2014 TEAM-TEACHING zorg regio Kristien

Report
TEAM-TEACHING
http://www.youtube.com/watch?v=MHHjP7XrBq0&feature=player_embedded
FASE 0
KRACHTIGE LEEROMGEVING
AFSTEMMEN OP BEHOEFTEN VAN LLN
SAMEN SCHOOL MAKEN = BETROKKENHEID
a. Een positief veilig en rijk klimaat
a. Breed kijken en opvolgen
a. Overleg met de leerlingen
b. Betekenisvol leren
b. Evalueren en rapporteren
b. Betrokkenheid van ouders
c. Rijke ondersteuning en interactie
c. Spontane signalering

Algemeen

Rijke ondersteuning
d. De (klas)leerkracht als eerstelijnszorg

Relatie met zorg (schriftelijke en mondelinge communicatie, BaSo-fiche)

Coöperatief leren
e. Leerlingendossier
c. Overleg met en over leerlingen
f. Differentiatie
d. Samenwerking met CLB

Diversiteit noodzaakt differentiatie
e. Professionele leergemeenschap

Differentiatiemaatregelen
f. Leerkracht gesteund en gecoacht door zorgteam

Soorten differentiatie
d. De kracht van de leerkracht
g. Organisatie van differentiatie

Flexibele klasorganisatie

Team teaching

Heterogene groepen

Homogene groepen
h. De lat hoog voor iedereen
DEFINITIE(1)

We spreken van team teaching
wanneer meerdere leerkrachten
op een gestructureerde manier
in een gelijkwaardige relatie
een gedeelde
verantwoordelijkheid dragen
voor het onderwijzen van een
groep leerlingen in eenzelfde of
in twee aanpalende ruimtes om
hen de onderwijsdoelstellingen te
laten bereiken
DEFINITIE(2)






≠ een ‘gewone’ samenwerking van 2
leerkrachten en 2 klassen
= formele beslissing, regelmaat
= met respect voor mekaar
= bundelen van competenties geeft
meerwaarde
= alle teamleden blijven
verantwoordelijk voor het
onderwijsleerproces
Vb. LOFTKLASSEN: een
instructieruimte, een oefenruimte
Logisch proces???

Er ontstaat langzaamaan een open klas,
een gat in de muur, een
landschapsperspectief

In scholen is de laatste jaren een sterke
dynamiek ontstaan tussen leraren en
andere medewerkers die zich vertaalt in
regelmatig overleg, open en gedeelde
leraarskamers én in een gedeelde
belangstelling voor zorgthema’s.

Open communicatie én een HGW-gerichte
aanpak
TEAM TEACHING is een
verregaande vernieuwing die
zowel van de leerlingen als de
leerkrachten een aanpassing
vraagt.
 Het vraagt een bepaalde
ingesteldheid en openheid ten
opzichte van elkaar en de rest
van het team!

TEAM TEACHING EN BVV
=team op één lijn krijgen!
Welke doelen staan voorop?
Aansluiting bij ped.project?
 Op zoek naar raakpunten met
kwaliteitsdoelen, schoolwerking
(zorgbeleid, taalbeleid,
professionaliseringsbeleid..)
Cfr.SWP, OKB,..


=gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
kwaliteit!
VISIE EN DOELGERICHTHEID
TEAM TEACHING EN BVV
Betreft zowel de visiebepaling
als de uitvoering
 =interne communicatie:
iedereen op de hoogte van visie,
concept, meerwaarde,
consequenties (SWP, PV’s..)
 Een ‘samenverhaal’: team,
directie, schoolbestuur


Dus: concrete, tastbare DOELEN
vooropstellen!
BETROKKENHEID TEAM
TEAM TEACHING EN BVV

De school biedt een context om
zowel formeel als informeel
goed samen te werken.
=de voordelen communiceren én
ervaren!
 =praktisch organiseren:
leerkrachten vrijroosteren voor
overleg


Einddoel: ontstaan van netwerken die van
mekaar willen leren!
SAMENWERKING EN OVERLEG
TEAM TEACHING EN BVV

De school heeft aandacht voor
wat de leerlingen, de ouders, de
maatschappij verwachten = juiste
keuzes maken, eigen werking motiveren, in gesprek
treden met externen (in harmonie met SWP!)

De argumenten voor de keuze
voldoende duidelijk maken: welke
gevolgen voor taken en competenties leerkrachten,
aangepaste functiebeschrijving,
voldoende draagkracht, bemerkingen
van ouders of externen
RESPONSIEF VERMOGEN
TEAM TEACHING EN BVV

Uitgaan van een BSA: zijn er al
mensen die samenwerken? Verschil KO/LO? In
welke situaties is het doenbaar?

Is er voldoende draagvlak? =
bereidheid om zich in te zetten voor een traject van
lange duur.

