Tatacara Pengeluaran Bayaran

Report
Tatacara Pengeluaran Bayaran
JENIS
Jenis I
Jenis II
TATACARA PENGELUARAN BAYARAN
• Bayaran akan dikeluarkan kepada peguam selepas hartanah sempurna
dicagar kepada Kerajaan Malaysia
• Setelah Borang Gadaian dikembalikan kepada peguam untuk
pendaftaran (bagi kes menyelesaikan hutang bank/institusi kewangan)
• Bayaran kepada peguam
• Secara berperingkat selepas hartanah digadai sempurna
• Bayaran mengikut Jadual G [Peraturan-Peraturan Pemaju Perumahan
(Kawalan dan Perlesenan) 1989].
• Laporan kesiapan berperingkat oleh JPPH.
1
Tatacara Pengeluaran Bayaran
JENIS
TATACARA PENGELUARAN BAYARAN
Jenis III
• Bayaran kepada pemaju yang berdaftar dengan KPKT adalah mengikut
Jadual G atau H [Peraturan-Peraturan Pemaju Perumahan (Kawalan
dan Perlesenan) 1989];
• Bayaran kepada peguam bagi pemaju yang mendapat pengecualian
Lesen Pemajuan Perumahan daripada KPKT adalah mengikut jadual
bayaran yang terkandung dalam Perjanjian Jual Beli;
• Bayaran kepada peguam mengikut jadual bayaran yang terkandung di
dalam Perjanjian Jual Beli berdasarkan ketetapan Ordinan Negeri
Sabah; dan
• Bayaran kepada peguam mengikut kaedah bayaran berdasarkan
ketetapan Undang-Undang Negeri Sarawak.
2
Tatacara Pengeluaran Bayaran
JENIS
Jenis IV
Jenis V
Jenis VI
TATACARA PENGELUARAN BAYARAN
• Bayaran kepada peguam akan dikeluarkan selepas hartanah digadai
sempurna
• Setelah Borang Gadaian dikembalikan kepada peguam untuk
pendaftaran (bagi kes menyelesaikan hutang bank/institusi kewangan)
• Setelah Borang Cagaran dikembalikan kepada peguam untuk
pendaftaran.
• Bayaran kemajuan sehingga 80% dikeluarkan berdasarkan Nombor
Perserahan Gadaian dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh Borang
Gadaian dikembalikan kepada peguam untuk pendaftaran. Bayaran
100% dikeluarkan selepas gadaian kepada Kerajaan Malaysia
disempurnakan.
3
Tatacara Pengeluaran Bayaran
JENIS
Jenis
VII
TATACARA PENGELUARAN BAYARAN
• Setelah Perbendaharaan Malaysia menerima dokumen berikut:
i. Gadaian sempurna bagi Hakmilik Individu/Strata (bayaran
setakat 80% berdasarkan Nombor Perserahan Gadaian);
ii. Perjanjian Tambahan bagi Hakmilik Induk (SPPP); atau
iii. Penyerahan hak telah selesai bagi Hakmilik Induk (SPPI).
• Bayaran dibuat setelah mendapat pengesahan kesiapan daripada
JPPH. Bayaran dikeluarkan dua (2) kali sahaja iaitu:
•
a. Bayaran pertama kesiapan minimum 50%; dan
•
b. Bayaran kedua kesiapan mencapai 100%.
4
Wang Proses
• RM100.00 (Ringgit: Satu Ratus sahaja) bagi setiap permohonan.
• Berkuatkuasa: mulai 1 Januari 2013.
5
Proses Pinjaman Perumahan
Proses Permohonan dan
Kelulusan
Terima dan Daftar
Pengeluaran Bayaran
Bayaran Premium
Insurans
Cagaran Harta Kepada
Kerajaan
Ingkar?
