Prøve ånder

Report
Prøve ånder
Andre bibeltime om nådegavene
Tønsberg 25. januar 2013
Asbjørn Kvalbein
1
Nådegave
• Om frelsen: «Syndens lønn er døden,
men Guds nådegave er evig liv i
Kristus Jesus, vår Herre.» (Rom 6:23)
• Om menighetens utrustning – evner
eller tjenester som Gud gir
enkeltmennesker
• Nådegaver = Åndens gaver
• Jesus talte om talenter
2
Nådegavene er gitt
• Alle nådegavene er gitt for at
menigheten skal bli bygd opp.
• Unntak: Tungetale. Nyttig bare hvis
den blir tolket.
• Fremstår da som profetisk tale
• Profetisk tale: Til oppbyggelse,
formaning, trøst
• Paulus setter profetisk tale på topp
3
Åndens gaver –
Åndens frukt
ÅNDEN
1Kor 12
Åndens
gaver
Herren
gir
Åndens
frukt
Gal 5,22
Oss som
tror
4
Gud bruker personer
som er villige
• Har du en gave som kan brukes til
ære for Gud?
• Bruker du den?
5
Bedømme ånder
• «Én får kraft til å gjøre under. Én får den
gave å tale profetisk, en annen å
bedømme ånder, én får ulike slag av
tungetale, og en annen kan tyde
tungetale.» (1Kor 12:10)
• Prøve ånder = bedømme ånder =
vurdere ånder
6
Alle troende
• Nådegavene står i forlengelsen av noe
alle troende kan og skal gjøre.
• «La to eller tre tale profetisk, og la de
andre prøve det de sier.» (1Kor 14:29)
• Dere kan alle tale profetisk (1Kor
14,31) = å tale til oppbyggelse,
formaning og trøst
7
Det allmenne
prestedømme
• «Slukk ikke Ånden, forakt ikke
profetord, men prøv alt og hold fast på
det gode.» (1Tess 5,19-21)
• Det allmenne prestedømme
innebærer at ikke bare prester og
ansatte skal gjøre tjenester
• Alle kristne er tjenere for Herren i
forsamlingen
8
Et hovedord, 1Joh 4:
• «Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv
åndene om de er av Gud! For det er
gått mange falske profeter ut i verden.
På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver
ånd som bekjenner at Jesus Kristus er
kommet i kjøtt og blod, er av Gud.
Men enhver ånd som ikke bekjenner
Jesus, er ikke av Gud. Det er ånden til
Antikrist, som dere har hørt skal
komme. Og den ånden er allerede nå
i verden.
9
• Men dere, mine barn, er av Gud og
har seiret over dem. For han som er i
dere, er større enn han som er i
verden. De er av verden, derfor taler
de som verden, og verden lytter til
dem. Men vi er av Gud, og den som
kjenner Gud, hører på oss. Den som
ikke er av Gud, hører ikke på oss. Slik
kan vi skjelne mellom sannhetens ånd
og villfarelsens ånd.» (1Joh 4:1-6)
10
Simon
• «Men da Simon så at Ånden ble gitt
ved at apostlene la hendene på dem,
tilbød han dem penger og sa: «Gi meg
også en slik makt, så den jeg legger
hendene på, kan få Den hellige ånd!»
Men Peter sa til ham: «Måtte pengene
dine gå til grunne sammen med deg,
du som tror at du kan kjøpe Guds
gave for penger!
11
• Du har ingen arvelodd eller del i dette,
for ditt hjerte er ikke oppriktig mot
Gud. Omvend deg fra denne
ondskapen din, og be til Herren, så
kanskje han vil tilgi deg det du tenker i
hjertet. For jeg ser at du er full av bitter
galle og lenket til ondskap.»
