Utbildning Behovstrappan, 1,15 MB

Report
Behovstrappor
Utbildning i hantering av
Behovstrapporna
Innehåll
• Om behovstrapporna
• Vilka är behovstrapporna
• Att använda trapporna
• Hjälpmedelsguide –
regelverk
• Kontakt
Om Behovstrapporna
• Underlätta sökandet
efter rätt hjälpmedel
utifrån behov
• Tydliggöra och
beskriva vilka
hjälpmedel vi har
• Tydliggöra regelverket
kring hjälpmedlen och
förskrivningen
• Behovstrapporna är
tillgängliga för allmänheten via Landstinget
Sörmlands hemsida
Vilka är behovstrapporna
Förflytta sig – att målmedvetet
röra sig från en plats till en
annan
ADL – aktiviteter som alla
personer behöver göra
regelbundet eller dagligen
Kommunicera – kommunikation
genom språk, tecken eller
symboler
Vård och behandling –
hjälpmedel som kompenserar
för kroppsfunktion
Förflytta sig
Samtliga behovstrappor är uppbyggda i ett antal steg
som motsvarar olika behovsområden. Till behovstrappan finns även en förklarande text om vad
trappan avser.
ADL
Kommunicera
Vård och behandling
Att använda trapporna
Som förskrivare loggar du in i WebSesam med det
användarnamn och lösenord du fått tidigare.
Att använda trapporna
För att använda
trapporna vid
förskrivning så
behöver du påbörja
en förskrivning i
websesam.
Du kan välja valfri
väg för att hitta
aktuellt hjälpmedel.
I utbildningen
använder vi oss av
Kundorder
Att använda trapporna
Nu har du börjat
med Kundorder.
Fortsätt genom att
fylla i patientens/
brukarens personnummer.
Klicka sedan på
fortsätt.
Att använda trapporna
För att komma till
behovstrapporna så
klickar på
Behovstrappan.
Om du inte vill
använda dig av
trapporna så anger
du artikelnumret på
hjälpmedlet du vill
förskriva.
Att använda trapporna
Nu har du kommit in till Behovstrapporna
Att använda trapporna
När du valt aktivitetstrappa
utifrån brukarens/patientens
behov så väljer du sedan det
trappsteg som motsvarar det
behov du identifierat
I det här exemplet väljs
Förflytta sig i bostaden för att
utföra aktiviteter i det dagliga
livet
Att använda trapporna
När du valt trappsteg så får du
information om vad steget
innebär och de hjälpmedel
som tillhandahålls för behovet
i Landstinget Sörmland. Du
får även tips och råd om
egenansvar och exempel vad
samhället skulle kunna bidra
med.
Att använda trapporna
I nästa steg så ska du
välja den typ av hjälpmedel som förväntas
tillgodose brukarens/
patientens behov. Det
gör du genom att klicka
på länkarna till hjälpmedlen.
I det här exemplet
använder vi Rollatorer.
Att använda trapporna
I det här steget kan
du läsa produktanvisningar och vilka
hjälpmedel som finns
på Hjälpmedelscentralen.
I det här exemplet
använder vi Rollator
Ono.
Att använda trapporna
Nu ser du den produkt
som du valt.
Beskrivning, bild
(vanligtvis) samt leverantörens information.
Du ser också olika
modeller av hjälpmedlet.
Klicka på Beställ när du
vill beställa hjälpmedlet.
Att använda trapporna
Nu kommer du tillbaka till websesam. Du har då fått
med dig artikeln till websesam samt en statistikkod.
Här kan du välja ytterligare hjälpmedel eller slutföra
din beställning på vanligt sätt.
Att använda trapporna
Statistikkoden anger
utifrån vilken
behovstrappa och
trappasteg som du valt
att förskriva hjälpmedlet
ifrån.
Du behöver ange
behovstrappa och
trappsteg vid varje
förskrivning.
Att använda trapporna
Om du inte vill använda dig av
trapporna så kan du
genomföra beställningen som
du lärt dig i websesam.
T ex kan du ange artikelnumret för hjälpmedlet. Du
kommer dock att behöva ange
trappa och trappsteg utifrån
det behov som hjälpmedlet
förskrivs (se nästa sida).
Att använda trapporna
Du behöver ange utifrån vilken behovstrappa och
trappsteg du förskriver utifrån. Listan visar i vilka
trappor och steg hjälpmedlet finns. Finns det
endast på ett ställe så visas koden direkt. Slutför
sedan din beställning på vanligt sätt.
Vad finns i vänsterspalten
I den här delen av
Behovstrapporna kan du hitta
de regler och rutiner som styr
hjälpmedelsförskrivningen i
Landstinget Sörmland.
Värdegrund och regelverk är
framtaget för Landstinget
Sörmland, dessa behöver du
läsa igenom noga.
Klicka dig fram och se vad som
döljer sig under rubrikerna.
Kontakt
Fredrik Lindell
Hjälpmedelscentralen
[email protected]
0730-572920
Behovstrapporna hittar du via websesam, hmc.dll.se
eller http://www.landstingetsormland.se/extraingang/Funktionsnedsattning/Hjalpmedel/Regelverk/
Lycka till!

similar documents