ZMLK - Stichting Kolom

Report
ZMLK
SO en VSO
Scholen voor
Praktijkonderwijs
WVO
Bestuur
Algemene
directie
GMR +DO +
schoolsoort
overleggen
CB
Scholen voor
Speciaal Basisonderwijs
WPO
Scholen voor
Speciaal
Onderwijs
SO ZMOK
WEC
Organogram
Bestuur
GMR
AD
Algemene directie
Directeur
School
Directeur
Directeur
School
School
Centraal Buro
Directeur
School
Overlegmodel
Bestuur
GMR
Algemeen
ADdirecteur
Adjunct algemeen directeur
Centraal
Buro
Klankborden tijdelijke
werkgroepen
BO
DO
Schoolsoort
overleg
Directies
MR
Scholen
Centraal
BL
Buro
P&O
Beleid
Personeelsadviseurs
ADMONDO
Personeels
administratie
Financiële
administratie
Kenniskringen
BB
HV
ICT
Huisvesting en mater. zaken
Bovenschoolse aansturing ICT
Zoals Kolombo (Orthopedagogen psychologen)
en IB ZC , logopedie, in oprichting
Bovenschoolse begeleiding
Scholen voor
Speciaal BasisOnderwijs
Scholen voor Speciaal Basisonderwijs
Deze vallen onder de wet op het Primair
Onderwijs en zitten samen met basisscholen
in samenwerkingsverbanden WSNS en
bedienen een gelimiteerd aantal kinderen
Vijf scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO)
SWV West
Hasselbraam
SWV Zuid
Driesprong
SWV Zuid-Oost
Meander
Paulus
Dumont
in drie SamenWerkingsVerbanden (SWV)
SBO
DE
DRIESPRONG
SBO
DE HASSELBRAAM
SBO-Zuid
DE
ST.
PAULUS
SBO-Zuid
DE MEANDER
SBO
professor DUMONT
Scholen voor
Speciaal
Onderwijs
Deze vallen onder de Wet op de Expertisecentra
(WEC)maken deel uit van één van de vier clusters
Cluster 1: visuele handicaps
Cluster 2: auditieve handicaps,spraak/taalproblemen
Cluster 3: lichamelijke en verstandelijke handicaps
Cluster 4: gedrags- en psychiatrische problemen
en maken binnen hun cluster deel uit van een
Regionaal Expertisecentrum (REC)
Twee schoolsoorten
Heldring-SO
Een school voor Zeer
Moeilijk Opvoedbare
Kinderen (ZMOK)
Alphons-SO
SO De Kleine Prins
Cluster 3
Cluster 4
REC III NoordHolland
REC IV BovenAmstel
Heldring-VSO
Alphons-VSO
Twee scholen voor Zeer Moeilijk Lerende
Kinderen (ZMLK) met twee afdelingen
ZMLK
SO ALPHONS LAUDY
ZMLK
VSO ALPHONS LAUDY
ZMLK
SO De HELDRING
ZMLK
VSO De HELDRING
ZMOK
SO De KLEINE PRINS
Scholen voor
Praktijk
Onderwijs
Deze vallen onder de wet op het
Voortgezet Onderwijs en zitten
samen met VMBO-scholen in drie
Samenwerkingsverbanden VO/SVO
Vijf scholen voor Praktijk Onderwijs (PRO)
de Praktijkcolleges
De Schakel
Noord
KPCN
Het Plein
De Atlant
De Dreef
in drie SamenWerkingsVerbanden
Voortgezet Onderwijs (SWV-VO)
PRO
DE ATLANT
PRO
Praktijkcollege Noord
PRO
DE DREEF
PRO
HET PLEIN
PRO
DE SCHAKEL
Hier staan de scholen
Sbo
Zmlk
Zmok
Pro
Meander
De Atlant
Dumont
Voor meer informatie kijk naar www.kolom.net

similar documents