De keuze wordt een prioriteit =
correcte planning voor uitvoering, opvolging,
evaluatie, bijsturing…
 Team teaching als vernieuwingsproces is
GEEN EVIDENTIE ! Mogelijke weerstand !
VERNIEUWEN
TEAM TEACHING EN BVV

Denk aan:
structurele vormen van
coaching, intern overleg/ hulp van
externen/ nascholing of begeleiding
Directeur spoort noden op en
geeft feedback
 Team teaching zelf als

onuitputtelijke bron van professionalisering
= WERKPLEKLEREN !
PROFESSIONALISEREN
TEAM TEACHING EN BVV
BELEIDSniveau: schoolbestuur
én directeur
 LEERKRACHTniveau: de
directeur coacht en inspireert!
 TEAMniveau: duidelijke
afspraken binnen
samenwerkende duo’s!

GEDEELD LEIDERSCHAP
TEAM TEACHING EN BVV
Hoofddoel blijft: iedere leerling
krijgt de nodige leer- en
onderwijstijd!
 Het team leert vanuit de
prestaties én het welbevinden
van de leerlingen (dus:
observeren!)


Effect van vernieuwing is niet makkelijk te
meten!
WORDEN DE KINDEREN ER BETER VAN?
Valkuilen/Mogelijkheden
Valkuilen/Mogelijkheden

Het samenstellen van goed
draaiende duo’s?! (=aspect
gelijkwaardigheid)
Lessen SAMEN voorbereiden!
 Leerkrachten worden
bondgenoten
 De zelfstandigheid van
leerlingen wordt bevorderd!

Team teaching :
een oplossing ?
Voordelen /
meerwaarde










functiedifferentiatie
focus op talent en competenties
van leerkrachten
bondgenoten ,geen
concurrenten
verhoogde
begeleidingscapaciteit
binnenklasdifferentiatie
(SES) lestijden anders benut
professionele leergemeenschap
actief leren van de kinderen
Informeel overleg tussen lkrn
…
Voorwaarden /
valkuilen








Samenstellen van een
goeddraaiend duo
ruimte voor ondernemende,
zelfstandige kinderen
taak -en rolverdeling
planlast vermindering als
comfort
ontstaan van vakleerkrachten
(korte) vervanger, manusje …
loslaten van frontaal lesgeven,
degelijke instructiemomenten
…
PRAKTISCH
Leer je partner kennen
2. Bespreek mekaars leerkrachtstijl
3. Analyseer je eigen leerkrachtgedrag
4. Bereid de lessen samen voor
5. Expliciteer de doelen van de les
6. Blijf praten
7. Experimenteer op eigen tempo!
8. Probeer verschillende modellen uit
9. Beluister elkaars bekommernissen
10. Waardeer elkaars inbreng
11. Durf probleemoplossend en creatief te
zijn
1.
WERKVORMEN
AANBRENGEN NIEUWE LEERSTOF
Eén leerkracht geeft de
les, de tweede zorgt
voor visuele
ondersteuning.
De klas is in 2 groepen
verdeeld; de les wordt
simultaan gegeven.
De lesinhoud wordt in 2
stukken verdeeld; de
leerlingen wisselen van
groep/leerkracht
WERKVORMEN
AANBRENGEN NIEUWE LEERSTOF
Eén leerkracht brengt
leerstof aan; de tweede
loopt rond en biedt
ondersteuning!
Eén leerkracht geeft de
leerstof; de tweede
stelt verdiepende
vragen.
Leerkracht 1:
basisleerstof
Leerkracht 2:
differentiatiegroep
WERKVORMEN
ONDERSTEUNENDE LEERACTIVITEITEN
De groep is in 2
verdeeld. De
leerkrachten oefenen
een aparte vaardigheid.
Groepen mengen en
mekaar uitleg geven.
Eén leerkracht
Zelfstandig werkende
begeleidt het
leerlingen met
groepswerk. De tweede toezichthoudende lkr.
remedieert
De 2de lkr geeft
ondertussen.
intensievere instructie.
WERKVORMEN
ONDERSTEUNENDE LEERACTIVITEITEN
Beide leerkrachten demonstreren De leerkrachten spelen een
toepassingen (fout/juist). Lln
rollenspel. De duo’s gaan daarna
reflecteren in duo (observeren,
zelf aan de slag.
bekritiseren, noteren..). Gaan
dan zelf aan de slag, de lkr lopen
dan rond in de klas.
WERKVORMEN
TESTEN
Lkr 1 houdt toezicht.
Lkr 2 ondersteunt lln
met compenserende
maatregelen.
Lln maken individueel
hun test.
De beide lkr geven
individueel feedback.
Lln verbeteren
mekaars toets.
Lkr 1 geeft juiste
oplossingen.
Lkr 2 loopt rond en
ondersteunt bij
nazicht.
WERKMOMENT
1. Welke vormen van
teamteaching gebruik je in je
praktijk?
2. Wat zie je zitten om uit
te proberen tegen 18 maart?
(…getuigenis, fotomontage,
filmpje…?

similar documents