ซอฟต์สแควร์

Report
จัดทำโดย
นำงสำวเบญจพร ย่ำนวำรี
นำงสำวอัฟนำน อัลมุสตอฟำ
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของบริษทั
บริษัทซอฟต์สแควร์ ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี 1988 มีพนักงำนทังหมด
้
ประมำณ 400 คน โดยมุง่ เน้ นด้ ำนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ ที่มี
ประสิทธิภำพ และคอยสนับสนุนด้ ำนเทคนิคและกำรให้ บริกำร ด้ วย
Tools มำตรฐำน
ที่ต้งั บริษัท
สถำนที่: บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด
ที่ตงั ้ : 51/597 หมูบ่ ้ ำนเมืองเอก หมู่ 7 ต.หลัก
หก อ.เมือง จ.ปทุมธำนี 12000
ติดต่อ โทรศัพท์ : 0-2997-2000 ต่อ 1130
โทรสำร : 0-2997-2001
เวปเพจ : www.softwaregroup.com
Email: [email protected]
ยุทธศาสตร์ ทางธุรกิจ



ให้ กำรสนับสนุนและบริกำรลูกค้ ำในด้ ำน Standard Software และ
Software ที่เป็ นผลิตภัณฑ์ของบริษัท
เป็ นบริษัททำงด้ ำนผลิตซอฟต์แวร์ ที่มีประสิทธิภำพ และก้ ำวหน้ ำเป็ น
บริษัทชันน
้ ำของประเทศ
พัฒนำให้ บริษัทเติบโตอย่ำงรวดเร็ว และพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้ มี
คุณภำพยิ่งขึ ้น
ความสาเร็จของบริษัท





ได้ รับประกันคุณภำพโดยได้ รับ CMM(Capability Maturity
Model ) ระดับ 2 ซึง่ เป็ นหลักประกันว่ำมีกำรผลิตซอฟต์แวร์ ที่มี
มำตรฐำนระดับนำนำชำติ ทำให้ เกิดควำมมัน่ ใจในกำรขยำยกำรบริ กำร
ไปสูต่ ลำดโลก โดยจะเน้ นกำรให้ บริกำรกับธุรกิจต่ำง ๆ เช่น
ระบบงำนธนำคำร
ระบบโรงพยำบำล
หน่วยงำนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ
ร้ ำนค้ ำปลีก / ค้ ำส่ง ขนำดใหญ่
ระบบงำนโรงงำน
งานที่ได้ รับมอบหมาย


ฝึ กงำนในแผนก .Net ซึง่ เป็ นแผนกที่ดแู ลรับผิดชอบกำรสร้ ำงและ
พัฒนำระบบต่ำงๆ
โครงงำนชื่อ Capacity Planning System ซึง่ เป็ นระบบที่ทำกำรพัฒนำ
โดย C#.NET, ASP.NET, ADO.NET Entity Framework, HTML &
JavaScript และ SQL Server 2008
งานที่ได้ รับมอบหมาย
นางสาวเบญจพร ย่ านวารี





LOV Company 2.5 Mds.
Master page & Login 3.5 Mds.
Dropdown list Department 0.5 Mds.
Release Setup 3.5 Mds.
Capacity Planning History 4.5 Mds.
งานที่ได้ รับมอบหมาย
นางสาวอัฟนาน อัลมุสตอฟา
 Helper 2 Mds.
 Company Setup 3.5 Mds.
 Summary by man 7.5 Mds.
ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการฝึ กงาน

ได้ เรี ยนรู้ประสบกำรณ์กำรทำงำนจริง

ฝึ กกำรทำงำนเป็ นทีม และสร้ ำงทัศนคติที่ดีในกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น

ได้ รับควำมรู้ เทคนิค ขันตอน
้
และวิธีกำรในกำรเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม

เรี ยนรู้หลักสูตรต่ำงๆที่ทำงองค์กรจัดเตรี ยมไว้ ซึง่ นำมำใช้ ได้ จริง

สร้ ำงควำมสัมพันธ์และมิตรภำพระหว่ำงนักศึกษำฝึ กงำน
ปัญหาและอุปสรรค

มีควำมรู้และทักษะภำษำ C# น้ อยมำก

เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่นำไปใช้ มีศกั ยภำพต่ำกว่ำที่ควร

เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบของบ้ ำนเมือง
ข้ อเสนอแนะ

ควรเปิ ดสอนวิชำเกี่ยวกับ ASP.NET และ C#

ควรเน้ นกำรสอนในชัว่ โมงปฏิบตั กิ ำร

ควรเน้ นกำรออกแบบและวิเครำะห์โปรแกรมเพิ่มขึ ้น
บรรยากาศสถานที่ฝึกงาน
ภาพบรรยากาศระหว่างการฝึ กงาน
ภาพบรรยากาศระหว่างการฝึ กงาน
.Net Team
P’Tom
P’Ping
P’Ao
P’Noom
P’Lhing
P’Aum
Amp
Note
Oat
A’Nipon
Nan
Mai
Khwan
Thanks for attention

similar documents