Svenska kyrkan ppt-presentation, 15 maj 2013

Report
Kommunikationsstrategi
Med ansvarsfördelning för Svenska kyrkan
Vad vet vi om medlemmarna?
Svensken flyttar och rör sig mer –
mellan församlingar och i världen
Varje år flyttar ca 1,2 miljoner
människor i Sverige
2/3 av dessa byter församling
Allt fler känner samhörighet med
Svenska kyrkan i första hand och
med församlingen i andra hand.
För 10-15 år sedan var det
tvärtom.
Svenska kyrkan är ständigt närvarande
i Sverige och i världen
• 1 467 församlingar i Sverige
Miljarder par ögon överallt.
Miljarder par öron överallt.
Miljarder par händer överallt.
Miljarder tankar överallt.
Etc.
• 40 församlingar utomlands
• 13 stift med var sin biskop och en
ärkebiskop
• Närvaro i hela världen via den
världsvida kyrkan
Svenskarnas skäl för medlemskap
En del av
svenskheten
Ritualer
Dop, konfirmation, vigsel, begravning
Källa: Professor Anders Bäckström
Plats
Byggnad, rymd, kulturyttring, musik mm
Socialt ansvar
Diakoni nationellt och internationellt
Tro och andlighet
Fråga 4 Tror du att det finns en Gud, en överjordisk makt eller kraft?
21%
23%
Det finns en Gud
Det finns något slags ande eller
livskraft
Jag vet inte vad jag ska tro
23%
33%
Ur Kyrkobyggnadsundersökningen 2008
Jag tror inte att det finns någon Gud,
ande eller livskraft
Kontaktytor: medlemmar och icke-medlemmar
Fråga: I vilka av följande sammanhang har du varit i kontakt med, eller engagerat dig i, Svenska kyrkan det senaste året?
Besökt kyrka för egen stillhet
Fråga: I vilka av följande sammanhang har du varit i kontakt med, eller engagerat dig i, Svenska kyrkan det senaste året?
Andel som svarat ”Besökt kyrka för egen stillhet”
Bas: Alla
11
Påverkan
Mötet med Svenska kyrkan
12 12
Intryck efter årets möten
Fråga: Vilket är ditt helhetsintryck efter det senaste årets möten med Svenska kyrkan?
Bas: Har svarat att man varit i kontakt med eller engagerat sig i Svenska kyrkan under senaste året,
Medelvärde
13
Utmaningar 2002 -
Uppfattningen av vår avsändare =
summan av alla intryck
Media
Församlingsblad
Utskick
Ombud
Finanser
Ledarskap
Internationellt samarbete
Lokaler
Församlingsarbete
Organisation
Visuellt uttryck
Kampanjer
Medarbetare
Webbplats
Predikotursannonsering
Intern kommunikation
Kollekt
Därför behöver vi tillsammans samordna all
vår kommunikation
Media
Församlingsblad
Utskick
Ombud
Finanser
Ledarskap
Internationellt samarbete
Församlingsarbete
Lokaler
Organisation
Visuellt uttryck
Kampanjer
Medarbetare
Webbplats
Predikotursannonsering
Intern kommunikation
Kollekt
Nuläge 2002
På uppdrag av Kyrkomötet arbetar vi nu fram styrdokument för
kommunikationsarbetet på nationell nivå. I arbetet ingår att:
– Tydliggöra och förmedla Svenska kyrkans identitet och
verksamhet för en bred allmänhet.
– Tydligare visa vad Svenska kyrkan som trossamfund står för och
utför i sitt arbete.
– Utarbeta en informationsplanering och kommunikationspolicy för
Svenska kyrkan.
Det fanns ett stort antal varumärken men det var
oklart hur de hängde ihop…
Råsunda Församling
Det fanns ingen gemensam visuell identitet
Vem betalar man till?
?
Intern konkurrens om de insamlade
pengarna
Vems webbplats är detta?
Hur hittar jag till t ex Svenska kyrkan i Paris eller
Alingsås?
svenskakyrkan.no
[email protected]
svenskakyrkanparis.com
swedish-church.org.uk
skut.svenskakyrkan.se/hamburg
skutpalm.nu
[email protected]
www.leksandspastorat.com
www.tavelsjo.se
(Luleå stift)
www.burekyrkan.com
www.alingkyrk.nu
(Luleå stift)
(Skara stift)
[email protected]
www.alundaforsamling.nu
Lutherhjalpen.nu
www.kyrkanshus.nu
Uppsala stift)
(Västerås stift)
(Uppsala stift)
(Breds församling,
Styrdokument för kommunikation
Styrdokument för kommunikation
•
•
•
•
•
•
2004 Kommunikationsplattform
2005 Visuell strategi
2009 Inomkyrklig kommunikationsstrategi
2011 Kommunikationsstrategi med ansvarsfördelning
2011 Insamlingspolicy
2013 Strategi för digital kommunikation och närvaro
Arbetsmodell
Personlighet
Värderingar
Emotionella belöningar
Om Svenska kyrkan var en person?