(Apg 8:18-23)
12
Trollmannen Elymas
• Han «motarbeidet dem og forsøkte å
få guvernøren bort fra troen». Paulus
avviste skarpt og sa: «Du djevelens
sønn, full av all slags svik og ondskap,
en fiende av alt som er rett, skal du
aldri holde opp med å gjøre Herrens
rette veier krokete?» (Apg 13:8-12)
13
Kvinne med spådomsånd
• «En gang vi var på vei til bønnestedet,
møtte vi en slavekvinne som hadde en
spådomsånd i seg. De som eide
henne, tjente gode penger på
spådomskunstene hennes. Hun fulgte
etter Paulus og oss mens hun ropte og
skrek: «Disse folkene er tjenere for
Gud, Den høyeste, og de forkynner
dere veien til frelse.»
14
Utdrivelse
• Dette gjentok seg flere dager. Da ble
Paulus sint, snudde seg og sa til ånden:
«Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn: Far
ut av henne!» Og den forlot henne på
timen.» (Apg 16:16-18)
15
Samsvar med Skriften
• «Den som taler, skal se til at han taler
som Guds ord.» (1Pet 4,11)
• Noe er dumhet og uvitenhet
• Noe annet er bevisst vranglære
16
Hvordan praktisere?
• Ta opp med den det gjelder
• Ta opp med lederne
• Nå fram gjennom massemedier
17
Ingen lett nådegave å ha
•
•
•
•
•
Negative?
Sure holdninger?
Mobbe?
Vår tids skriftlærde og fariseere?
«Tendensen i tiden er jo at alt skal tåles
og alt er bra, bare ikke den som sier at
alt ikke er bra.» (Carl Fr. Wisløff)
18
Gaven til å rettlede
• «Mine søsken, jeg for min del er
overbevist om at dere er fylt av godhet
og har kunnskap nok, slik at dere også
kan rettlede hverandre.» (Rom 15:14)
• Sjelesorg
19
Velvillig omtanke
• «Se til, søsken, at ingen av dere blir
onde og vantro i hjertet og faller fra
den levende Gud. Dere skal heller
oppmuntre hverandre hver dag, så
lenge det heter «i dag», så ingen av
dere skal la seg bedra av synden og
bli forherdet.» (Hebr 3,12-13)
20
Barnabas og Paulus
• Barnabas tok seg av Saulus og
Johannes Markus
• Paulus: «Dere vet også at vi var mot
hver enkelt av dere som en far mot
sine barn: Vi formante, oppmuntret og
ba dere inntrengende om å føre et liv
verdig for Gud, han som kaller dere til
sitt rike og sin herlighet.» (1Tess 2:11-12)
21
Kirketukt
• Ikke gapestokk og utfrysing
• «Hvis noen ikke vil adlyde det vi sier i
dette brevet, så merk dere hvem det
er. Ha ikke noe med ham å gjøre, så
han kan se sin skam. Regn ham likevel
ikke som en fiende, men vis ham til
rette som en bror.» (2Tess 3:14-15)
22
Gi trøst
• «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi
Far, den Far som er rik på
barmhjertighet, vår Gud som gir all
trøst! Han trøster oss i all vår nød, så vi
skal kunne trøste dem som er i nød,
med den trøst vi selv får av Gud.»
(2Kor 1:3-4)
23
Peter:
• «Tjen hverandre, hver og en med den
nådegave han har fått, som gode
forvaltere av Guds mangfoldige nåde.
Den som taler, skal se til at han taler
som Guds ord. Og den som tjener, skal
tjene med den styrke Gud gir. Slik skal
Gud i ett og alt bli æret, ved Jesus
Kristus. Ham tilhører herligheten og
makten i all evighet! Amen.»
(1Pet 4:10-11)
24
Body builders
- Hva bruker du alle disse musklene til?
25
Vise fram?
• Nådegavene som vises fram, kan
være de mest populære
• Noen kan være tunge å bære
• Noen syns bare for dem som har
åndelige øyne
26
Billy Graham
Gud har gitt meg gaven til å forkynne evangeliet.
Gud har gitt deg gaven til å kjøpe hus
27
Du er god til noe
• Slutt å sørge over de gavene du ikke
har fått.
• Ta i bruk de gavene du har, og bruke
dem så godt du kan
• «Lærer, jeg vet at jeg ikke kan
nigangen særlig godt. Men jeg er en
tiger når det gjelder sjugangen!»
28

similar documents