Presentatie De muziekdocent als ondernemer

Report
De muziekdocent als
ondernemer
Robert Willemse AA
[email protected]
06-23986704
1
Wat is fiscaal een onderneming
• Duurzame organisatie van arbeid en kapitaal
• Deelnemen aan het maatschappelijk verkeer
• Doel om winst te maken (wat ook te
verwachten moet zijn)
• Nadruk op arbeid en duurzaamheid
(continuïteit)
2
Verschil onderneming en
dienstbetrekking (loondienst)
• Het verschil ligt bij de zelfstandigheid
• Kenmerken:
- zelfstandigheid bij uitvoering van de
werkzaamheden (wel/geen gezagsverhouding)
- het lopen van financieel risico
(ondernemersrisico)
- meerdere opdrachtgevers
- doen van investeringen in bedrijfsmiddelen
3
Gezagsverhouding
• Werkgever heeft het recht om dwingende
aanwijzingen te geven voor de uitvoering van
het werk
• De bevoegdheid hiertoe is al voldoende
• Gezagsverhouding wordt beoordeeld op basis
van feiten en omstandigheden
• Van belang is dat de arbeid persoonlijk wordt
verricht
4
Ondernemersrisico
• Rechtstreekse verbondenheid voor schulden
van de onderneming (hoofdelijk aansprakelijk)
-> zichtbaar o.a. door inschrijving bij Kamer
van Koophandel
• Risico op lagere opbrengsten, hogere kosten,
debiteuren (oninbaarheid), minder
opdrachten, e.d.
5
Verklaring arbeidsrelatie - I
(VAR verklaring)
• Toets ondernemerschap is regelmatig
voorwerp van geschil
• Bij Belastingdienst kan een VAR verklaring
worden aangevraagd om duidelijkheid te
scheppen
6
Verklaring arbeidsrelatie - II
(VAR verklaring)
• Vormen VAR verklaring:
- winst uit onderneming (VAR-wuo)
- loon uit dienstbetrekking (VAR-loon)
- resultaat uit overige werkzaamheden
(VAR-row)
- B.V.-ondernemer (VAR-dga)
• Met VAR verklaring geen discussie meer over
status
7
Fiscale kwalificatie
• Inkomstenbelasting kent boxenstelsel:
- box 1 (progressief tarief)
- box 2 (25% tarief)
- box 3 (30% tarief over 4% rendement)
• Ondernemer valt voor zijn inkomsten uit
onderneming in box 1 (“belastbare winst uit
onderneming”).
8
Winst uit IB-onderneming
• Winst wordt berekend over een kalenderjaar
• Winst = omzet minus kosten
• Eigen arbeid zijn geen kosten maar onderdeel
van de gerealiseerde omzet
• Privé opname van zakelijke bankrekening is
geen loon o.i.d. maar onttrekkingen uit het
Eigen Vermogen. Hierover is geen belasting
verschuldigd
9
Fiscale ondernemersfaciliteiten
• Ondernemersfaciliteiten:
- willekeurige afschrijving als starter
- investeringsaftrek
• Bij voldoen aan urencriterium (1225 uur):
- zelfstandigenaftrek € 7.280
- startersaftrek € 2.213 (3 jaar lang)
- meewerkaftrek partner (bij > 525 uur)
- fiscale oudedagsreserve (FOR)
- MKB-winstvrijstelling 14% over winst
- stakingsvrijstelling
10
Verplichtingen van de ondernemer
• Registreren als ondernemer bij de Belastingdienst
via inschrijving bij de KvK
• Bijhouden van een boekhouding
• Periodiek doen van aangifte BTW
• Uitreiken van een factuur voor werkzaamheden
• Opstellen van een jaarrekening
(= basis voor winstaangifte in IB)
• Doen van aangifte inkomstenbelasting over
behaalde winst/verlies
11
Omzetbelasting (BTW)
• Aangifte BTW in de regel per kwartaal
• Bijzonderheid voor onderwijs:
- onderwijs in muziek is vrijgesteld van BTW
- echter NIET voor personen van 21 jaar en
ouder. Tarief dan 21%
• BTW op ondernemerskosten is terug
vorderbaar van de Belastingdienst via aangifte
12
Starten vanuit WW-uitkering
• Keuze uit:
- stopzetten uitkering over ondernemersuren
of
- 26 weken (startperiode) 29% korting op
uitkering
• Keuze26 weken lang 29% korting op uitkering
- toestemming van werkcoach nodig
- na 26 weken stopt uitkering bij fulltime werken
- bij parttime ondernemen geen uitkering meer voor
uren die aan onderneming worden besteed
• Voor meer info zie website www.uwv.nl/particulieren
13
Vragen?
• Heeft u nog vragen of heeft u interesse in het
starten als zzp-ondernemer neem dan gratis
contact op met mij
telefoon: 06-23986704
email :[email protected]
14

similar documents