Vilka värderingar har vår viktigaste
kommunikationsmålgrupp?
Vad ska de känna?
Vad ska vara den funktionella nyttan?
Funktionella fördelar
Varför ska de tro oss?
Attribut
25
Processen för att ta fram styrdokument för
kommunikation 2002-2013…pågår fortfarande
Uppdrag
kyrkostyrelsen
Medskapande
process
Vår 2003
Hösten 2003
Medskapande och
förankring
Kvartal 1 2004
Beslut och
implementering
Kvartal 2 2004-
Forum:
Forum:
Forum:
Breviksgruppen II, 20-21/11
Internationella
VO-ledningen 8/1
Avdelningsdag 27/4
GIMO konferens 10-11/9
Stiftsinformatörer 19/11
Internationella
VO ledningen 22/11
”15-gruppen” 20/1
Brevik III 29-30/1
Strateginätverket 4/2
”15 gruppen” 4/12
Stiftsinformatörer 6/2
SKUT I, 15/12
SKUT 23/2
SKUT VO-ledning 1-2/12
Nämnder 12/2, 24/2, 2/3, 11/3
Strateginätverket 5/12
Kyrkostyrelsen 2/3
Stiftens kanslichefer 5/3
KOM dagarna 30-31/3
Strateginätverket 31/3
Biskopsmötet 24-25/5
Kyrkostyrelsen 20/4
LH konferens April
SKM konferens Maj
SKUT konferens
Kommunikationsplattformen
 Styrande för den nationella nivån – erbjuds
övriga nivåer
 Nästan alla stift har anslutit sig till
kommunikationsplattformen
 Plattformen används i många församlingar
 Framtagningsarbetet tog två år och
involverade 500 personer, implementeringen
pågår ännu
Svenska kyrkans kommunikationsvision
”En kyrka som människor har en positiv relation till
och känner glädje över att tillhöra”
Våra kärnvärden är delar av Svenska kyrkans
kommunikationslöfte
•Svenska kyrkan vill ge rum för möten med Gud
•Svenska kyrkan vill ge möjlighet till eftertanke, tro och engagemang
•Svenska kyrkan vill vara en närvarande och öppen kyrka
buren av tillit, livsmod och hopp
Närvaro
Öppenhet
Hopp
Vi har en gemensam visuell strategi
Kristi Segerkrona
Symbolen för evigt liv, hämtad från boken De
heliga tecknens hemlighet symboler och attribut
av Frithiof Dahlby. Sattes på den korsfäste och
döde Kristus för att visa världen att han segrat.
Ordmärket
Typsnittet kommunicerar öppenhet och upplevs
som nutida. Ett modernt och tydligt ordmärke ger
ett starkt uttryck för närvaro.
Logotypen är bara en del av den totala
upplevelsen
Svenska kyrkan har en samlad webbplats:
svenskakyrkan.se
Församlingar / samfälligheter
Kyrkokansliet
Utlandsförsamlingar
Stift
Tidsbegränsade webbsidor
Internationell verksamhet
Samordnad och förbättrad
annonsering i telefonkatalogen
Sparat 45-50 miljoner kronor på sju år!
Kommunikationsstrategi
Med ansvarsfördelning för Svenska kyrkan
Inledning Vi kan inte tiga med vad vi sett och hört! (Apg 4:20)
Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds
rike och i varje tid och sammanhang erbjuda
människor evangelium om Jesus Kristus i ord
och handling.
Inledning Vi kan inte tiga med vad vi sett och hört! (Apg 4:20)
Vår kommunikation ska präglas av den människosyn som
evangeliet manar oss till. Människor ska ges möjlighet att
möta en öppen och levande kyrka som är ett tecken på Guds
närvaro.
Vår strävan ska vara att höras i sorlet som ett tilltal från Gud.
Syfte
Syftet med kommunikationsstrategin är att stärka människors
bild av Svenska kyrkan genom att planera och samordna
kommunikationen.
Större effektivitet och minskade kostnader för Svenska kyrkan.
Syfte
Kommunikationsstrategin är en övergripande strategi för
inomkyrklig, intern och extern kommunikation.
Bör kompletteras med delstrategier och kommunikationsplaner
som blir ett stöd i det dagliga arbetet.
Kommunikationsstrategin utgår från
Kommunikationsvisionen En kyrka som människor har en
positiv relation till och känner glädje över att tillhöra.
