Slide 1 - Solarex İstanbul

Report
11 Nisan 2014
Solarex Istanbul
TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ
FİNANSMAN PROGRAMI
Dr. Yonca Ercümen
DESIGNED BY
SUPPORTED BY
IMPLEMENTED BY
Program Yapısı
Ücretsiz Teknik
Yardım Danışmanlık
Paketi
Özel Kredi Programı
265M $’lik Fon
KOBİ lere –
Enerji
Verimliliği ve
Yenilenebilir
Enerji
Projeleri
Doğrulama
Danışmanı
2
TurSEFF Ağı
Ücretsiz Teknik Yardım
Danışmanlık Paketi
Eğitim
Danışmanlık
Teknik / Mühendislik
Değerlendirme
•
•
•
•
•
•
•
Finansal
değerlendirme
Pazarlama /
Tanıtım
Eğitim İhtiyaç analizi, eğitim planı
Pazarlama stratejisi
Banka özelinde pazarlama planı
Projelerin teknik yönden EBRD kriterlerine göre değerlendirilmesi
Projelerin finansal yönden değerlendirilmesi: IRR, NPV
Operasyonel manuellerin oluşturulması
Banka ve kredi tipi takip odaklı “pipeline” ve portföy oluşturulması ve
takibi
• Katılımcı Bankalar için pipeline, sektörel pazarlama, ToT, veri tabanı
üzerinden periyodik raporlama ve izleme.
• Kredilendirilebilir ve sürdürülebilir enerji projesi finansman modelleri.
• Mühendis ve enerji oditörleri
• Banka müşterileri firmalar, KOBİ’ler
• Paydaş kurum ve kuruluşlar
Sürdürülebilir,
Kapsamlı
Enerji
Verimliliği ve
Yenilenebilir
Enerji Kredi
Paketi
4
Teknik Değerlendirme
Proje Yapılabilirlik
• Proje fikri değerlendirme
• Enerji Verimliliği’ ne uygun proje tasarımı desteği
• Saha değerlendirme ve raporlama
Proje Değerlendirme
• Uygunluk kontrolu (eligibility check)
• ToR kapsamında müşteri, banka ve EBRD arasında öngörülen
koşulların sağlanması
Sistem Güncelleme
• Teknoloji ve piyasa koşullarına göre banka ve EBRD’ ye
bilgi/öneri geri besleme
• Mevcut kontrol araçlarının (tools) geliştirilmesi (LEME/LESI)
• Veri tabanı , portföy ve pipeline oluşturma, teknik raporlama
ve istatistik çalışmaları
5
Her sisteme özel araçlar
• Standardize edilmiş:
– Hesaplama tabloları veya
yazılım programları,
– Kontrol listeleri,
– LEME/LESI (List of Eligible
Materials and Equipments /
List of Eligible Supplier and
Installer)
Kolay ve Hızlı proje
uygunluk kontrolü
Sistemler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aydınlatma sistemi
Motorlar
Isıl güneş sistemi
PV Güneş paneli
Piroliz ve Gazifikasyon tesisi
Rüzgar Santrali
Hidroelektrik Santrali
Biogas tesisi
CHP
Fırın
Makine değişimi
Tri-jenerasyon
Soğutma sistemi
Isı geri kazanım
Buhar ve sıcak su sistemi
6
Finansal Değerlendirme
Proje Değerlendirme
• Uygunluk kontrolü (eligibility check)
• ToR kapsamında müşteri, banka ve EBRD
arasında öngörülen finansal koşulların
sağlanması
Kredi Talep Takibi
• Piyasa faiz ve vade koşullarını izleme
• Bankanın kredi fiyatlandırması sürecine etki
eden IRR (Internal Rate of Return), NPV (Net
Present Value) ve diğer finansal rasyoların
hesaplanması, raporlanması
7
Pazarlama/Tanıtım
Pazarlama ve İş Geliştirme
• Pazarlama strateji dokümanını hazırlama
• Pazarlama tanıtım materyallerini güncelleme
• Web sitesi hazırlama, güncelleme
• Farkındalık arttırıcı PR ve lansman tanıtım seminerleri düzenleme
• Medya tanıtım reklam çalışmaları
• En iyi örnek çalışmaların (best practice) tanıtımı, ödüllendirme yapılması
Kredi Dağıtımı (disbursement)
• Banka bazında pipeline takibi
• Müşteri ve banka arasında iletişim ve arabuluculuk çalışmaları
• ToR kapsamında müşteri, banka ve EBRD arasında öngörülen koşulların sağlanması
Kapasite Arttırma
• Enerji Verimliliği Finansmanı kapsamında banka pazarlama yetkililerine başlangıç (jenerik) ve
ileri düzey (sektörel bazlı) teknik ve finansal içerikli modüler kapasite geliştirme eğitimleri
verilmesi.
