آهن زدايي - 89

Report
‫شيراز – ارديبهشت ‪1389‬‬
‫ضرورت آهن‬
‫زدايي‬
‫‪-‬‬
‫افزایش‬
‫خون‬
‫آهن‬
‫تزريقات مكرر‬
‫هموليز بدليل‬
‫خون‬
‫ذات بيماري‬
‫قلب‬
‫یک واحد‪PC‬‬
‫گناد ها‬
‫‪mg200‬آهن دارد‬
‫پانکراس‬
‫رسوب در‬
‫ارگانهاي حياتي‬
‫کبد‬
‫عوارض افزایش‬
‫آهن خون‬
‫انجام صحيح و بموقع آهن زدايي‬‫‪-‬انجام مشاوره های تخصص ی‬
‫انواع اهن زدا‬
‫‪‬تزريقي‬
‫دفروكسامين ‪ :‬دسفرال و دسفوناك‬
‫‪‬خوراكي‬
‫دفرازيروكس ‪ :‬اكسجيد و اسورال‬
‫دفريپرون ‪L₁ :‬‬
‫‪compliance‬‬
‫وضعيت‬
‫باليني‬
‫انتخاب نوع‬
‫برنامه درماني‬
‫وضعيت اقتصادي‪/‬‬
‫فرهنگي بيمار‬
‫سطح فريتين‬
‫تركيبي‬
‫‪-‬‬
‫خوراكي‬
‫تزريقي‬
‫‪• 3400‬‬
‫‪• 2300‬‬
‫‪• 12000‬‬
‫كل‬
‫بيماران‬
‫‪• 18000‬‬
‫‪-‬‬
‫دستورالعمل هاي موجود‬
‫در بسته خدمتي‬
‫دستورالعملهاي صادره‬
‫پروتكل‬
‫دفروكسامين‬
‫پروتكل‬
‫درمان تركيبي‬
‫پروتكل‬
‫دفريپرون‬
‫دستورالعمل‬
‫ها‬
‫پروتكل‬
‫دفرازيروكس‬
‫طرح مصرف اسورال‬
‫الف) فراهم آوری درمان خوراکی با داروی دفرازیروکس‬
‫ب ) ارزیابی اثرات دارو در پائین آوردن فریتین سرم‬
‫ج ) ارزیابی عوارض جانبی در درمان با دفرازیروکس‬
‫د ) ارزیابی تعداد بیماران واجد شرایط برای شروع درمان‬
‫خوراکی‬
‫مراحل عملياتي طرح‬
‫الف) تدوين پروتکل مصرف داروی ‪Osveral‬‬
‫ب) تخصيص يارانه داروئی و اعالم قيمت توسط معاونت دارو و غذا‬
‫ج) انتخاب مراکز هدف ‪ -‬مراکز تاالسمی که بيماران پرونده پزشکی کامل دارند‬
‫ نظارت پزشک هماتولوژيست بر درمان‬‫د) تعيين پزشکان بمنظور انتخاب بيماران براساس دستورالعمل ‪Guideline‬‬
‫ه) طراحی و توزيع فرم های پايش و ارزشيابی بيماران به همراه فرم ‪ADR‬‬
‫و) برگزاری کارگاه هماهنگی پزشکان هماتولوژيست‬
‫ز) تعيين سهميه مراکز منتخب وصدور حواله برای شرکت پخش مربوطه‬
‫ح) ارسال دارو برای مراکز منتخب و استقرار آن در داروخانه های منتخب‬
‫شرايط ورود به درمان‬
‫‪ :‬بیماران باالی ‪ 2‬سال‬
‫سن‬
‫‪ :‬هر دو جنس یکسان‬
‫جنس‬
‫‪ :‬محدودیت وزن ندارد‬
‫وزن‬
‫نوع بيماری ‪ :‬تاالسمی ماژور و یا اینترمدیا با پرونده پزشکی کامل‬
‫ميزان فريتين ‪ :‬فریتین باالی ‪ ( 1000‬در فریتین های باالی ‪ (2500‬با صالحدید هماتولوژیست)‬
‫ميزان تزريق ‪ :‬تزریق بیش از ‪ 10‬نوبت خون یا حجم خون تزریق شده‪ ،‬بیشتر از ‪100 cc/kg‬‬
‫‪ :‬کراتینین در حد باالتر از نرمال نباشد‬
‫کراتينين‬
‫آنزيمهای کبدی ‪ :‬کمتر از ‪ 5‬برابر نرمال‬
‫‪ :‬در رنج نرمال‪ (.‬خصوصا" گلبول سفید و پالکت )‬
‫)‪(CBC‬‬
‫‪ :‬نرمال ‪ ،‬داروی قلبی مصرف نکند ‪ ،‬دراکو ‪ EF>55%‬و ‪LVEDV<40cc/m2‬‬
‫قلبی‬
‫شنوايی و بينايی ‪ :‬نرمال‬
‫آزمايش ادرار ‪ :‬پروتئین اوری نداشته باشد(در نمونه راندوم ادراری ‪Pr/Cr < 0.6 mg‬‬