Kärnvärden Närvaro, öppenhet, hopp
Övergripande uppdrag Att vara ett redskap för Guds rike
genom att i varje tid och kontext erbjuda människor evangelium
om Jesus Kristus i ord och handling.
Med kyrkoordningens ord Att människor ska komma till tro på
Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och
fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.
Kommunikationsstrategiska vägval
Var tydlig med vad Svenska kyrkan är och gör.
Öka kontakterna med målgrupperna.
Gör mötet centralt för kommunikationen.
Öka den interna dialogen och samhörigheten.
Utveckla samhällskontakter och påverkansarbete.
Snabb och samordnad kommunikation vid kris och katastrofer.
Använd Svenska kyrkan som gemensam avsändare.
Kommunikationsstrategiska vägval
Var tydlig med vad Svenska kyrkan
är och gör
Vad Svenska kyrkan tror på och gör, både lokalt,
regionalt, nationellt och globalt.
Kommunikationsstrategiska vägval
Var tydlig med vad Svenska kyrkan
är och gör
Sträva efter uthållig och regelbunden kommunikation.
Underlätta för människor att söka information om
Svenska kyrkan.
Kommunikationsstrategiska vägval
Öka kontakterna med målgrupperna
Kontakten med olika målgrupper behöver utvecklas.
Det förutsätter
• god kännedom om människors kommunikationsvanor och
relation till kyrkan.
• förståelse för att Svenska kyrkan är en flerspråkig kyrka.
Kommunikationsstrategiska vägval
Öka kontakterna med målgrupperna
Webben är ett nav i kommunikationen som
kompletteras av andra kanaler.
Alla tillfällen till kommunikation med målgrupperna
ska tillvara tas, till exempel dop, konfirmation,
vigsel, begravning och kristna högtider.
Kommunikationsstrategiska vägval
Gör mötet centralt för kommunikationen
Svenska kyrkan ska ha hög tillgänglighet.
Människor känner sig sedda, respekterade och upplever
kyrkan som relevant och trovärdig.
Ett personligt tilltal, ett begripligt och inkluderande språk
Kommunikationsstrategiska vägval
Gör mötet centralt för kommunikationen
Svenska kyrkan…
•
•
•
•
ska finnas där människor finns,
inbjuder till samtal,
tror på varje människas förmåga att reflektera teologiskt,
lyssnar och bidrar till att hjälpa människor bearbeta livsfrågor.
Kommunikationsstrategiska vägval
Därför prioriteras kommunikation som
möjliggör dialog och skapar engagemang.
Församlingen är den viktigaste mötesplatsen, men
personliga möten kan uppstå på många ställen,
exempelvis via sociala medier.
Kommunikationsstrategiska vägval
Öka den interna dialogen och samhörigheten
Kommunikationen ska främja samhörigheten,
engagemanget och effektiviteten i Svenska kyrkan.
Förtroendevalda, anställda och ideella
medarbetare behöver förstå värdet av god
kommunikation.
Kommunikationsstrategiska vägval
Utveckla samhällskontakter och påverkansarbete
Svenska kyrkan har en viktig roll som opinionsbildare och
samhällsröst.
Förtroendevalda, anställda och ideella medarbetare är alla
företrädare för Svenska kyrkan och en kommunikationsresurs.
Kommunikationsstrategiska vägval
Snabb och samordnad kommunikation vid kris
och katastrofer
Svenska kyrkan har en central roll i kris- och
katastrofsituationer i Sverige och utomlands.
Kommunikationen ska vara snabb och tillförlitlig
och samordnad mellan olika nivåer.
Kommunikationsstrategiska vägval
Använd Svenska kyrkan som gemensam
avsändare
Den gemensamma avsändaren i all
kommunikation är Svenska kyrkan.
Grafisk profil ska användas konsekvent.
Logotyp kan kompletteras med tillägg.
Kommunikationens innehåll
Svenska kyrkan är öppen för alla och välkomnar var och en
som söker sig till henne: troende, sökare och tvivlare.
Svenska kyrkan visar att den är en del av den världsvida
kyrkan och samarbetar med andra kyrkor lokalt och globalt.
Kommunikationens innehåll
Svenska kyrkans uppdrag och dess innebörd ska
avspeglas i all kommunikation.
Svenska kyrkans uppdrag ska presenteras på olika sätt
beroende på situation och målgrupp, men
andemeningen ska finnas där: ”Svenska kyrkan finns
för dig genom hela livet”.
Målgrupper
Kommunikationen ska riktas mot olika målgrupper på ett sådant
sätt att målgruppens uppmärksamhet fångas.
I kommunikationen ska mottagarperspektivet prioriteras.
Barn och unga ska uppmärksammas som en viktig målgrupp.