• Enerji Sektörü kredilendirmesinde “eğiticilerin eğitimi”
• Kredinin tanıtımı için doküman ve materyallerin hazırlanması( proje adına kapsamlı web
sitesi, sektörel bazda açıklamalı kredi föyleri)
• Enerji sektörü aktörleri (EVD ler,sanayi ve ticaret odaları, KOSGEB, Yenilenebilir Enerji
konusunda çalışan dernekler gibi) ile birlikte çalıştaylar düzenlenmesi
• Yurt dışı kaynaklar ile deneyim paylaşımı
8
Neden TurSEFF?
Ücretsiz Teknik
Yardım
Danışmanlığı
Geniş portföy
(KOBİ/Ticari)
TurSEFF
Avantajları
LEME / LESI
Listesi
%100’ e kadar
finansman
TurSEFF için Uygunluk
Özel
Sektör
(Asgari
%51 özel)
Uygun olmayan yatırım
alanları
Kamu kuruluşları
Azami
250
çalışan
Silah, tütün, sert alkol üreticileri
Azami yıllık ciro
€ 50 milyon
veya yıllık aktif
€ 43 milyon
Konutlar
TurSEFF EV Projeleri
Kojenerasyon sistemleri (ısı ve elektrik)
Tri-jenerasyon (ısıtma,soğutma ve elektrik)
Prosesin iyileştirilmesi
Enerji/inşaat yönetim sistemi uygulamaları
Isı geri kazanımı
HVAC
TurSEFF YE Projeleri
Hidro
• Kurulum gücü 10 MW’ı geçmeyen küçük nehir tipi
hidroelektrik santraller
• EBRD çevresel kriterlere uygunluk onayı
• APG> 1.3 kWh/EUR ; NBD> 0; GÖS < 15 yıl
Rüzgar
• Toplam Kurulu gücü 10 MW’ı geçmeyen rüzgar türbinlerinin
kurulumu
• EBRD çevresel kriterlere uygunluk onayı
• APG> 1.3 kWh/EUR ; NBD> 0; GÖS< 15 yıl
Biyokütle ve
Biyogaz
• Biyokütle yanma sistemleri ( ısı ve/veya elektrik)
• APG> 1.3 kWh/EUR ; NBD > 0; GÖS < 15 yıl
Güneş
Jeotermal
• Prosesler için sıcak su üretimi, alan ısıtma /soğutma , sıcak
kullanım suyu amaçlı ısıl güneş enerji sistemleri
• PV Güneş Paneli
• APG> 1.3 kWh/EUR ; NBD > 0; GÖS < 15 yıl
• Jeotermal ısı pompaları
• APG> 1.3 kWh/EUR ; NBD > 0; GÖS< 15 yıl
2010 – 2012 Performansı
Toplam kredi tutarı 264 milyon USD (fonun %93’ü)
‣Toplam proje sayısı 374
adet.
 Büyük ölçekli projeler 99
adet ;167 milyon USD
 Küçük ölçekli projeler 233
adet ; 74 milyon USD
 Tedarikçi kredileri 39 adet
; 23 milyon USD
 Enerji Verimliliği
Projeleri 177 milyon
USD
 Yenilenebilir Enerji
Projeleri 87 milyon
USD
Proje Haritası
Başvurular (07/2013 sonrası)
14
PV Solar Proje Haritası
Başvurular (07/2013 sonrası)
15
PV Solar Proje Haritası
Finanse Edilen Projeler (07/2013 sonrası)
16
İletişim Bilgilerimiz
TEŞEKKÜRLER...
Asmadalı Sokak No: 27
Koşuyolu / Kadıköy
34718 Istanbul / Türkiye
Tel: +90 216 340 0020
Fax: +90 216 339 2444
www.turseff.org
17

similar documents