presentatie Werken langs de openbare weg

Report
TOOLBOXMEETING
VEILIG
WERKEN
WERKEN
WERKEN
LANGS
METMET
WERKEN
LANGS
DE
GEVAARLIJKE
GEVAARLIJKE
DE
OPENBARE
VEZELS
STOFFEN
WEG
(ASBEST)
OPENBARE WEG
WERKEN LANGS DE OPENBARE WEG
DOEL
Doel van dit deel is uitleg te geven over de mogelijke
risico’s en maatregelen m.b.t. het veilig werken langs
de weg:
 Duidelijkheid te geven over de risico’s;
 Duidelijkheid te geven over de risicogebieden;
 Duidelijkheid te geven over de te nemen maatregelen;
 Voorkomen van ongevallen;
 Voldoen aan arbowet inzake voorlichting en onderricht.
VEILIG WERKEN IN DE INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES
WERKEN LANGS DE OPENBARE WEG
WIE IS VERANTWOORDELIJK?
Het bedrijf dat de opdracht uitvoert moet:
 een vergunning aanvragen;
 de juiste materialen ter plekke hebben;
 een instructie aan de medewerkers geven.
VEILIG WERKEN IN DE INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES
WERKEN LANGS DE OPENBARE WEG
WIE IS VERANTWOORDELIJK?
De wegbeheerder is:
 de gemeente;
 de provincie;
 rijkswaterstaat;
 het waterschap.
Deze hebben de opdracht om:
 ervoor te zorgen dat de weggebruikers veilig van de weg
gebruik kunnen maken;
 zorgen voor goed onderhoud, belijning, borden en
markeringen.
VEILIG WERKEN IN DE INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES
WERKEN LANGS DE OPENBARE WEG
WIE IS VERANTWOORDELIJK?
De werknemer moet
 zorgen voor de juiste afbakening;
 voldoende veilige ruimte houden tussen
deze afbakening en de werkplek;
 zelf achter deze afzetting blijven;
 zelf de afzetting niet veranderen;
 opvolgen van de aanwijzingen van
de wegbeheerder en de politie;
 de afzetting na de werkdag goed
achterlaten.
VEILIG WERKEN IN DE INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES
WERKEN LANGS DE OPENBARE WEG
WAAR KAN IK DIT VINDEN?
Publicatie CROW 96-B
 kantoniersboekje;
 voor alle wegen, behalve de snelwegen.
Publicatie CROW 96-A
 voor snelwegen;
 hier mag je alleen werken met
toestemming van rijkswaterstaat.
VEILIG WERKEN IN DE INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES
WERKEN LANGS DE OPENBARE WEG
PRAKTISCHE TIPS (1)
Kortdurende werkzaamheden
 draag de voorgeschreven veiligheidskleding;
 zet je auto zo neer dat deze je beschermt;
 zet het stuur zodanig dat bij een botsing de
auto van je afdraait en niet de weg opdraait;
 zet altijd tijdelijke afzetting neer;
 zet tijdelijke afzetting ook op stoepen
en trottoirs;
 let goed op jezelf;
 let ook op de andere verkeersdeelnemers.
VEILIG WERKEN IN DE INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES
WERKEN LANGS DE OPENBARE WEG
PRAKTISCHE TIPS (2)
Langdurigere werkzaamheden
 draag de voorgeschreven veiligheidskleding;
 besteedt de afzetting uit aan een specialistische firma
 zet de werkplek af zoals de wegbeheerder
het aangeeft in de vergunning;
 verander niets aan de afzetting;
 de afzetting na de werkdag goed
achterlaten;
 let goed op jezelf;
 let ook op de andere
verkeersdeelnemers.
VEILIG WERKEN IN DE INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES
WERKEN LANGS DE OPENBARE WEG
HET ZEKEREN VAN DE LADING (1)
Plichten werkgever
Voor de werkgever zijn er twee verplichtingen
met betrekking tot ladingzekering:
 het ter beschikking stellen van een goed uitgerust
voertuig;
 het ter beschikking stellen van een voor de betreffende
lading geschikt voertuig;
 inzet van voldoende geschoold personeel.
VEILIG WERKEN IN DE INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES
WERKEN LANGS DE OPENBARE WEG
HET ZEKEREN VAN DE LADING (2)
Plichten werknemer
De werknemer heeft drie plichten met betrekking
tot het transport:
 de plicht tot controle van de ladingzekering en
de lastverdeling voor aanvang transport;
 de plicht tot regelmatige controle van de genomen
ladingzekering gedurende transport;
 de plicht tot aanpassing van zijn rijstijl op de lading.
VEILIG WERKEN IN DE INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES
WERKEN LANGS DE OPENBARE WEG
INZET VAN SPANBANDEN
 Alleen onbeschadigde spanbanden gebruiken;
 Spanbanden mogen niet worden geknoopt;
 Spanbanden niet gebruiken voor het heffen van lasten;
 Geen lading op de spanband plaatsen;
 Spanbanden niet over scherpe kanten
spannen;
 Duidelijk leesbaar etiket moet aanwezig
zijn;
 Gebruik goede bevestigingspunten die
tegen de spankrachten bestand zijn.
VEILIG WERKEN IN DE INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES
WERKEN LANGS DE OPENBARE WEG
VERVOER VAN GEVAARLIJKE STOFFEN
 Voorkom verschuiven van de lading;
 Neem alleen stoffen mee die in de
originele, goedgekeurde verpakking zitten
 Zorg voor duidelijk, goed leesbare
etiketten
 Zet gasflessen vast;
 Controleer of de afsluiters goed dicht zijn
 Controleer verpakkingen op breuk en lekkage;
 Zorg voor voldoende ventilatie;
 Zorg voor de juiste middelen en PBM’s.
 Voor grotere hoeveelheden geldt ADR!!
VEILIG WERKEN IN DE INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES
WERKEN LANGS DE OPENBARE WEG
Vragen?
VEILIG WERKEN IN DE INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES
Bedankt
voor
uwMET
aandacht!
VEILIG
WERKEN
WERKEN
MET
Bedankt voor uw aandacht!
GEVAARLIJKE
GEVAARLIJKE
VEZELS
STOFFEN
(ASBEST)

similar documents