‫‪ HBV - HCV‬و ‪ : HIV‬منفی باشند ( با انجام آزمایش ‪) PCR‬‬
‫ترجیحا" در این برنامه‪ ،‬خانمهای حامله و شیرده وجود نداشته باشند ‪.‬‬
‫مراکز پايلوت وتعداد مصرف کنندگان داروی اسورال لغايت تير ماه‬
‫تعداد بيمار مصرف کننده‬
‫قرص اسورال‬
‫رديف‬
‫دانشگاه‬
‫هماتولوژیست‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫گیالن‬
‫شیراز‬
‫کرمان‬
‫اصفهان‬
‫زاهدان‬
‫زنجان‬
‫تبریز‬
‫مازندران‬
‫ظفر تهران‬
‫‪10‬‬
‫مفید‬
‫‪11‬‬
‫بهرامی‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫امام خمینی‬
‫مرکز طبی کودکان‬
‫علی اصغر‬
‫اهواز‬
‫سمنان‬
‫خانم دکتر جفرودی‬
‫آقای دکتر کریمی‬
‫خانم دکتر فرهمندی‬
‫آقای دکتر هورفر‬
‫آقای دکتر نادری‬
‫آقای دکترداوری‬
‫آقای دکتر پور فیضی‬
‫آقای دکتر کرمی‬
‫خانم دکتر آذر کیوان‬
‫آقای دکتر ارزانیان‪-‬‬
‫دکتر عشقی‪ -‬دکتر شمسیان‬
‫آقای دکتر احسانی‬
‫خانم دکتر شاه قلی‬
‫خانم دکتر علومی یزدی‬
‫دکتر کوچک زاده‬
‫خانم دکتر انصاری‬
‫آقای دکتر کیخایی‬
‫دکتر فرانوش‬
‫‪10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪36‬‬
‫‪16‬‬
‫‪7‬‬
‫‪17‬‬
‫کاشان‬
‫دکتر ادیب ‪ -‬دکتر ممتاز منش‬
‫‪10‬‬
‫جمع کل‬
‫‪32‬‬
‫‪55‬‬
‫‪12‬‬
‫‪21‬‬
‫‪88‬‬
‫‪32‬‬
‫‪8‬‬
‫‪28‬‬
‫‪110‬‬
‫‪8‬‬
‫‪12‬‬
‫‪500‬‬
‫آزمايش کنترل‬
‫دوره زمانی‬
‫فریتین سرم‬
‫ماهانه‬
‫‪CBC‬‬
‫ماهانه‬
‫‪ Cr, Pr‬ادرار‬
‫ماهانه‬
‫‪ Cr‬سرم‬
‫ماهانه‬
‫‪ALT - AST‬‬
‫ماهانه‬
‫‪HCV - HBV - HIV‬‬
‫ساالنه‬
‫شنوایی سنجی‬
‫ساالنه‬
‫بینایی سنجی‬
‫ساالنه‬
‫اکوکاردیوگرافی‬
‫ساالنه‬
‫نتايج‬
‫عوارض شايع ‪ :‬تهوع و افزايش‬
‫آنزيمهاي كبدي‬
‫شايعترين علت خروج از‬
‫درمان ‪ :‬افزايش فريتين‬
‫تعداد بيمار وارد طرح ‪500 :‬‬
‫بيمار‬
‫كل بيماران مصرف كننده ‪ 2050 :‬بيمار‬
‫توجه ‪:‬‬
‫عوارض گزارش شده تا بحال بيشتر از عوارض‬
‫گزارش ده در مورد اكسجيد نيست‪.‬‬
‫بيمه ها‬
‫حمايت‬
‫وزارت‬
‫بهداشت‬
‫بيماران‬
‫خريد ‪ /‬پرداخت‬
‫ارانه ‪ ،‬بيمه ‪ ،‬وزارت بهداشت ‪ ،‬بيمار‬
‫دارو‬
‫حمایت‬
‫سهم بیمار‬
‫‪Desferal‬‬
‫یارانه‪+‬بیمه‬
‫‪5000‬لایر‬
‫‪desfonak‬‬
‫یارانه‪+‬بیمه‬
‫‪0‬‬
‫‪osveral‬‬
‫یارانه‪MOH+‬‬
‫‪0‬‬
‫‪exjade‬‬
‫یارانه‪MOH+‬‬
‫‪defriprone‬‬
‫یارانه‪MOH+‬‬
‫‪ 80000‬لایر‬
‫‪0‬‬
‫جدول مقايسهاي مصرف آهن زدا‬
‫تعداد بيمار‬
‫‪17800‬‬
‫‪12200‬‬
‫تعداد بیمار‬
‫‪2300‬‬
‫‪3400‬‬
‫خوراكي‬
‫تركيبي‬
‫تزريقي‬
‫كل بيماران‬
‫‪20000‬‬
‫‪18000‬‬
‫‪16000‬‬
‫‪14000‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪8000‬‬
‫‪6000‬‬
‫‪4000‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪0‬‬

similar documents