Kommunikationen ska utgå från målgruppernas förutsättningar
och behov. Kommunikationskanalerna ska samspela.
Målgrupper
En indelning av målgrupper är:
Förtroendevalda
Chefer och andra anställda
Ideella
Medlemmar
Icke-medlemmar
Givare
Medier, opinionsbildare och
beslutsfattare
Potentiella arbetstagare
Ansvarsfördelning
Ansvarsfördelningen inom kommunikationsområdet utgår från kyrkoordningens
skrivningar om de olika nivåernas uppdrag.
Ansvarsfördelning
Kommunikationsstrategin beskriver
kyrkostyrelsens önskade målbild av hur
ansvarfördelningen mellan nivåerna bör vara
inom kommunikationsområdet.
Ansvarsfördelning
Församlingen
• Församlingen ansvarar för att berätta om Svenska
kyrkans uppdrag och för att bjuda in till sin verksamhet.
• Församlingen synliggör Svenska kyrkan i samhället och
ansvarar för lokal opinionsbildning.
• Församlingen ansvarar för all personligt adresserad
kommunikation. Undantag är utskick i samband med
kyrkoval samt kommunikation med givare till Svenska
kyrkans internationella arbete och Svenska kyrkan i
utlandet.
Ansvarsfördelning
Församlingen
• Kyrkoherden leder kommunikationsverksamheten i
församlingen.
• Kyrkoherden ansvarar för församlingens medierelationer.
• Församlingen ska i organisationsregistret registrera en
kontaktperson för kommunikationsverksamheten.
• Församlingen upprättar årsvis en planering av sin
kommunikationsverksamhet.
Ansvarsfördelning
Församlingen
En del församlingar ingår i en organisatorisk samverkan med
andra församlingar. Då kan ordet ”församling” ovan ersättas av
ordet ”samfällighet” eller ”pastorat”.
Ansvarsfördelning
Stiftet
• Stiftet ansvarar för att främja och stödja
församlingarnas kommunikation.
• Biskopen är central företrädare för Svenska kyrkan
och en viktig opinionsbildare.
• Stiftet bör utse en person som leder
kommunikationsverksamheten.
• Stiftet ska i organisationsregistret registrera en
kontaktperson för kommunikationsverksamheten.
Ansvarsfördelning
Stiftet
• Stiftet ansvarar för regional opinionsbildning och samordnar
arbetet med större mediala händelser, i första hand inom stiftets
geografiska område.
• Stiftet ansvarar för att regelbundet kommunicera med
församlingarnas/samfälligheternas kommunikationsansvariga
samt med dem som arbetar med kommunikation.
• Stiftet bör delta i planeringen av gemensamma satsningar för
hela Svenska kyrkan och stödja församlingarna i
genomförandet av dessa.
Ansvarsfördelning
Stiftet
• Stiftet upprättar årsvis en planering av sin
kommunikationsverksamhet.
Ansvarsfördelning
Den nationella nivån
• Den nationella nivån ansvarar för övergripande
information om Svenska kyrkan och om Svenska kyrkans
tro, bekännelse och lära.
• Den nationella nivån har ett övergripande ansvar för
opinionsbildning, närvaro i rikstäckande medier, på
svenskakyrkan.se och i sociala medier där Svenska
kyrkan är avsändare.
• Den nationella nivån äger och förvaltar varumärket
Svenska kyrkan samt den visuella strategin.
Ansvarsfördelning
Den nationella nivån
• Den nationella nivån tillhandahåller gemensamma
satsningar, verktygslådor, annonsering samt gemensamma
kommunikationslösningar som webbplats för Svenska
kyrkan och intranät.
• Den nationella nivån ansvarar för kommunikation och
insamling för Svenska kyrkans internationella arbete och
Svenska kyrkan i utlandet.
• Den nationella nivån ansvarar för gemensam information i
samband med kyrkoval.
Ansvarsfördelning
Den nationella nivån
• Kommunikationschefen leder kommunikationsverksamheten
på den nationella nivån.
• Den nationella nivån tillhandahåller information på andra
språk enligt riktlinjer för flerspråkig kyrka.
• Den nationella nivån ansvarar för att regelbundet
kommunicera med kommunikationsansvariga, informatörer,
pressekreterare samt redaktörer på stiften.
Ansvarsfördelning
Den nationella nivån
• Den nationella nivån erbjuder viss kompetensutveckling
inom kommunikationsområdet för Svenska kyrkans
medarbetare.
• Den nationella nivån ansvarar för en rikstäckande
kunskapsbank genom till exempel Svenska kyrkans
informationsservice.
Ansvarsfördelning
Den nationella nivån
• Den nationella nivån tar fram långsiktiga
kommunikationsplaner i samarbete med stiften.

similar documents