försoningen - CredoAkademin

Report
försoningen
Meningen med Jesu död på korset?
Bibelmaterialet: Jesu egna ord
• Mark 10:45 Jesus kom för att dö och ge sitt liv
som en ”lösen”
• Matt 26:28 Jesu blod är ett ”förbundsblod” till
syndernas förlåtelse
• Luk 24:26 Messias lidande var ”nödvändigt”
• Matt 26:42 Jesus drack Guds ”kalk” (dvs
vredeskalk jfr Jes 51:22)
Bibelmaterialet: Paulus ord
• Rom 3:25 Gud har ställt fram Jesus som en
”nådastol” (soningsställe, försoningsoffer)
• Rom 4:25 Jesus utlämnades för våra synder skull
• Rom 5:6,8 Jesus dog ”i vårt ställe”
• Rom 5:9 Vi är ”rättfärdiga genom hans blod”
• Rom 5:10 Vi är försonade med Gud genom ”hans
Sons död”
• 1 Kor 5:7 Jesus är vårt ”påsklamm”
• 1 Kor 15:3 Kristus dog för våra synder
Bibelmaterialet: Paulus ord (forts)
• 2 Kor 5:14 Jesus har dött ”i allas ställe”
• 2 Kor 5:19 Gud har i Kristus försonat världen med sig själv genom
att inte ”tillräkna” synd
• 2 Kor 5:21 Gud har ”i vårt ställe gjort Jesus till synd”
• Gal 1:4 Jesus offrade sig för våra synder
• Gal 2:21 Jesu död nödvändig för vår rättfärdighet
• Gal 3:13 Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en
förbannelse i vårt ställe (så vi kan få välsignelse och Guds Ande)
• Ef 1:7 Vi är friköpta genom Jesu blod och har så förlåtelse
• Kol 2:13-15 Gud har förlåtit oss genom att spika upp vårt skuldebrev
på korset och så triumferat över ondskans makter
• 1 Tim 2:6 Jesus ”gav sig själv till lösen i allas ställe”
• 1 Tim 4:10 Gud är frälsaren ”för alla, först och främst för de
troende”
Bibelmaterialet: Övriga apostlar
• Hebr 7:27 Jesus är den fullkomliga översteprästen
som offrat sig själv för oss en gång för alla
• Hebr 9:12-15 Jesus vann en ”evig återlösning”
med ”sitt eget blod” Kristi blod renar våra
samveten. Jesus är ett ”felfritt offer åt Gud” Jesus
är medlaren i ett nytt förbund då han genom sin
död friköpt oss från överträdelserna
• Hebr 9:22,26,28 Utan blod ges ingen förlåtelse.
Jesu offer ”utplånar synden”. Jesus offrades för
att ”bära mångas synder”
• Hebr 10:10 Jesu kropp blev offrad en gång för alla
Bibelmaterialet: Övriga apostlar (forts)
• 1 Petr 2:21 Kristus led i vårt ställe
• 1 Petr 2:24 Våra synder bar han i sin kropp för att vi ska dö
bort från synderna
• 2 Petr 2:1 Vissa ska förneka den Herre som friköpt dem
• 1 Joh 1:7 Jesu blod renar oss från all synd
• 1 Joh 2:2 Jesus är ”försoningen” för våra och världens
synder
• 1 Joh 4:10 Guds kärlek = att han sänt Jesus till försoning för
våra synder
• Upp 1:5 Jesus har friköpt oss från våra synder med sitt blod
• Upp 5:9 Jesus har köpt människor åt Gud med sitt blod
Bibelmaterialet: nyckelord
• ”Lösen” (grek: lytron) = betalning, kompensation för
befrielse från något
• ”Friköpa” är en form av lytron
• ”Köpa” (grek: agoratzo)
• ”Försoningsmedel” (grek: hilastärion) = syftar på
nådastolen (locket på arken). Hilaskomai betyder
”blidka” och ”rena” (propitiate & expiate)
• ”Lamm” och ”påskalamm”: Jesus liknas vid GT:s
offerdjur
• ”För oss” och ”istället för” = Grek: ”anti” (Matt 20:28)
och grek: ”hyper” (1 Tim 2:6)
Försoningsläror
• Vilken försoningslära gör reda för Bibelns bild?
• Frågor en försoningslära bör besvara:
- På vilket sätt var Jesu död en betalning?
- Varför var Jesu offer nödvändigt? Varför inte
bara förlåta?
- Hur kan Jesus dö istället för oss?
- Hur kan skuld överflyttas från oss till Jesus?
- Dog Jesus för alla, eller bara de som blir frälsta?
- Hur ska vi förstå Guds vrede i relation till Jesu
död?
Försoningsläror
•
•
•
•
•
1. Lösenteorin
2. Gottgörelseteorin
3. Moraliska exempelteorin
4. Straffteorin
5. Domarteorin
Lösenteorin
Inledning
• Även kallad ”den klassiska försoningsläran”
• Försvarad av flera kyrkofäder (Origines, Irenaeus, Gregorius av Nyssa)
• Återupplivad av Gustav Aulén
Vad säger den?
• Genom syndafallet var människan ”ägd” av djävulen
• Jesu död var en betalning till djävulen
• Jfr Narnia (Häxan och Lejonet)
• Bild: Jesu gudomlighet=kroken. Jesu mänsklighet = masken. Djävulen =
fisken som fångas
• Bygger på Kol 2:13-15
• Kritik:
- Har djävulen den rätten?
- Är Jesu offer ett offer till djävulen? Rimmar illa med GT:s offertanke.