Bayaran Balik Pinjaman
Tindakan UndangUndang Ke Atas
Peminjam Ingkar
Penyelesaian Pinjaman
Sepenuhnya
Pemulangan Baki Kredit,
Tutup Akaun
Pemulangan Dokumen
Hak Milik
6
TANGGUNGJAWAB PEMINJAM
Sambungan…
Melaporkan
Bertukar alamat tempat bertugas, nombor
telefon pejabat/ telefon bimbit dan alamat emel
Pusat pembayaran gaji;
Nama dan alamat waris untuk dihubungi
Alamat tetap terkini
Sambungan…
BAYAR
APG
LOAN
Sambungan…
Jika masih berkhidmat, pastikan semua surat
menyurat
kepada
Bahagian
Pinjaman
Perumahan hendaklah disalinkan kepada Ketua
Jabatan.
Memastikan ansuran bayaran balik pinjaman
semasa Peminjam mengambil Cuti Separuh
Gaji/Tanpa Gaji atau Bersara Awal atau
meninggalkan perkhidmatan, dibayar terus
kepada Pihak Berkuasa Memberi Pinjaman.
Berkuasa Memberi Pinjaman hendaklah
dimaklumkan dengan serta merta.
Sambungan…
Selesai
(Mungkir)
Cukai
Tanah/Cukai
Pintu
Maklum
Peguam
(Cagar)
Pendaftaran
Gadaian
Peminjam
TANGGUNGJAWAB
KETUA JABATAN
 Memastikan pemohon memenuhi semua
peraturan dan syarat yang telah ditetapkan
sebelum
mengemukakan
permohonan
kepada Perbendaharaan Malaysia;
Sambungan…
 Merekodkan dengan sempurna dalam Buku Rekod
Perkhidmatan peminjam dan Buku Daftar Jabatan segala
butiran yang berkaitan dengan pinjaman seperti berikut:
i.
Nombor rujukan fail dan tarikh kelulusan pinjaman;
ii. Amaun pinjaman;
iii. Amaun ansuran bulanan;
iv. Tarikh mula kuat kuasa APG;
v. Tarikh tamat APG; dan
vi. Tarikh pinjaman diselesaikan.
Sambungan…
 Melaksanakan sepenuhnya APG dan mengemukakan
bayaran kepada Perbendaharaan Malaysia selewatlewatnya pada akhir setiap bulan.
* Potongan perlu dibuat selepas potongan KWSP dan
cukai pendapatan.
* Jika APG tidak dapat dilaksanakan mengikut jadual,
Ketua Jabatan perlu menyelesaikan tunggakan
melalui potongan gaji secara berganda tanpa perlu
mendapat
arahan
daripada
Perbendaharaan
Malaysia.
Sambungan…
 Melaporkan dengan
serta merta kepada
Perbendaharaan Malaysia jika berlaku perubahan
terhadap maklumat peminjam seperti berikut :
i.
Baki gaji dan elaun tidak mencukupi selepas
pemotongan KWSP dan cukai pendapatan;
ii. APG tidak dapat dilaksanakan;
iii. Bertukar alamat pejabat;
iv. Cuti separuh gaji/ tanpa gaji;
Sambungan…
v. Digantung kerja/ ditahan gaji/ dibuang kerja
kerana tindakan tatatertib dan bankrap;
vi. Meninggalkan perkhidmatan;
vii. Bersara; dan
viii.Meninggal dunia.
Sambungan…
Mencatatkan APG di dalam Sijil Gaji Akhir bagi
membolehkan Ketua Jabatan di tempat bertugas
yang baharu melaksanakan APG mengikut
jadual;
Memberi ingatan kepada peminjam supaya
membuat bayaran berikut :
i. Cukai tanah; dan
ii. Bayaran perkhidmatan peguam.
Sambungan…
Menasihatkan Peminjam supaya tidak membuat
apa-apa komitmen kewangan yang lain sehingga
mengakibatkan
diri
mereka
menanggung
kesusahan berat kerana berhutang.
Tindakan surcaj akan diambil dibawah Akta
Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] ke atas Ketua
Jabatan yang tidak mematuhi APG termasuk
menangguh pelaksanaan, mengurangkan amaun
dan memberhentikan potongan gaji yang
ditetapkan serta menangguhkan penyerahan
kutipan APG kepada Perbendaharaan Malaysia.

similar documents