MGR. jarmila matelová

Report
Mgr. Jarmila Matelová
Neohybné slovné druhy
Príslovky – vpravo, včera, skvele, nadarmo
Predložky – z, v, do, popod, hore, okolo
Spojky – a, i, ba, buď, že, aby, keď, či
Častice – asi, ešte, žiaľ, hoci, tak-tak
Citoslovcia – ach, hijó, heš, mé, čľup, cink
Príslovky – neohybné slová
- plnovýznamové slová
- vyjadrujú okolnosti deja miesta – kde, kam, kade, odkiaľ, pokiaľ / dole, vpravo, okolo
času – kedy, odkedy, dokedy, ako dlho / včera, oddnes, stále
spôsobu – ako, akým spôsobom, nakoľko / dobre, hlasno
príčiny – prečo, načo, začo, z akej príčiny / nadarmo, zato
Príslovky odvodené od akostných prídavných mien
môžeme stupňovať:
- pravidelne – 1. ďaleko
2. ďalej
3. najďalej
- nepravidelne – 1. dobre
2. lepšie
3. najlepšie
Predložky – neohybné slová
- neplnovýznamové slová
- vyjadrujú vzťahy medzi slovami
prvotné – z, v, za, do, k, poza,
Predložky
ponad, za, so
druhotné – okolo, dolu, hore,
vôkol, uprostred
jednoduché - z, v, do, na,
Predložky
medzi, za, so, k
zložené – popod, spoza,
pomedzi, namiesto
Vokalizácia predložiek – pre plynulú výslovnosť
sa k predložkám niekedy pridáva samohláska (vokál)
-o alebo -u.
Príklady: ku koňom, so sestrou, vo vode, ku mne,
vo mne, odo mňa, ku kinu, so mnou.
Predložky sa viažu so slovami v jednotlivých pádoch.
Pády
G - bez, do, od, z, za, zo, miesto, mimo, uprostred,
okrem, vôkol
D - k, ku, kvôli, napriek, naproti, proti, voči
A - cez, medzi, na, nad, o, po, pod, popod, pre,
pred, skrz, v, za
L - na, o, po, pri, v, vo, popri
I - medzi, nad, pod, pred, s, so, za
SPOJKY
Spojky – neohybné slová
- neplnovýznamové slová
- spájajú slová alebo vety
Priraďovacie spojky – a, i, aj, ani, alebo,
buď, ale, však, no, jednako, či....
Podraďovacie spojky – aby, keď, že, až, či,
lebo, keďže, kedy, žeby.....
Častice
Častice – neohybné a neplnovýznamové slová
- vyjadrujú osobný postoj hovoriaceho
k obsahu výpovede
Častice
uvádzacie
vytyčovacie
hodnotiace
Častice
-
uvádzacie – a, nuž, vari, či, teda, kiež, bodaj,
tak, ale, však
Ale nezabudni. No dobre, pôjdem s vami.
- vytyčovacie – asi, iba, ešte, sotva, najmä, reku,
slovom, napríklad
Dočítam ešte túto stranu. Je to napríklad jedlo.
- hodnotiace – samozrejme, žiaľ, áno, nie,
bohužiaľ, skutočne, vlastne, pravda
Dnes, žiaľ, nefunguje internet. Veru, už bol unavený.
Citoslovcia
Citoslovcia – neohybné slová
- neplnovýznamové slová
- slovné vyjadrenie citov, pocitov,
vôle alebo napodobením zvukov
Citoslovcia – vlastné – ach, au, joj, heš, hijó, stop
- zvukomalebné - mé, bé, krá, hav,
čľup, cink, vŕŕ
Citoslovcia môžu byť odvodené zo slovies – hybaj,
čľup, ryk, myk a z podstatných mien – beda, bože.
Pravopis citosloviec
Písanie i/y – kikirikí, chi-chi-chi, šibi-ryby
Výkričník – Hej! Ki-ki-ri-kí! Hm!
„Hurá!“ burácajú deti. „ Hurá, som školák,
ocko!“
Písanie čiarky – Joj, nevidíš? Oh, hlupák som
ja, hlupák! Ahoj, Anna! Beda, prišli sme
neskoro. To je teda zima, bŕŕŕ! Ej veru, bolo
to tak.
Zdroje:

similar documents