Gottgörelseteorin
Inledning
• Även kallad ”den objektiva försoningsläran”. Formulerad av Anselm (1033-1109)
Vad säger den?
• Genom syndafallet har människan vanärat Gud och står i evig skuld till Honom.
Guds ära är kränkt
• Brott sonas antingen genom gottgörelse eller straff
• Gud kunde döma alla människor till evigt straff, men det gick emot Hans kärlek och
frälsningsplan
• Gottgörelsen måste komma från människorna och måste vara oändligt värdefull
• Ingen människa kan åstadkomma en sådan gottgörelse (inte ens om hon är syndfri
– för syndfrihet är inte meriterande då det var Guds ursprungliga plan med
människan)
• Därför måste Gud bli människa i Jesus Kristus
• Jesus levde ett syndfritt liv och förtjänade därför inte döden
• Genom sin frivilliga död på korset gör Jesus något sant meriterande inför Gud
• Sonens offer sätter Fadern i en skuld till Sonen, och denna låter Sonen bli till
gottgörelse för alla deras synder som sätter sin tro till Jesus
• Detta har Fadern inget emot eftersom det var Faderns och Sonens gemensamma
plan från början
Gottgöresleteorin (forts)
• Kritik
- Bör man se försoningen som en transaktion av
förtjänst inom treenigheten?
- Ska vi förstå gottgörelsen som objektivt
genomförd för alla människor Jesus dog för?
Varför behövs i så fall tro och omvändelse för
frälsning?
- Hur är en sådan ”objektiv” försoning förenlig
med att Gud förlåter oss? (Om betalning sker så
efterskänks ju inte skulden)
Moraliska exempelteorin
Inledning
• Även kallad den subjektiva försoningsläran.
• Formulerad av Pierre Abelard (död 1142)
• P.P. Waldenström (Missionsförbundets förgrundsgestalt) försvarade
en version av den subjektiva försoningsläran
Vad säger den?
• Jesu död är en demonstration av Guds kärlek
• Syftet med Jesu död är att uppenbara Guds självutgivande och
förlåtande kärlek så att vår genkärlek väcks
• Gud var inte objektet för Jesu död, utan det handlande subjektet.
• Jesus ”betalade” inte varken till Gud Fadern eller djävulen.
”Betalning” är en bild som handlar om att han offrade sitt liv för att
nå oss människor. Poängen är inte vem som mottog betalningen.
• Jfr Apg 20:28
Moraliska exempelteorin (forts)
• Kritik
- Jesu död är ett offer i likhet med GTs offer
och dessa var riktade till Gud
- Jesus upplevde en exeptionell ångest över att
dricka Guds vredeskalk – detta är inte enbart
ett moralisk exempel
- Guds helighet och vrede saknas i modellen
- Det händer egentligen inget
frälsningsavgörande på korset
Substitutionsteorin
Inledning
• Kallas också för ”the penal-substitutionary view”.
• Förespråkades av reformationens tänkare t.ex. Luther
Vad säger den?
• Är ”objektiv” dvs Jesu död var ett offer som riktar sig
mot Gud Fader
• Jesu död var ett straff, inte en god gärning som skapade
en förtjänst
• Jesu död var ett straff istället för oss som förtjänar
Guds straff och vrede
• Jesu död är därför både renande och blidkande.
• Jesu offer ”betalar” därför vår skuld
Substitutionsteorin
• Kritik
-Varför krävs ett offer? Varför kan Gud inte
bara förlåta?
- Hur kan skuld överflyttas från oss till Jesus?
- Om Jesus tagit allas straff, för allas synder,
varför blir inte alla frälsta, och varför behövs
omvändelse och tro?
- Är Gud inte vred längre?
Dubbelbestraffning?
Regementsteorin
Inledning
• Kallas också ”the Governmental-theory” och formulerades av Hugo Grotius (15831645)
Vad säger den?
• Gud är allas domare och moralens laggivare och upprätthållare
• Såsom domare och lagens Herre kan Gud inte förlåta som om Han såg mellan
fingrarna på synd
• Gud kan bara bringa försoning på ett sätt som rimmar med Hans helighet och
rättfärdighet
• Därför kan förlåtelse inte ges med mindre än att synden också straffas (jfr Hebr
9:22)
• Jesu död var offret som skapade en ”nådastol”, ett försoningsställe som är
objektivt giltigt
• Jesu död gjorde inte Gud mer försonande, men skapade det försoningsmedel som
försonar när det tas emot i tro (jfr Joh 6:53)
• Jesu död är både objektiv (i likhet med djuroffren) och subjektiv (det är Gud som
handlar i Kristus)
Regementsteorin (forts)
• Kritik
- Om Jesu död endast demonstrerar Guds
rättvisa och helighet – varför upplevde då
Jesus den gudsövergivnes ångest?
Hur ska vi förstå Jesu död?
Kanske vi kan kombinera Straffteorin och Domarteorin?
- Jesu död är ett verkligt straff där Jesus upplever Guds sorg och
vrede över alla människors alla synder.
- Gud är sann och ”demonstrerar” sin helighet och kärlek just
genom att, som människa uppleva det straff Hans vrede över all
synd kräver
- Och när vi säger vårt ”ja” till denna dom (genom tro, dop och
nattvard) så bringar Gud full försoning till oss – då kan Guds
förlåtelse flöda fritt in i våra liv.
- Jesus dog alltså för alla, en ”försoningen” i Jesu död måste tas
emot personligt för att Gud ska tillräkna mig det straff Jesus
upplevde – vilket gör att Gud inte behöver straffa mig, utan att se
mellan fingrarna på synd.
- I korset tillfredsställs Guds helighet, rättfärdighet och kärlek.

similar documents