activiteiten =
Persoonsniveau = Kans op beperkingen
• Deelname aan maatschappelijk
leven/participatie = Sociaal niveau = kans
op problemen
In de praktijk bruikbaar voor:
• Onderzoeksrapportage naar de hulpvraag
en zorgbehoeften van de cliënt
• Ontwikkelen van onderzoeksinstrumenten
• Formuleren van behandeldoelen
• Opstellen van het handelingsplan
• Evaluatie van de resultaten
Toekomst is de
aanmeldingsfunctionaliteit
• AF snel en digitaal zorg aanvragen
• Via de AF kunnen WMO aanvragen, aanvragen
voor sociaal medisch advies of voor AWBZ-zorg
digitaal bij het CIZ worden aangeleverd.
• Snelle inzet is mogelijk via een standaard
indicatieprotocol, is een SIP
• AF is zeven dagen per week beschikbaar
• Mogelijkheid tot aansluiting op gemeentelijk
cliëntregistratiesysteem
• Minder fouten door eenmalig invoeren van
gegevens, automatische controle op consistentie
Invoering zorgzwaartebekostiging
• De zorgzwaartebekostiging is een nieuw
bekostigingssysteem voor mensen die wonen en
zorg krijgen in een zorginstelling.
• In een zorgzwaartepakket (ZZP) staat welke
zorg en hoeveel zorg cliënten nodig hebben
• Er zijn in totaal 52 ZZP vastgesteld.
• De cliënt maakt samen met de zorginstelling een
afspraken over de invulling van de zorg, dit
wordt vastgelegd in een zorgplan. Evalueerbaar
en transparant.
Eigen bijdrage
• Vanaf 1 januari 2010 betaalt iedere
volwassenen die van begeleiding uit de
AWBZ en de WMO gebruik maakt een
eigen bijdrage. Dit was al zo voor
verpleging, verzorging en verblijf.
• De eigen bijdrage wordt geïnd door het
CAK.
• Chronisch zieken en gehandicapten
ontvangen korting.
Opdracht les zes
Presenteer in de al samengestelde groepjes de
volgende opdracht;
• Kies een van de volgende sectoren,maak onderling een
verdeling; Ouderzorg, Dak- en thuislozenzorg,
Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg, Vrouwenopvang,
Thuiszorg/Mantelzorg.
• Centraliseer de presentatie rondom de volgende
vraagstukken;
- Waar kan ik als cliënt aanspraak op maken
- Waar heb ik recht op (of niet!)
- Hoe is de financiering/zorg geregeld
• Maak hiervan een presentatie van maximaal 45 minuten
Literatuur
• De praktijk van de WMO –
Onderzoeksresultaten lectoraten social
work – Rick Kwekkeboom en Marja JagerVreugdenhil
• Basisboek Geschiedenis Sociaal Werk in
Nederland – Maarten van de Linde
Veel gebruikte afkortingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VWS – Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport
WWB – Wet werk en bijstand
VNG – Vereniging Nederlandse gemeenten
WSW – Wet sociale werkvoorziening
CAK – Centraal administratie kantoor
WVG – Wet voorzieningen gehandicapten
WMG – Wet marktordening gezondheidszorg
CIZ – Centrum indicatiestelling zorg
PGB – Persoonsgebonden budget
HKZ norm – harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de
zorg
Enkele site’s
•
•
•
•
•
•
•
http://wmo.startpagina.nl
www.ciz.nl
www.bestuursacademie.nl
www.rotterdam/nl/wmo
www.bureaujeugdzorg.info.nl
www.persaldohulpgids.nl
www.pgb.nl

similar documents