klik hier - Universiteit Gent

Report
Pascal Debruyne
Universiteit Gent
MENARG
‘Het middenveld’
Van compromis tot
consensus
(en terug?)
Probleemstelling expertennota
Autonomie van het middenveld
staat onder druk
• door de neutralisering
binnen het overheidsapparaat
• en de depolitisering van de
vereniging binnen de politieke
ruimte
Probleemstelling expertennota
“Toch mag je een sociale beweging niet reduceren tot dienstverlening,
wederzijdse ondersteuning en gezelligheid. Zeker in de huidige
dramademocratie – waar politiek niet langer via sociale organisaties,
maar wel via de media met kiezers communiceert – hebben sociale
bewegingen meer dan ooit de plicht om zelf aan politiek te doen door in
het publieke debat een kritische stem te laten horen, door
maatschappelijk problemen op de politieke agenda te plaatsen en door
gelijkgezinden te mobiliseren . Kortom, het middenveld is politiek, of zal
niet zijn.”
Prof. Dr. Jaak Billiet (09/03/2013, De Standaard)
‘Politiek’ versus ‘het politieke’
Stelling
• Als het middenveld ‘politiek’ wil zijn- en van daaruit de
autonomie wil claimen, moeten we eerst weten wat ‘politiek’ is.
• Nood aan zelfreflectie voor we vastlopen in een defensieve
reactie op ‘gestolen autonomie’
• Er is niet zoiets als een zuivere autonomie:
 Altijd tussen “systeem” en “leefwereld” gestaan
(Wildemeersch)
 “De staat is een sociale relatie” (Gramsci/Poulantzas)
‘Politiek’ versus ‘het politieke’
Doorheen de tijd is er in spreken en handelen van het middenveld
zélf een verwarring ontstaan tussen ‘politiek’ (la politique) en ‘het
politieke’ (le politique). (Claude Lefort)
• ‘politiek’ (la politique) : dagelijkse beheer of management van
de bestaande samenleving
‘politiek’ als kunst van het mogelijke
• ‘het politieke’ (le politique): Een politieke daad moet niet
kunnen functioneren binnen het kader van de bestaande
relaties, maar moet dat kader zelf desgewenst kunnen
veranderen.
‘het politieke’ als de kunst van het onmogelijke
Op een drafje doorheen de tijd
Doorheen de tijd zijn sociale bewegingen (en later ‘middenveld’) deelachtig geworden aan
een vorm van ‘politiek’ die de consensus en medebeheer nastreeft:
• Naoorlogse (verzuilde) ‘middenveld’ deelachtig aan de verstatelijking van het
politieke: reguleren van na-oorlogse modernisering en vooruitgangsgeloof.
• Mei ’68-breuk (overheen ’70 & ‘80)- contestatie van modernisering en
vooruitgangsgeloof. Centraal: sociale strijd en nieuwe sociale bewegingen gericht op
‘compromis’ (en ‘pact’) als uitkomst.
• Europees: Naar einde jaren ‘80, begin ‘90 (val van de muur) en ‘Einde van de
geschiedenis’ (-Fukuyama): neoliberalisering en anti-reguleringsdenken.
• Specifieke Vlaamse context: Opkomst van Vlaams Blok (VB) en ‘zwarte zondagen’,
‘Derde Weg socialisme’ en ‘consensusdenken’: herontdekking van het middenveld als
buffer tegen (extreem-)rechts en “integratie van,…” (bvb.: VFIA, SIF, cultuurbeleid,...)
• Rond de eeuwwisseling: middenveld dat steeds meer consensus als uitgangspositie
neemt, het management en-beheersdenken van ‘bovenuit’ interioriseert. Medebeheer en
loyaal partnerschap staan centraal in het streven naar “goed bestuur”
Uitkomst: depolitisering (X3)
Breed: Depolitisering bestaat erin de strijd tussen ideeën zoveel
mogelijk als verwaterd af te doen; zelfs als oudbollig. Een
dergelijke consensuspolitiek leidt tot het opheffen van dissensus
en conflict.
3 niveaus van depolitisering:
1.Van binnenuit: denken van het middenveld zelf depolitiseert
2.Van bovenaf: denken van de overheid over het middenveld
depolitiseert
3.Naar onder toe: denken en handelen ten aanzien van achterban
depolitiseert.
Overgang van ‘het politieke’ als de kunst van het onmogelijke
naar ‘politiek’ als kunst van het mogelijke.
(1) Depolitisering van binnenuit:
Het middenveld als loyale partner
(2) Depolitisering van bovenaf:
‘Het middenveld als (beleids)-uitvoerder’
(3) Depolitisering naar onder toe:‘doelgroepen’ (1)
(3) Depolitisering naar onder toe: ‘doelgroepen’ (2)
It’s the political, stupid!
Dissensus: ‘Het politieke’ en politieke gemeenschap hebben altijd te
maken met conflict en angonisme. Politiek gaat altijd gepaard met de
formatie van een ‘wij’ versus een ‘zij’ (Zie Chantal Mouffe).
Consensus: Wanneer we naar een politiek gaan zonder ‘een politieke
daad’, bepaald door ‘consensus’ belanden we in een situatie van
‘postpolitiek’.
De postpolitieke consensus zorgt voor een vernauwing van politiek tot
een louter technische beheerskwestie.
Politiek als beheer en consensus sluit het vraagstuk over de kern van de
democratie, die fundamenteel “open” is.
(la démocratie à-venir- Derrida)
Politiserend middenveld
Politiserend middenveld
Politiserend middenveld
Politiserend middenveld

similar documents